info@energjia.al

Reformës radikale në administratën publike, e cila pritet të shënjojë mandatin e qeverisë ‘Rama 2’, nuk do t’i shpëtojnë as inspektoratet në Shqipëri.

Skema e funksionimit, organizimit, fusha e veprimit dhe kompetencat e 16 inspektorateve në vendin tonë, do të përmbyset, për t’u riorganizuar në themel, përmes disa dokumenteve të përgatitura.

Shqiptarja.com publikon projektligjin dhe dokumentet shoqëruese, të përgatitura nga Inspektorati Qendror, të cilat i janë dorëzuar dje këshilltari i kryeministrit Edi Rama për Sigurinë Kombëtare, Sandër Lleshi, për reformimin e inspektorateve, me impakt të rëndësishëm në jetën e qytetarëve shqiptarë, sidomos të biznesit.

Drafti parashikon reformimin e 16 inspektorateve në varësi të 9 ministrave të linjës dhe të Kryeministrisë. Nisur nga mbikëqyrja e veprimtarisë inspektuese të inspektorateve shtetërore, Inspektorati Qendror ka konstatuar se ka mbivendosje të disa funksioneve inspektuese midis inspektorateve të ndryshme, të cilët inspektojnë në mënyrë të pavarur, për të njëjtin fushë inspektimi, duke rënduar biznesin dhe rritur kostot e tepërta financiare të buxhetit të shtetit.

Në këtë kuadër, në draft propozohet një riorganizim strukturor të trupave inspektuese, si mjet për rritjen e transparencës, efikasitetit të trupave inspektuese, uljen e barrës administrative ndaj biznesit, si një hap i rëndësishëm i goditjes së korrupsionit gjatë procesit të inspektimeve. Sipas rasteve, propozohet bashkimi i funksioneve të inspektimit me fusha të ngjashme inspektuese, krijimi i inspektorateve të reja dhe zgjerimi i fushës së veprimit të inspektorateve aktuale.

Po ashtu, drafti kufizon dhe të drejtën e inspektorëve për të vendosur gjoba, duke parashikuara disa hapa para marrjes së kësaj mase.

Inspektoratet e reja  
Dokumenti parashikon krijimin e një inspektorati të ri shtetëror ku të përfshihen si funksione inspektuese fushat e tokës, detit dhe ajrit, dhe konkretisht siguria në hekurudha, aviacion civil, rrugore, postë -telekomunikacion, frekuencave audio-vizive, si dhe inspektimi i kontrollit teknik të automjeteve.

Po ashtu, kërkohet krijimi i një inspektorati të ri ku të përfshihen fushat e inspektimit për tatimet, doganat, lojërat e fatit, mbikëqyrja financiare. Gjithashtu propozohet krijimi i një inspektorati të ri ku të përfshihen fushat e inspektimit për profesionet e lira: shërbimin përmbarimor gjyqësor privat, për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, avokatinë, noterinë dhe arkivat.

Në dokument identifikohen edhe 22 institucione ekzistuese, të cilat megjithëse ushtrojnë funksione inspektimi, nuk janë nën mbikëqyrjen e Inspektoratit Qendror. Pjesë e listës janë Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Arsimit të Lartë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Autoriteti për Mbikëqyrjen e Lojërave të Fatit etj.

Bashkimi i inspektorateve
Përpos krijimit të inspektorateve të reja, dokumenti parashikon edhe bashkimin e funksioneve të inspektimit. “Bashkimi i funksioneve të inspektimit me fusha të ngjashme inspektuese, në një inspektorat të vetëm, do të ulë shpenzimet administrative dhe do të rrisë bashkëpunimin midis inspektorateve shtetërore, duke bërë të mundur te ketë më shumë efektivitet dhe transparencë të veprimtarisë inspektuese, si dhe një mbikëqyrje të centralizuar dhe të kualifikuar të të gjithë veprimtarisë inspektuese nga ana e Inspektoratit Qendror”, thuhet në dokument.

Skema e re e riorganizimit të inspektorateve shtetërore
1. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Për ISHPSHSH, përveç funksioneve aktuale të shtohen edhe inspektimet në fushën e 1) sigurimeve shoqërore dhe 2) administrative, pasi kanë si objekt të tyre të përbashkët marrëdhëniet e punës.

2. Ministria e Shëndetësisë dhe e Mjedisit
ISHSH, t’i shtohen si funksione inspektuese edhe fushat e inspektimit të barnave dhe pajisjeve mjekësore, fushat e mbrojtjes ndaj rrezatimit, fusha e inspektimit të fondit të kujdesit së sigurimeve shëndetësore, fusha inspektuese e mjedisit, pasi qëllimi kryesor i këtyre inspektimeve është sigurimi i jetës dhe shëndetit të njerëzve, si dhe kanë funksioneve të përbashkëta inspektuese si: mbetjet spitalore, për substancat dhe preparatet kimike, për trajtimin e ujërave të ndotura, për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në mjedis, mbrojtjen e cilësisë së ajrit, mbrojtjen e rrezatimeve, etj. Ndërsa inspektimi pyjor t’i kalojë pushtetit vendor për një mirëmenaxhim të hapësirave pyjore, sipas njësive administrative.

