info@energjia.al

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë kërkon ndryshime në legjislacion përpara se kompania Albgaz, të konsiderohet plotësisht e pavarur nga ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Përmes një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare, Sekretariati ka bërë publik opinionin mbi certifikimin e operatorit shqiptar të sistemit të transmetimit të gazit natyror, sipas Paktit të Tretë të Energjisë.

Opinioni mbështet certifikimin nga Enti Rregullator i Energjisë, por duke iu nënshtruar disa kërkesave dhe kushteve shtesë.

Në këtë kuadër, ky organizëm e vë theksin pikërisht te ndryshimi i ligjit aktual, duke i kujtuar ERE-s se vendimi  përfundimtar i certifikimit, duhet marrë duke patur parasysh maksimalisht Opinionin e Sekretariatit.

Gjithashtu, ky organizëm vë në dukje se ky detyrim rrjedh nga Direktiva e Parlamentit dhe Këshillit Evropian “Për rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të gazit natyror”.

Në mesin e muajit gusht, ERE miratoi fillimin e procedurës për licencimin e Albgaz në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror, por në vendim argumentohej se shoqëria plotësonte pjesërisht kërkesat e parashikuara nga ERE.

Kjo vihej re kryesisht në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar për këtë proces, ndërkohë që vetë shoqëria është shprehur publikisht se po ndjek me përpikëri të gjithë hapat përsa i përket përmbushjes së dokumentacionit specifik për marrjen e licencimit.

Scan Tv,  11.10.2017

Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë nuk derdh fitimet në arkën e shtetit që prej vitit 2011. Konstatimi vjen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili ka audituar financat e këtij institucioni në fillim të vitit 2017.

Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit vlerëson se të ardhurat e munguara në buxhet nga OST për vitet 2011-2015 arrijnë në më shumë se 846 milionë lekë, afërsisht 8 milionë dollarë.

KLSH nënvizon në raport se Ministria e Zhvillimit Ekonomik, e cila ka në pronësi Operatorin e Transmetimit, më 5 shkurt 2016 i ka kërkuar Këshillit Mbikëqyrës marrjen e masave të menjëhershme për likuidimin e vlerës duke caktuar një skedul likuidimi.

Ndërkaq, deri në fund të vitit 2016 OST nuk ka llogaritur asnjë kamatë vonesë ndaj OSHEE për detyrimin që ajo ka ndaj OST SH.A për shërbimin e transmetimit, detyrim i cili deri në 31.12.2016 është 8,6 miliardë lekë.

Ndërkohë që kamatëvonesa e detyrimeve për vitin 2016 e llogaritur nga grupi i auditimit deri në fund të periudhës së auditimit është 292 milionë lekë.

Scan Tv,  11.08.2017

Operatori i Sistemit të Transmetimit raportoi se fitimi pas taksave i kompanisë në pjesën e parë të vitit arriti në 653 milionë lekë.

Kjo shifër rezultoi pas pagesës së detyrimeve tatimore prej 115 milionë lekësh në arkën e shtetit.

Vetëm 6-mujorin e parë të këtij viti, Transmetimi ka paguar sa 68% e fitimit pas taksave, të paguar në 2016-n (OST nuk ka bërë publike të dhëna për 6-mujorin e parë 2016, por vetëm për gjithë vitin 2016).

Nga të dhënat e fundit zyrtare rezulton që OST të ketë qarkulluar të ardhura nga shërbimet e transmetimit në nivelin 2.2 miliardë lekë deri në fund të qershorit të këtij viti. Këto të ardhura rezultojnë të jenë më shumë se 50% e të ardhurave të arkëtuara në fund të vitit të kaluar zë që konkretisht ishte 4.2 miliardë lekë.

Kompania e transmetimit duket se ka një ecuri të qëndrueshme të financave të saj në raport me dy kompanitë e tjera të sistemit KESH dhe OSHEE. E para ka një rënie të dukshme të të ardhurave si rezultat i situatës së përkeqësuar hidrike, e cila aktualisht është e limituar edhe për prodhim vendas.

