info@energjia.al

NJOFTIM

I MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË

Nr. 17849/1, datë 7.12.2017

PËR SHITJE ME ANKAND TË OBJEKTEVE NË ADMINISTRIM TË NDËRMARRJES SË PRODHIMIT TË ÇELIQEVE, ELBASAN, TË MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË DHE TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË

Në zbatim të VKM-së nr. 926, datë 29.12.2014, “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet dhe procedurën e shitjes”, kapitulli III, shpall për shitje me VAM-in fillestar, objektet e shënuara në njoftimin e ministrisë.

Çdo person fizik apo juridik i interesuar për blerje me ankand duhet të paraqesë në vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit, dokumentacionin si më poshtë:

1. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit apo të ndërmarrjes, e regjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave.

2. Mandatpagesën apo garancinë bankare në origjinal, që vërteton derdhjen apo ngurtësimin e 20% të vlerës së fillimit të ankandit, në lekë, për llogari të Ministrisë së Financave.

3. Dokumentin e identifikimit (pasaportë biometrike ose letërnjoftim).

Shënim. Pjesëmarrësit në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë për vlerën e objektit të shpallur për shitje, nuk i kthehet 20% e vlerës fillestare të ngurtësuar për pjesëmarrje në ankand.

Subjekti i shpronësuar i truallit mbi të cilin ndodhet objekti apo ndërmarrja, duhet të paraqesë në vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit, dokumentacionin si më poshtë:

1. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit apo të ndërmarrjes, e regjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave.

2. Mandatpagesën apo garancinë bankare që vërteton ngurtësimin e 20 për qind të vlerës fillestare në lekë, vetëm për objektin (mjete kryesore), për llogari të Ministrisë së Financave në Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike, detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave.

3. Vendimin e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të shoqëruar me planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai është subjekt pronar i tokës.

4. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi etj., nëse ka të tilla.

5. Deklaratën noteriale, në të cilën trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar që kërkojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për objektin në proces privatizimi, të deklarojnë se, që nga momenti që janë pajisur me vendimin e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, nuk kanë përfituar kompensim në asnjë nga format e parashikuara në ligj. Gjithashtu, të deklarojnë se vendimi i ishKomisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ose i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave nuk ka ndryshuar ose është shfuqizuar me ndonjë akt administrativ apo vendim të formës së prerë.

Mandatpagesa apo garancia bankare duhet të bëhet detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave për pjesëmarrje në ankand. Mandatpagesa apo garancia bankare mund të bëhen pranë çdo banke të nivelit të dytë në llogaritë respektive të hapura për Ministrinë e Financave, pasi të keni tërhequr pranë DDPP-së ose degëve të thesarit në rrethe faturën për arkëtim të plotësuar dhe të nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit.

Njoftimin e plotë mund ta gjeni duke klikuar këtu.

energjia.al  12.12.2017

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka ka vizituar sot  Ndërmarrjem Trepça.

“Në mëngjesin e sotëm, si pjesë e premtimeve për të rregulluar problemet e Trepçës, isha në vizitë në këtë ndërmarrje ku u takova me ekzekutivin dhe sindikatën.”

“Ishte një takim mjaftë i mirë dhe besoj që jemi në rrugën e duhur për të rregulluar shumicën e problemeve që hasin punëtorët e Trepçës”, ka theksuar ministri Lluka.

Vizita tjetër u planifikua të bëhet në fund të këtij muaji për të monitoruar progresin e premtimeve nga secila palë.

Ndërkohë ministri Lluka ka thënë se ata i ka informuar se Qeveria e Kosovës, në bazë të ligjit mbi Trepçën të sponsoruar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ka bërë shpalljen e pozitave për Drejtorët e Bordit Mbikqyrës, që është hapi i parë konkret drejtë aktivizimit të këtij gjigandi ekonomik.

Në këtë bord, nga 9 pozita të hapura, 2 do të përfaqësohen nga punëtoret e Trepçës!

“Ministria e Zhvillimit Ekonomik është duke i ndërmarrë të gjithat hapat e nevojshëm që i hapin rrugë zhvillimit të kësaj ndërmarrje, andaj vlerësoj se nisja e procesit për zgjedhjen e Bordit të Trepçës, do t’i paraprij hapave të tjerë konkretë që ka paraparë MZHE siç janë hartimi i Statutit dhe regjistrimi i ndërmarrjes si Trepça SHA”, ka thënë në fund ministri Lluka.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  13.11.2017

Një vendim i fundit i qeverisë për një ndryshim tek ligji “Për koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” ka marrë vëmendje të gjerë, duke e vënë theksin tek përjashtimi që do të kenë nga skema tipike e PPP kërkesat e investitorëve strategjikë.
Bëhet fjalë për ato projekte hidrocentralesh që kalojnë kapacitetin e instaluar 2 MW dhe kanë vlerë investimi mbi 100 milionë euro. Por drafti në Kuvend trajton një çështje shumë më të rëndësishme sesa HEC-et.