3. Ministria e Bujqësisë
Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, do të ketë në varësi dy inspektorate shtetërore.
-AKU, t’i shtohen funksionet inspektuese të peshkimit dhe atij veterinar, pasi kanë si qëllim të përbashkët sigurinë ushqimore.
-ISHU, t’i shtohen edhe inspektimi në fushën e mbrojtjes së tokës dhe atë të digave dhe dambave, duke siguruar menaxhimin e burimeve ujore dhe ruajtjen nga ndotja.

4. Ministria e Arsimit dhe Sportit
ISHA, të përfshihet inspektimi në fushën e arsimit të lartë dhe atë të sporteve, të cilat aktualisht kryhen nga drejtori brenda kësaj ministrie. Gjithashtu, në këtë inspektorat të shtohen edhe funksionet inspektuese të trashëgimisë kulturore, të cilat aktualisht kryhen nga Drejtoria e Përgjithshme e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, për të patur një koordinim sa më të mirë të vlerave arsimore, kulturore dhe sportive.

5. Ministria e Energjisë dhe Industrisë
ISHTI-t t’i bashkohen funksionet inspektuese të AKSEM, dhe të AKBN, pasi si qëllim të përbashkët kanë inspektimin e burimeve natyrore.

6. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Të krijohet një inspektorat shtetëror ku të përfshihen si funksione inspektuese fushat e tokës, detit dhe ajrit, dhe konkretisht siguria në: hekurudha, aviacion civil, rrugore, postë -telekomunikacion, frekuencave audio-vizive, si dhe inspektimi i kontrollit teknik të automjeteve, pasi kanë si qëllim të përbashkët sigurinë e trafikut dhe të frekuencave.

7. Ministria e Ekonomisë, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
ISHMT, t’i shtohen edhe funksionet inspektuese të Autoritetit Kombëtar Shtetëror të Eksporteve, pasi kanë si qëllimi të përbashkët mbikëqyrjen e produkteve dhe mallrave joushqimore.

8. Ministria e Drejtësisë
Të krijohet një inspektorat i ri ku të përfshihen fushat e inspektimit për profesionet e lira: shërbimin përmbarimor gjyqësor privat, për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, avokatinë, noterinë dhe arkivat.

9. Ministria e Financave
Të krijohet një inspektorat i ri ku të përfshihen fushat e inspektimit për: tatimet, doganat, lojërat e fatit, mbikëqyrja financiare. Ndërsa, mbrojtja ndaj zjarrit ka kaluar si kompetence inspektorateve vendore dhe nga ana jonë duhet të kërkohet ngritja e kësaj strukture për të gjitha njësitë administrative.

Lista e institucioneve të tjera inspektuese
1. Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore
2. Autoriteti Shëndetësor Rajonal
3. Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor
4. Sekretariati i Digave të Mëdha
5. Inspektimi Shtetëror i Mbrojtjes së Tokave
6. Drejtoria e Arsimit të Lartë
7. Drejtoria e Sporteve
8. Drejtoria e Përgjithshme e Trashëgimisë Kulturore
9. Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
10. Drejtoria e Aviacionit Civil
11. Autoriteti Rrugor Shqiptar
12. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit
13. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
14. Autoriteti i Mediave Audiovizive
15. Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare
16. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve
17. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
18. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
19. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
20. Autoriteti për Mbikëqyrjen e Lojërave të Fatit
21. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
22. Drejtoria e Inspektimit të Institucione të Varësisë dhe Profesioneve të Lira

Skema aktuale e inspektorateve shtetërore
1. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore.
2. Ministria e Shëndetësisë ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror Shëndetësor; 2) Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore; 3) Zyra për Mbrojtjen ndaj Rrezatimit.
3. Ministria e Mjedisit ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve.
4. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave ka në varësi: 1) Autoriteti Kombëtar i Ushqimit; 2) Inspektorati Shtetëror i Ujerave; 3) Drejtoria e peshkimit; 4) Drejtoria veterinare.
5. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror i Arsimit
6. Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial; 2) Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera.
7. Ministria e Punëve të Brendshme ka në varësi: 1) Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.
8. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka në varësi: 1) Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor.
9. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut.
10. Kryeministria ka në varësi: 1) Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Shqiptarja.com  09.08.2017

Subjektet minerare në vend kanë detyrimin e vetëdeklarimit online të tremujorëve në zbatim të një urdhri të miratuar vitin e kaluar nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë. Në një njoftim të saj Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës bën me dije se afati i fundit për deklarimin e tremujorit të dytë 2017 është 15 korriku dhe kjo duhet të respektohet nga të gjithë subjektet që operojnë në sektorin minerar.

