info@energjia.al

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri organizojn në tryezën e diskutimit “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të minierave dhe mineraleve – Projektligji i ri për Miniera dhe Minerale”.

Tryeza e diskutimit mbahet si aktivitet shtesë përpara dëgjimit publik që do të mbahet në Kuvend në fazat e ardhshme.

Në këtë fazë, tryeza qëllimisht po mbahet jashtë objektit të Kuvendit në mënyrë që diskutimi të tejkalojë natyrën formale të dëgjimeve publike dhe palë të ndryshme të kenë rastin të shtrojnë problemin nga këndvështrimi i tyre.

Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri është në fazën e hartimit të projektligjit për Miniera dhe Minerale.

Ky aktivitet i Komisionit, ka ardhur pas monitorimit të zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet ku u konstatua nevoja për një ligj të ri për Miniera dhe Minerale.

Me qëllim të përfshirjes së sa më shumë palëve në procesin e hartimit të këtij ligji dhe debatit mbi dispozitat e tij, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri organizojn në tryezën e diskutimit “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të minierave dhe mineraleve – Projektligji i ri për Miniera dhe Minerale”.

Agjensia e lajmeve ekonomia, 20.03.2017

Në Parlament kanë mbërritur dy projektligje për statusin e naftëtarit. Ai i iniciuar nga deputeti i Partisë për Drejtësi Integrim dhe Unitet, Omer Mamo dhe një version i qeverisë.

“Nisma ime ligjore është e njëjtë me atë të qeverisë. Duke qenë se për mua si deputet i qarkut të Fierit është më e rëndësishme miratimi i kësaj nisme sesa autorësia, unë jap dakordësinë time që t’i hapet rrugë ligjit qeveritar”, deklaroi Mamo.

Por diskutimi i projektligjit nuk kaloi pa debate. Demokratët akuzuan qeverinë se po i merr të drejtën e autorit nismëtarit të saj për arsye politike.

“Duke ndjerë dobishmërinë e këtij ligji para zgjedhjeve, qeveria ka dashur të marrë vetë meritën për sjelljen e projektit”, tha Genc Ruli.

Vetë punonjësit e industrisë së naftës kanë kërkuar votimin e projektligjit pa dallim politik. “Në Shqipëri ka dhe statuse të tjera që nuk kontribuojnë në arkën e shtetit. Është hera e parë që nafta ka kontribuar dhe do të kontribuojë edhe në të ardhmen”, tha gjeologu Vlash Nakuci.

Përfitues të projektligjit janë rreth 5 mijë punonjës dhe ish-punonjës të sektorit të naftës. Në propozimet kryesore janë rritja me 50 për qind e pagës minimale, e llogaritur ndryshe në 33 mijë lekë.

Nëse kompanitë e naftës ristrukturohen, ose për rastet e largimeve nga puna për arsye që nuk varen nga naftëtari propozohet që kompania t’u paguajë përfituesve një shpërblim sa 80 për qind e pagës minimale neto.

Drafti ul edhe moshën e daljes në pension me 5 vite, 60 vjeç për burrat dhe 55 gratë. Përfitime do kenë edhe në trajtimin mjekësor. E gjithë kjo faturë do t’i kushtojë buxhetit të shtetit 400 milionë lekë në vit.

Top Channel,  24.01.2017

U prezantua dje para katër komisioneve parlamentare, Komisionit për Ekonominë dhe Financat,  Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, si dhe Komisionit për Politikën e Jashtme projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2010, për projektin “linja e transmisionit 400 kv Shqipëri – Maqedoni ”.

Para deputetëve të pranishëm Zëvendës Ministri i Energjisë dhe Industrisë Ilir Bejtja tha se ky projektligj i jep mundësi Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë të marrë për projektin “Linja e transmisionit 400 kV Shqipëri – Maqedoni”, një hua me kushte të favorshme nga KfW, me vleftë deri në 30.000.000 Euro. Ky projekt, nënvizoi zv.Ministri, si pjesë e korridorit Lindje-Perëndim, do të mundësojë lidhjen direkte të sistemeve të energjisë së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë dhe do të përmirësojë lidhjen e sistemit shqiptar të energjisë me rajonin.

“Projekti “Linja e Interkoneksionit 400 kV Fier – Elbasan (Shqipëri) – Manastir (Bitola) Maqedoni, përfshin: Ndërtimin e linjës së re ajrore 400 kV, Elbasan 2 – Manastir (Bitola) afërsisht 151 km, 56 km në territorin Shqiptar; Zgjerimin e nënstacionit 400 kV Elbasan 2; Ndërtimin e linjës së re ajrore 400 kV, Elbasan 2 – Fier, rreth 70 km, si dhe dy dalje linje 400 kV në nënstacionin Elbasan 2 dhe nënstacionin Fier; Zgjerimin e nënstacionit 220 kV Fier, 1×400 MVA dhe lidhjen me rrjetin e transmetimit”, u shpreh z.Bejtja.

