Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Kuadri Ligjor


Data Numer Institucioni Link
2018-01-18 test test
- test
Link
16/06/2003 07 Ministria e Financave
- Udhezimi nr 07, date 16.06.2003 mbi akcizen e karburanteve
Link
22/02/1994 782 Presidenca
- Dekreti mbi sistemin fiskal te hidrokarbureve
Link
18/03/1999 129 Keshilli i Ministrave
- Vendim per lejet e tregtimit te karburanteve
Link
28/06/1996 1510 Presidenca
- Dekret mbi sistemin fiskal te hidrokarbureve 28/06/1996
Link
20/04/1999 149 Ministria e Ekonomisë Publike e Privatizimit
- Urdher mbi informacionin qe duhet te dergohet nga shoqerite e karburanteve
Link
01/07/2004 166 Ministria e Industrise dhe Energjetikes
- Urdher nr 166, date 01.07.2004 mbi kontrollin e cilesise nga IQT
Link
04/09/2006 608 Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
- Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 608, date 04.09.2006 mbi lejet koncesionare
Link
09/03/2009 194 Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
- Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 194, date 09.03.2009 mbi autorizimin e pajisjeve matese
Link
09/03/2009 196 Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
- Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 196, date 09.03.2009 mbi tipet e pajisjeve matese
Link
03/08/2009 666 Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
- Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 666, date 03.08.2009 mbi kushtet teknike te LPG
Link
11/07/1996 2.1 Ministria e Financave
- Udhezimi nr 2.1, date 11.07.1996 mbi importet e karburanteve pa taksa
Link
29/12/2005 01 Nderministror (METE, MF, MBUMK, MB)
- Udhezimi nr 01, date 29.12.2005 mbi perjashtimin e akcizes ne tregun bujqesor
Link
11/01/2008 03 Ministria e Financave
- Udhezimi nr 03, date 11.01.2008 mbi ndryshimet ne akcizen e karburanteve
Link
14/02/2008 08 Nderministror (METE, MF)
- Udhezimi nr 08, date 14.02.2008 mbi rimbursimin e akcizes naftes per prodhimin e energjise elektrike
Link
18/06/2008 18 Ministria e Financave
- Udhezimi i Ministrise se Financave nr 18, date 18.06.2008 mbi ndryshimet e TVSH ne tregun e karburanteve
Link
03/08/2008 -- Agjensia e Prokurimit Publik
- Udhezimi i APP, date 03.08.2008 mbi ndryshimet ne proceduren e prokurimit te karburanteve
Link
24/10/2008 32 Nderministror (Ministria e Financave, Ministria e Bujqesise, METE)
- Udhezimi nr 32, date 24.10.2008 mbi rimbursimin e akcizes se naftes te perdorur ne sera
Link
29/07/2015 692 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr. 692 datë 29.07.2015
Link
07/07/2015 618 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.618 datë 07.07.2015
Link
18/06/2015 551 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.551 datë 18.06.2015
Link
15/05/2015 132 Ministria e Energjisë dhe Industrisë
- URDHER Ministri nr.132 datë 15.05.2015 për fillimin e procedurave për blloqet e lira
Link
13/05/2015 410 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.410 datë 13.05.2015
Link
13/05/2015 411 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.411 datë 13.05.2015
Link
13/05/2015 413 Këshilli i MInistrave
- VKM Nr.413 datë 13.05.2015
Link
30/04/2015 3492 Ministria e Energjisë dhe Industrisë
- Udhëzim Nr.3492 datë 30.04.2015
Link
22/04/2015 335 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr. 335 datë 22.04.2015
Link
01/04/2015 281 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.281 datë 01.04.2015
Link
18/03/2015 76 Ministria e Energjisë dhe Industrisë
- Urdhër Ministri Nr.76, datë 18.03.2015 Procedurat dhe tarifat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj.