Njoftimi i AKBN

Në vijim të detyrave që kanë subjektet e pajisura me leje minerare në zbatim te Ligjit Nr. 10304 datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,  veçanërisht  të Urdhrit të Ministrit 201, datë 20.6.2016, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit me karrierë  për grupin e mineraleve ndërtimorë”, (Urdhëri nr. 202 për mineralet metalorë), në zbatim të këtij urdhri,  rikujtojmë subjektet minerare që të respektojnë afatin kohor për vetdeklarimet online. Afati i vetdeklarimeve për  tremujorin e dytë të vitit 2017, është nga data 1-15 Korrik 2017.

Për çdo paqartësi dhe informacion të nevojshëm, subjektet janë të lutur të kontaktojnë specialistët e Sektorit të Koordinimit të Produktit Final në Drejtorinë Minerare

Urdhri, 100 mijë lekë gjobë

Në 20 qershor 2016 Ministria e Energjisë nxorri një urdhër që detyron subjektet minerare të vetëdeklarojnë online për aktivitetin e tyre tremujor dhe atë vjetor. Në rast se kjo nuk respektohet atëherë ndaj subjektit që nuk ka përmbushur detyrimin vendosen masa administrative.

“Formati i informacionit tremujor për veprimtarinë minerare të realizuar nga zotëruesi i lejes minerare të realizuar nga zotëruesi i lejes minerare të shfrytëzimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret, bitumet, duhet të jenë në përputhje me formatin e përshkruar në aneksin 1 të këtij urdhri. Ky informacion duhet të dërgohet online pranë institucionit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve të Natyrës jo më vonë se data 15 e muajit që vijon çdo tremujor kalendarik vjetor. Mosdergimi në afat i këtij informacioni dënohet me masën administrative gjobë prej 100 mijë lekësh për çdo shkelje në përputhje me nenin 45 pika ç e ligjit nr. 10 304 datë 15.07.2010 ‘Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë’,  të ndryshuar” thuhet në urdhrin e ministrisë.

Situata 2016

Raportimi online filloi në vitin 2015 në mënyrë vullnetare për subjektet minerare. Deri në fund të 2015 nga 645 subjekte online raportonin vetëm 225.

Situata duket të ketë ndryshuar dukshëm në vitin 2016 kur nga 685 subjekte që ushtrojnë aktivitetin në sektorin minerar deklaruan 566.

Revista Monitor,  13.07.2017

Në buletinin e auditimeve për katër muajt e parë të vitit Kontrolli i Lartë i Shtetit raporton se administrata publike ka shkaktuar rreth 170 milionë euro dëme ndaj buxhetit dhe qytetarëve.

Këto shkelje janë zbuluar nga auditet e kryera në janar prill të këtij viti, por sipas KLSH ato i përkasin përgjithësisht periudhës 2014-2016.

Inspektorët e Kontrollit të Shtetit raportojnë se pjesa dërrmuese e kësaj shifre, rreth 150 milionë euro, janë dëme të shkaktuara vetëm në një institucion, Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore.

AKBN është institucioni që mbikëqyr koncesionet në naftë dhe miniera për të mbrojtur interesat financiare të shtetit shqiptar. Por burime nga KLSH thonë se në vitet 2015-2016 ajo ka toleruar kompanitë koncesionare të naftës fryjnë shpenzimet duke ju shmangur pagesës së taksave në shtet.

Ndërsa për koncesionet hidrike, AKBN nuk ka mbledhur tarifën e detyrueshme koncesionare, gjobat për shkeljen e afateve të ndërtimit, por edhe detyrime të tjera, të cilat janë parashikuar në kontratat koncesionare dhe në ligj.

Pjesa e mbetur e dëmeve është e shpërndarë në institucionet e tjera publike si tatimet, doganat, Ministria e Transportit si dhe disa bashki të vendit.

Për shkeljet e konstuara, KLSH thotë se ka kallëzuar penalisht 13 zyrtarë dhe ka kërkuar zhdëmtim financiar.

Top Channel,  08.06.2017

Dy kompani nën pronësi të nëndrejtorit të AKBN-së, Bardhi Meli – kandidat për deputet i LSI-së në zgjedhjet parlamentare – përfituan dhjetëra mijë dollarë nga një kompani nafte, e cila është nën hetim nga Prokuroria për kontrabandë, pastrim parash dhe evazion fiskal.

Dokumentet e siguruara nga BIRN tregojnë se kompanitë e nëndrejtorit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Bardhi Meli, kanë përfituar të paktën dy kontrata në vlera të mëdha nga kompania hidrokarbure “Phoenix Petroleum.”

