Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

VKM, Qeveria miraton marrëveshjen mes Albgaz dhe SNAM

VENDIM

PËR

MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË NDËRMARRJES SË PËRBASHKËT, NGA DHE NDËRMJET SNAM S.P.A. DHE ALBGAZ, SH.A., LIDHUR MË 11 QERSHOR 2018

Në mbështetje të neneve 95 e 100, të Kushtetutës, dhe në vijim të vendimeve të Këshillit të Ministrave, nr.233, datë 21.3.2017, “Për miratimin e marrëveshjes së angazhimit për zhvillimin e tregut të gazit dhe marrëveshjes për përfitimet vendëse, të lidhura ndërmjet Republikës së Shqipërisë, e cila vepron nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik”, dhe nr.164, datë 21.3.2018, “Për negocimin me partnerin privat të përzgjedhur nga shoqëria “Albgaz”, sh.a. për krijimin e një shoqërie të përbashkët për mirëmbajtjen e rrjetit të transmetimit, të ndërtuar nga Trans Adriatic Pipeline AG në territorin e Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së ndërmarrjes së përbashkët, nga dhe ndërmjet Snam s.p.a. dhe Albgaz, sh.a., lidhur më 11 qershor 2018.

2. Trajnimi i stafit të shoqërisë së përbashkët për realizimin e mirëmbajtjes së rrjetit të transmetimit sipas standardeve të shoqërisë TAP AG kryhet nga shoqëria Snam s.p.a., në përputhje me ofertën dhe marrëveshjen e lidhur me shoqërinë Albgaz, sh.a.

3. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Albgaz, sh.a. për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

KRYEMINISTRI

EDI RAMA

energjia.al  20.10.2018