Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

TAP injekton sasitë e Para të Gazit Natyror në Seksionin Shqiptar të Tubacionit

Më 20 maj, Trans Adriatik Pipeline (TAP) AG filloi injektimin e sasive të para të gazit natyror në seksionin prej 4 km të gazsjellësit në Shqipëri, nga kufiri greko-shqiptar deri në stacionin matës të TAP-it në Bilisht.

Në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë si dhe ato te operimit, kjo është faza e parë e procesit të testimit të gazsjellësit, e cila ka për qëllim të sigurojë qe infrastruktura është tërësisht e sigurt dhe e gatshme për fillimin e operimit. Pas kolaudimit të këtij seksioni të parë, gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm, injektimi i gazit do të vijojë gradualisht në seksione të tjera të gazsjellësit në Shqipëri dhe më gjerë.

Në këtë kuadër, nevojitet kontributi dhe bashkëpunimi i të gjithë individëve që kanë veprimtari në afërsi të gazsjellësit TAP. Kështu, çdokujt që planifikon të punojë në afërsi të tubacionit dhe/ose instalimeve të tij i kërkohet me dashamirësi të ndjekë udhëzimet për veprimtari të sigurta në afërsi të gazsjellësit, që janë të disponueshme në faqen zyrtare të internetit të TAP-it, ose t’i referohet materialeve të shpërndara dhe të transmetuara të komunikimit.

Gjithashtu, TAP-i ka vënë në dispozicion dy numra telefoni:

  • Linjën 24 orëshe të Emergjencave 0800 1659 (numër pa pagesë)
  • Linjën e Ankesave dhe Informacionit të Përgjithshme +355 69 609 8188, në të cilën palët e interesuara mund të telefonojnë përpara fillimit të veprimtarive të tyre në afërsi të gazsjellësit, nëse kanë pyetje apo kërkesa, (lidhur me listën e veprimtarive të lejuara apo të ndaluara).

Me qëllim ruajtjen e integritetit dhe sigurisë së gazsjellësit si gjatë fazës së kolaudimit, ashtu edhe gjatë fazës së operimit, TAP-i do të përdorë metoda monitorimi 24 orë në ditë 7 ditë eë javës dhe do të kryejë patrullime të rregullta.

Siguria është vlerë themelore e TAP-it. Për këtë arsye, TAP do të vijojë të zbatojë një gamë të gjerë nismash për të mbrojtur njerëzit, komunitetet dhe mjedisin.

energjia.al  23.05.2020