Nga Nertila Maho

Hapet rruga për termocentralet e reja

Përjashtimi nga skema tipike e Partneritetit Publik Privat (kjo lidhet me burokracinë dhe afatin e gjatë që ka kjo skemë) vlen edhe për termocentralet. Për herë të parë në ligjin “Për koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat” përmendet pjesa e termocentraleve të cilët do të kalojnë me procedurë të përshpejtuar. Konkretisht ndërhyrja bëhet në nenin 5 të ligjit ku përcaktohen rastet e përjashtimit, që do të thotë se këto raste do të trajtohen me procedura të ndryshme nga ajo që përcakton ligji.

Pra ky ligj nuk do të zbatohet “për ndërtimin dhe shfrytëzimin e burimeve të energjisë së rinovueshme, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe termocentraleve, përveç hidrocentraleve me kapacitet të instaluar mbi 2 Mw dhe me vlerë investimi më pak se 100 milionë euro”. Ky ndryshim i pikës (i) të nenit 5 në ligj sjell një logjikë krejt të re krahasuar me pikën e vjetër që ka ligji sot, ku thuhet se ligji për Partneritetet Publike Private nuk zbatohet “për koncesionet e punëve publike që janë dhënë për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentraleve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike”.

Argumenti i ndryshimit të ligjit

Në relacionin e projektligjit për koncesionet dhe partneritetet të depozituar tashmë në Kuvendin e Shqipërisë jepen argumentet se pse qeveria ka vendosur të bëjë këtë ndryshim duke e lidhur me përshpejtimin e procedurave që për shkak të kohëzgjatjes largojnë investitorë strategjikë. “Përjashtimi i hidrocentraleve me kapacitet të instaluar mbi 2 Mw dhe me vlerë investimi jo më pak se 100 milionë euro si dhe termocentraleve nga procedurat e parashikuara në ligjin nr.125/2013, të ndryshuar, do të mundësojë thithjen e investimeve strategjike të huaja dhe atyre vendase duke synuar përshpejtimin e realizimit të projekteve elekroenergjetike dhe duke krijuar në të njëjtën kohë edhe kushtet për përmirësimin e situatës ekonomike të vendit”, thuhet në relacion. Kjo është hera e parë që në legjislacion futet për t’u trajtuar me procedura lehtësuese edhe pjesa e termocentraleve.

Zakonisht nevoja për energji, potenciali në sektorin hidrik dhe Termocentrali famëkeq i Vlorës, i cili nuk ka punuar asnjë ditë të vetme, e kanë eklipsuar tërësisht këtë pjesë. Kjo nismë nuk është një rastësi, po të kemi parasysh që qeveria e ka vënë theksin tek diversifikimi i burimeve të energjisë, si një garanci për sigurinë, diçka që Shqipëria nuk e ka dhe vetëm këtë vit i ka marrë 178 milionë euro në importe. Tashmë çdo investitor i interesuar për sektorin energjetik dhe projekte konkrete në hidrocentrale apo termocentrale do ta ketë më të thjeshtë në aspektin e procedurave.

Masterplani i gazit dhe termocentralet

Qeveria prezantoi në fillim të këtij viti masterplanin që lidhet me gazifikimin e vendit. Gjetjet e këtij studimi ishin të shpërndara në disa aspekte, duke e lidhur mes të tjerash potencialin që ka Shqipëria për shfrytëzimin e gazit (konsumatorët familjarë dhe bizneset), gjurmën kryesore dhe që është rentabël, rigjallërimi i industrisë së plehrave kimike, por edhe ndërtimin e termocentraleve.

Aktualisht në vend është i ndërtuar vetëm Termocentrali i Vlorës, i cili nuk është vënë punë për dy arsye, e para një defekt në sistemin e ftohjes dhe e dyta kostoja e lartë e prodhimit. Masterplani i gazit bën të qartë se veç termocentralit të Vlorës, janë dy pika shumë të mira në Shqipëri që mund të shfrytëzohen për ndërtimin e dy projekteve të tjera të ngjashme.

