info@energjia.al

Nga vitit 2012 e deri më tani konsumatorët në pjesë të tjera të vendit kanë paguar nga mbi 8 milionë euro për humbjet komerciale në veri të vendit.

Sipas statistikave, vetëm në veri, humbjet komerciale shkojnë deri në 4.5 për qind, ndërkaq shuma totale e kësaj pagese shkon në mbi 40 milionë euro, që nga viti 2012.

Por, përveç veriut, me humbjet komerciale konsumatorët janë edhe më keq. Në total sipas ZRRE-së, humbjet komerciale të energjisë elektrike shkojnë në 16.65 për qind.

Nëse bëhet një llogaritje e thjeshtë matematikore, del se humbjet në pjesën tjetër të vendit, pa veriun janë 12 për qind, e nga viti 2012 për këto humbje komerciale konsumatorët janë ngarkuar me 24 milionë euro në vit.

Pra në total, vetëm për humbje komerciale, konsumatorët janë ngarkuar me energji të pa shpenzuar për një periudhë rreth 10 vjeçare me 240 milionë euro.

Ndërkaq, nëse i llogarisim bashkë, si humbjet komerciale edhe ato të paguara për rrymën e shpenzuar në veri, i bie që konsumatorët e rregullt të kenë paguar 280 milionë euro fatura të energjisë, të pa shpenzuar nga ata.

Humbjet komerciale janë treguar problem shqetësues edhe për Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE).

Këto humbje, sipas një draft-raporti të këtij institucioni për vitin 2016, të cilin e ka siguruar Telegrafi, shkojnë në 16.65 për qind në tërë vendin.

“Shqetësuese mbeten humbjet komerciale, që janë mjaft të larta, të cilat përbëjnë 16.65% të konsumit total në shpërndarje. Nga kjo, energjia e pa faturuar në pjesën veriore të Kosovës (252 GWh) përbën rreth 5.24% të kërkesës së shpërndarjes, pjesë kjo ku dominon minoriteti serb, ndërsa krahasuar ndaj humbjeve komerciale në shpërndarje përbënë 31.5%”, thekson Draft raporti i ZRRE-së për vitin 2016.

E, Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, në një intervistë për Telegrafin ka thënë se është e padrejtë që qytetarët të ngarkohen me diçka që nuk e kanë shpenzuar.

Sipas tij, çdo ngarkesë që i është bërë qytetarëve me fatura të energjisë elektrike duhet kompensuar.

“Do të duhej që ky kompensim për pagesën e bërë tu kthehej qytetarëve. Kam tentuar që të kursej qytetarët dhe këtë e kam marr (si obligim) si avokat i popullit për të bërë padi, në kompensimin e dëmit që është shpenzuar. Kjo barrë që i është bërë qytetarit t’i kompensohet në faturat e ardhshme”, ka thënë Jashari.

Deri në shqyrtimin përfundimtar, sipas tij, vendimi gjyqësor për pezullim do të duhej të gjente zbatim të menjëhershëm nga ZRRE-ja.

“Vendimi i pezullimit nga Gjykata do duhej të merrte zbatim të menjëhershëm sepse ka marr formën e prerë, kuptohet në ankimim dhe procedurë të jashtëzakonshme”, ka deklaruar Avokati i Popullit, Hilmi Jashari.

Se konsumatorët ngarkohen në mënyrë të paligjshme e pranojnë edhe zyrtarët e Qeverisë së Kosovës.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, në profilin tij në Facebook, ka thënë se nuk pajtohet që konsumatorët të ngarkohen paligjshëm me faturimin e energjisë eklektike nga mos pagesa në veri.

Por mos pagesa sipas tij, nuk duhet tu faturohet konsumatorëve të cilët paguajnë faturat.

“Mos pagesa e energjisë i shkakton humbje operatorëve të energjisë, mirëpo kjo nuk e arsyeton assesi faturimin e kësaj humbje qytetarëve tjerë”, tha ai.