Kurse OSHEE, edhe pse ka një ecuri të mirë të treguesve në arkëtime dhe ulje të humbjeve, po çon një pjesë të mirë të parave në importe, duke vënë në pikëpyetje edhe respektimin e plotë të planit të investimeve.

OST, që për momentin duket në një situatë më të qëndrueshme në gjenerimin e të ardhurave, por në kushtet kur ka vonesa në likuidimin e detyrimeve të prapambetura që i kanë operatorët e tjerë, po has vështirësi në shlyerjen e kredive që vetëm për vitin për vitin 2017 llogariten në 25 milionë euro.

Shpenzimet e interesit rezultojnë 271 milionë lekë sa 36% e shpenzimeve të interesit të bëra nga ana e operatorit gjatë gjithë vitit 2016.

Kostot e transmetimit nga ana tjetër duken të jenë dukshëm të ulëta deri në qershor nëse krahasimin e bëjmë me të dhënat e disponueshme të vitit 2016. Në qershor 2017, këto kosto ishin 34 milionë lekë, kurse në deri në dhjetor 2016, 583 milionë lekë.

Rënia, zhvlerësimi dhe amortizimi ishin 1 miliard lekë në fund të qershorit të këtij viti ose sa 50% e amortizimit të një viti më parë.

Revista Monitor,  02.08.2017

Enti Rregullator i Energjisë miratoi tarifën e përkohshme të transmetimit të gazit që do të jetë e vlefshme deri në shtator të këtij viti. Tarifa e transmetimit të gazit natyror do të jetë 25.2 lekë/, tarifë kjo e rënë dakord me Shoqërinë “Albetrol” sh.a. njoftoi ERE. Shqipëria nuk ka linja të transmetimit të gazit, por tarifat do të miratohen për ti paraprirë zhvillimeve në sektor nga projekti TAP.

Tarifa do të administrohet nga shoqëria ALBGAZ sh.a, e cila u krijua me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 848, datë 07.12.2016 “Për krijimin e shoqërisë ALBGAZ sh.a. dhe përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive Albpetrol sh.a. dhe ALBGAZ sh.a.

” ERE me Vendimin nr. 82, datë 26.05.2017, vendosi certifikimin paraprak të Shoqërisë “ALBGAZ” sh.a., si Operator i Kombinuar i Gazit Natyror në përputhje me procedurat e përcaktuara në nenet përkatëse të Ligjit nr. 102/2015, “Për Sektorin e Gazit Natyror”.

Albgaz kërkoi që për periudhën 20.02.2017 – 20.09.2017 tarifa e transmetimit të gazit natyror të jetë 40 Lekë/m3 me TVSH (pa TVSH 33.33 Lekë/m3). ERE me shkresën nr. 167/1, datë 28.02.2017 i kërkoi Shoqërisë “ALBGAZ” sh.a., informacion të detajuar dhe argumentet përkatëse në lidhje me kostot e shërbimit të transmetimit të gazit natyror në zbatim të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”.

Me anë të shkresës Nr.93/4, datë 13.03.2017, Shoqëria “ALBGAZ” sh.a. paraqiti në ERE informacion shtesë për të argumentuar kërkesën për tarifë.

ERE në datë 29.03.2017, zhvilloi seancë dëgjimore me palët Shoqëria “ALBGAZ” sh.a. dhe Shoqërinë “Albpetrol” sh.a., me qëllim qartësimin e kërkesave në lidhje me aplikimin për tarifën e transmetimit të gazit natyror.

Më pas ERE vendosi miratimin e tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria “ALBGAZ” sh.a. prej 25 Lekë/m3 , për periudhën 05.01.2017 – 20.09.2017. 2. Përditësimi dhe kompensimi i të gjitha efekteve të mundshme financiare për shoqërinë “ALBGAZ sh.a.” për periudhën 05.01.2017 – 20.09.2017, do të  bëhet në periudhën pasardhëse sipas përcaktimeve të nenit 17, pika “e” të Ligjit nr.102/2015 “Për Sektorin e Gazit Natyror”.

