info@energjia.al

Ligji i ri nr. 8/2017 “Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit” i miratuar më 02.02.2017 nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka për qëllim të përcaktojë statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit, dhe më specifikisht adreson pozitën juridike, ekonomiko-financiare dhe shoqërore, të drejtat dhe detyrimet që lidhen me këta punonjës, si edhe garancitë ligjore përkatëse për zbatimin e tyre.

Sipas përcaktimeve të ligjit të drejtën e statusit të punonjësit të naftës/gazit e përfitojnë të gjithë ish-punonjësit dhe punonjësit aktualë, duke filluar që nga data e fillimit të punës në sektorin përkatës. Këtu përfshihen edhe ata persona që janë aksidentuar në punë, pavarësisht kohëzgjatjes së punësimit të tyre. Gjithë personat që përfitojnë statusin do të pajisen me dëshmi zyrtare identifikimi,  sipas kritereve të përcaktuara në Vendimin e Këshillit te Ministrave nr. 425, datë 10.5.2017 “Për rregullat e organizimit, funksionimit të komisionit për dhënien e dëshmisë së statusit të punonjësve  të industrisë së naftës dhe të gazit, kriteret dhe procedurat për lëshimin e vërtetimit të posaçëm zyrtar”, komenton  Sabina Lalaj, Drejtuese e Deloitte Legal.

Një vëmendje të posaçme legjislatori i ka kushtuar pagës së punonjësve që gëzojnë statusin. Ligji përcakton se  paga e përftuar nga këta punonjës nuk mund te jete me e ulet se 150% e pagës minimale të aplikueshme në shkallë vendi.

Ligji përcakton gjithashtu kritere për trajtim financiar të posaçëm, të rezervuar për këtë kategori punonjësish ne rast papunësie apo shkëputje te marrëdhënies se punësimit. Ne rastin e papunësisë, dispozitat ligjore parashikojnë që personat, që gëzojnë statusin e naftëtarit dhe që kanë vjetërsi punësimi në këto sektorë, përkatësisht burrat mbi 20 vjet dhe gratë mbi 15 vjet, të cilët janë të papunë në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit, kanë të drejtën, ndër të tjera, të një përfitimi financiar, jo më të vogël se 80% e pagës minimale të zbatueshme në Shqipëri.

Me tej, punonjësit që, pas hyrjes në fuqi të ligjit, dalin të papunë si rezultat i ristrukturimit të ndërmarrjes apo për shkaqe që nuk lidhen me ta, së bashku me përparësinë për punësim të ardhshëm, përfitojnë nga punëdhënësi një shpërblim financiar në masë dhe kohëzgjatje sipas përcaktimeve të kontratës kolektive të punës, por, në çdo rast, shpërblimi nuk mund të jetë më pak se 80% e pagës minimale dhe do të jepet për një periudhë për jo më pak se 3 vjet.

Një risi tjetër e ligjit është pagesa e kontributit shtesë të sigurimeve shoqërore në masën 5% të pagës bruto, kjo e ndare në 3% në ngarkim të punëdhënësit ndërsa pjesa e mbetur prej 2% do të paguhet nga punonjësi.

Trajtimi mjekësor preferencial është përfitimi tjetër i akorduar punonjësve te industrisë së naftës dhe gazit. Sipas përcaktimeve të ligjit, përfituesit e statusit të punonjësve të naftës/gazit do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore falas dy herë në vit, në institucionet shtetërore apo private në Shqipëri. Ministria përgjegjëse për shëndetësinë ndërton ose detyron shoqëritë që operojnë në industrinë e naftës dhe gazit të ndërtojnë qendra mjekësore të pajisura me aparatura mjekësore dhe mjekë specialistë që trajtojnë problematikën shëndetësore, të shkaktuar nga puna në këtë industri.

Në rast sëmundjesh që vërtetohet se vijnë drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga puna në industrinë e naftës dhe të gazit, punonjësit do të përfitojnë kurim falas në institucionet publike apo private që janë në marrëdhënie (kontraktore) me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor .

Nëse këto institucione mjekësore publike ose private, sipas kontratës me FSDKSH, nuk ofrojnë trajtimin mjekësor përkatës, punonjësit do të trajtohen në institucione të tjera mjekësore private që kanë mundësinë të ofrojnë një trajtim të tillë. Në një rast të tillë, trajtimi për ish-punonjësit do të financohet nga Buxheti i Shtetit, ndërsa ai për punonjësit aktualë nga shoqëritë ku janë të punësuar.

Gjithashtu, në rast se sëmundjet, e përmendura më lart, nuk mund të trajtohen në Shqipëri, punonjësit do të kurohen falas jashtë vendit. Në një rast të tillë, trajtimi për ish-punonjësit do të financohet nga Buxheti i Shtetit dhe ai për punonjësit aktualë nga shoqëritë ku janë të punësuar.

Përfitime të tjera, statusin e privilegjuar te këtyre punonjësve në kuadër të privatizimit të industrisë së naftës dhe të gazit në raport me kohëzgjatjen e punës, shkallën e kualifikimit e të kategorizimit të punës, si dhe  në rastet e koncesioneve që do të jepen në industrinë e naftës dhe të gazit, marrëveshja e koncesionit do të përmbajë detyrimin e koncesionarit për të krijuar një fond profesional pensioni, sipas legjislacionit në fuqi, me jo më pak se 10% të pagës bruto të punonjësve.

Revista Monitor,  26.05.2017

Zëvendës Ministri i Energjisë dhe Industrisë z.Ilir Bejtja ishte sot i pranishëm në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e  Njeriut, ku prezantoi para deputetëve të pranishëm projektligjin  “Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit midis Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave dhe Trans Adriatic Pipeline ag lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës”.

Z.Bejtja shpjegoi para të pranishmëve qëllimin e këtij projektligji, si dhe objektivat që synohen  të arrihen. Ai u shpreh se ky projektligj propozohet me qëllim ratifikimin e marrëveshjes nga ana e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

“Kjo marrëveshje është miratuar në parim nga Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 86, datë 8.2.2017 dhe është nënshkruar nga palët më datë 1.3.2017. Kuvendi me anë të ligjit nr. 116/2013, ka ratifikuar Marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline Ag, lidhur me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP), si dhe Marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG, në lidhje me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik . Projekti TAP është parashikuar të kalojë në territorin e tre shteteve dhe në këtë kuptim, marrëveshja me qeverinë e vendit pritës parashikohej të miratohej me secilën nga shtetet pritëse (Shqipëri, Greqi dhe Itali nëse do të ketë)”, u shpreh Zëvendës Ministri.

Duke sqaruar përparësitë, problematikat, si dhe efektet e pritshme të këtij projektvendimi Z.Bejtja nënvizoi se komponent i përfitimeve nga implementimi i këtij projekti të rëndësishëm janë edhe përfitimet lokale, që përfaqësohen nga investimet që do të bëjë në interes të komunitetit lokal shoqëria TAP dhe përfitimet për zhvillimin e tregut të gazit në Shqipëri.

“Duke marrë në konsideratë se marrëveshja me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe TAP ag, përfaqësonte marrëveshjen e parë të TAP me një shtet të vendit pritës, me qëllim që kushtet e kësaj marrëveshje të mos ishin më pak të favorshme se kushtet e marrëveshjeve që do të nënshkruheshin e miratoheshin nga Greqia, në një kohë më të vonë, palët, pra Republika e Shqipërisë e përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave dhe Shoqëria TAP a.g nënshkruan Marrëveshjen Krahasuese (Referuese) ose Benchmarking Agreement, e ratifikuar me ligjin 116/2013, ku në pikën 2 të saj u përcaktua që nëse marrëveshja me shtetin grek do të kishte parashikime që i siguronin Greqisë tarifa apo nivele tatimesh më të larta (me kusht që të mos jenë parashikuar si të tilla në legjislacionin e tyre të brendshëm), MQP të mund të ndryshohet nga palët, me qëllim përafrimin e saj me MQP-në e Greqisë për sa u përket çështjeve specifike financiare dhe tatimore në përputhje me parashikimet e Marrëveshjes Referuese”, sqaroi më tutje ai.