Dy kompanitë Kesi Sha dhe Superstar-WB, ku Meli zotëron 50 për qind të aksioneve dhe administrohen nga vëllai i tij, Neshat Meli kanë lidhur dy kontrata shërbimi afatgjatë me “Phoenix Petroleum” për pastrimin e puseve dhe përpunimin e mbetjeve të naftës, duke krijuar shqetësime për një marrëdhënie në kushtet e konfliktit të interesit.

Kompania Phoenix Petroleum ka pasur një kontratë koncesionare me Albpetrol për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin e Armonicës në jug të Shqipërisë.

Kjo kontratë u prish përpara kohe në Mars 2017, pasi kompania kishte akumuluar detyrime financiare dhe ato të naftës bruto ndaj Albpetrol-ndërsa akuzohet se nuk ka kryer investimet e kërkuara në përputhje me kontratën dypalëshe dhe ka keqmenaxhuar vendburimin.

Sipas Albpetrol, kompania Phoenix Petroleum “nё shumё raste ka dorёzuar dokumenta false, ka kryer kontrabandё dhe ka mashtruar me garancitё bankare.”

BIRN ka mësuar që kjo kompani është aktualisht nën hetim nga Prokuroria e Fierit për kontrabandë, evazion fiskal dhe pastrim parash.

I pyetur nga BIRN mbi kontratat, Meli u shpreh që ai i posedonte aksionet në formë pasive dhe nuk kishte rol në vendimmarrjen e kompanive.

“Është e vërtetë që këto kompani i kam krijuar me tim vëlla, por unë në përputhje me ligjin kam deklaruar pozicionin tim dhe tashmë statusi im në zotërimin e këtyre kompanive është ai pasiv,” tha Meli.

“Kjo do të thotë se unë as nuk kontrolloj dhe as nuk menaxhoj më këto kompani. Unë ia kam besuar dikujt tjetër të menaxhojë aksionet e mija, kështu që unë nuk e ndiej veten në konflikt interesi,” shtoi Meli.

Në komunikim me BIRN, drejtori i AKBN-së Vitor Tushaj mohoi gjithashtu të kishte informacion për ndonjë konflikt të mundshëm interesi të zëvendësit të tij.

“Unë nuk jam në dijeni të këtyre fakteve, por ju garantoj që do të ndërhyj dhe zbatoj ligjin për çdokënd që vepron në kundërshtim me të,” tha Tushaj.

“Nëse ju paraqisni fakte që vërtetojnë që qoftë dhe nëndrejtori i AKBN-së është në konflikt të hapur me ligjin, ju garantoj që do të veproj,” shtoi ai.

Një koncesion me probleme

Me 16 Gusht 2013, qeveria në ikje e ish kryeministrit Sali Berisha i dha kompanisë Phoenix Petroleum një kontratë 25-vjeçare për shfrytëzimin e vendburimeve naftës në Amonicë, Drashovicë e Pekisht-Murriz, si dhe vendburimet e gazit në Panaja, Frakull, Povelçë, Divjakë, Ballaj-Kryevidh dhe Finiq-Krane.

Sipas kontratës koncesionare, kompania shqiptare – në pronësi të biznesmenëve Naim Kasa dhe Isuf Berberi- merrte përsipër të kryente një investim prej 2.7 milionë USD, e cila mbulohej nga një garanci bankare e depozituar në AKBN.

Por sipas Albpetrol, kompania Phoenix Petroleum jo vetëm që nuk e ka zbatuar marrëveshjen, por është përfshirë gjithashtu në aktiviteve të paligjshme si kontrabanda dhe pastrimi i parave.

Aktiviteti i dyshuar si i paligjshëm si dhe detyrimet e akumuluara ndaj Albpetrol, e shtynë këtë të fundit që të prishte kontratën koncesionare me Phoenix Petroleum me 9 Mars 2017, si dhe të depozitonte një padi penale kundër drejtuesve të saj.

“Situata e gjetur nё momentin e marrjes sё vendburimit qё ishte nё pёrdorim nga kompania Phoenix Petroleum ishte katastrofike,” tha Albpetrol në një njoftim për shtyp në 27 Prill.

“Jo vetёm qё nuk ishin kryer investimet e premtuara, por edhe gjendja e aseteve tё trashёguara nga Albpetrol sh.a kishte degjeneruar rёndshёm,” shtoi ajo.

Sipas Albpetrol, kompania Phoenix Petroleum ka akumuluar më shumë se 1.3 milionë euro detyrime, “për shkak se është toleruar nga zyrtarë të AKBN-së në konflikt interesi”.