Një prej tyre, në Korçë dhe një në Kuçovë, të dy TEC-e (Turbina Gazi me Cikël të Kombinuar) projekte të rinj dhe që kanë lidhje me avantazhet që ofron projekti i gazsjellësit TransAdriatik në vendin tonë. Propozimi për ndërtimin në këto zona lidhet drejtpërdrejt me faktin se lidhjet nga gazsjellësi me zonën e planifikuar për ndërtim janë relativisht të afërta. “TEC-i i Korçës do të furnizohet me gaz nga një pikë lidhjeje me gazsjellësin TAP, vendi më i përshtatshëm i së cilës është pranë fshatit Zëmblak.

TEC-i i Kuçovës do të furnizohet me gaz nga një pikë lidhjeje me gazsjellësin TAP, vendi më i përshtatshëm i të cilës do të ishte midis fshatrave Poshnjë dhe Otllak, në zonën ku TAP kalon pranë qyteteve të Beratit dhe Kuçovës” thuhet në Masterplan. Në masterplan, të dy TEC-et e mundshëm janë konsideruar si ngarkesa spirancë. Plani për përfundimin e dy projekteve është që në vitin 2030 të nisin prodhimin, duke i dhënë fund problematikës që mbart hidriku.

“TEC-et me gaz natyror supozohet të jenë plotësues të energjisë elektrike të gjeneruar nga burime hidrike dhe burime të tjera të rinovueshme, për të balancuar luhatjet e prodhimit nga këto burime, për të siguruar energjinë e nevojshme gjatë periudhave të pikut të ngarkesës, si dhe për të ofruar shërbime dytësore (balancim, etj.) për sistemin elektrik”. Secili nga TEC-et e Korçës dhe Kuçovës do të kërkojë rreth 2 hektarë sipërfaqe toke, e cila mund të rikuperohet vetëm në fund të jetës së TEC-it.

Termocentrali i Korçës

Zona e mundshme për ndërtimin e TEC-it të Korçës ndodhet pranë nënstacionit elektrik të Zëmblakut dhe pranë dy linjave elektrike ajrore të tensionit të lartë: linjës 400 kV Shqipëri – Greqi, dhe linjës 110 kV që lidh nënstacionin e Zëmblakut me Korçën.

Prodhimi i parashikuar nga ky termocentral është 750 gigavat/orë për një sasi 124 milionë m³gaz. Deri në vitin 2035 parashikohet një rritje progresive në 760 gigavat/orë me një sasi gazi 126 milionë m³. Ajo që rekomandohet që të shihet me kujdes në masterplan për termocentralin e Korçës është studimi i mirë i zonës ku do të ngrihet, pasi konsiderohet me pasuri të lartë të trashëgimisë.

“Në zgjedhjen përfundimtare të vend-ndërtimit të TEC-it duhet marrë në konsideratë: përdorimi i tokës, zonat me rrezik përmbytjeje, karakteristikat gjeoteknike, sidomos rreziku i uljes së terrenit dhe thyerjet tektonike, distanca optimale nga CP e gazsjellësit TAP, nga nënstacioni i Zëmblakut, nga linjat e tensionit të lartë 400kV dhe 110kV, nga rruga kombëtare dhe nga shtëpitë më të afërta, vendndodhja e pendës së Devollit në grykën e Cangonjit”.

Termocentralet përfshijnë në vetvete edhe sistemin e ftohjes dhe një nga aspektet që duhet parë me kujdes është mënyra sesi do të operojë ky sistem. Në analizë për termocentralin e Korçës janë marrë dy lumenj, Devolli dhe Dunaveci. “Prurja vjetore mesatare e Dunavecit është rresh 1m³/s, ndërkohë që ajo e Devollit është rreth 5m³/s.

Duke u mbështetur në këto shifra dhe në nevojat për ujë të sistemit të ftohjes së TEC-it, ky i fundit duhet të vendoset pranë lumit Devoll. Duhet theksuar se në lumin Devoll, rreth 200 m në lindje-perëndim të nënstacionit të Zëmblakut, mbi lumin Devoll, është ndërtuar një pendë për qëllime vaditjeje. Kjo pendë mund të jetë e dobishme për marrjen e ujit për ftohjen e TEC-it të ardhshëm të Korçës”, thuhet në dokumentin pjesë e Masterplanit. Duke qenë projekte të rëndësisë së veçantë, zonat e ndërtimit të termocentraleve duhet të zgjidhen me kujdes për efektet që mund të kenë faktorët natyrorë. Për rastin e Korçës kërkohet një zgjidhje optimale si për sa i përket përmbytjeve ashtu edhe pjesës së fundosjes.

