Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Qeveria miraton Strategjinë Kombëtare të Energjisë për 2018-2030

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË ENERGJISË PËR PERIUDHËN 2018-2030

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr.43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I: 

1. Miratimin e Strategjisë Kombëtare të Energjisë për periudhën 2018-2030, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Strategjia Kombëtare e Energjisë 2018-2030 rishikohet çdo 3 (tre) vjet.

3. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të hartojë planin e veprimit të strategjisë, pjesa II dhe, brenda muajit dhjetor 2018, ta paraqesë për miratim.

3. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Enti Rregullator i Energjisë (ERE), Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST), Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), Agjencia për Efiçencën e Energjisë, Fondi për Efiçencën e Energjisë, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, ndërmarrja publike në aktivitetet e transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror “ALBGAZ”, ndërmarrja publike në aktivitetet e eksplorimit dhe prodhimit të naftës bruto “Albpetrol”, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Agjencia për Trajtimin e Koncesioneve, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit dhe Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

energjia.al  31.07.2018

Për të lexuar të plotë Strategjinë klikoni në këtë link