Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Kursi i këmbimit dhe TAP japin efekte në TVSH

Vitit 2018 rezulton se nuk ka qenë një vit i mirë për të ardhurat në buxhetin e shtetit, të paktën kundrejt asaj që ishte parashikuar në fillim të tij. Për periudhën janar-nëntor 2018, rezulton se të ardhurat janë më të larta se në vitin 2017 por ka një mosrealizim të planit që ishte parashikuar për vitin 2018. Ky fakt pranohet edhe në Programin e Reformave Ekonomike 2019-2021, të publikuar në Fletoren Zyrtare ku rezulton se mosrealizimi më i madh është nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Akciza dhe Taksa Doganore.

TVSH

Sa i përket TVSH, gjatë 11 mujorit të 2018 janë realizuar 130.8 miliardë lekë ndërkohë që plani ishte për 133.4 miliardë lekë. Faktor kryesor që ka ndikuar negativisht vlerësohet se është luhatja e kursit të këmbimit por edhe rënia e të ardhurave nga importi i pajisjeve të projektit të gazsjellësit TAP.

“Performanca e të ardhurave nga TVSH në import u ndikua nga një serë faktorësh:

-Rënie e kursit të këmbimit të monedhave USD dhe EURO kundrejt monedhës vendase, përkatësisht në masën 10.2 % dhe 4.4 % ka dhënë efekte të ndjeshme negative në uljen e të ardhurave nga TVSH-ja e importeve për të gjitha kategoritë e mallrave.

-Rënia e importit të energjisë elektrike si rezultat i rritjes së prodhimit vendas dhe disiplinimit të konsumit

-Rënia e të ardhurave nga importi i pajisjeve të projektit TAP si rezultat i përfundimit të importit të tubove dhe pajisjeve të tjera” shkruhet në Program.

Akciza

Edhe të ardhurat nga akciza rezultojnë me rritje në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2017 por me mosrealizim me atë që ishte planifikuar në vitin 2018. Gjatë 11 mujorit të 2018 të ardhurat nga akciza ishin 40.8 miliardë lekë ndërsa plani ishte për 44.5 miliardë lekë. Faktorët që kanë ndikuar negativisht vlerësohet se janë disa por një faktor i rëndësishëm që përmendet në raport është ulja me 940 milion lekë e importit të cigareve,që argumentohet se ka ardhur si rrjedhojë e uljes së konsumit.

Po ashtu, impakt negativ të të ardhurat vlerësohet se ka pasur edhe renta minerare ku argumentohet se janë eksportuar më pak minerale dhe çmimi i tyre është ulur në tregjet ndërkombëtare duke dhënë efektin negativ në arkën e shtetit.

Scan,  12.02.2019