Z.Bejtja tha se parashikohet që menjëherë pas datës së nënshkrimit të Marrëveshjes Krahasuese, palët do të angazhohen në mirëbesim dhe në mënyrë bashkëpunuese për hartimin e plotë të Marrëveshjes së Angazhimit për Zhvillimin e Tregjeve të Gazit dhe Marrëveshjes për përfitimet vendase.

energjia.al  11.04.2017

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri organizojn në tryezën e diskutimit “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të minierave dhe mineraleve – Projektligji i ri për Miniera dhe Minerale”.

Tryeza e diskutimit mbahet si aktivitet shtesë përpara dëgjimit publik që do të mbahet në Kuvend në fazat e ardhshme.

Në këtë fazë, tryeza qëllimisht po mbahet jashtë objektit të Kuvendit në mënyrë që diskutimi të tejkalojë natyrën formale të dëgjimeve publike dhe palë të ndryshme të kenë rastin të shtrojnë problemin nga këndvështrimi i tyre.

Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri është në fazën e hartimit të projektligjit për Miniera dhe Minerale.

Ky aktivitet i Komisionit, ka ardhur pas monitorimit të zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet ku u konstatua nevoja për një ligj të ri për Miniera dhe Minerale.

Me qëllim të përfshirjes së sa më shumë palëve në procesin e hartimit të këtij ligji dhe debatit mbi dispozitat e tij, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri organizojn në tryezën e diskutimit “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të minierave dhe mineraleve – Projektligji i ri për Miniera dhe Minerale”.

Agjensia e lajmeve ekonomia, 20.03.2017

Në Parlament kanë mbërritur dy projektligje për statusin e naftëtarit. Ai i iniciuar nga deputeti i Partisë për Drejtësi Integrim dhe Unitet, Omer Mamo dhe një version i qeverisë.

“Nisma ime ligjore është e njëjtë me atë të qeverisë. Duke qenë se për mua si deputet i qarkut të Fierit është më e rëndësishme miratimi i kësaj nisme sesa autorësia, unë jap dakordësinë time që t’i hapet rrugë ligjit qeveritar”, deklaroi Mamo.

Por diskutimi i projektligjit nuk kaloi pa debate. Demokratët akuzuan qeverinë se po i merr të drejtën e autorit nismëtarit të saj për arsye politike.

“Duke ndjerë dobishmërinë e këtij ligji para zgjedhjeve, qeveria ka dashur të marrë vetë meritën për sjelljen e projektit”, tha Genc Ruli.

Vetë punonjësit e industrisë së naftës kanë kërkuar votimin e projektligjit pa dallim politik. “Në Shqipëri ka dhe statuse të tjera që nuk kontribuojnë në arkën e shtetit. Është hera e parë që nafta ka kontribuar dhe do të kontribuojë edhe në të ardhmen”, tha gjeologu Vlash Nakuci.

Përfitues të projektligjit janë rreth 5 mijë punonjës dhe ish-punonjës të sektorit të naftës. Në propozimet kryesore janë rritja me 50 për qind e pagës minimale, e llogaritur ndryshe në 33 mijë lekë.

Nëse kompanitë e naftës ristrukturohen, ose për rastet e largimeve nga puna për arsye që nuk varen nga naftëtari propozohet që kompania t’u paguajë përfituesve një shpërblim sa 80 për qind e pagës minimale neto.

Drafti ul edhe moshën e daljes në pension me 5 vite, 60 vjeç për burrat dhe 55 gratë. Përfitime do kenë edhe në trajtimin mjekësor. E gjithë kjo faturë do t’i kushtojë buxhetit të shtetit 400 milionë lekë në vit.

Top Channel,  24.01.2017

U prezantua dje para katër komisioneve parlamentare, Komisionit për Ekonominë dhe Financat,  Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, si dhe Komisionit për Politikën e Jashtme projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2010, për projektin “linja e transmisionit 400 kv Shqipëri – Maqedoni ”.

Para deputetëve të pranishëm Zëvendës Ministri i Energjisë dhe Industrisë Ilir Bejtja tha se ky projektligj i jep mundësi Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë të marrë për projektin “Linja e transmisionit 400 kV Shqipëri – Maqedoni”, një hua me kushte të favorshme nga KfW, me vleftë deri në 30.000.000 Euro. Ky projekt, nënvizoi zv.Ministri, si pjesë e korridorit Lindje-Perëndim, do të mundësojë lidhjen direkte të sistemeve të energjisë së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë dhe do të përmirësojë lidhjen e sistemit shqiptar të energjisë me rajonin.

