info@energjia.al

Bullgaria ka nënshkruar një dokument ku bëhet pjesë e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar nga 6 Ministrat e Financave të Ballkanit Perëndimor sa i përket tregut energjetik rajonal.

Nëpërmjet këtij dokumenti, Bullgaria kërkon t`i bashkohet iniciativës së Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Maqedonisë, Malit të zi, dhe Bosnje Hercegovinës, të nënshkruar në Prill të vitit të kaluar. Lajmi është bërë i ditur nga vetë komuniteti energjetik.

Marrëveshja mes palëve përfshin një treg të integruar energjetik mes vendeve pjesëmarrëse, bashkëpunim ndërkufitar dhe zhvillimin e një tregu rajonal.

“Vetëm një qasje e bashkërenduar për bashkimin e tregut në Evropën Juglindore do të sjellë likuiditetin e nevojshëm për të mbështetur konkurrencën dhe efikasitetin në treg, duke maksimizuar përfitimet për konsumatorët e energjisë”, deklaroi Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac.

Ky institucion u themelua me traktat ndërkombëtar në vitin 2005 dhe që prej vitit 2013, pjesëmarrëse veç vendeve të Ballkanit Perëndimor janë edhe Kroacia, Moldavia, Ukraina dhe Bashkimi Europian.

Revista Monitor,  22.05.2017

Projekti madhor me një kosto rreth 200 mijë euro, është investimi i radhës nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS) në lagjen Arbëria, në komunën e Gjilanit.

Realizimi I këtij projekti ka qenë jashtëzakonisht i nevojshëm për banorët e kësaj ane, ku kanë përfituar  mbi 500 familje.

Tash lagjja ka hequr të gjitha problemet enrgjetike. Është përmirësuar furnizimi me energji elektrike dhe tensioni është stabilizuar, përderisa shtyllat e drurit dhe rrjeti i vjetër elektrik nuk shihen më këtu.

Për të gjitha këto KEDS ka vendosur një trafostacion të ri 10/0.4 kV me fuqi 1000 kVA, gjithashtu janë vendosur 7000 m kabllo ajrore për tension të ulët, 3500 m kabllo nëntokësore për tension të ulët, 6800 m kabllo nëntokësore për tension të mesëm, 184 shtylla betoni për tension të ulët, katër shtylla betoni për tension të mesëm, gjithashtu janë hapur 1900 m kanal për shtrirjen e kabllove dhe 32 puseta.

Me këto investime dhe me infrastrukturën moderne, tash Arbëria ka marrë një pamje moderne.

Sipas Azem Shkodrës, banor i kësaj lagje, me profesion profesor i matematikës, KEDS ka bërë një punë shumë të mirë.

“Tash rrymën e kemi mjaft të fortë dhe stabile. Është larguar komplet rrjeti i vjetër dhe me vendosjen e kabllove bistekë është larguar edhe rreziku për kalimtarët. Investimet e KEDS-it dhe ndriçimi publik nga ana e komunës, na kanë ndriçuar lagjen”, ka thënë Shkodra.

I kënaqur me këto investime shprehet edhe pronari i minimarketit “Eltoni”në këtë lagje, Gëzim Fazliu, i cili tash më i ka hequr nga përdorimi stabilizatorët që i përdorte deri vonë për përforcimin e rrymës.

“Shpesh kemi pasur probleme me rrymë, tash është shumë më mirë. Ushqimet në friza tash i kemi të sigurt. Nuk ka më kabllo nëpër tokë. Me këtë rrjet të rri tash po më duket si me qenë në Zvicër. Qind për qind është më mirë se ka qenë”, ka thënë Fazliu.

KEDS do të vazhdojë angazhimin për përmirësimin e rrjetit energjetik sipas planit zhvillimor, që parasheh deri në vitin 2025 vendosjen e 3500 trafostacioneve të reja dhe mbi 200 kilometra rrjet të ri në tërë territorin e Kosovës, që kapin shumën deri në 300 milionë euro.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  19.05.2017

Ligji për sektorin e energjisë përveçse e dimensionoi tregun në bazë të një modeli të ri përcaktoi edhe marrëdhënien e re kontraktuale që do të kenë operatorët mes njëri-tjetrit.