Sipas tij, shpenzimet dhe ngarkesat e tilla do të hiqen nga tarifimi për vitin 2018.

“ZRRE nuk ka bord funksional që nga muaji maj dhe tashmë jemi në proces të përzgjedhjes së dy anëtarëve të rinj në këtë institucion, që edhe e mundëson marrjen e vendimeve të ndryshme. Rekrutimi i dy anëtarëve shtesë do të realizohet brenda muajit dhjetor të këtij viti”, ka premtuar ministri i MZHE-së, Valdrin Lluka.

Sipas tij, çështja e veriut të vendit, është politike për të cilën duhet gjetur një zgjidhje e shpejtë dhe e ligjshme.

Ndërkaq, zëdhënësja e ZRRE-së, Adelina Murtezaj – Bajrami nuk ka sqaruar për humbjet komerciale në veri por edhe në pjesë të tjera të vendit.

Sipas saj, vendimet e ZRRE-së janë të bllokuara nga mos plotësimi i bordit.

“Humbjet e energjisë elektrike janë një nga komponentët përbërës të të Hyrave të Lejuara Maksimale të ndërmarrjeve të cilat i nënshtrohen rregullimit të çmimeve. Nga të Hyrat e Lejuara Maksimale kalkulohet tarifa e energjisë. Çdo vlerësim i të Hyrave të Lejuara Maksimale i nënshtrohet proceseve të rregulluara me ligjet e energjisë dhe rregullat e tjera për përcaktimin e çmimeve. Vendimet, sipas këtyre ligjeve dhe rregullave, merren nga Bordi i ZRRE, i cili aktualisht ka vetëm dy anëtar dhe nuk mund të marr asnjë vendim për shkak të mungesës së kuorumit”, ka qenë përgjigja e Murtezaj – Bajramit.

Ajo thotë se sipas Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, seancat e Bordit mund të mbahen nëse ekziston kuorumi, pavarësisht nëse ka një apo dy pozita të lira në Bord.

Kurse në KEDS kanë thënë se do ta aplikojnë çdo politikë e cila vendoset nga ZRRE-ja.

“KEDS, kur mori përsipër operimet e distribuimit dhe furnizimit me energji elektrike vazhdoi aplikimin e politikave të themeluara nga ZRRE-ja si trupë politikbërëse në sektorin e energjisë. Ne do të vazhdojmë të aplikojmë çdo politikë të vendosur nga ZRRE siç edhe e kemi në përgjegjësi”, ka thënë për Telegrafin zëdhënësi i KEDS-it, Viktor Buzhala.

Gazeta Zëri,  07.11.2017

Të gjithë operatorët e tregut të energjisë duhet të paguajnë pranë Entit Rregullator të Energjisë një pagesë që njihet si pagesa e rregullimit. ERE publikoi së fundmi një draft mbi mënyrën sesi do të llogartiet kjo pagesë për secilin prej tyre.

Procedura për operatorët

Sipas ERE të licensuarit në zbatim të neneve 45 e 46 te Ligjit 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” dhe të kushteve të licensës depozitojnë në ERE deri me datë 31 Janar te vitit pasardhes pasqyra të plota për vitin e mëparshëm ushtrimor e më tej deri në datë 30 Qershor kopje të audituar të pasqyrave financiare të periudhës së mëparshme nga ku rezulton informacioni mbi të ardhurat e realizuara nga aktiviteti i licensuar që do të perdoren në llogaritjen e pagesave të rregullimit. Nga ana tjetër pagesat e rregullimit duhet te miratohen deri ne 15 Dhjetor te vitit aktual

Si llogaritet pagesa

Në draft Enti nënvizon se pagesat e rregullimit do të llogariten bazuar në peshën specifike që zënë të ardhurat e realizuara në vitin paraardhes nga aktitviteti i ccdo të licensuari ndaj totalit te të ardhurave të sektorit  të energjisë elektrik(pika 6.1). Kjo pagesë për secilin të licensuar është e barabartë me produktin e peshës specifike të llogaritur sipas pikës 6.1 me vleftën për t’u shpërndarë, buxhetin e ERE-s ( pasi të jenë zbritur pagesat fikse nga licensimit ) të percaktuar sipas pikës 1 të nenit 17 të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”.