“Projekti “Linja e Interkoneksionit 400 kV Fier – Elbasan (Shqipëri) – Manastir (Bitola) Maqedoni, përfshin: Ndërtimin e linjës së re ajrore 400 kV, Elbasan 2 – Manastir (Bitola) afërsisht 151 km, 56 km në territorin Shqiptar; Zgjerimin e nënstacionit 400 kV Elbasan 2; Ndërtimin e linjës së re ajrore 400 kV, Elbasan 2 – Fier, rreth 70 km, si dhe dy dalje linje 400 kV në nënstacionin Elbasan 2 dhe nënstacionin Fier; Zgjerimin e nënstacionit 220 kV Fier, 1×400 MVA dhe lidhjen me rrjetin e transmetimit”, u shpreh z.Bejtja.

Ndërsa nga pikëpamja strategjike, Zëvendës Ministri theksoi se projekti përforcon lidhjet interkonektive me rajonin, duke krijuar kushte për shkëmbime tregtare dhe tranzitime pa kufizim të energjisë elektrike në rajon. “Zhvillon rrjetin 400 kV në zonën Jugore të Shqipërisë, ku parashikohen të zhvillohen burimet e ardhshme të prodhimit të energjisë elektrike dhe si pjesë e infrastrukturës së Korridorit të Tetë Europian krijon mundësi të mira për lidhje nëpërmjet kabllit nënujor me Italinë”.

Z.Bejtja sqaroi edhe se ku projekti do të ketë impakt të rëndësishëm. “Krijimin e mundësive tregtare për shkëmbime ekonomike të energjisë elektrike nëpërmjet vendeve të rajonit; Ndarjen e rezervës së kapaciteteve që do të kontribuojë në një siguri më të madhe të funksionimit të Sistemeve Elektroenergjetike të Shqipërisë dhe Maqedonisë; Suportin reciprok në raste emergjente; Shfrytëzimin optimal të burimeve të rajonit që rezultojnë me kosto më të ulët të energjisë elektrike; Reduktimin e kostos së gjenerimit të energjisë elektrike; Përmirësimin e standardeve të përgjithshme, besueshmërisë, cilësisë dhe efikasitetit të sistemit të transmetimit në zonën jugore të Shqipërisë; Krijimin e kushteve për lidhje në rrjetin e transmetimit të burimeve të reja (TEC me gaz në zonën Fier – Vlorë me përfundimin e projektit TAP dhe burimeve të rinovueshme diellore dhe me erë); Inkurajimin e zhvillimit ekonomik të rajonit Jugor të Shqipërisë për shkak të furnizimit më të mirë me energji elektrike; Reduktimin e humbjeve të energjisë elektrike në rrjetin e transmetimit”, përfundoi fjalën e tij Zëvendës Ministri.

energjia.al  18.01.2017

Qeveria ka çuar një projektligj të ri për hidrokarburet në Parlament, i cili ndër të tjerash rikthen pas 10 vitesh Institutin Shkencor të Hidrokarbureve.

Ministria e Energjetikës në relacionin përkatës sqaron se Instituti do të funksionojë si institucion këshillimor i shtetit shqiptar për të gjitha problemet shkencore në fushën e hidrokarbureve.

Po kështu jepen edhe detyrat që ky institucion do të kryejë, si: realizimi i studimeve, analizave, konsulencës, oponencës, monitorimi në interes të organeve dhe institucioneve shtetërore gjatë kryerjes së operacioneve hidrokarbure për kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në territorin shqiptar si dhe në sektorët e përpunimit, transportimit, depozitimit e tregtimit të lëndëve dhe produkteve hidrokarbure.

Është përcaktuar se për realizimin detyrave të përcaktuara në këtë ligj, Instituti Shkencor i Hidrokarbureve administron të dhënat gjeologogjeofizike, teknike, ekonomike, duke realizuar ekskluzivitetin e pronësisë së shtetit mbi të dhënat që lidhen me veprimtaritë e kërkimit dhe të prodhimit të hidrokarbureve në Shqipëri, ato historike dhe të krijuara rishtas në sektorin e hidrokarbureve.

