Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Hapet gara pë 25 zona minerare

Ministria për Infrastrukturën dhe Energjinë ka shpallur 25 zona minerare për të cilat subjektet e interesuara mund të ofertojnë për të fituar të drejtën e shfrytëzimit. Zonat janë parashikuar në planin minerar të vitit 2018 ndërkohe që një pjesë e tyre i përkasin edhe planifikimeve më të hershme të parashikuara për procedura konkurrimi. “Ofertuesit të paraqesin vetëm një Ofertë për një zonë konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë  kushtet  e  përcaktuara në ftesën  për  procedurë  konkurruese dhe detyrimet  që  rrjedhin nga fitimi i procedurës  konkurruese.  Shpenzimet  e  kryera  për  të  marrë  pjesë  në  procedurën  konkurruese  nuk  rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues” thuhet në shpalljen e bërë nga MIE në Agjencinë e Prokurimit publik.

Zonat për të cilat është i hapur shprehja e interesit janë të përcaktuar me numra specifikë dhe përfshihen në rajone të ndryshme në gjithë vendin dhe të njohura për minerale të natyrave të ndryshme.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është:

Për zonat: Nr. 127, Nr. 148, Nr. 152/3, Nr. 157/1, Nr. 213/7, Nr. 169 ;  dt.  06.08 .2018,  ora 10:00

Për zonat: Nr. 275/6, Nr. 275/9 ,Nr . 216, Nr.278/2, Nr.347/5, Nr.334/1 ; dt. 07.08 .2018, ora  10:00

Për zonat: Nr.668/1, Nr. 738/7, Nr.566/1, Nr. 559/1, Nr.553/5, Nr.532/4 ;dt.08.08.2018, ora 10:00

Për zonat:Nr.425/1,Nr.358/1,Nr.361/2, Nr.233, Nr.253,Nr.552/7,Nr.252; dt.09.08.2018, ora 10:00

Sipas MIE ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjore dhe administrativë origjinalë ose  kopje të noterizuar,  si  provë  e  kërkesave  kualifikuese  të  përcaktuara  në  dokumentet  e procedurës konkurruese  dhe  të  dërgohen  tek Ministria  e Infrastrukturës  dhe Energjisë.

Revista Monitor,  09.07.2018