Nga ana tjetër shoqëritë e licensuara në aktivitetin e prodhimit, furnizimit dhe tregëtimit të energjisë elektrike që në vitin paraardhës nuk kanë pasur aktivitet, pagesa e rregullimit do të jete një shume fikse. Në rastet kur ndonjë shoqeri e licensuar nuk ka paraqitur pasqyrat financiare , sicc parashikon neni 46 i Ligjit 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, atëherë ERE do të përllogaritë këtë pagesë mbi bazën e vleresimeve nga të dhena të marra nga Publikime Zyrtare.

Revista Monitor,  12.09.2017

Me propozim të OSHEE, Këshilli Mbikqyrës miratoi shtyrjen e afatit për skemat lehtësuese të pagesës me këste për abonentët familjarë dhe jo-familjarë.

Konkretisht u vendos afati i vlefshmërisë deri me 31 Dhjetor 2017, të së drejtës për të hyrë në marrëveshje për pagesën me këste të detyrimeve te prapambetura, përfshirjen në këto skema të detyrimeve të krijuara nga 1 Janar 2007 deri në 31 Dhjetor 2016, për klientët e OSHEE sh.a sipas kategorive:

a) Konsumatorët Familjarë që shprehin vullnetin të kryejnë pagesën e menjëhershme të detyrimit, duke përfituar reduktim kamatëvonese në masën 70%, bazuar në Vendimin Nr. 59 datë 19.12.2016.

b) Konsumatorët familjarë që shprehin vullnetin të kryejnë pagesën e detyrimit me këste fikse mujore me vlerë 2.800 (dymijëetetëqind) lekë, bazuar në Vendimin Nr. 59 date 19.12.2016.

c) Konsumatorët Familjarë të kategorisë Ndihma Ekonomike, Pensionist Kryefamiljarë që shprehin vullnetin të kryejnë pagesën e detyrimit me këste fikse mujore me vlerë 1.200 (njëmijëedyqind) lekë, bazuar në Vendimin Nr. 2 datë 10.02.2017.

d) Konsumatorët JoFamiljare që shprehin vullnetin të kryejnë pagesën e menjëhershme të detyrimit, duke përfituar reduktim kamatëvonese në masën 50%, bazuar në Vendimin Nr. 59 datë 19.12.2016.

e) Konsumatorët JoFamiljarë që shprehin vullnetin të kryejnë pagesën e detyrimit, me këste fikse mujore, bazuar në Vendimin Nr. 17 datë 10.05.2016.

f) Përfshirjen e detyrimeve të krijuara në 2016 nga fatura sistemuese, fatura testim matësi ose gjendje në matës, në akt – marrëveshjet ekzistuese për kategorinë e klientëve “Familjarë” dhe “JoFamiljarë” bazuar në Vendimin Nr. 2 datë 10.02.2017.

g) Skema e Reduktimit të kamatë vonesës kundrejt pagesës totale të saj në vlerën 100 lekë për konsumatorët e kategorisë biznes i vogël të cilët janë debitor kundrejt Oshee sh.a. vetëm për vlerën e kamatëvonesës, bazuar në Vendimin Nr. 2 datë 10.05.2016.

h) Skema e ripagesës së detyrimeve për konsumatorët Buxhetorë – Jo Buxhetorë reduktim Kamatë Vonesë në masën 50% në rast të pagesës së mënjehershme, bazuar në Vendimin Nr. 59 datë 05.10.2015.

i) Skema e ripagesës së detyrimeve për konsumatorët Buxhetorë – Njësitë e Qeverisjes Vendore (Bashkitë), bazuar në Vendimin Nr. 59 datë 05.10.2015.