Ndërsa nga pikëpamja strategjike, Zëvendës Ministri theksoi se projekti përforcon lidhjet interkonektive me rajonin, duke krijuar kushte për shkëmbime tregtare dhe tranzitime pa kufizim të energjisë elektrike në rajon. “Zhvillon rrjetin 400 kV në zonën Jugore të Shqipërisë, ku parashikohen të zhvillohen burimet e ardhshme të prodhimit të energjisë elektrike dhe si pjesë e infrastrukturës së Korridorit të Tetë Europian krijon mundësi të mira për lidhje nëpërmjet kabllit nënujor me Italinë”.

Z.Bejtja sqaroi edhe se ku projekti do të ketë impakt të rëndësishëm. “Krijimin e mundësive tregtare për shkëmbime ekonomike të energjisë elektrike nëpërmjet vendeve të rajonit; Ndarjen e rezervës së kapaciteteve që do të kontribuojë në një siguri më të madhe të funksionimit të Sistemeve Elektroenergjetike të Shqipërisë dhe Maqedonisë; Suportin reciprok në raste emergjente; Shfrytëzimin optimal të burimeve të rajonit që rezultojnë me kosto më të ulët të energjisë elektrike; Reduktimin e kostos së gjenerimit të energjisë elektrike; Përmirësimin e standardeve të përgjithshme, besueshmërisë, cilësisë dhe efikasitetit të sistemit të transmetimit në zonën jugore të Shqipërisë; Krijimin e kushteve për lidhje në rrjetin e transmetimit të burimeve të reja (TEC me gaz në zonën Fier – Vlorë me përfundimin e projektit TAP dhe burimeve të rinovueshme diellore dhe me erë); Inkurajimin e zhvillimit ekonomik të rajonit Jugor të Shqipërisë për shkak të furnizimit më të mirë me energji elektrike; Reduktimin e humbjeve të energjisë elektrike në rrjetin e transmetimit”, përfundoi fjalën e tij Zëvendës Ministri.

energjia.al  18.01.2017

Qeveria ka çuar një projektligj të ri për hidrokarburet në Parlament, i cili ndër të tjerash rikthen pas 10 vitesh Institutin Shkencor të Hidrokarbureve.

Ministria e Energjetikës në relacionin përkatës sqaron se Instituti do të funksionojë si institucion këshillimor i shtetit shqiptar për të gjitha problemet shkencore në fushën e hidrokarbureve.

Po kështu jepen edhe detyrat që ky institucion do të kryejë, si: realizimi i studimeve, analizave, konsulencës, oponencës, monitorimi në interes të organeve dhe institucioneve shtetërore gjatë kryerjes së operacioneve hidrokarbure për kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në territorin shqiptar si dhe në sektorët e përpunimit, transportimit, depozitimit e tregtimit të lëndëve dhe produkteve hidrokarbure.

Është përcaktuar se për realizimin detyrave të përcaktuara në këtë ligj, Instituti Shkencor i Hidrokarbureve administron të dhënat gjeologogjeofizike, teknike, ekonomike, duke realizuar ekskluzivitetin e pronësisë së shtetit mbi të dhënat që lidhen me veprimtaritë e kërkimit dhe të prodhimit të hidrokarbureve në Shqipëri, ato historike dhe të krijuara rishtas në sektorin e hidrokarbureve.

Sipas qeverisë, krijimi i strukturës së re vjen jo në kuptimin e rolit të tij për edukimin apo ndonjë qëllim tjetër të kësaj natyre, por vetëm në kuptimin e një strukture shkencore të mirëfilltë teknike për sektorin e hidrokarbureve, tashmë pas një periudhe mungese të tij prej 10 vitesh.

Gjithashtu projektligji ka përmirësuar disa klauzolave të ligjit ekzistues që kanë të bëjnë me përcaktimin e procedurave që duhet të ndiqen për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, duke përfshirë si kusht edhe garantimin e sigurisë kombëtare në rastin e lidhjes apo transferimin e kuotave të marrëveshjes hidrokarbure, të cilat janë futur në bazë të  koncepteve të direktivës 94/22/EC, të datës 30 maj 1994, “Për kushtet për dhënien dhe përdorimin e autorizimeve për zbulimin, kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve”.

