Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Category

Eficensa e Energjise

Ndryshime në ligjin për efiçencën e energjisë

LIGJ Nr. 5/2019 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 124/2015 “PËR EFIÇENCËN E ENERGJISË” Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË…

Çfarë është financimi i qëndrueshëm

Çfarë është saktësisht financimi i qëndrueshëm? Në terma të gjerë, financimi i qëndrueshëm ka të bëjë me riorientimin dhe shkallëzimin e investimeve që kontribuojnë në arritjen e objektivave të qëndrueshmërisë. Financimi i gjelbër është…

Efiçenca e energjisë, gati konvikti nr.2

Studentët që banojnë në ambientet e Qytetit Studenti nr.2 do të përfitojnë tashmë nga dy konviktet e rinovuara rishtazi sipas parimit të eficiencës së energjisë, duke përmirësuar ngrohjen dhe izolimin e godinave. Rikonstruksioni u krye në…