Vlefshmëria e Ofertës është 31 Dhjetor 2017. Për më tepër drejtohuni pranë zyrave të Kujdesit ndaj Klientit të OSHEE

energjia.al  05.09.2017

Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë nuk derdh fitimet në arkën e shtetit që prej vitit 2011. Konstatimi vjen nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili ka audituar financat e këtij institucioni në fillim të vitit 2017.

Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit vlerëson se të ardhurat e munguara në buxhet nga OST për vitet 2011-2015 arrijnë në më shumë se 846 milionë lekë, afërsisht 8 milionë dollarë.

KLSH nënvizon në raport se Ministria e Zhvillimit Ekonomik, e cila ka në pronësi Operatorin e Transmetimit, më 5 shkurt 2016 i ka kërkuar Këshillit Mbikëqyrës marrjen e masave të menjëhershme për likuidimin e vlerës duke caktuar një skedul likuidimi.

Ndërkaq, deri në fund të vitit 2016 OST nuk ka llogaritur asnjë kamatë vonesë ndaj OSHEE për detyrimin që ajo ka ndaj OST SH.A për shërbimin e transmetimit, detyrim i cili deri në 31.12.2016 është 8,6 miliardë lekë.

Ndërkohë që kamatëvonesa e detyrimeve për vitin 2016 e llogaritur nga grupi i auditimit deri në fund të periudhës së auditimit është 292 milionë lekë.

Scan Tv,  11.08.2017

Aksioni i nisur dje nga Bashkia e Tiranës për mbylljen e pikave të karburantit, të cilat e ushtrojnë aktivitetin e tyre pa licencë, ka dhënë rezultatet e para pozitive.

Burime nga bashkia bëjnë të ditur për Top Channel se rrjetet e mëdha të tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës dhe të vajrave lubrifikante kanë qenë të parët që kanë nisur procesin për shlyerjen e detyrimeve kundrejt Bashkisë së Tiranës, sipas legjislacionit në fuqi.

Brenda 24 orëve, më shumë se gjysma e pikave të shitjes së karburanteve me pakicë kanë nisur pagesat dhe kanë filluar procesin e plotësimit të dokumentacionit për t’u pajisur me licencë, siç e përcakton edhe vendimi i Këshillit të Ministrave. Në ditën e parë të aksionit, institucionet e Bashkisë së Tiranës, në bashkëpunim edhe me organet e tjera shtetërore, bllokuan tre pika karburanti të cilat nuk ishin të licencuara dhe që i ishin shmangur detyrimeve kundrejt qytetit.

Aktualisht, në qytetin e Tiranës e ushtrojnë këtë aktivitet 173 subjekte të palicencuara, të cilat në rast të mospajisjes me licencën përkatëse ose nëse do të tentojnë që të ushtrojnë aktivitetin e tyre në rrugët kryesore urbane, duke formuar xhepa për makinat, në kundërshtim me ligjin dhe pa lejet përkatëse, do të bllokohen menjëherë nga ana e Bashkisë së Tiranës.

Bashkia e Tiranës ka paralajmëruar se do të bllokojë të gjithë ato aktivitete të tregtimit me pakicë të karburanteve, deri në pajisjen e tyre me dokumentacionin përkatës dhe shlyerjen e detyrimeve të taksave të parashikuara nga aktet ligjore e nënligjore.

Top Channel,  11.08.2017

Që nga hyrja në fuqi e Ligjit për faljen e borxheve publike, nëpërmes marrëveshjeve që kanë lidhur me NP “Termokos” SH.A afro 4 mijë konsumatorë kanë përfituar nga falja e borxheve.

Zëdhënësja Afërdita Uka-Fejzullahu njofton se në saje të lehtësirave, që Ligji për faljen e borxheve publike u ofron konsumatorëve borxhlinj deri më tani janë falur mbi 4 milion euro borxhe të konsumatorëve.