Link
04/02/2015 104 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.104 datë 04.02.2015 Për miratimin e Rregullave Teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e dytë, Për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së Gazit Natyror, të Instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.
Link
04/02/2015 105 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.105 datë 04.02.2015 Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall për ndërtim, për parcelat që do të ndikohen nga ndërtimi prej Shoqërisë TAP AG të rrugëve të kalimit (ndihmëse) të Projektit TAP.
Link
21/01/2015 50 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.50 datë 21.01.2015 Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor kombëtar të sipërfaqes pyjore që do të përdoret nga Shoqëria “TAP-AG” për ndërtimin e rrugës “Pronovik – Zgërbonjë – Antena”.
Link
09/01/2015 6 Ministria e Energjisë dhe Industrisë
- Urdhëri Ministri Mostra dhe Tarifat nr 6, datë 09.01.2015
Link
25/11/2014 389 Ministria e Energjisë dhe Industrisë
- Urdhër Ministri Informacionet e Subjekteve nr.389 datë 25.11.2014
Link
25/11/2014 392 Ministria e Energjisë dhe Industrisë
- Urdhër Ministri nr. 392, datë 25.11.2014 publikimi i kontrolleve të naftës
Link
12/11/2014 755 Këshilli i Ministrave
- VKM nr 755, datë 12.11.2014 për licensimin e impianteve të përpunimi
Link
11/06/2014 366 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.366 datë 11.06.2014 Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të sipërfaqeve pyjore e kullosore që do të përdoren nga shoqëria TAP-AG për ndërtimin e rrjetit rrugor.
Link
04/01/2014 19 Këshilli i Ministrave
- VKM nr. 19, datë 04.01.2014 për licensimin e rafinerive
Link
18/12/2013 1081 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.1081 datë 18.12.2013 Për krijimin e Komisionit Nderinstitucional për bashkërendimin e punës në zbatimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik Pipeline (TAP).
Link
27.11.2013 1030 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr.1030 datë 27.11.2013 Për miratimin e rregullave teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e pare, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes te Gazit Natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.
Link
15/04/2013 116/2013 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
- Ligj 116/2013 datë 15.04.2013 Për Ratifikimin e Marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe TAP.
Link
25/03/2013 104/2013 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
- Ligj 104/2013 datë 25.03.2013 Për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës se Greqisë dhe Republikës së Italisë për Projektin për gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP).
Link
21/06/2011 449 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
- Urdhër Nr.449 datë 21.06.2011 Për mënyrën e funksionimit të komisionit të vlerësimit të kërkesave dhe të dokumentacionit shoqërues të Shoqërive që do të pajisen me leje ndërtimin e përdorimin e infrastrukturës së Sistemeve të Gazit.
Link
25/08/2010 713 Këshilli i Ministrave
- VKM Nr. 713 datë 25.08.2010 Për përcaktimin e rregullave për kushtet e procedurat për dhënien e lejeve për ndërtimin dhe perdorimin e tubacioneve e të infrastrukturës së sistemeve të Gazit Natyror.
Link
30/08/2009 666 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
- Urdhër Nr.666 datë 30.08.2009 Për miratimin e rregullave teknike dhe kritereve të sigurisë, të përkohshme, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.
Link
28/07/2008 9975 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
- Ligji nr.9975, datë 28.07.2008 – Për taksat kombëtare
Link
30/06/2008 9946 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
- LIGJ 9946 datë 30.06.2008 Për sektorin e gazit natyror (i ndryshuar)
Link
14/02/2008 9876 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
- Ligji nr.9876, datë 14.02.2008 – Për prodhimin, transportin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport
Link
24/02/1999 8450 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
- Ligj Nr.8450 datë 24.02.1999
Link
12/04/1994 7811 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
- Ligji 7811 datë 12.4.1994 fiskal kerkim-zbulim i perditesuar
Link
28/07/1993 7746 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
- Ligj 7746 datë 28.07.1993 kërkim-zbulim i përditësuar
Link