Nga Cangonj deri në Maliq, lumi i Devollit kalon mes tokash të ulëta, një pjesë e të cilave, deri në vitin 1948, ishte mbuluar nga këneta e Maliqit. Megjithëse kjo kënetë u tha në vitin 1948 dhe u transformua në tokë bujqësore, ekziston rreziku i përmbytjeve nga lumi i Devollit në periudha reshjesh shumë të forta. Për më tepër, gjithë zona e ish-kënetës është e prekur nga fenomeni i fundosjes së tokës. Si rrjedhojë, zgjedhja e vendit të ndërtimit të TEC-it të ardhshëm të Korçës duhet të shmangë ish- kënetën. Në këtë fazë të studimit, do të rekomandohej që vendi i ndërtimit të zgjidhej midis fshatit Cangonj dhe ish-kënetës së Maliqit.

Termocentrali i Kuçovës

Zona e mundshme për ndërtimin e TEC-it të Kuçovës përfshin një linjë ajrore të tensionit të lartë prej 220kV, e cila lidh Elbasanin me Fierin, linjën e tensionit të lartë prej 110kV, e cila lidh Kuçovën me Marinzën, linjën e ardhshme tension i lartë prej 400kV, e cila do të lidhë Elbasanin me Fierin dhe aeroportin ushtarak të Kuçovës. Në rastin e termocentralit të Kuçovës ka një theks të vendosur tek mënyra se ku do të ndërtohet dhe aspektet që duhet të kihen parasysh duke qenë se kjo zonë është e njohur për rezervat e saj naftëmbajtëse.

“Infrastruktura e zonës përfshin, ndër të tjera, një numër kullashm pusesh nafte dhe dy tubacione nafte, të cilat duhen shmangur gjatë zgjedhjes së vendit të ndërtimit të TEC-it të ardhshëm të Kuçovës”, thuhet në studim. Pjesa kryesore e zonës së mundshme për ndërtimin e TEC-it të ardhshëm të Kuçovës shtrihet mbi zhavorret ujëmbajtëse Kuaternare të Beratit, prej nga furnizohen të gjithë fshatrat e zonës me ujë të pijshëm, nëpërmjet puseve hidrogjoelogjike të shpuar në zonën midis fshatrave Banaj dhe Çiflik.

Gjithsesi sipas vlerësimeve të bëra duket se nuk ka ndonjë kërcënim për depërtim të ujërave sipërfaqësore në këto puse. Edhe në rastin e këtij termocentrali, është marrë në analizë mundësia që ka për shfrytëzimin e lumenjve në sistemin e ftohjes, si dhe për rrezikun e përmbytjeve. “Zona e Kuçovës përshkohet nga dy lumenj: Devolli dhe Osumi, të cilët bashkohen pranë fshatit Arrëz për të formuar lumin Seman. Prurja mesatare vjetore e lumit Osum, në stacionin e matjes në Urën Vajgurore, është rreth 33 m³/s, ndërsa ajo e lumit Devoll në Kozare është rreth 47 m³/s. Bazuar në sa më sipër, si dhe në nevojat për ujë të sistemit të ftohjes së TEC-it me gaz, të dy lumenjtë e mësipërm kanë ujë mjaftueshëm për ftohjen e TEC-it të ardhshëm të Kuçovës”, nënvizon studimi.

Kjo do të thotë se çështja e sistemit të ftohjes nuk paraqet problem por më hollësishëm duhet parë ajo e përmbytjeve, pasi historiku i kësaj zone shfaqet problematik. Një pjesë e zonës së gjerë të projektit të TEC-it të ardhshëm të Kuçovës është subjekt i përmbytjeve nga të tre lumenjtë: Osumi, Devolli dhe Semani dhe sipas analizës së bërë kjo ka ardhur si rezultat i plotave dhe në vite të ndryshme.

Pavarësisht kësaj, situata duket se nuk paraqitet problematike dhe rekomandimi është që ndërtimi të bëhet në një zonë që është të paktën gjysmë metri mbi nivelin e lumenjve. Përmbytjet prej plotave nuk përfaqësojnë rrezik për TEC-in e ardhshëm, nëse vendndodhja e tij planifikohet të paktën 0.5 m më lart se sa brigjet e lumenjve. Një vendndodhje në kuotë më të lartë do të ofrojë siguri më të madhe ndaj përmbytjeve”, thuhet në dokument. Ashtu si termocentrali i Korçës, edhe ai i Kuçovës do të kenë fuqi të instaluar 200 MW por në tabelën e parashikimit të prodhimit jepet vetëm viti 2040. Në këtë vit, Termocentrali i Kuçovës pritet të prodhojë 756 gigavat/orë energji, me një konsum të gazit natyror prej 125 milionë m³.