Operatori i Sistemit të Transmetimit ka ankimuar vendimin numër 52 të Entit Rregullator të Energjisë lidhur me çmimin që aplikohet nga kompania për shërbimin e saj. Në një kërkesë paraqitur në ERE, OST argumenton se nuk ka të ardhura të mjaftueshme për t’ju përgjigjur shlyerjes së detyrimeve që ka për kreditë e marra dhe  investimet e nevojshme.

Por Enti pas një analize të bërë së fundmi në mbledhjen e kësaj të marte vendosi se OST ka gjithë mundësitë për likujditet, mjaft që të arkëtojë detyrimet që i ka Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. Për ta pasur këtë raport sa më të drejtë mes dy operatorëve dhe të kemi arkëtim të faturës korrente por edhe të detyrimeve të vjetra ERE propozoi që të krijohet një procedurë periodike monitorimi mbi pagesat.

Në këto kushte OST do të arkëtojë në kohë paratë për të cilat ka nevojë. ERE vendosi të lerë në fuqi tarifën e vjetër të transmetimit prej 0.65 lekë/kwh ndërkohë që në aplikimin fillestar të saj OST kërkoi një çmim 1.17 lekë/kwh.

Scan Tv,  24.05.2017

Asambleja e Përgjithshme miratoi vendimin për antarësimin e OST sh.a. në ENTSO-E. Operatori shqiptar i transmetimit bëhet kështu pjesë e organizatës evropiane të operatorëve të transmetimit të energjisë elektrike. Vendimi i sotëm finalizon përpjekjet disavjeçare dhe vjen si rezultat i plotësimit të të gjithë kritereve nëpërmjet bashkëpunimin me ENTSO-E, kryerjes së investimeve strategjike në rrjetin e transmetimit dhe reformave ligjore sipas Direktive Evropiane. – thuhet në faqen zyrtare të ministrit të Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri.

energjia.al  31.03.2017

Energjia që humbet në linjat e transmetimit dhe shpërndarje së energjisë vijon të lartë për shkak të amortizimit të rrjetit. Këtë humbje vetëm në sistemin e transmetimit pritet të arrijnë një vlerë prej 8 milionë euro në vit.

Përllogaritja është bërë nga Operatori i Sistemit të Transmetimit të energjisë dhe është raportuar pranë |Entit rregullator të energjisë i cili aktualisht po merret me konsultimin dhe përcaktimin e një tarifë të re të transmetimit për këtë vit.

Në bazë të ligjit për energjinë të vitit 2015, OST prokuron energjinë për të mbuluar humbjet që krijohen në rrjetin e transmetimit që përfshin linjat e tensionit të lartë..

Sipas relacionit të OST për vitin 2017 humbja e energjisë në rrjet është vlerësuar në rreth 160 milionë kilovatorë. Kjo sasi energjisë do të blihet me bazë tregu dhe është vlerësuar 160 milionë kilovatorë.

Çmimi i energjisë në bursa pritet që këtë vit të jetë mesatarisht 50 euro për MË/h dhe fondi për blerjen e kësaj sasie i korrespondon një vlerë prej mbi 1 miliardë lekësh ose 8 milionë eurosh.

Sistemi i transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri drejtohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a), një shoqëri publike me 100% të aksioneve shtetërore.

OST është krijuar në korrik 2004, si rezultat i reformimit dhe ndarjes së Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, nga një shoqëri e organizuar vertikalisht me funksione të gjenerimit, transmetimit dhe Shpërndarjes së energjisë elektrike, në tre shoqëri të veçanta.

OST kryen funksionet e Operatorit të Rrjetit të Transmetimit, Operatorit të Sistemit të Dispeçimit dhe Operatorit të tregut.

Operatori i Transmetimit të Energjisë OST ka kërkuar dyfishim të tarifës për periudhën 31 mars-31 dhjetor 2017. Tarifa e kërkuar është 1.17 lekë për kilovatorë nga 0.65 lekë që është aktualisht.

Sipas shpjegimeve që vetë OST ka dhënë, rritja e tarifës kërkohet për të realizuar rreth 7,6 miliardë lekë të ardhura që duhen për të mbuluar shpenzimet e aktivitetit.