Është realizuar ndarja më e qartë e afateve kohore që përfshihen në periudhën e kërkimit me atë të vlerësimit të një zbulimi.

Po kështu, ka disa shtesa që lidhen me ndryshimin e konceptit të klauzolave të stabilitetit të regjimit fiskal, duke futur kufizueshmëri në kohë, e cila nuk duhet të tejkalojë afatin 12 vjet nga fillimi i prodhimit të hidrokarbureve dhe përjashtimin nga ky regjim të disa rasteve.

Shtesa janë bërë me qëllim angazhimin për ringritjen e Institutit Shkencor të Hidrokarbureve dhe ripërcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të Drejtorisë Hidrokarbure që aktualisht është pjesës përbërëse e AKBN-së, e lidhur ngushtë me ato të Institutit Shkencor të Hidrokarbureve.

Për të reflektuar konceptet e reja teknike të aktivitetit hidrokarbur, por edhe për të kuptuar dhe interpretuar më mirë ligjin në tërësi është ndryshuar neni i përkufizimeve.

Një objektiv i projektligjit të propozuar është edhe trajtimi i marrëdhënieve të pronësisë në të njëjtën mënyrë si dhe është trajtuar në ligjin për partneritetin publik dhe privat, duke ndryshuar nenin 10 të ligjit në fuqi. Janë bërë edhe disa saktësime të tjera që lidhen me nenin 12 të ligjit ekzistues për të reflektuar situatën aktuale të aktivitetit të shoqërisë “Albpetrol”, sh.a.

Për këtë shkak pritet rritja e interesimit të kompanive të huaja me reputacion ndërkombëtar për lidhjen e marrëveshjeve të reja hidrokarbure për kërkimin dhe prodhimin e naftës e të gazit në territorin e

Republikës së Shqipërisë. Kjo, nisur edhe nga fakti se është e vërtetuar se nëntoka shqiptare është e pasur me struktura perspektive për naftë dhe gaz, duke përfshirë këtu edhe pjesën e detit të Shqipërisë.

Revista Monitor,  02.12.2016

Rreth 5 mijë punonjës në industrinë e naftës dhe të gazit, pritet të përfitojnë nga projektligji i dorëzuar në Kuvend për statusin e tyre.

Nisma që mban firmën e deputetit të PDIU-së Omer Mamo, parashikon rritje të pagës minimale, rritje të pensioneve e kontributeve dhe ulje të daljes së moshës në pension për naftëtarët. Nisma është bërë prezente në Komisionin Parlamentar të Çështjeve Sociale.

Në këtë status parashikohet gjithashtu detyrimi që do të kenë operatorët privat që përfitojnë një koncesion në fushën e naftës për krijimin e fondit profesional privat të pensioneve për naftëtarët me qëllim për të realizuar një mbrojtje më të mirë shoqërore dhe një pension më të mirë në moshën e pleqërisë.

Efektet financiare të këtij ligji përllogariten në afërsisht 400 milionë lekë.

Scan Tv,  26.10.2016

Ky është Projektligji i ri për “Trepçën”, i cili u procedua sot nga Qeveria për në Kuvendin e Kosovës.

Kundër këtij projektligji, në mbledhjen e sotme të ekzkeutivit, kanë votuar ministrat serbë.

Sipas këtij dokumenti, Qeveria e Kosovës është pronare e 80 për qind të aksioneve të gjigantit metalurgjik “Trepça”, kurse 20% e tyre i takojnë punëtorëve.

Aksioner në 20% të aksioneve nga radhët e punëtorëve në njësinë biznesore mund të jetë vetëm punëtori në marrëdhënie të rregullt pune që është në listën e pagave në njësinë përkatëse biznesore jo më pak se 3 vite nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Sipas nenit 5, Resurset Minerale janë pronë e Republikës së Kosovës.

“Trepça Sh.A. hulumton dhe shfrytëzon resurset minerale në bazë të licencës për hulumtim dhe shfrytëzim të lëshuar në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës”, raporton “Klan Kosova”.

Po sipas Projektligjit, Bordi Mbikëqyrës i Trepça Sh.A. përbëhet nga nëntë anëtarë të zgjedhur nga aksionerët përpjesëtimisht me pjesëmarrjen në kapital, sipas procedurave që përcaktohen në statut. Ndërkaq, zgjedhja e Bordit Mbikëqyrës të Trepça Sh.A. bëhet sipas procedurave të përcaktuara me legjislacionin në fuqi për Ndërmarrjet Publike në Republikën e Kosovës.