“Shprehim keqardhjen qё disa institucione shtetёrore bёhen palё me njё kontraktor qё nё shumё raste ka dorёzuar dokumenta false, ka kryer kontrabandё, ka mashtruar me garancitё bankare duke pёrfituar nё mёnyrё tё padrejtё nga AKBN mbi 1,300,000 USD dhe shumё vepra tё tjera, pёr tё cilat Albpetrol, nё mungesё tё reagimit nga ana e AKBN, i ёshtё drejtuar Prokurorisё duke kallёzuar shtetasit Isuf Berberi dhe Naim Kasa, pёrfaqёsues tё shoqёrisë Phoenix Petroleum,” tha Albpetrol.

“Pёr mё tepёr, Albpetrol ka konstatuar se titullarё tё AKBN janё tё pёrfshirё nё konflikt interesi me kёtё shoqёri pasi, ndonёse e kanё tё ndaluar me ligj, pёrfitojnё kontrata dhe naftё bruto nga shoqёria Phoenix Petroleum nё mёnyrё direkte pёrmes disa shoqёrive ku janё aksionerё,” përfundoi ajo.

Naim Kasa, administratori i Phoenix Petroleum nuk ishte i arritshëm për koment mbi akuzat.

Dy kontrata në një ditë

I diplomuar si inxhinier nafte dhe gazi në Universitetin e Tiranës, nëndrejtori i AKBN-së, Bardhi Meli ka një karrierë të gjatë si biznesmen, kryetar bashkie dhe zyrtar i Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Sipas CV-së së tij, përpara se të bëhej nëndrejtor i AKBN-së në vitin 2013, Meli ka shërbyer si kryetar bashkie i Patosit nga viti 2007 deri në vitin 2011, si dhe administrator i kompanive Kesi Sha, Superstar-WB dhe Muho-Meli. [Kliko këtu për CV e Bardhi Meli]

Ai ka kandiduar katër herë për deputet në listat e LSI-së – përfshirë në zgjedhjet parlamentare të këtij viti ku renditet i nënti në listën e LSI-së për qarkun e Fierit.

Aktualisht Meli zotëron 50 përqind të aksioneve në kompanitë Superstar-WB dhe Kesi Sha, të cilat drejtohen nga i vëllai Neshat Meli.

Me datë 1 Janar 2015, “Kesi’ Sha ka nënshkruar një kontratë me kompaninë hidrokarbure Phoenix Petroleum, e cila është e motivuar si e domosdoshme për kryerjen e operacioneve hidrokarbure në vendburimin e naftës Amonicë, Pekish, Finiq, në bazë të marrëveshjes koncesionare. [kliko këtu për kontratën]

Objekti i kontratës është kryerja e shërbimeve, për “grumbullimin, transportin, ruajtjen e depozitimit, përpunimit dhe asgjësimit të mbetjeve të naftës.”

Sipas aneksit 1 të kësaj kontrate, kompania “Kesi” sha, e themeluar në vitin 2002 nga Bardhi Meli, merr përsipër kryerjen e këtyre shërbimeve kundrejt tarifave që janë të përcaktuara.

Për pastrimin dhe transportin e dherave të kontaminuar, kompania merr 50 USD për metër kub dhe për evadimin, transportin dhe injektimin e ujërave të dala nga procesi i dekantimin të puseve, 8 USD për m3. Këto shërbime, një kompani që shfrytëzon vendburimet e naftës është e detyruar t’i kryejë të paktën një herë në muaj.

Ekspertë të hidrokarbureve i thanë BIRN se Kesi sh.a është ndër të paktat kompani që kryen shërbime të tilla në industrinë e naftës. Fitimi i kompanisë për vitin 2015, sipas dokumenteve të dorëzuara në Regjistrin Kombëtar të Bizneseve është 6.9 milionë lekë, ndërsa për vitin 2016 kompania nuk i ka deklaruar ende bilancet.

Në 1 Janar 2015, Phoenix Petroleum ka nënshkrua gjithashtu një kontratë shërbimi me një tjetër kompani që është krijuar nga vëllezërit Meli, “SUPERSTAR-WB”, ku nëndrejtori i AKBN-së zotëron gjithashtu 50 % të aksioneve.

Bëhet fjalë për një kontratë për kryerjen e shërbimeve të remontit nëntokësor dhe likuidim avarish në vendburimet e gazit të naftës Amonicë. Kjo kontratë, ngjashëm me kontratën e sigluar me ‘Kesi’ Sha ka një kohëzgjatje 20 vjet, ndërkohë që çmimet e shërbimit janë rinegociuar mes palëve më 11 Nëntor 2015.

Çmimet e kontratës me “SUPERSTAR-WB”, janë përcaktuar në njësi dhe orë pune. Kontrata është ndarë në zëra, ku për 1 orë pune remonti me sondë është përcaktuar çmimi 18, 000 lekë, si dhe punimet gjeofizike për matjen e temperaturës dhe kontaktit ujë naftë 84,000 lekë. Autobotet me ujë të pastër paguhen me 5,000 lekë për orë pune ndërsa agregatet e çimentimit me 376,800 lekë.

