info@energjia.al

Sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit me Kompaninë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS).

Qëllimi i këtij Memorandumi është përcaktimi i kushteve dhe mënyrës së bashkëpunimit lidhur me furnizim me energji elektrike për nevoja të KQZ-së, gjatë procesit të Zgjedhjeve Lokale të 22 tetorit 2017.

Nënshkrimi i Memorandumit do të bëhet nga Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka dhe Drejtori i Përgjithshëm i KEDS SH. A, George Karagutoff.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  10.10.2017

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka po merr pjesë në takimin e nivelit të lartë të iniciativës për Konektivitet me Gaz të Evropës Qendrore dhe Juglindore (CESEC)  që po mbahet në kryeqytetin e Rumanisë – Bukuresht, me ç’rast palët kanë nënshkruar edhe Memorandumin  e Mirëkuptimit që plotëson iniciativën e Konektivitetit me Gaz të Evropës Qendrore dhe Juglindore (CESEC) me një Qasje të përbashkët për zhvillimin e tregut të energjisë elektrike, efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme.

Ky takim i nivelit të lartë ka bërë bashkë zyrtarë të lartë BE-së, ministrat e linjës së 9 vendeve anëtare të BE-së dhe anëtarët e Komunitetit të Energjisë, ku bën pjesë edhe Republika e Kosovës.

Kreu i MZHE-së i ka dhënë mbështetje iniciativës për zgjerimin e rrjetit të Gazit për Evropën Qëndrore dhe Juglindore, ku përveç gazit përfshihet edhe energjia elektrike fushë kjo që e bënë Kosovën palë të rëndësishme në këtë proces.

Ministri Lluka ka rikujtuar edhe iniciativën që  Kosova të jetë pjesë e rrjetit të gazit TAP.

“Marr në konsideratë që Kosova aktualisht nuk e ka të zhvilluar sektorin e gazit për shkak se nuk jemi ende të lidhur me ndonjë rrjet të gazit, së fundi  së bashku me Shqipërinë kemi filluar një studim për të parë mundësitë e konektimit me rrjetin Tap”, tha ministri.

Kreu i MZHE-së theksoi se Kosova do t’a ndihmojë këtë proces, si pjesë e bashkëpunimit rajonal dhe më gjerë, në kuadër të Traktatit të Komunitetit të Energjisë (TKE).

Memorandumi i Mirëkuptimit synon që t’i arrijnë objektivat e mëposhtme:

-Zhvillimi i një tregu të madh dhe më konkurrues rajonal  në Evropën Juglindore, për të shtuar sigurinë e furnizimit me energji me kosto sa më të ulët për konsumatorë;

- Zhvillimi i infrastrukturës elektroenergjetike me qëllim të integrimit të tregut rajonal;

- Siguria e furnizimit me energji elektrike, përfshi sigurinë kibernetike dhe menaxhimin e krizave;
-Arritja e caqeve obligative për Energjinë e Ripërtëritshme;

- Rritja e efiçiencë së energjisë si vegël për të rritur sigurinë e furnizimit  dhe zvogëlimin e emetimit të gazrave serrë.

Ndryshe, ky Memorandum Mirëkuptimi plotëson dokumentin mbi Qasjen e Përbashkët  në Trajtimin e sfidave të diversifikimit të gazit  natyror dhe sigurisë së furnizimit, si pjesë e nismës së Konektiviteteit të Evropës Qendrore dhe Juglindore (CESEC) të datës 10 korrik 2015.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  03.10.2017

Ministri i Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri dhe Drejtori i BERZH në Shqipëri z.Matteo Colangeli nënshkruan sot në Tiranë një Memorandum Mirëkuptimi për nxitjen e investimeve të qëndrueshme për gjenerimin e energjisë diellore. Memorandumi parashikon zhvillimin e projekteve në Shqipëri përmes një sistemi me ankand, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Implementimi i planit të përcaktuar në Memorandum do të rrisë ndjeshëm interesin ndaj investimeve për gjenerimin e energjisë diellore në vend dhe si rrjedhojë do të reduktojë varësinë e Shqiperisë nga importi i energjisë dhe energjia hidrike.

“Konkretisht bëhet fjalë për asistencën që do ti jepet Ministrisë së Energjisë për të organizuar ankandet për impiantet e prodhimit fotovoltaik si dhe mundësinë e mbështetjes financiare nga ana e BERZH-it të ndonjë investimi të përzgjedhur nga një proces transparent e konkurues. Qëllimi është që ne, përmes BERZH-it, nëpërmjet një procesi transparent e të bazuar në legjislacionin e ri për energjitë e rinovueshme të kemi mundësi që edhe në Shqipëri të sigurojmë financime në lidhje me prodhimin e energjisë elektrike nga dielli, siç kemi plane edhe për prodhimin e energjisë nga era”, nënvizoi z.Gjiknuri.