Përkundër, mundësive të shumta që ofron ky ligj për shlyerjen e borxheve të krijuara për vite me radhë si dhe pas ndryshimit e plotësimit të tij, ndonëse afati ligjor për implementim ishte zgjatur deri më 1 shtator 2017, ende shumë konsumatorë nuk kanë shprehur interesim për të përfituar nga falja e borxheve publike.

“Rikujtojmë konsumatorët tanë se edhe pak ditë kanë mbetur për përfundimin e afatit ligjor, andaj le të shfrytëzojnë këtë periudhë për të përfituar nga mundësitë, që u jep Ligji për faljen e borxheve publike për të shlyer borxhet, që kanë ndaj ndërmarrjes sonë”, thotë Afërdita Uka-Fejzullahu.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  05.08.2017

Rifillojnë sërish protestat nga punëtorët e rafinerisë së naftës.

Sipas tyre premtimet për dhënien e dy pagave mujore dhe të mbi 12 muajve sigurime janë shkaku që janë ngritur sërish në protestë.

Protesta e fundit ishte para dy javësh në Ministrinë Energjetikes për këtë shqetësim disa mujor.

Shqiptarja.com  01.06.2017

Që nga koha e pas luftës në Kosovë, llogaritet që çdo vite qytetarët kanë paguar mbi tetë milion euro rrymë për banorët serb të komunave në veri të Kosovës.

Këto kanë dalë si rezultat i përfundimit të hetimeve nga institucioni Avokatit i Popullit.

Hetimet e nisura në fillim të muajit prill fillimisht mbi dyshimet për shkelje të të drejtave të njeriut, ka nxjerrë ndoshta skandalin më të madh, mbi atë se shqiptarët dhe komunitetet tjera janë duke paguar faturat e energjisë elektrike edhe për komunat serbe në veri.

Avokati i Popullit Hilmi Jashari, në një intervistë për Indeksonline, ka treguar për rezultatin e përfundimit të hetimeve të nisura nga ky institucion, ku pas disa ditësh pritet që ai të dal para mediave dhe të tregoj faktet mbi skandalin i cili llogaritet që ka shkelur rëndë të drejtat e njeriut në Kosovë.

Jashari ka thënë se shuma që qytetarët e Kosovës paguajnë për serbet e komunave veriore, është tetë milion euro për çdo vite, ku sipas tij kjo ka ndodhur me vetëdijen e institucioneve përgjegjëse të Kosovës.

“Kemi marrë një përgjigje prej Zyrës së Rregullatorit të Energjisë dhe më pas kemi realizuar një takim me zyrtarë e ZRRE-s ku kemi kërkuar shpjegime shtesë për situatën e krijuar. Ndërkohë kemi përcjell tri letra menjëherë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe është pranuar nga ZRRE-ja se kosovarëve u janë shtuar në faturën e tyre, 4.5 për qind e shumës, e cila është paguar për pjesën veriore të Kosovës. Është bërë një interpretim se gjoja se ky 4.5 për qind njihet si humbje komerciale sipas interpretimit që jep zyra komerciale e ZRRE-së”, ka thënë ai.

Jashari tregon se shuma totale që kanë shpenzuar komunat serbe në veri është paguar tërësisht nga konsumatorët e komunave tjera.

“Si duket kjo ka ndodhur gjatë gjithë kohës me vite të tëra, dyshohet prej pas luftës, ku vazhdon edhe në ditët e sotme kjo ka ndodhur si duket edhe në relacion me një vendim që ka nxjerrë ZRRE në vitin 2012. Shuma totale që kosovarët kanë paguar faturat e energjisë për komunat serbe në veri në baza vjetore është mbi 8 milion euro”, ka treguar Jashari.

Avokati ka thënë se tani janë në pritje të përgjigjeve të fundit prej Ministrive përkatëse nga të cilat ai ka kërkuar opinionet dhe interpretimet juridike dhe se cilat janë masat që ata kane paraparë të merren me problemin në fjalë.