Revista Monitor,  17.02.2017

Operatori i Transmetimit të Energjisë OST ka kërkuar dyfishim të tarifës për periudhën 31 mars-31 dhjetor 2017. Tarifa e kërkuar është 1.17 lekë për kilovatorë nga 0.65 lekë që është aktualisht.

Sipas shpjegimeve që vetë OST ka dhënë, rritja e tarifës kërkohet për të realizuar rreth 7,6 miliardë lekë të ardhura që duhen për të mbuluar shpenzimet e aktivitetit. OST thotë se këtë vit, vetëm pagesat për anëtarësim në organizata europiane dhe rajonale kushtojnë mbi 500 mijë euro.

Nga të ardhurat 7,6 miliardë lekë, rreth 1.8 miliardë lekë llogariten të shpenzohen për të mbuluar kostot e amortizimit të rrjetit.

Më tej, kostot e personelit llogariten 1,2 miliardë lekë dhe 3,6 miliardë lekë të tjera llogariten si kosto operacionale, ku futet edhe blerja humbjeve në sistemin e shpërndarjes.

OST sqaron se 470 milionë lekë janë kosto tatimore. OST llogarit se të ardhurat nga alokimi i kapaciteteve këtë vit të jenë 1.2 miliardë lekë, ndaj tarifa e synuar për të mbuluar shpenzimet që nevojiten për këtë duhet të jetë 1.7 lekë për kilovatorë.

OST, në kërkesën drejtuar ERE-s, ka shpjeguar se gjatë periudhës 2012-2015, si dhe gjatë vitit 2016, OST nuk ka arritur të arkëtojë të gjithë të ardhurat e lejuara nga kjo tarifë. Kjo situatë ka rënduar gjendjen financiare të kompanisë, duke e bërë të pamundur shlyerjen e detyrimeve të saj.

Gjatë vitit 2015 kanë pasur një përmirësim në arkëtimet energjisë, por gjithsesi në fund të vitit, shuma totale që OSHEE i detyrohet OST është 8.3 miliardë lekë. Deri në fund të muajit nëntor të vitit 2016, OSHEE ka vijuar të shlyejë në një përqindje rreth 92% të faturës aktuale të energjisë elektrike.

Për vitin aktual synon koston totale duke përfshirë kostot e operimit, kostot e kapitalit  dhe taksat. Të gjitha këto kosto kërkojnë një tarifë 1.17 lekë për kilovatorë.

Revista Monitor,  07.02.2017

Operator i Sistemit të Transmetimit ka llogaritur se humbjet në rrjetin e tij gjatë vitit 2017 parashikohet të kapin një nivel prej 160 milionë kwh.

Duke e cilësuar këtë si një shpenzim që duhet mbuluar, OST planifikon që të kryejë edhe blerjet e nevojshme. “Kjo sasi energjie do të blihet me bazë tregu dhe bazuar në të dhënat e bursës hungareze është konsideruar  çmimi mesatar vjetor  prej 50 euro /megavatorë. Fondi që kërkohet për blerjen e kësaj sasie energjie është rreth 8 milionë euro ose rreth 1.1 miliardë lekë” thuhet në një dokument të Operatorit të Sistemit të Transmetimit.

Mes të tjerave në të njëjtin dokument sillen në vëmendje shpenzimet në rritje të Operatorit sa i përket huave që duhet të paguhet. Gjatë viteve të fundit OST është angazhuar në kredi afatgjata për të financuar projekte madhore për zgjerimin dhe përmirësimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike.

Kjo gjë ka rritur detyrimet për interes dhe principal që duhen shlyer gjatë vitit 2017 të cilat vlerësohen në 3.4 miliardë lekë. Kjo duket se është edhe arsyeja pse Transmetimi kërkoi një rritje të tarifës me rreth 1 lekë por që nuk u mor parasysh nga ana e Entit Rregullator të Energjisë.

Scan TV,  06.02.2017

Drejtori i Operatorit të Sistemit të Transmetimit, Engjëll Zeqo, tha se bursa shqiptare e energjisë elektrike do të krijohet nga ministri i Industrisë dhe Energjetikës brenda datës 31 mars 2017 dhe do të jetë e hapur për pjesëmarrjen e OST-ve të tjera fqinjë në strukturën e pronësisë së bursës.