Termocentrali i Vlorës

TEC Vlora, me kapacitet 97 MW është ndërtuar në tetor të vitit 2011. Ndërtimi i këtij impianti erdhi si rezultat i nevojës që kishte vendi për shtimin e burimeve prodhuese. Pavarësisht objektivit të ndërtimit, në fakt kjo vepër nuk i ka shërbyer aspak diversifikimit. Kostoja e prodhimit të një kilovati energji vite më parë është vlerësuar në rreth 0.183 dollar, nëse prodhimi bëhet me naftë diezel nr.2 apo gazoil ndaj kjo parashtroi si variant mundësinë e gazit.

Qeveria po kryen aktualisht një studim fizibiliteti për mundësinë e përdorimit të gazit për prodhim energjie nga ky termocentral. Nga ana tjetër, qeveria ka shfaqur hapur qëndrimin e saj se ky objekt me vlerë mbi 100 milionë USD dhe që deri më tani vetëm ka rënduar xhepin e shtetit me shpenzime, mund të kalojë me Partneritet Publik Privat.

Investitorët e interesuar mund të zgjerojnë edhe më shumë kapacitetin e instaluar të termocentralit, pasi ai është projektuar dhe ndërtuar në mënyrë të tillë, që në të ardhmen të ketë mundësi të zgjerohet duke iu shtuar edhe dy blloqe të tjera të së njëjtës fuqi, duke arritur kështu në një fuqi totale të instaluar rreth 291 MW.

Anët pozitive dhe negative të TEC-eve

Studimi i masterplanit të gazit përpos një seri aspektesh të rëndësishme ka thelluar analizën edhe në impaktin pozitiv dhe negativ të termocentraleve. Sipas këtij studimi, Impiantet ÇGT (Turbina Gazi me Cikël të Kombinuar) me gaz natyror kanë kosto të ulët investimi kapital, rendiment të lartë të energjisë elektrike dhe kohë të shkurtër ndërtimi e vënieje në punë. Kapaciteti i TEC-it është i rëndësishëm: kostoja specifike për impiantet nën 200 MW rritet në mënyrë të konsiderueshme me uljen e kapacitetit. Prirja e përgjithshme për rendiment më të lartë mund të rezultojë në kosto specifike paksa më të lartë.

Po kështu, raporti i lartë ajër/karburant për turbinat me gaz çon përgjithësisht në uljen e rendimentit për një temperaturë të caktuar të ftohjes së gazit në oxhak, në krahasim me ciklet me avull dhe gjenerimin e kombinuar bazuar në motorët me djegie të brendshme. Megjithatë, impiantet me cikël të kombinuar janë ndër teknologjitë më të mira në lidhje me raportin energji elektrike/ngrohje. Për këtë arsye, rendimenti i përgjithshëm disi më i ulët mund të justifikohet nga rendimenti shumë i lartë i prodhimit të energjisë elektrike.

Revista Monitor,  13.11.2017

Kompania publike e gazit Albgaz sh.a e cila do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e operatorit të sistemit të transmetimit dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në vend mori të mërkurën (8 tetor) certifikimin përfundimtar nga Enti Rregullator i Energjisë. Bordi i Komisionerëve miratoi si pikë të parë draft metodologjinë e tarifave që ishte kriteri kyç për të vijuar më pas me certifikimin final.

I njëjti Bord nënvizoi se tashmë Albgaz sh.a duhet që të përmbushë një sërë kushtesh duke përcaktuar edhe afatet kohore.

Rekomandimi i parë ishte ai që lidhej me anëtarët e Këshillit të Mbikëqyrjes. Sipas ERE duhet të zëvendësohen brenda 3 muajve të gjithë ata anëtarë që aktualisht ushtrojnë një funksion brenda Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Brenda 12 muajve Albgaz duhet që të tregojnë pavarësinë e audituesve ndërkohë që duhet të bëhet edhe një ndryshim tek pronësia.

Albgaz sh.a duhet që brenda një viti të kalojë me pronësi tek Ministria e Financave dhe e Ekonomisë. Ai duhet të jetë i pavarur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në mënyrë që të ruajë pavarësinë. Kjo praktikë është zbatuar edhe për Operatorin e Sistemit të Transmetimit. Në mars të këtij viti OST i kaloi ish-Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ndërsa tani është nën varësinë e ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Vendimi i fundit i Bordit të Komisionerëve për metodologjinë e tarifave i hap rrugë kompanisë që të aplikojë për një tarifë të re nga ajo që është miratuar deri në fund të këtij viti. Në ligj është parashikuar një fazë tranzitore e cila mund të shtyjë tarifën ekzistuese në rast se aplikimi nuk bëhet në kohë. Sipas kuadrit aplikimi për tarifën e re mund të bëhet deri në 4 dhjetor.