Sipas qeverisë, krijimi i strukturës së re vjen jo në kuptimin e rolit të tij për edukimin apo ndonjë qëllim tjetër të kësaj natyre, por vetëm në kuptimin e një strukture shkencore të mirëfilltë teknike për sektorin e hidrokarbureve, tashmë pas një periudhe mungese të tij prej 10 vitesh.

Gjithashtu projektligji ka përmirësuar disa klauzolave të ligjit ekzistues që kanë të bëjnë me përcaktimin e procedurave që duhet të ndiqen për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, duke përfshirë si kusht edhe garantimin e sigurisë kombëtare në rastin e lidhjes apo transferimin e kuotave të marrëveshjes hidrokarbure, të cilat janë futur në bazë të  koncepteve të direktivës 94/22/EC, të datës 30 maj 1994, “Për kushtet për dhënien dhe përdorimin e autorizimeve për zbulimin, kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve”.

Është realizuar ndarja më e qartë e afateve kohore që përfshihen në periudhën e kërkimit me atë të vlerësimit të një zbulimi.

Po kështu, ka disa shtesa që lidhen me ndryshimin e konceptit të klauzolave të stabilitetit të regjimit fiskal, duke futur kufizueshmëri në kohë, e cila nuk duhet të tejkalojë afatin 12 vjet nga fillimi i prodhimit të hidrokarbureve dhe përjashtimin nga ky regjim të disa rasteve.

Shtesa janë bërë me qëllim angazhimin për ringritjen e Institutit Shkencor të Hidrokarbureve dhe ripërcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të Drejtorisë Hidrokarbure që aktualisht është pjesës përbërëse e AKBN-së, e lidhur ngushtë me ato të Institutit Shkencor të Hidrokarbureve.

Për të reflektuar konceptet e reja teknike të aktivitetit hidrokarbur, por edhe për të kuptuar dhe interpretuar më mirë ligjin në tërësi është ndryshuar neni i përkufizimeve.

Një objektiv i projektligjit të propozuar është edhe trajtimi i marrëdhënieve të pronësisë në të njëjtën mënyrë si dhe është trajtuar në ligjin për partneritetin publik dhe privat, duke ndryshuar nenin 10 të ligjit në fuqi. Janë bërë edhe disa saktësime të tjera që lidhen me nenin 12 të ligjit ekzistues për të reflektuar situatën aktuale të aktivitetit të shoqërisë “Albpetrol”, sh.a.

Për këtë shkak pritet rritja e interesimit të kompanive të huaja me reputacion ndërkombëtar për lidhjen e marrëveshjeve të reja hidrokarbure për kërkimin dhe prodhimin e naftës e të gazit në territorin e

Republikës së Shqipërisë. Kjo, nisur edhe nga fakti se është e vërtetuar se nëntoka shqiptare është e pasur me struktura perspektive për naftë dhe gaz, duke përfshirë këtu edhe pjesën e detit të Shqipërisë.

Revista Monitor,  02.12.2016

Rreth 5 mijë punonjës në industrinë e naftës dhe të gazit, pritet të përfitojnë nga projektligji i dorëzuar në Kuvend për statusin e tyre.

Nisma që mban firmën e deputetit të PDIU-së Omer Mamo, parashikon rritje të pagës minimale, rritje të pensioneve e kontributeve dhe ulje të daljes së moshës në pension për naftëtarët. Nisma është bërë prezente në Komisionin Parlamentar të Çështjeve Sociale.

Në këtë status parashikohet gjithashtu detyrimi që do të kenë operatorët privat që përfitojnë një koncesion në fushën e naftës për krijimin e fondit profesional privat të pensioneve për naftëtarët me qëllim për të realizuar një mbrojtje më të mirë shoqërore dhe një pension më të mirë në moshën e pleqërisë.

Efektet financiare të këtij ligji përllogariten në afërsisht 400 milionë lekë.

Scan Tv,  26.10.2016

Ky është Projektligji i ri për “Trepçën”, i cili u procedua sot nga Qeveria për në Kuvendin e Kosovës.

Kundër këtij projektligji, në mbledhjen e sotme të ekzkeutivit, kanë votuar ministrat serbë.