Në një intervistë për Monitor, ai garanton konsumatorët që dalin në tregun e lirë të energjisë të mos frikësohen nga procesi i hapjes së tregut të energjisë elektrike. “E kuptoj që fillimisht furnizimi i energjisë elektrike në tregun e lirë do të dojë njëfarë kohe dhe pak përvojë për ndryshimin e furnizuesit, por ju siguroj se ligji i sektorit aktualisht u ka dhënë këtyre konsumatorëve të gjitha mundësitë dhe mbrojtjet e nevojshme për të siguruar furnizimin e tyre të sigurt nga tregu i lirë i energjisë elektrike me çmime dhe më konkurruese sesa furnizimi nga një furnizues i vetëm i cili është monopol”, shpjegoi Zeqo.

Zoti Zeqo, me miratimin e ligjit të ri për Sektorin e Energjisë dhe modelit të ri të tregut si do të funksionojë OST dhe specifikisht Operatori i Tregut (OT)?

Duhet theksuar në radhë të parë se Ligji i ri i Sektorit të Energjisë Elektrike miratuar në prill të 2015-s është në përputhje të plotë me paketën e tretë legjislative të BE-së për Energjinë dhe ka marrë paraprakisht miratimin e Sekretariatit të Energjisë në Vjenë, një institucion partner dhe monitorues i ngritur në zbatim të Traktatit të Vendeve të Europës Juglindore, pjesë e së cilës është dhe Shqipëria. Në zbatim të parashikimeve të Ligjit dhe Modelit të ri të Tregut të Miratuar me VKM në korrik 2016, OST sh.a. i dalin një sërë detyrash të cilat lidhen me zhvillimin dhe fuqizimin e sistemit të transmetimit si dhe rritjen e cilësisë së furnizimit me energji elektrike.

Një aspekt mjaft i rëndësishëm i ligjit është dhe ndarja e plotë e pronësisë së OST sh.a. nga të licencuarit e tjerë të cilët kryejnë rolet e prodhuesit apo furnizuesit të energjisë elektrike. Ky parashikim mundëson rritjen e pavarësisë së OST sh.a. nga pjesëtarët e tjerë të licencuar siç janë KESH apo OSHEE, duke rritur gjithashtu transparencën dhe mosdiskriminimin e pjesëtarëve të tregut, qofshin këta publikë apo privatë.

Një ndër parashikimet e ligjit, është dhe hapja graduale e tregut të furnizimit me energji elektrike të klientëve, i cili fillon me 01/07/2016 me klientët e lidhur në 35 kV dhe përfundon në 1 janar 2018 datë në të cilën, të gjithë klientët e lidhur në tension të mesëm janë të detyruar të blejnë energji elektrike në tregun e parregulluar. Në këtë prizëm, OST sh.a. është duke ndërmarrë me financim të Bankës Botërore projektin për instalimin e sistemit të matjes të konsumatorëve të lidhur në tension të mesëm për të bërë të mundur zbatimin e këtij përcaktimi sipas afateve ligjore.

Sipas parashikimeve të Ligjit të ri të Sektorit të Energjisë Elektrike 43/2015, Operatori i Tregut do të jetë një kompani e ndarë ligjërisht dhe financiarisht nga Operatori i Sistemit të Transmetimit me VKM brenda 31 dhjetorit të vitit 2017. Aktualisht, rolin e operimit të tregut, e cila lidhet me menaxhimin e tregut të energjisë elektrike dhe përgatitjen e pasqyrave financiare për shlyerjen e detyrimeve të ndërsjella për disbalancat e shkaktuara nga pjesëmarrësit e tregut kryhet nga ana e OST sh.a. Në këtë prizëm, nga ana e OST sh.a. janë duke u marrë masat për ndarjen organizative të Operatorit të Tregut brenda OST sh.a. që do t’i paraprije ndarjes financiare dhe ligjore të saj nga OST sh.a.

Operatori i tregut do të ketë një rol tejet të rëndësishëm në menaxhimin e tregut të lirë të energjisë elektrike në vend.