Revista Monitor,  09.11.2017

Të gjitha pikat e tregtimit të karburanteve kanë 30 ditë kohë të ndryshojnë tabelat reklamuese të çmimeve, duke aplikuar standardin e ri, që sipas Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është në përputhje me Kodin Rrugor.

Tashmë, ky dikaster ka miratuar një model të ri reklamimi dhe ndriçimi për pikat e karburanteve në akset rrugore kombëtare, i cili vjen në kuadër të aksionit për garantimin e sigurisë rrugore.

Ndryshimi i tabelave të reklamimit u paralajmërua disa javë më parë edhe nga ministri, Damian Gjiknuri, i cili zhvilloi një takim me operatorët kryesorë të tregtimit të karburanteve në vend.

Sipas Gjiknurit, kjo ka qenë një ndër pikat më problematike të trashëguara, pasi tabelat reklamuese për markat dhe çmimet, konfuzojnë shoferët e makinave dhe bëhen burim aksidentesh.

Prej 4 javës Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka ndërmarrë një aksion për pastrimin e nyjeve dhe akseve kombëtare nga tabelat dhe aktivitetet e jashtëligjshëm. Që prej nisjes së këtij aksioni, janë pastruar akset: Vorë-Fushë Krujë, Elbasan- Rrogozhinë, si dhe është ndërhyrë në rrethrrotullimim Rrogozhinë-Plepa dhe nyjen e Milotit.

Gjithashtu, në aksin rrugor Tiranë-Shkozet janë hequr 70 tabela dhe reklama informuese, ndërkohë që në javën e fundit u ndërhy në akset Fier-Vlorë dhe Lezhë-Shkodër.

Scan Tv, 02.11.2017

Katër kërkesa të reja për hidrocentrale deri në 2 MW janë dorëzuar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në dy ditët e fundit të tetorit. Ashtu sikurse e kërkon procedura aplikimet janë shpallur në faqen e ministrisë për të pritur reagimet nga ndonjë palë interesi, ose kundërshtime në rast se ka. Kërkesat edhe pse të formuluara në katër aplikime përfshijnë në fakt ndërtimin e shtatë hidrocentraleve. Por kush janë në fakt subjektet që kanë aplikuar për zhvillimin e këtyre projekteve dhe zonat që parashikohen të ndërtohen në rast se meret miratimi

Aplikimet

HEC “Empier” është aplikimi i parë i bërë nga “Anesti  Jaupllari/Eralda Intimo” me një , me kapacitet prodhues deri në 2 MË, në pellgun ujëmbledhës të burimeve të Moglicës, degë të lumit Devoll, Bashkia Maliq, Qarku Korçë.

HEC “Agolli”, me kapacitet prodhues deri në 2 MË, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Goces, Gjyrasit dhe Bickës, degë të lumit Devoll, Bashkia Maliq, Qarku Korçë është projekti i dytë, aplikuar nga ErvinKita/Taverna Agolli.

Aplikimi I tretë është për HEC “Emanueli”, me kapacitet prodhues deri në 2 MË, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Vomësit, degë e lumit Gjadër, Qarku Lezhë. Shoqëria që ka aplikuar është Shoqëria “Gjoni Kalivac” sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me objekt të aktivitetit: Ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, rrugore.

Aplikimi i katër për tre hidrocentrale ““Bena, Bena 1 dhe Bena 2”, me kapacitet prodhues deri në 2 MË, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Benes, degë e lumit Drin, Qarku Shkodër është i shoqërisë “Marjakaj” sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me objekt të aktivitetit: Prodhimi dhe tregtimi i energjisë elektrike në H/C Bene, Komuna Shllak, Shkodër.

Ministria edhe më herët ka bërë të qartë se të gjitha kompanitë kanë të drejtë të aplikojnë por kjo nuk I bën ato automatikisht kompani që mund të zhvillojnë projektin. Nëse propozimet e tyre nuk përmbushin kushtet ligjore atëherë ato refuzohen. Deri në 15 shtator të këtij viti në ministri janë paraqitur mbi 200 aplikime por që kishin marrë miratim final vetëm 22.

Revista Monitor,  02.11.2017

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim organizuan sot një tryezë dialogu me grupet e interesit rreth garave konkurruese për kapacitetet e reja në energjinë diellore.