Sipas nenit 9, bazuar në studimin e fizibilitetit dhe arsyeshmërinë ekonomike e financiare, në përbërje të Trepça Sh.A. formohen edhe këto njësi biznesore: Metalurgjia e Plumbit; Metalurgjia e Zinkut; Industria Kimike. Po ashtu, bazuar në studimin e fizibilitetit mund të themelohen edhe njësi të tjera biznesore për përpunimin e metaleve, produkteve dhe shërbimeve të tjera.

Lajmi.net  06.10.2016

Janë bërë dy vjet që përfaqësues të institucioneve kanë premtuar miratimin e një ligji të veçantë, ndërsa në mars të këtij viti Qeveria kishte formuar një komision, i cili do të merret me hartimin e Projektligjit për “Trepçën” dhe në krye të tij është caktuar ministri, Blerand Stavileci.

Projektligji për gjigantin metalurgjik “Trepça” vazhdon të zvarritet edhe më tutje. Janë bërë dy vjet që përfaqësues të institucioneve kanë premtuar miratimin e një ligji të veçantë, ndërsa në mars të këtij viti Qeveria kishte formuar një komision, i cili do të merret me hartimin e Projektligjit për “Trepçën” dhe në krye të tij është caktuar ministri, Blerand Stavileci.
Kryeministri Mustafa kishte kërkuar nga grupi ndërministror që projektligji të jetë i gatshëm deri në fund të muajit maj. Por pavarësisht kësaj, projektligji nuk është dërguar ende në Qeveri.
Me ketë projektligj ndërmarrja më e madhe në Kosovë do të ketë karakterin e ndërmarrjes publiko-qendrore me mundësi të partneritetit publiko-privat.

Sokol Havolli, këshilltar i kryeministrit Mustafa, ka thënë se projektligji është në fazën finale të hartimit. Ai thotë se prej momentit që projektligj arrin në Qeveri do të procedohet për miratim dhe më pas do të dërgohet në Kuvend për miratim.

Gazeta Zëri,  04.07.2016

Në ambientet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë u zhvillua sot një takim me grupet e interesit në kuadër të diskutimeve për projektligjin e ri për Burimet e Rinovueshme të Energjisë. Drafti i hartuar nga ministria u është shpërndarë grupeve të interesit dhe pikat kryesore u janë prezantuar në këtë takim nga Ministri Gjiknuri.

Projekt ligji është hartuar në përputhje me Direktivën Evropiane 2009/28/EC dhe vendos Objektivin Kombetar si tregues për pjesën e energjisë me burime të rinovueshme për vitin 2020 dhe me tej si: (i) ngrohja dhe ftohja; (ii) energjia elektrike, dhe (iii) transporti.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e grupeve të interesit shprehën mendimet e tyre në lidhje me draftin e hartuar nga qeveria. Pas diskutimeve paraprake, në kuadër të vazhdimit të procesit konsultativ, përfaqësuesit e bizneseve të pranishme u darkordësuan për paraqitjen me shkrim pranë ministrisë të vlerësimeve të tyre.

energjia.al  10.06.2016

Bullgaria miratoi një ligj të ri mbi energjinë e rinovueshme, që ka për qëllim të ftohë një rritje në projektet e energjisë diellore dhe të erës, që kërcënon të shkundë rrjetin e saj të vjetruar të energjisë dhe të rrisë çmimet e energjisë elektrike.

Ligji ndryshon blerjen e detyrueshme nga qeveria të energjisë elektrike të prodhuar nga gjeneratorët e energjisë së rinovueshme me çmime të larta fikse, gjë e cila ka çuar në një rritje të projekteve që arrijnë mbi 6000 megavat – edhe mbi kapacitetin e rrjetit të vendit.

Qeveria e qendrës së djathtë thotë se Bullgaria ka nevojë për vetëm 2,000 MW të brezit të ri të energjisë së gjelbër për të përmbushur një objektiv, për të cilin është angazhuar në Bashkimin Europian, për të furnizuar 16 për qind të konsumit të saj të energjisë nga burime të rinovueshme të energjisë deri në vitin 2020.

Qeveria ka për qëllim t’u vërë kapak projekteve të energjisë diellore dhe asaj të erës, për të mbajtur çmimet e energjisë elektrike në vendin më të varfër të BE-së në nivele të përballueshme dhe për të shmangur pakënaqësinë e publikut. Faturat elektrike dhe ato të ngrohjes harxhojnë pjesën më të madhe të të ardhurave të bullgarëve.

Në një përpjekje për të zhbllokuar sistemin, ligji i ri kërkon që investitorët të paguajnë një tarifë lidhjeje prej 50.000 leva (36.820 USD) për megavat të planifikuar, kur të nënshkruajnë kontratën paraprake.