Sipas rregullores së ERE, Operatori i Tregut do të ketë funksionin e një “burse” energjie, pasi do të tregtojë energji, sipas modelit “Day Ahead” ose “Një ditë para”. Ju lutem na jepni një shpjegim se çfarë risie sjell kjo në tregtimin e energjisë?

Përcaktimi nuk është i saktë, pasi bursa e energjisë elektrike do të jetë një institucion i pavarur dhe jo Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike sipas parashikimeve të ligjit 43/2015 dhe Modelit të ri të tregut, miratuar me VKM në korrik 2016. Sipas parashikimeve të po këtij modeli, një pjesë e tregtimit të energjisë elektrike do të bëhet nëpërmjet bursës së energjisë elektrike, e cila ka si objektiv përfundimtar integrimin e tregut energjetik shqiptar në bashkimin e tregut paneuropian.

Bursa shqiptare e energjisë elektrike do të krijohet nga ministri i Industrisë dhe Energjetikës, brenda datës 31 mars 2017 dhe do të jetë e hapur për pjesëmarrjen e OST-ve të tjera fqinjë në strukturën e pronësisë së bursës. Paraprakisht duhet thënë se janë zhvilluar bisedime me Kosovën, e cila ka shprehur gatishmërinë dhe vullnetin për përfshirjen në strukturën e bursës shqiptare, fakt i cili do të mundësonte bashkimin e tregjeve të të dy vendeve duke optimizuar burimet e ndërsjella dhe duke shfrytëzuar maksimalisht linjën e interkonjeksionit 400 kV Shqipëri – Kosovë, e cila u vu në punë rishtazi.

Duhet theksuar se tregtimi i energjisë elektrike është risi në vendin tonë dhe në rajon, por është një procedurë funksionale në të gjitha vendet e BE-së prej një kohe të gjatë. Duhet pasur parasysh se energjia elektrike nuk është mall, siç janë mallrat e tjerë, por është komoditet, siç është nafta apo kromi, dhe si e tillë, nuk ndryshon as në cilësi apo veti të tjera si e tillë, tregtimi në bursë do të përcaktojë një çmim për blerjen dhe shitjen e saj, çmim i cili do të përcaktohet nga kërkesa dhe nga oferta e tregut të lirë. Në këtë mënyrë, tregu do të përcaktojë saktësisht çmimin e shitjes dhe të blerjes së saj. Të gjithë pjesëmarrësit në bursë do të shesin dhe do të blejnë me të njëjtin çmim. Bursa do të jetë pala shitëse dhe blerëse e energjisë elektrike.

high tension poles shtylla tensioni te larteCilat janë përfitimet e tregtimit të energjisë në OST?

Siç u shpreha dhe më lart, çmimi i shitjes së energjisë elektrike do të jetë i njëjtë për të gjithë pjesëmarrësit e bursës dhe ky çmim do të përcaktohet nga kërkesa dhe oferta. Për më tepër, ofruesi i shërbimit të mbledhjes dhe kalkulimit të çmimeve do të jetë një kompani e huaj me reputacion ndërkombëtar, e cila ka një përvojë të gjatë në këtë fushë dhe menaxhon bursa energjetike në Europë. Një rol mjaft të rëndësishëm monitorues do të këtë dhe ERE dhe Sekretariati i energjisë në Vjenë.

Çfarë lehtësirash do të ketë tregu i energjisë në aspektin e sasive dhe çmimit?

Në aspektin e sasive, duhet thënë se volumet e detyrueshme, të cilat do të tregtohen në Bursë, do të jenë sipas përcaktimeve të Modelit të tregut. Me pak fjalë, volumet që do të tregtohen në të, do të rriten me kalimin e viteve. Kjo bëhet për të mundësuar hapjen graduale të tregut në tri faza (deri më 1 janar 2019) sipas parashikimeve të ligjit të sektorit të energjisë elektrike duke mos përfshirë në të vetëm volumet të cilat lidhen me klientët familjarë, të cilat do të mbeten në treg të rregulluar dhe do të furnizohen nga energjia e prodhuar nga ana e KESH-it.