Në fjalën e tij, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri deklaroi se energjia diellore është një burim jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe për Shqipërinë, për shkak të pozicionit gjeografik të vendit dhe ekspozimeve që ka ndaj rrezatimit diellor.

“Nxitja e këtyre investimeve bëhet domosdoshmëri edhe nisur nga fakti se jemi aktualisht 100% të varur nga energjia ujore. Ligji i ri për energjitë e rinovueshme dhe plani kombëtar i qeverisë për promovimin e këtyre burimeve po hedh hapat e para duke shtruar platformën operacionale dhe ligjore për të konkretizuar investimet e para”, u shpreh Gjiknuri.

Në bashkëpunim me BERZH-in tha ai, po punohet që 30 deri 50 mega të jepen mbi bazën e ankandeve, duke afruar investitorë seriozë por edhe të marrim tarifa të përballueshme.

Sipas ministrit Gjiknuri, sfida me të cilën ndeshemi është se si ta kthejmë këtë në një proces të qëndrueshëm.

“Që kapacitetet që jepen të jenë në një treg të konkurueshëm, por mbi të gjitha të kenë një treg likuid që bën të mundur kthimin e investimit. Kjo do të thotë që jo çdo burim diellor mund të kthehet në burim energjie për aq kohë sa në një  treg të rregulluar siç jemi ne, ato paguhen nga konsumatori final. Në hapin tonë të parë zgjodhëm të promovojmë 50 mega në energji diellore e cila mund të jetë pak në fillim por është e mjaftueshme dhe qëndrueshme në tarifat që kemi sot në fuqi”, nënvizoi Gjiknuri.

Duke u ndalur më tej tek plani i mëtejshëm i rimëkëmbjes së sektorit elektroenergjitik, Gjiknuri tha se shumë shpejt falë rimëkëmbjes do krijohet mundësia për potenciale të reja në energjinë diellore.

“Duhet një qasje e balancuar sepse gjërat që nuk kanë qasje të balancuar shpesh herë përfundojnë në inflacion që i bën të paqëndrueshme nga ana financiare. Nëse nuk ka treg likuid që do ta tërheqë këtë energji, këto mund të kthehen në një problem të madh siç ka ndodhur në vendet e tjera”, u shpreh Gjiknuri.

Ora News,  24.10.2017

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri shoqëruar nga drejtuesit e Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Inspektoratit Qendror Teknik e Industrial zhvilluan një takim me përfaqësuesit kryesorë të operatorëve të tregtimit të karburanteve.

Ministri Gjiknuri u bëri të ditur operatorëve masat që po ndërmerr qeveria në kuadër të rritjes së sigurisë rrugore në vend. “Kemi filluar me punën për heqjen e çdo objekti të paligjshëm që është në kundërshtim me Kodin Rrugor. Janë kryesisht tabela, struktura apo reklama që pengojnë shikueshmërinë gjatë lëvizjes së mjeteve dhe bëhen shpesh burim aksidentesh. Kuptohet, një ndër pikat më problematike të trashëguara kanë qenë dhe karburantet, pavarësisht masave që u ndërmorën gjatë 4 vjeçarit të parë, ndonjëherë edhe pa sukses nga ministria e shkuar dhe këtë duhet ta them. Një problem që duhet zgjidhur sa më shpejt është ajo e tabelave shumë të mëdha ku reklamohen markat dhe listohen cmimet e karburanteve. Shpesh këto tabela konfuzojnë shoferët e makinave dhe bëhen burim aksidentesh”, u shpreh Gjiknuri.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë u dakordësua me operatorët për krijimin e një grupi të përbashkët pune që do të përcaktojë një standard të ri të reklamimit të karburanteve dhe ndriçimit gjatë natës, në përputhje me Kodin Rrugor.

“Ministria me Autoritetin Rrugor do të ngrejnë një grup pune bashkë me përfaqësuesit e operatorëve për të përcaktuar një standard. Kjo duhet të jetë uniforme për të gjithë dhe patjetër nuk duhet të ndikojë në konkurencë të pandershme. Ju jeni operatorët kryesorë ndaj ju kërkova tu thërras për bashkëpunim dhe kërkoj nga ana juaj që të gjejmë një zgjidhje të shpejt për këtë problem. Tu lihen disa ditë afat pasi dhe ju kërkoni masat tuaja, në bashkëpunim me Autoritetin Rrugor. Përndryshe, jemi të detyruar që të ndërhyjmë ligjërisht. Preferoj më përpara dialogun dhe zgjidhjen me mirëkuptim, të punojmë sëbashku për ti dhënë një zgjidhje permanente sipas standardeve ligjore këtij problem”, nënvizoi Gjiknuri.

energjia.al  10.10.2017

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bër së fundmi publik aplikimin e një tjetër subjekti për të ndërtuar një hidrocentral me kapacitet prodhues deri në 2MW. Aplikimi është bërë për ndërtimin në pellgun ujëmbledhës të Kalivacit.