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare do të vazhdojë të ketë rolin kryesor në prodhimin e energjisë duke siguruar një sasi të paracaktuar për furnizuesin universal që në këtë rast është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Pikërisht sasia e energjisë që do të sigurohej prej kohësh është objekt debati duke mos gjetur një dakordësi por Enti Rregullator i Energjisë përcaktoi se fundmi edhe kontratën që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti mes dy operatorëve, gjenerimit dhe shpërndarjes.

Në pikën dy të kësaj kontrate përcaktohet pikërisht kjo sasi.

“Sasia e programuar/kontraktuar e prodhimit të energjisë elektrike që Shitësi do ti livrojë Blerësit, përcaktohet sipas Vendimit nr.244, datë 30.03.2016, të Këshillit te Ministrave dhe sipas kësaj kontrate është 3 950 GWh, e cila specifikohet sipas muajve të livrimit”.

Kjo sasi duhet të sigurohet me çmimin që ERE ka vendosur për KESH dhe Furnizuesin e Shërbimit Universal që aktualisht është 1.45 lekë/kwh. Çdo sasi energjie ekstra që prodhohet në kohëra të favorshme do të llogaritet me çmim tjetër.

Scan tv,  19.05.2017

Tepelena do të jetë parku i parë eolik në Shqipëri që do të prodhojë energji nga era me një kapacitet 13 megavat.

Por qeveria synon të nxisë më shumë investime të tilla, që zbusin varësinë nga burimet hidrike dhe paralelisht me këtë ulin humbjet në rrjet pasi delokalizojnë prodhimin e energjisë nga veriu, që është aktualisht në drejtim të jugut.

“Bastionet e erës ndodhen këtu afër Shëngjinit, ndodhen në bregdetin shqiptar, ndodhen sidomos në Karaburun, që është zona më fizibël për të vendosur sisteme eolikë”, deklaron Gjergj Simaku, nga Ministria e Energjitikës.

Ndryshe nga energjia e erës, për energjinë nga Dielli harta është e pakufizuar. “Shqipëria rrihet nga dielli për shumë ditë gjatë vitit dhe ka krijuar një mundësi spektakolare lidhur me vendosjen e këtyre paneleve fotovoltaikë. Koncepti strategjik është të vendoset sa më afër konsumatorit ose ta prodhojë vetë konsumatori”, thotë Simaku.

Për impiantet diellore deri në 2 mega dhe ato të erës nën 3 mega, qeveria ka vendosur të sigurojë tregun me një tarifë të rregulluar që do të vendoset nga ERE.

“Kjo tarifë është më e lartë se sa tarfa e shitjes me shumicë në tregun e rregulluar shqiptar, por u thotë investitorëve të vegjël që të prodhojnë energji me një kosto të përcaktuar nga ne, mbështetur mbi një kontratë të parablerjes së energjisë”, thotë Simaku.

Për sistemet e mëdha investitorët futen në ankand dhe përzgjidhet ai që jep çmimin më të ulët të energjisë.

Top Channel,  11.05.2017

Është botuar në Fletoren Zyrtare rregullorja për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror.

Në nenin 5 të këtij vendimi përcaktohen qartë rastet se kur ERE i heq licencën një subjekti të licencuar.

ERE heq një licencë kur i licencuari:

  1. a) nuk përmbush më kushtet thelbësore të licencës për energjinë apo gazin natyror të dhënë sipas ligjit për energjinë elektrike dhe ligjit për gazin natyror;
  2. b) shkel dispozitat ligjore për mbrojtjen e mjedisit gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij;
  3. c) rrezikon jetën, shëndetin dhe pasurinë e qytetarëve;

ç) nuk kryen pagesat e rregullimit, të vendosura nga ERE, siç përcaktohet në nenin 17 të ligjit të energjisë elektrike ose nenin 14 të ligjit për gazin natyror.