Ndër lehtësirat mund të përmendet se energjia, duke u blerë në tregun e një dite më parë ose brenda ditës (intraday) çmimi do të jetë më afër realitetit si për sa i takon profilit (energjia ka çmime të ndryshme në orare të ndryshme dhe ditë të ndryshme p.sh., ditët e pushimeve ose në fundjave, çmimi i energjisë është më i lirë pasi dhe kërkesa është më e ulët) ashtu dhe sasive që do të tregtohen dhe shkëmbehen. Ofertat për shitje dhe për blerje do të bëhen në mënyrë elektronike nga platforma që do të ofrohet nga ofruesi i shërbimit me eksperiencë ndërkombëtare në menaxhimin e Bursave në Europë.

Si e shihni ju interesin e kompanive (konsumatorëve të mëdhenj, tregtarëve dhe prodhuesve) për t’u anëtarësuar në OT?

Mendoj se me kalimin e kohës dhe fillimin e stabilizimit të funksionimit të Bursës, pjesëtarët e tregut do të shikojnë me interes pjesëmarrjen në bursën energjetike dhe tregtimin e energjisë në të. Eksperiencat e gjera europiane në këtë drejtim tregojnë më së miri për suksesin e këtij modeli. Gjithashtu duhet thënë se bashkimi i tregjeve të rajonit me tregjet paneuropiane është tashmë një plan i cili do të realizohet në një të ardhme mjaft të afërt dhe për të cilën, nga ana e TSO-ve të rajonit është duke u punuar në zhvillimin e infrastrukturës së interkonjeksionit midis vendeve.

Biznesi, ekonomia dhe konsumatorët, çfarë përfitojnë?

Siç u shpreha dhe më lart, të gjithë klientët, qofshin këta biznese apo individë, do ta blejnë energjinë elektrike me të njëjtin çmim i cili do të përcaktohet nga tregu tashmë në të cilin do të ofrojnë energji elektrike, si burimet gjeneruese të vendit, ashtu dhe importuesit dhe çmimi do të përcaktohet nga kërkesa dhe oferta jo nga faktorë të tjerë.

Bizneset që konsumojnë nga rrjeti 35 kilovolot në janar 2017 do të dalin nga rrjeti i OSHEE, por ndërkohë shumica e tyre nuk janë të informuar për procesin. Si ekspert i fushës, a keni një mesazh për këtë kategori konsumatorësh?

Ligjërisht, këta klientë kanë dalë në treg të lirë, duke filluar nga data 1 korrik 2016.

Në vitin 2011, kohë në të cilën kam qenë drejtor i përgjithshëm i sh.a. KESH, me iniciativën dhe këmbënguljen tonë dhe me mbështetje të Ministrisë u bë një amendim në Ligjin për sektorin e energjisë elektrike, në të cilën parashikohej detyrimi i klientëve të lidhur në Rrjetin 110 kV e lart apo që kishin një nivel konsumi mbi 50 milionë KWh në vit.

Fillimisht hasëm në një kundërshtim nga konsumatorët në fjalë, bëhej fjalë për një grup prej 7 konsumatorësh të mëdhenj, për shkak të moseksperiencës në dalje në treg për furnizimin me energji elektrike, gjithsesi brenda shumë pak kohe, gjërat u stabilizuan dhe furnizimi me energji elektrike i këtyre konsumatorëve në tregun e lirë të energjisë elektrike vazhdon dhe sot pa asnjë problem.

Këshilla për këta konsumatorë nga ana ime është të mos frikësohen nga procesi i hapjes së tregut të energjisë elektrike, siç ndodh me çdo lloj tregu tjetër. Mund ta kuptoj që fillimisht, furnizimi i energjisë elektrike në tregun e lirë do të dojë njëfarë kohe dhe pak përvojë në ndryshimin e furnizuesit nga OSHEE, gjithsesi mund t’ju siguroj se ligji i sektorit aktualisht u ka dhënë këtyre konsumatorëve të gjitha mundësitë dhe mbrojtjet e nevojshme për të siguruar furnizimin e tyre të sigurt nga tregu i lirë i energjisë elektrike me çmime dhe më konkurruese sesa furnizimi nga një furnizues i vetëm i cili është monopol.

Revista Monitor,  23.09.2016