Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Çfarë është financimi i qëndrueshëm

Çfarë është saktësisht financimi i qëndrueshëm?

Në terma të gjerë, financimi i qëndrueshëm ka të bëjë me riorientimin dhe shkallëzimin e investimeve që kontribuojnë në arritjen e objektivave të qëndrueshmërisë. Financimi i gjelbër është pjesë e financimit të qëndrueshëm dhe i referohet investimeve që kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të politikave mjedisore në qëndrueshmëri. Rritja e financës së gjelbër është e rëndësishme sepse përmbushja e objektivave mjedisore është një sfidë e madhe investimi.

Faktorizimi në dimensionet mjedisore, sociale dhe qeverisëse, në të gjithë zinxhirin e investimeve do të ndihmojë përcjelljen e kapitalit drejt aktiviteteve më afatgjata. Ai gjithashtu do të ndihmojë në identifikimin dhe menaxhimin e rreziqeve të mundshme sistematike për stabilitetin financiar.

Sa të mëdha janë nevojat për investime?

Shpesh është e vështirë të përkthehen objektivat, politikat dhe masat, drejtpërdrejt në nevoja për investime, por ka disa vlerësime. Për shembull, ka vlerësime se rreth 1 trilionë euro investimesh nevojiten çdo vit, nga viti 2021 e tutje, për të përmbushur objektivat e BE 2030 për klimën dhe energjinë. Hendeku i investimeve të ardhshme vlerësohet të jetë rreth 180 miliardë euro në vit. Është e rëndësishme të kihet parasysh se këto nuk janë kosto, por investime produktive me kthimet e pritura dhe me shumë përfitime. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se arritja e Qëllimeve Globale të Zhvillimit të Qëndrueshëm do të kërkonte rreth 5-7 trilionë dollarë investime me një hendek investimi prej rreth 2.5 trilionë dollarë në vendet në zhvillim.

Ne duhet të gjejmë mënyra të reja për të ndihmuar dhe nxitur investitorët që të drejtojnë kapitalin në një mënyrë që ne të mund ta mbushim këtë boshllëk. Financimi më i mirë dhe më i qëndrueshëm do të jetë vendimtar për arritjen afatgjate të qëllimeve mjedisore dhe klimatike.

Çfarë po bën tani BE për të nxitur financimin e qëndrueshëm?

Shumë aktorë publikë dhe privatë kanë punuar në fushën e financave të gjelbra dhe të qëndrueshme brenda BE-së, kështu që koncepti nuk është i ri. Ajo që është e re është shpejtësi e vrullit të rritjes politike dhe nevoja për mbështetje më të strukturuar politike. Ekziston një marrëveshje gjithnjë e më e gjerë, se ndryshimet në sistemin financiar janë thelbësore për Evropën, për të përmbushur objektivat e saj të qëndrueshmërisë dhe për të mbrojtur stabilitetin financiar. Gjithashtu, një kuadër i qartë dhe i parashikueshëm për financimin e qëndrueshëm do të ndihmojë që BE të bëhet një destinacion më tërheqës për investimet e gjelbra.

Komisioni Evropian ka qenë një lojtar kyç për këto zhvillime dhe kohët e fundit ka nisur grumbullimin e parë të propozimeve legjislative për financimin e qëndrueshëm. Këto propozime tani do të kalojnë nëpër procesin normal legjislativ në BE. Njëkohësisht, një grup i dedikuar ekspertësh do të fillojë të punojë për të mbështetur aspektet teknike të propozimeve ligjore, duke përfshirë zhvillimin e kategorive dhe kritereve fillestare për investime të qëndrueshme.

Cilat janë çështjet që BE duhet të trajtojë për të forcuar financimin e qëndrueshëm?

Ekziston një spektër i gjerë çështjesh që duhet të adresohen gjatë një periudhe kohore. Plani i veprimit i Komisionit Evropian për financimin e rritjes së qëndrueshme dhe raporti përfundimtar i Grupit të ekspertëve të nivelit të lartë (HLEG) mbi financimin e qëndrueshëm nxjerrin në pah më të rëndësishmet.

Një nga çështjet kyçe të identifikuara nga Komisioni dhe HLEG është nevoja për të krijuar një sistem klasifikimi të gjerë të BE-së për aktivitetet e qëndrueshme. Ky sistem do të ndihmonte në përcaktimin e aktiviteteve ekonomike në të cilat duhet investuar dhe në cilat kushte, për të dhënë një kontribut të prekshëm në objektivat specifike mjedisore, si zbutja e ndryshimeve klimatike ose mbrojtja e ekosistemeve. Kjo është një detyrë ambicioze, por edhe shumë sfiduese, e cila kërkon ekspertizë nga shumë disiplina. Sistemi i klasifikimit duhet të ketë rigorozitet teknike, por gjithashtu nuk duhet të bëhet shumë kompleks. Ajo duhet t’i mundësojë sistemit financiar që të veprojë në të në mënyrë efektive.

Pse është kaq i rëndësishëm sistemi i klasifikimit për investime të qëndrueshme?

Një sistem i klasifikimit në mbarë BE-në do t’i plotësonte politikat ekzistuese sektoriale dhe tematike për të forcuar siguri të politikave për investitorët.

Sot ekzistojnë disa qasje kombëtare dhe të bazuara në treg, por nuk ka sistem të gjerë në BE që mbulon të gjitha objektivat kryesore mjedisore në mënyrë uniforme, duke sqaruar atë që përbën një investim të qëndrueshëm mjedisor. Kjo mungesë e harmonizimit është një burim i pasigurisë për investitorët dhe pengon zhvillimin e tregut të vetëm për investime të qëndrueshme. Për më tepër, përcaktimi i kritereve të përbashkëta teknikisht rigoroze në një sistem të gjerë në BE do të zvogëlonte rrezikun e larjes së gjelbër të produkteve financiare në treg.

Çfarë do të thonë këto zhvillime të shpejta në financimin e qëndrueshëm për Agjencinë Evropiane të Mjedisit?

Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) do të vazhdojë të angazhohet në procesin e politikave të BE-së rreth financimit të qëndrueshëm. Në afat të shkurtër, EEA do të mbështesë punën e grupit të ekspertëve teknik të Komisionit.

Në afat të gjatë, roli i EEA-së varet nga rezultati i procesit legjislativ, si dhe në disponueshmërinë e burimeve. Në propozimin e fundit të Komisionit, EEA është paraqitur si pjesë e një platforme afatgjatë publike-private për financimin e qëndrueshëm. Platforma do të ndihmonte dhe do të këshillonte Komisionin, kryesisht në temat që lidhen me taksonominë e gjerë të BE-së për aktivitete të qëndrueshme. Si pjesë e platformës, EEA do të bashkëpunojë ngushtë me organet e tjera publike, siç është Banka Evropiane e Investimeve, tre Autoritetet Evropiane të Mbikëqyrjes dhe Fondi Europian i Investimeve.

Unë mendoj se lidhja midis mjedisit dhe politikës financiare do të jetë më e fortë në të ardhmen, me përfitime reciproke. Për shumicën dërrmuese të sfidave mjedisore para nesh ekziston një lidhje shumë e fortë e investimeve. Sigurimi i një kuadri politik të qartë, të qëndrueshëm dhe të zbatueshëm është çelësi për financimin me sukses të këtyre investimeve.

Intervistë me: Andreas Barkman, Strategic advice on climate change and energy, EEA

Ekolëvizja,  09.07.2018