Ai bën thirrje për çmimin preferencial, për t’u fiksuar ndërkohë që parku i erës apo energjisë diellore është ndërtuar, dhe jo kur një kontratë paraprake nënshkruhet, si draft fillestar i ligjit të parashikuar.

Ai gjithashtu ul kontratat afatgjata të detyrueshme të blerjes së energjisë, deri në 20 nga 25 vjet për energjinë diellore dhe në 12 nga 15 vjet të asaj të erës.

Sipas ligjit të ri, rregullatori i energjisë do të vendosë tarifa preferenciale vjetore, të cilat paguajnë për njësi të energjisë elektrike të prodhuar nga energjia e ulët e karbonit, deri në fund të muajit qershor të çdo viti.

Qeveria tha se masat do të mbajnë larg spekulatorët dhe do inkurajojnë investitorët për të përshpejtuar projektet dhe për të mos pritur që çmimet e paneleve diellore dhe turbinave të erës të bien.

Shoqatat e Energjisë Diellore dhe asaj të Erës kanë kritikuar ndryshimet, disa prej të cilave janë bërë në minutën e fundit në Parlament, duke thënë se ata do të bllokojnë në mënyrë efektive rritjen e energjisë së rinovueshme dhe do të vënë në rrezik projektet që tashmë janë filluar.

Dhjetëra kompani austriake, spanjolle, amerikane dhe gjermane kanë nxituar për të ndërtuar hidrocentrale të energjisë diellore dhe me erë, duke ngritur kapacitetin e erës deri në 336 MW vitin e kaluar, nga 103 MW në vitin 2008 dhe asaj diellore në 10 MW, nga 1.4 MW dy vjet më parë.

“Ne kemi humbur dy vjet, duke shpresuar se kjo qeveri do të mbështesë zhvillimin e energjisë së rinovueshme. Ajo që ne shohim tani është se ligji i ri po mbyll dyert për projekte të reja”, tha Nikola Gazdov, kryetar i Shoqatës Bullgare Photoltaic.

Një zyrtar i lartë nga partia në pushtet GERB tregoi se çmimi preferencial për energjinë elektrike nga instalimet fotovoltaike ka të ngjarë të bjerë me 30 për qind në muajin qershor, ndërsa rënia për atë të erës do të jetë më i vogël.

Gazdov tha se investitorët nuk e kundërshtojnë rënien e tarifave, por mungesën e parashikueshmërisë dhe faktin që ata do të duhet të ndërtojnë një instalim para se të dinë se me çfarë çmimi do të blihet energjia.

Ligji i ri përcakton stimuj më të mirë për energjinë e gjelbër nga biomasa dhe deponimi i mbeturinave, e cila ndryshe nga ajo diellore dhe e erës, do të krijojë më shumë vende pune, thonë zyrtarët.

Nuk ka uzina të energjisë së biomasës në Bullgari për momentin.

Revista Monitor,  04.06.2016

Pas kundërshtimeve të Shoqatës së Naftëtarëve dhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ministrja e Tregtisë dhe Industrisë ka vendosur që ta ndryshojë Projektligjin për Naftë

Pas kundërshtimeve të anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik dhe Shoqatës së Naftëtarëve se Projektligjin për Naftë, i prezantuar më parë, po krijon monopol, ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, është tërhequr duke paralajmëruar ndryshimin e tij. Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë kanë thënë se ky projektligji pritet të ndryshohet në pikat kontestuese.

Vjollca Dibra, këshilltare për medie në Ministrinë e Tregtisë, ka thënë për gazetën “Zëri” se Ministria e Tregtisë do të bëjë konsultime me palët relevante në Sektorin e Naftës dhe të Derivateve të Naftës, në mënyrë që të arrijnë konsensusin e duhur në mes sektorit privat dhe atij publik.

“Nga aspekti procedural, hapat janë të përcaktuar me legjislacionin përkatës. Nga aspekti i përmbajtjes së ligjit, MTI-ja do të bëjë konsultime me palët relevante në Sektorin e Naftës dhe Derivateve të Naftës, në mënyrë që të arrijmë konsensusin e duhur në mes sektorit privat dhe atij publik, në mënyrë që të sigurohemi që Ligji i ri për Tregtinë me Produkte të Naftës dhe Karburante të Ripërtërishme të avancojë si në përmirësimin e kontrollit të cilësisë së karburanteve, po ashtu edhe në përmirësimin e kushteve dhe ambientit të të berit biznes për operatorët ekonomikë”, ka thënë ajo.

Gazeta Zëri,  23.05.2016