Përshkrimi i punimeve në aneksin e parë është ndarë në katër zëra, ndërsa në aneksin e dytë është përfshirë tarifa e punës për një orë të ekskavatorit, që është 5, 500 lekë dhe punime të tjera, të tilla si saldator dhe axhustator që për një orë pune, çmimi është përcaktuar 600 lekë.

Sikur kompania “SUPERSTAR-WB” t’i ketë ofruar vetëm nga një orë pune për të gjitha zërat e përcaktuar në aneksin e përshkrimit të punimeve dhe çmimeve, vlera e kësaj kontrate është 419,720 lekë.

Sipas një eksperti të fushës së hidrokarbureve, i cili foli për BIRN në kushte anonimati, nisur nga prospektet inxhinierike, nga koeficientet e shfrytëzueshmërisë dhe situatës se industrisë, masa totale e ndërhyrjes me remonte nëntokësore është jo më pak se 10-14 remonte në vit.

Vendburimet në zotërim të kompanisë Phoenix Petroleum janë rreth 100 puse, nga të cilët 30 prej tyre janë ruajtur në gjendje aktive dhe vazhdojnë të nxjerrin naftë nga nëntoka.

Bazuar në përllogaritjet e vlerave të paraqitura në kontratën e lidhur mes kompanisë dhe nënkontraktonit, presupozohet që vlera vjetore e transaksionit vetëm për shërbimet e remonteve nëntokësore të jetë minimalisht rreth 50 mijë USD.

Natyrisht që këtu nuk janë të përfshira dhe punime të tjera që përfshihen në këtë kontratë si punime të veçanta civile apo avari të ndryshme që mund të kenë ndodhur, të cilat e çojnë shifrën e njërës prej kontratave në më shumë se 200 mijë USD.

I pyetur nga BIRN, Bardhi Meli mohoi të ketë përfituar para nga e drejta e zotërimit të 50 përqind të aksioneve të shoqërisë “Superstar-WB”, për shkak të lidhjes së kësaj kontrate dhe rolit të tij si titullar në AKBN.

“ Unë kam hequr dorë nga zotërimi i këtyre aksioneve që kur kam marrë detyrën e nëndrejtorit të AKBN-së dhe nuk kam përfituar asnjë të ardhur prej aktivitetit të kësaj kompanie,” tha ai.

“Këto janë kompani që unë i kam krijuar kur nuk zotëroja këtë pozicion në AKBN, tashmë menaxhohen nga vëllai im,” përfundoi ai.

Revista Monitor,  20.05.2017

Thellohet skandali me kompaninë e nxjerrjes se naftës, Bankers Petrolium. Një tjetër raport i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore ka zbuluar se Bankers ka manipuluar dokumentacionin për të shmangur pagesën e takes se tatim-fitimit edhe për vitin 2012, duke përdorur të njëjtën skemë evazioni si në vitin 2011, vit për të cilin palët do të përballen në Arbitrazh.

AKBN thotë se nga një autidimi i saj rezulton se Bankers Petrolium ka raportuar vetëm humbje në bilancet e saj, vetëm për të mos paguar tatim fitimin në buxhetin e shtetit shqiptar.

Sipas AKBN janë afërsisht 130 milionë dollarë shpenzime të fryra për 2012-ën, e prej nga rezulton të jenë shmangur 30 milion dollarë taksa.

Këto para, në vend që të përfundonin në arkën e shtetit shqiptar, kanë përfunduar ne xhepat e Bankers Petrolium, drejtuesve e pronareve të saj.

Bashkë me vitin 2011, shuma që duhet t’i paguante Bankers shtetit shqiptar përllogaritet në 90 milionë dollarë, para me të cilat do të ishin shpërblyer edhe banoret e Zharrzës, të cilët thonë se Bankers u ka shkatërruar shtëpitë dhe të gjithë zonën, duke ua bërë jetën të pamundur.

Ekspertët e AKBN thonë se për këtë mashtrim Bankers ka kryer punime me kompani të treta pa zbatuar procedurat e tenderimit, por me prokurim të drejtpërdrejtë, duke shkelur kontratën.

Në këtë mënyrë, Bankers, sipas raportit të AKBN, i ka fryrë faturat e shpenzimeve në mënyrë fiktive.  E kontaktuar nga Televizioni Klan, Bankers i kundërshton pretendimet e palës shtetërore, dhe thotë se është në pritje të vendimit nga arbitrazhi ndërkombëtar për 2011-ën.
Por AKBN dyshon se kjo skeme është përdorur për 11 vjet me radhë dhe shumat që Bankers Petrolium do të duhej t’i kishte paguar shtetit shqiptar arrin në qindra milionë dollarë.