“Kjo bie ndesh sa i përket ligjit për të drejtat e konsumatorit dhe ligjit të marrëdhënieve dhe detyrimeve dhe me një varg ligjesh tjera që definitiv kanë kërcënuar në formën çfarë është bërë sipas vlerësimit tonë preliminar. Mirëpo tani jemi duke pritur dy përgjigjet e fundit nga Ministritë ku më pas do të dalim më një qëndrim me një opinion për qytetarë, mirëpo edhe për autoritetet përkatëse, sepse ky është një trajtim i pabarabartë pra mund të jetë një bazë e mjaftueshme për të konsideruar që ka pas diskriminim”, ka thënë Jashari.

Revista Monitor,  31.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë bëri me dije se kompanitë e sektorit energjetik do të vazhdojnë të shlyejnë në mënyrë të vazhdueshme borxhet e akumuluara mes njëra-tjetrës.

Për të garantuar likuiditet ky Ent vendosi që të mos ndryshonte çmimet për operatorët duke vlerësuar se aktualisht performanca e të trejave si OSHEE, OST dhe KESH ka qenë e kënaqshme. Por për të mos ngarkuar llogaritë vjetore duket se Shpërndarja dhe gjenerimi kanë arritur në një marrëveshje që shtrihet në 5 vite.

“OSHEE sh.a. ka ndërtuar një plan të uljes së detyrimeve ndaj KESH dhe OST në përputhje edhe me ristrukturimin e borxheve të KESH nga BERZH. Sipas kësaj skeme OSHEE do t’i paguaje KESH dhe OST në 5 vitet e ardhshme rreth 10.7 miliard lekë më tepër se sa fatura korente duke bërë që borxhi total ndaj KESH dhe OST të ulet në mënyrë progresive”, thuhet në dokumentin e Entit.

Zinxhiri i borxheve në sektorin energjetik ka qenë problematik ndër vite ku kompanitë kishin detyrime të akumuluara vit pas viti duke rrezikuar situatën financiare të tyre dhe kolapsin e sektorit.

Mbledhja e detyrimeve të vjetra nga ana e OSHEE përmes disa skemave lehtësuese por edhe fushata antiinfomalitet rriti në mënyrë të dukshme të ardhurat për shpërndarjen ndërkohë që KESH është favorizuar edhe nga situata e mirë hidrike që ka sjellë eksport në vlera të konsiderueshme.

Scan Tv,  28.04.2017

Është botuar në fletoren zyrtare vendimi mbi çmimin e shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi universal për kategorinë objekte kulti/bashkësi fetare.

Objektet e kultit dhe bashkësitë fetare do të paguajnë energjinë me një tarifë më të ulët e fiksuar në 9.5 lekë/kwh. Është ky vendimi që ka marrë Enti Rregullator i Energjisë së fundmi i cili përcakton se efektet do të shtrihen nga data 1 prill 2017 deri në 31 dhjetor 2017.

Tarifa e re barazon këto objekte me tarifën që aplikohet për konsumatorët familjarë ndërkohë që më herët kategorizimi ishte tek grupi i biznesit.

Vendimi i Entit vjen pas një kërkese të bërë nga Komiteti Shtetëror për Kultet në shtator të vitit të kaluar për një tarifë të reduktuar të energjisë eklektike.

Kjo kërkesë gjeti mbështetjen edhe të dy komisioneve parlamentare ai për Ekonominë dhe Financat si dhe ai për Veprimtarinë Prodhuese, dakordësi e cila u parashtrua në një shkresë të datës 16 dhjetor 2016.

Me vendimi e ri ERE kërkon që nga ana e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrikë që në këtë rast është edhe Furnizuesi Universal të aplikohet tarifë e re.

Kjo tarifë do të jetë objekt rishikimi në fund të vitit 2017 ashtu sikurse është procedura standarde për grupet e tjera dhe për aq kohë sa do të kemi një treg të rregulluar.

Scam Tv,  25.04.2017