  1. d) bëhet financiarisht i paaftë ose kërkon shpalljen e falimentimit; dh) me kërkesë të të licencuarit; e) ka pushuar së kryeri funksionet e caktuara sipas licencës.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative brenda 30 ditëve nga botimi ne Fletoren Zyrtare.

Scan Tv,  09.05.2017

Franca do të prodhojë së shpejti më shumë se 17 gigawatt energji elektrike nga burime të rinovueshme.

Tre janë skemat që mbështesin prodhimin e elektricitetit nga instalime të vogla ere, diellore dhe nga gazi i ujërave të zeza. Skemat e miratuara nga Komisioni Europian përbëhen si më poshtë:

  • Një skemë për prodhimin e energjisë elektrike nga era, e cila do të japë mbështetje për 15 gigawatt kapacitet shtesë përgjatë 10 viteve të ardhshme. Për operatorët e instalimeve të vogla me më pak se 6 turbina, me nga 3 megawatt limit për turbinë, çmimi do të garantohet më i lartë se ai i tregut.
  • Një skemë mbështetëse për prodhimin e energjisë diellore për ndërtesat me instalime të vogla fotovoltaike nën 100 kilowatt. Këto instalime do të marrin një pjesë nga tarifat e energjisë elektrike për 20 vitet e ardhshme. Kontributi do të variojë në bazë të përmasave të instalimit dhe modelit të biznesit. Me këtë masë Franca pritet të zhvillojë 2,1 gigawatt energji diellore.
  • Një skemë suporti për skemën e gazit nga kanalizimet. Franca vlerëson se 160 megawatt është potenciali i mbetur i instalimeve të tilla, shumica e të cilave janë nga më pak se 1 megawatt. Kjo skemë është e hapur edhe për instalimet më të mëdha, por pret që aplikimet kryesisht të vijnë nga instalimet e vogla. Instalimet 500 kilowatt e sipër do të marrin një çmim konkurrues mbi tregun, ndërsa ato nën 500 kilowatt do të përfitojnë një pjesë në tarifë për 20 vitet e ardhshme.

Buxheti i përcaktuar për mbështetjen e këtyre skemave është 1 miliardë euro në vit për energjinë e erës, 190 milionë euro në vit për energjinë diellore dhe 58 milionë euro në vit për atë të gazit nga kanalet.

Përmes këtyre masave, Franca do të mund të arrijë objektivin e vitit 2020 për të prodhuar 23% të nevojave energjitike nga burime të rinovueshme.

Scan Tv,  06.05.2017

Përfaqësues të biznesit kundërshtojnë çmimin aktual të energjisë dhe kërkojnë rishikimin e tij nga Enti Rregullator i Energjisë. Nga tarifa më e lartë se kostoja për bizneset, subvencionohet çmimi nën koston, me të cilin u shitet energjia konsumatorëve familjarë.

“Që të ndizet ai poçi atje bën 7 lekë, fatura kushton 7 lekë, duhet të paguajmë 14 lekë për energjinë, kur një konsumator duhet të paguajë energjinë paguan edhe tatim fitimin edhe fitimin e kompanisë, këto nuk janë kosto, ligji i kontabilitetit nuk i njeh si kosto, edhe këtu ka një mundësi të uljes së çmimit”, tha Andrea Xhavara, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës.

Përfaqësues të biznesit furnizues të energjisë garantojnë biznesin konsumator se dalja në treg të lirë do të thotë çmim më i ulët se ai me të cilin furnizohen nga OSHEE.

“Të gjitha bizneset që do të furnizohen nga tregu i parregulluar do të kenë pasojë të menjëhershme, furnizim bazuar në çmim tregu, kjo nënkupton shmangien e elementit të ndërsubvencionimit, e vetmja gjë që do të miratohet nga ERE janë tarifat e aksesit”, tha Sokol Spahiu, Shoqata e Energjisë Elektrike.