TV KLAN,  15.03.2017

Sektori minerar përqendroi vëmendjen gjatë vitit të kaluar tek lobimi për lehtësi fiskale e përqendruar tek renta minerare. Por qeveria e cila justifikoi këtë kërkesë me zgjerimin e sektorit minerar në vend por edhe me kushtet e vështira që imponuan çmimet e lëndëve të para në tregjet globale, i ka vënë një vëmendje të veçantë edhe kontrollit të aktivitetit të operatorëve të tregut.

Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës raportoi se në total u mbikëqyrën 625 objekte për të cilat u mbajtën edhe akt konstatimet e nevojshme. Sipas të dhënave në terren nga ana e inspektorëve të AKBN është propozuar pezullimi i aktivitetit për 33 subjekte, janë marrë masa administrative ndaj 12 të tjerave, ndërkohë që për 39 raste është kërkuar revokim i lejes minerare.

Ajo që vihet re nga monitorimi i dosjeve për secilin subjekt nga ana e Agjencisë Kombëtare të Burimeve të Natyrës është indiferenca e subjekteve për të dorëzuar informacion mbi aktivitetin e tyre. Për këtë është propozuar masë administrative ndaj 192 subjekteve që nuk kanë dhënë në kohë informacionin e nevojshëm.

Një ndër problemet e këtij sektori janë minierat e mbyllura të cilat në disa raste sipas konstatimeve të AKBN paraqesin rrezikshmëri.

Scan Tv,  03.03.2017

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka njoftuar në kuadër të analizës vjetore për vitin 2016 se kompanitë që shfrytëzojnë me koncesion fushat naftëmbajtëse në vendin tonë nuk kanë bërë transparente dokumentet financiare sipas detyrimeve ligjore.

Miratimi i planeve të zhvillimit dhe buxheteve për vitin 2017, por edhe te dokumenteve të tjerë të rëndësishëm, ende nuk është bërë. Për vitin 2017, është miratuar vetëm buxheti i kompanisë Sherwood International, ndërsa kompanitë e tjera ende nuk e kanë finalizuar.

“Duhet të evidentojmë faktin që këto programe duhej të ishin dërguar për miratim pranë AKBN qysh në fund të muajit Tetor 2016. Me gjithë përpjekjet tona, duke përsëritur kërkesën disa herë, ende nuk është bërë e mundur të konkludohet me këto miratime. Përgjegjësi në këtë proces ka kompania Albpetrol, e cila në të gjitha rastet dhe gjatë gjithë kohës, nuk ka respektuar afatet e përcaktuara në marrëveshje. Mendojmë se duhet t’i kërkohet me forcë MEI që të detyrojë Albpetrolin zbatimin e kërkesave të marrëveshjeve dhe licencave për afatet. Asnjëherë vonesat nuk kanë ardhur nga AKBN” thuhet në raportin e analizës vjetore.

AKBN sqaroi se në më mungesë të “Programeve të Punës dhe Buxhetit 2016” të kompanive, Sektori I Monitorimit të investimeve në Agjenci, planifikoi planin e monitorimeve të investimeve duke u mbështetur në raportimet mujore dhe tremujore, të kompanive.

AKBN vuri në dukje se shlyerja e detyrimeve reciproke midis kompanive që janë në marrëveshje hidrokarbure është edhe konflikti kryesor që ka lindur deri tani në marrëdhëniet midis Albpetrolit dhe këto kompani si palë në marrëveshje.

“Nga ana jonë, jemi përpjekur maksimalisht dhe kemi kërkuar shlyerjen në kohë të këtyre detyrimeve pa lejuar akumulimin e tyre. Rasti i fundit është vendimi i marrë nga Albpetrol për mbylljen e marrëveshjeve hidrokarbure që kjo kompania ka nënshkruar me kompaninë TransAtlantic për vendburimet Ca-Mo dhe Go-Ko, ku konflikti kryesor ka qenë dhe mbeti pamundësia financiare e kompanisë TransAtlantic për shlyerjen e menjëhershme të detyrimeve te akumuluara në kohe, për një periudhë të gjatë” sqaroi më tej AKBN.

Revista Monitor,  03.03.2017

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN ) ankimoi raportin e ekspertëve të pavarur “Price Water House Cooper”, i cili i njohu kompanisë Bankers Petroleum nivelin e atyre që njihen si shpenzime të rikuperueshme prej 57 milionë dollarë të kundërshtuar nga qeveria shqiptare.

