Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

AKBN: Drejt efiçencës së energjisë në shkolla dhe përdorimit të burimeve të rinovueshme

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore eshte drejtuese e Projektit LED,

Projekti LED eshte nje mundesi e mire per te mbeshtetur, nje nga sfidat kryesore ne zonen nderkufitare, per te mundesuar e progresin ne fushen e burimeve te rinovueshme te energjise (RES) dhe ruajtjes se energjise ne ndertesa. Projekti LED reflekton kete sfide, duke u fokusuar ne nje grup specifik ndertesash publike si shkollat, dhe promovimin permes femijeve dhe sistemit arsimor, per te rritur dhe  sensibilizuar ne menyre efektive perdorimin e energjise ne menyre eficente dhe perdorimin e RES, gje qe do te siguroje ndikimin afatgjate te vlerave te Projektit.

Krijimi i Qendrave dhe Rrjetit Nderkufitar do te jete me rendesi vendimtare per qendrueshmerine dhe transferueshmerine e rezultateve te Projektit, ne zhvillimin e lidhjeve, ne sinergjine e saj drejt promovimit dhe shperndarjes se rezultateve te projektit tek autoritetet lokale kompetente te zones se programit dhe me gjere.

Objektivi i pergjithshem i projektit LED eshte permiresimi i sjelljes se perdoruesve fundore per perdormin me nje efiçence me te larte te energjise, e cila ne fund te fundit do te rezultoje ne reduktimin e konsumit te energjise ne ndertesat publike. Aktivitetet e projektit do te permiresojne eficencen e energjise ne ndertesat publike, do te nxisin perdorimin e RES dhe do te rrisin ndergjegjesimin sociale mbi çeshtjet e kursimit te energjise.

Projekti LED synon te rrise ndergjegjesimin e publikut per praktikat e kursimit te energjise permes nje fushate te gjere edukimi mjedisor qe adresohet ne arsimin fillor dhe te mesem, e ndjekur nga nje fushate e fokusuar ne popullaten e rritur. Projekti do te shoqerohet me hartimin e nje Plani Nderkufitar per te arritur nje strategji te perbashket midis Greqise dhe Shqiperise (zhvillimin e politikave energjetike) ne lidhje me eficencen e energjise dhe perdorimin e RES, si dhe me krijimin e Modelit sipas detyrave te projektit LED duke propozuar 3 lloje te veçanta te nderhyrjeve

  • pajisje teknologjike per eficence te energjise;
  • perdorimi i RES dhe
  • Avancimet e Teknologjise Smart ICT.

Pilotimi i modelit do te zhvillohet ne tre shkolla publike, dy ne Jug te Shqiperise (Korce & Dropull) dhe nje ne Maqedonine Perendimore ne zonen e Kozanit.

Projekti  eshte  me rendesi per zonat nderkufitare, pasi krijon nje model nepermjet projektit pilot per te kuptuar leverdishmerine e nderhyrjeve ne perdorimin eficent te energjise, ndersa ne bashkepunimi nderkufitar krijohen sfida per te adresuar ne menyre efektive programe te perbashketa per te prodhuar rezultate konkrete dhe per te arritur rezultatet e pritura, duke perfshire Partnere me pervoje dhe te perkushtuar nga te dyja anet e kufijve.

energjia.al  10.07.2019