Një tjetër shqetësim i ngritur nga biznesi është dalja në treg të lirë pa patur një bursë të energjisë. Por ministria e Energjisë pohon të kundërtën.

“Sigurisht që bursa rrit transparencën dhe ul çmimet, megjithatë bursa nuk e pengon procesin e hapjes së tregut”, u shpreh Entela Cipa, Ministria e Energjisë.

Ministria e Energjisë shtyu afatin e daljes në treg të lirë për rreth 1200 biznese, pasi këto të fundit deklaruan se nuk ishin ende gati.

Gazeta Dita,  04.05.2017

Ministri i Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri dhe Drejtori i BERZH në Shqipëri z.Matteo Colangeli nënshkruan sot në Tiranë një Memorandum Mirëkuptimi për nxitjen e investimeve të qëndrueshme për gjenerimin e energjisë diellore. Memorandumi parashikon zhvillimin e projekteve në Shqipëri përmes një sistemi me ankand, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Implementimi i planit të përcaktuar në Memorandum do të rrisë ndjeshëm interesin ndaj investimeve për gjenerimin e energjisë diellore në vend dhe si rrjedhojë do të reduktojë varësinë e Shqiperisë nga importi i energjisë dhe energjia hidrike.

“Konkretisht bëhet fjalë për asistencën që do ti jepet Ministrisë së Energjisë për të organizuar ankandet për impiantet e prodhimit fotovoltaik si dhe mundësinë e mbështetjes financiare nga ana e BERZH-it të ndonjë investimi të përzgjedhur nga një proces transparent e konkurues. Qëllimi është që ne, përmes BERZH-it, nëpërmjet një procesi transparent e të bazuar në legjislacionin e ri për energjitë e rinovueshme të kemi mundësi që edhe në Shqipëri të sigurojmë financime në lidhje me prodhimin e energjisë elektrike nga dielli, siç kemi plane edhe për prodhimin e energjisë nga era”, nënvizoi z.Gjiknuri.

Drejtori i BERZH në Shqipëri, Matteo Colangeli tha: “Nënshkrimi i këtij Memorandumi është një hap shumë i rëndësishëm për projektet për gjenerimin e energjisë diellore në Shqipëri. Qeveria dhe BERZH kanë vendosur të bashkëpunojnë për zhvillimin dhe implementimin e një platforme për alokimin tek investitorët privatë përmes një proçesi kompetitiv tenderimi mundësinë për ndërtimin, zotërimin dhe operimin e projekteve të energjisë diellore në Shqipëri duke krijuar një kapacitet të kombinuar prej 50-100 MW. Ne jemi të lumtur që po bashkëpunojmë me Qeverinë për ta kthyer këtë qëllim në një realitet”.

BERZH ka investuar 1 miliardë euro në Shqipëri në 77 projekte ku infrastruktura dhe energjia përbëjnë sektorët më të mëdhenj të investimeve të BERZH duke reflektuar njëkohësisht nevojat imediate të vendit dhe potencialin e tij më të fortë.

energjia.al  03.05.2017

Ministri i Energjisë dhe Industrisë, z. Damian Gjiknuri, dhe ambasadorja e Gjermanisë në Tiranë, znj. Susanne Schutz, firmosën sot marrëveshjen e grantit prej 2,032 milionë eurosh për financimin e fazës së dytë të Programit për Rinovimin e Konvikteve në kampusin universitar të Tiranës sipas parimit të eficencës energjetike. Ndihma totale e qeverisë gjermane për të gjitha projektet e modulit të eficencës në godinat e studentëve arrin në 15 milionë euro.

Programi ka për qëllim auditimin energjetik të ndërtesave për të identifikuar konsumin e energjisë dhe masat përkatëse që duhen për të reduktuar konsumin e energjisë. Gjithashtu identifikimi i nevojave të rinovimit të ndërtesave në lidhje me gjendjen aktuale të tyre, me qëllim për të zgjatur ciklin e jetës së ndërtesave.