Nëpërmjet një njoftimi zyrtar në web-site  e AKBN-së, bëhet e ditur se “pas një konsultimi të gjatë me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë dhe Avokaturën e Shtetit vendosi që të ankimojë vendimin e  ekspertëve  ndërkombëtarë në Gjykatën e Arbitrazhit lidhur me çështjen “Bankers”. AKBN beson se kjo çështje me një sensibilitet të lartë publik, ka patur vëmendjen e të gjithë aktorëve në këtë proces dhe si e tillë, do të ketë një gjykim të drejtë në Gjykatën e Arbitrazhit, pasi jemi të bindur se elementët e gjetur në raportin auditit, të hedhur poshtë nga ekspertët janë të mjaftueshëm për këtë Gjykatë që t’i  japë të drejtë shtetit shqiptar”.

Konflikti mes qeverisë dhe kompanisë Bankers e ka zanafillën në vitin 2011, kur AKBN pretendon se kompania ka deklaruar 299 milionë dollarë shpenzime të pajustifikuara, duke fshehur kështu rreth 57 milionë dollarë taksa.

Pas vendimit, tatimet bllokuan llogaritë e kompanisë dhe mblodhën me forcë detyrimin. “Bankers” kërcënoi me arbitrazh, por më vonë palët ranë dakord të pajtonin një ekspert të pavarur për ta shqyrtuar çështjen.

Një muaj më parë paneli i ekspertëve, i përbërë nga “Price Water House and Coopers” i dha të drejtë kompanisë kanadeze, një vendim ky që detyron qeverinë t’i kthejë asaj 37 milionë dollarë taksa mbrapsht dhe të heqë dorë nga arkëtimi i 20 milionë të tjerëve.

Sipas raportit të ekspertëve, nga 299 milionë dollarë shpenzime të pajustifikuara që pretendon AKBN se ka deklaruar “Bankers”, vetëm 22 milionë janë të tilla, ndërsa pjesa tjetër janë kosto të drejta.

Scan Tv,  22.10.2016

Qeveria ka rritur intensitetin për kalimin e blloqeve të lira të naftës tek privatët e interesuar për kërkimin e naftës duke e përfituar këtë të drejtë përmes ankandeve. Pas Bllokut të Panajasë, 5 dhe C duket se Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës ka vendosur të kalojë të drejtën e shfrytëzimit edhe për Bllokun B.

Ky bllok ndodhet në zonën e Rodonit në pjesën perëndimore të vendit. Afati i fundit për subjektet e interesuara mbi këtë bllok për aplikimet është data 10 tetor 2016 ndërkohë që për tre blloqet e tjera afati është 30 nëntori. Blloku B ka një një sipërfaqe prej 776 km2. Nisur nga punimet sizmike të kryera, puset e shpuar dhe stili tektonik i vërtetuar më në jug, në këtë bllok prognozohet struktura e Gjuricës Perëndimore, si dhe ngritjet e Gjuricës dhe Rinasit. Në total rezultojnë 13 puse të shpuara në Ishëm, Fushëkuqe, Thumanë, Adriatik dhe Miloti. Qeveria do të publikonte fillimisht një hartë me 13 blloqe të lira por deri më tani nuk ka asnjë marrëveshje të mbyllur me sukses edhe pse ka pasur disa shpallje. Për Dumrëne dhe Bllokun 4 prej një vitit thuhet se po vazhdojnë negociatat për termat ekonomike me Shell dhe Navitas mbi të drejtën e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit në këto Blloqe përmes shfrytëzimit nga nënshkrimi i një kontrate koncensionare.

Scan Tv,  19.09.2016

Të gjitha institucionet publike do të jenë të parat të zbatojnë legjilacionin që lidhet me kursimin e energjisë përmes ndërtimit brenda standardeve apo ndërhyrjeve për izolim.

Por të dhënat tregojnë se, shumica e Bashkive në vend, kanë qenë indiferente ndaj nismës së qeverisë dhe këtë rezultat e tregoi auditimi i bërë nga ana e Agjencisë Kombëtare të Burimeve të Natyrës.

“Në të vërtetë, gjatë periudhës 2014-2015, u vunë re vetëm përmirësime të vogla. AKBN-ja ka audituar 10 bashkitë më të mëdha të vendit (gjatë 2011-2013), me qëllim që të kontrollojë zbatimin e Ligjit për Ruajtjen e Energjisë në Ndërtesa. Nga auditimet u vu re se asnjë nga bashkitë e audituara nuk e ka zbatuar ligjin në shkallë të madhe (niveli aktual është vlerësuar të jetë jo më shumë se 10%)”, thuhet në një dokument të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.

Por funksionimi dhe zbatimi ligjor përfshin një sërë institucionesh dhe në disa raste edhe Inspektoratin e Ndërtimit.

Ky i fundit është ai që kontrollon zbatimin e lejeve dhe projekteve të miratuara te ndërtimi nëse i përmbushin apo jo parametrat, por sipas të njëjtit dokument institucioni ka mungesë të ekspertizës teknike që lidhet me kodin energjetik.

Scan Tv,  16.09.2016