Sipas këtij dokumenti, Qeveria e Kosovës është pronare e 80 për qind të aksioneve të gjigantit metalurgjik “Trepça”, kurse 20% e tyre i takojnë punëtorëve.

Aksioner në 20% të aksioneve nga radhët e punëtorëve në njësinë biznesore mund të jetë vetëm punëtori në marrëdhënie të rregullt pune që është në listën e pagave në njësinë përkatëse biznesore jo më pak se 3 vite nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Sipas nenit 5, Resurset Minerale janë pronë e Republikës së Kosovës.

“Trepça Sh.A. hulumton dhe shfrytëzon resurset minerale në bazë të licencës për hulumtim dhe shfrytëzim të lëshuar në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës”, raporton “Klan Kosova”.

Po sipas Projektligjit, Bordi Mbikëqyrës i Trepça Sh.A. përbëhet nga nëntë anëtarë të zgjedhur nga aksionerët përpjesëtimisht me pjesëmarrjen në kapital, sipas procedurave që përcaktohen në statut. Ndërkaq, zgjedhja e Bordit Mbikëqyrës të Trepça Sh.A. bëhet sipas procedurave të përcaktuara me legjislacionin në fuqi për Ndërmarrjet Publike në Republikën e Kosovës.

Sipas nenit 9, bazuar në studimin e fizibilitetit dhe arsyeshmërinë ekonomike e financiare, në përbërje të Trepça Sh.A. formohen edhe këto njësi biznesore: Metalurgjia e Plumbit; Metalurgjia e Zinkut; Industria Kimike. Po ashtu, bazuar në studimin e fizibilitetit mund të themelohen edhe njësi të tjera biznesore për përpunimin e metaleve, produkteve dhe shërbimeve të tjera.

Lajmi.net  06.10.2016

Janë bërë dy vjet që përfaqësues të institucioneve kanë premtuar miratimin e një ligji të veçantë, ndërsa në mars të këtij viti Qeveria kishte formuar një komision, i cili do të merret me hartimin e Projektligjit për “Trepçën” dhe në krye të tij është caktuar ministri, Blerand Stavileci.

Projektligji për gjigantin metalurgjik “Trepça” vazhdon të zvarritet edhe më tutje. Janë bërë dy vjet që përfaqësues të institucioneve kanë premtuar miratimin e një ligji të veçantë, ndërsa në mars të këtij viti Qeveria kishte formuar një komision, i cili do të merret me hartimin e Projektligjit për “Trepçën” dhe në krye të tij është caktuar ministri, Blerand Stavileci.
Kryeministri Mustafa kishte kërkuar nga grupi ndërministror që projektligji të jetë i gatshëm deri në fund të muajit maj. Por pavarësisht kësaj, projektligji nuk është dërguar ende në Qeveri.
Me ketë projektligj ndërmarrja më e madhe në Kosovë do të ketë karakterin e ndërmarrjes publiko-qendrore me mundësi të partneritetit publiko-privat.

Sokol Havolli, këshilltar i kryeministrit Mustafa, ka thënë se projektligji është në fazën finale të hartimit. Ai thotë se prej momentit që projektligj arrin në Qeveri do të procedohet për miratim dhe më pas do të dërgohet në Kuvend për miratim.

Gazeta Zëri,  04.07.2016

Në ambientet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë u zhvillua sot një takim me grupet e interesit në kuadër të diskutimeve për projektligjin e ri për Burimet e Rinovueshme të Energjisë. Drafti i hartuar nga ministria u është shpërndarë grupeve të interesit dhe pikat kryesore u janë prezantuar në këtë takim nga Ministri Gjiknuri.

Projekt ligji është hartuar në përputhje me Direktivën Evropiane 2009/28/EC dhe vendos Objektivin Kombetar si tregues për pjesën e energjisë me burime të rinovueshme për vitin 2020 dhe me tej si: (i) ngrohja dhe ftohja; (ii) energjia elektrike, dhe (iii) transporti.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e grupeve të interesit shprehën mendimet e tyre në lidhje me draftin e hartuar nga qeveria. Pas diskutimeve paraprake, në kuadër të vazhdimit të procesit konsultativ, përfaqësuesit e bizneseve të pranishme u darkordësuan për paraqitjen me shkrim pranë ministrisë të vlerësimeve të tyre.

energjia.al  10.06.2016