“Investohet kështu jo vetëm në teknologji por edhe kursehet energji, pra një faturë më e ulët për shtetin”, u shpreh ministri Gjiknuri, duke nënvizuar më tej edhe rëndësinë e bashkëpunimit të deritanishëm mes qeverisë shqiptare dhe asaj gjermane në fushën e energjisë.
Reduktimi i konsumit të përgjithshëm të energjisë së ndërtesave synon që treguesi i performancës së energjisë të jetë të paktën 75 kWh/m2 në vit dhe të sigurojë përmirësimin e kushteve të jetesës së studentëve.

“Sikurse përmendi edhe zoti ministër, përmes këtij investimi do të përmirësohet ndjeshëm izolimi termik dhe do të rinovohet sistemi ngrohës. Krahas kësaj do të rinovohen pajisjet sanitare dhe do të ndërtohen dhomat e studimit e kuzhina”, theksoi ambasadorja Schutz.

Faza e ndërtimit parashikohet të fillojë në 2018-n dhe do të zgjasë nga 18 deri në 24 muaj.

energjia.al  03.05.2017

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë (OSHEE) finalizoi procedurat e tenderimit për importin e energjisë që i duhet vendit për të plotësuar konsumin e brendshëm gjatë muajit maj, duke shpallur fituese 7 kompani.

Totali i energjisë elektrike i kërkuar për t’u blerë nga OSHEE sh.a. për muajin maj është 186,000 Mwh dhe e konvertuar në vlerë monetare 8,561,170 euro (vlera pa TVSH), me çmim mesatar prej 46 E/Mwh. Kontratat me kompanitë fituese janë nënshkruar përpara datës 30 Prill 2017 sipas kushteve të përcaktuara në ftesat për pjesëmarrje. Në vijim të kontratave të lidhura, shoqëritë Danske Commodities, NoaEnergyTrade, EFT AG, Grid Energy, GSA shpk, GEN-I Tirana sh.p.k dhe AXPO doo Beograd do të fillojnë lëvrimin e energjisë elektrike në OSHEE sh.a., sipas kontratave përkatëse dhe kushteve të përcaktuara.

Para se të zhvillonte garën e importit të energjisë, OSHEE realizoi komunikimin me shoqërinë KESH sh.a. Nga parashikimi i ngarkesës totale në rrjetin e shpërndarjes, duke zbritur parashikimin e prodhimit të energjisë së prodhuar nga Prodhuesit me Përparësi të Energjisë Elektrike dhe parashikimin e prodhimit e KESH sh.a, u pa një hendek 186,000 Mwh për të përmbushur kërkesën.

Pas dërgimit të ofertave nga shoqëritë tregtare dhe/ose prodhuese, komisioni i blerjes administroi dhe vlerësoi ofertat e paraqitura prej tyre. Shoqëritë që shprehën interes në datën 25.04.2017, ishin shoqëria GEN-I Tirana sh.p.k, Shoqëria AXPO d.o.o, Shoqëria GSA sh.p.k., Shoqëria EFT AG, Devolli Hydropower – Statkraf, NOA EnergyTrade, DanskeCommodities dhe GRID Energy.

Duke qenë se nga ofertat e ardhura në fazën e parë, nuk ishte arritur sigurimi i sasisë së kërkuar për të optimizuar portofolin ekonomik të OSHEE sh.a., Komisioni i Blerjes vendosi të negociojë me të gjitha kompanitë për të rritur sasitë dhe për të ulur çmimin për njësi, bënë me dije burimet zyrtare të OSHEE-së.

Duke qenë që sasia e kërkuar në fazën e dytë u plotësua subjekti “Devolli Hydropower – Statkraf” u skualifikua që në fazën e dytë të negocimit.

Revista Monitor,  02.05.2017