“Aplikuesi “AMME” sh.p.k., ka aplikuar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “AMME”, me kapacitet prodhues deri në 2 MË, në pellgun ujëmbledhës të lumit të Kalivacit dhe përroit të Dolistit, degë e lumit të Dunshes, Bashkia Pogradec, Qarku Korçë” thuhet në afishimin e MIE.

Shoqëria e cila ka aplikuar për të përfituar të drejtën e ndërtimit sipas ekstraktit të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit operon si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me objekt të aktivitetit: Import-eksport, ndërtim Hidrocentralesh, prodhim dhe shitje energjie elektrike. Studime projektime, leje mjedisore. Import-eksport i pajisjeve dhe materialeve apo artikujve të çdo lloji, tregtimi i të cilave nuk është i ndaluar me ligj.

Afishimi i Ministrisë do të jetë i vlefshëm për 15 ditë për të marrë reagime nga palë të tjera të interesuara që kanë objeksione apo pretendime. Pas kësaj periudhe faza e radhës është ajo e shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur dhe projektit në detaj që më pas ministri të marrë një vendim.

Edhe ky projekt për HEC është në grupin e atyre që nuk konsiderohet si koncesion tipik.

Revista Monitor,  22.09.2017

Ish- Ministria e Energjisë dhe Industrisë (tashmë e Infrastrukturës dhe Energjisë) ka shpallur ofertat fituese të shtatë subjekteve për shfrytëzimin e zonave minerare në vend.

Bëhet fjalë për ofertat e paraqitura në muajin qershor dhe që pas vlerësimit është marrë edhe vendimi. Të paktën 5 subjekte të tjera nuk kanë arritur të shpallen fitues për shkak se oferta e tyre nuk ka përmbushur gjithë kriteret. Por kush janë subjektet fituese dhe ofertat e tyre sipas zonave minerare që do të kenë në shfrytëzim.

Zonat minerare me operatorë fitues

E para zona Minerare konkurruese Nr. 122/7, për objektin Pashkashesh, Qarku Tiranë, lloji mineralit gur gëlqeror me subjekt fitues “Sina 98″ sh.p.k.

Sipas ofertës vlera e investimit është menduar 75 milionë lekë dhe prodhimi 200 mije m3 në vit.

E dyta Zona Minerare konkurruese Nr. 154, për objektin Leshnje, Qarku Berat, lloji mineralit gëlqeror i mermerizuar me operator fitues “Alion” sh.p.k me vlerë investimi mbi 56 milionë lekë dhe prodhim 1 mijë m3 në vit.

Fituesi i tretë është GERFLAD sh.p.k. i cili do të operojë po në objektin Leshnje  në Berat për të nxjerrë gëlqeror të mermerizuar me një vlerë investimi mbi 47 milionë lekë dhe prodhim 1 mije m3 në vit.

Fituesi i katërt është “Alesio 2014″ sh.p.k në Zonën Minerare konkurruese Nr. 295, për objektin Mengaj, Qarku Tiranë, lloji mineralit gips. Vlera e investimit 21 milionë lekë dhe prodhimi 10 mijë tonë në vit.

Zona tjetër minerare është ajo  Nr. 376/9, për objektin Ura Vajgurore, Qarku Berat, lloji mineralit gëlqeror ku është pranuar oferta e “Sinameta sh.p.k me vlerë investimi 55 milionë lekë dhe prodhim 170 mije m3 në vit.

Zona e radhës është ajo Nr. 436/7, për objektin Faqja e Kaltit, Qarku Dibër, lloji mineralit krom ku fitues është shpallur “DVM 2017″ me 10 milionë lekë vlerë investimi minimal dhe prodhim 1000 tonë në vit.

E fundit me një ofertë fituese është  zona minerare konkurruese Nr. 516/3, për objektin Zerqan, Qarku Dibër, lloji mineralit krom me një vlerë investimi 10 milionë lekë dhe operatorë fitues “H.B” shpk.

Ministria ka bërë me dije edhe ofertat e skualifikuara mes të cilave janë ato të subjekteve : Malvin shpk, Jura 7, Dervishi shpk, Globus corporation Albania, Pepkola.

Revista Monitor,  18.09.2017