Drejtori i BERZH në Shqipëri, Matteo Colangeli tha: “Nënshkrimi i këtij Memorandumi është një hap shumë i rëndësishëm për projektet për gjenerimin e energjisë diellore në Shqipëri. Qeveria dhe BERZH kanë vendosur të bashkëpunojnë për zhvillimin dhe implementimin e një platforme për alokimin tek investitorët privatë përmes një proçesi kompetitiv tenderimi mundësinë për ndërtimin, zotërimin dhe operimin e projekteve të energjisë diellore në Shqipëri duke krijuar një kapacitet të kombinuar prej 50-100 MW. Ne jemi të lumtur që po bashkëpunojmë me Qeverinë për ta kthyer këtë qëllim në një realitet”.

BERZH ka investuar 1 miliardë euro në Shqipëri në 77 projekte ku infrastruktura dhe energjia përbëjnë sektorët më të mëdhenj të investimeve të BERZH duke reflektuar njëkohësisht nevojat imediate të vendit dhe potencialin e tij më të fortë.

energjia.al  03.05.2017

Duke marrë shkas nga disa spekulime të hedhura në media dhe konstatime krejtësisht të pavërteta rreth aktivitetit dhe angazhimeve të ndërmarra nga kompania shtetërore e gazit Albgaz Sh.a, Ministria e Energjisë dhe Industrisë sqaron opinionin publik sa vijon:

Albgaz Sh.a. është një shoqëri aksionere me 100% të aksioneve të zotëruara nga shteti shqiptar, e themeluar më 5 Janar 2017, sipas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave.

Albgaz ka  një fushë veprimi të kombinuar e cila do të kryej të gjitha aktivitetet e nevojshme për të ndërtuar dhe operuar sisteme gazi për transmetimin, shpërndarjen, depozitimin nëntokësor dhe operimin e terminaleve të gazit natyror  të lëngëzuar.

Në kuadër të zhvillimit të sektorit të Gazit Natyror në Shqipëri, Ministria e  Energjisë dhe Industrisë në bashkëpunim me konsulent ndërkombëtarë ka përfunduar Masterplanin e Gazit. Njëkohësisht, Albgaz është në negociata për bashkëpunim me Operatorin e Pavarur të Transmetimit të Gazit  TAP AG në funksion të ofrimit të mundësisë për kryerjen e shërbimit të mirëmbajtjes dhe operimit të rrjetit në territorin shqiptar. Ky bashkëpunim mund të kurorëzohet pozitivisht nëse përmbushen disa kritere teknike dhe profesionale në një marrdhënie midis dy entiteteve të cilat operojnë në të njëjtën fushë, dhe mund të sjellë një impakt pozitiv në zhvillimet e ardhshme të sektorit të Gazit Natyror. Këto negociata mes Albgaz dhe TAP janë mundësuar në sajë të rishikimit të marrëveshjes së Shqipërisë si vend pritës dhe konsorciumit, e cila garantoi rritjen e përfitimeve për shtetin shqiptar dhe ku Albgaz është përfitues i drejtpërdrejtë.

Siç është njoftuar edhe publiku përmes medias, në datën 13 Prill është nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi midis kompanisë shtetërore të gazit “Albgaz” dhe kompanisë shtetërore greke të transmetimit të gazit natyror “Desfa”. Ky dokument është në vazhdën e përpjekjeve që po bën qeveria shqiptare për të rritur kapacitetet dhe aftësitë e shoqërisë shtetërore të gazit “ALBGAZ” sh.a. për të qenë e aftë që të marrë pjesë në zhvillimin e infrastrukturës së gazit në Shqipëri sikurse parashikohet edhe në MasterPlanin e Gazit që do të paraqitet së shpejti për miratim në Qeveri. Njëkohësisht edhe për të qenë e aftë që të konkurrojë për të marrë përsipër punë dhe detyra në kuadër të operimit të projektit të gazsjellësit TAP. Bashkëpunimi me kompaninë shtetërore greke Desfa është krejt i natyrshëm duke marrë për bazë faktin se kompania shtetërore greke ka garantuar tashmë shërbimin e mirëmbajtjes së pjesës së gazsjellësit TAP që shtrihet në Greqi dhe ka një historik e eksperiencë të gjatë në këtë fushë.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë sqarom se Albgaz, duke qëne se është një kompani e re dhe duke marrë në konsideratë realitetin në sektorin e gazit në Shqipëri, për të përmbushur me sukses objektivat e së ardhmes, e sheh të nevojshme dhe të domosdoshme bashkëpunimin dhe shkëmbimin e eksperiencave me kompani ndërkombëtare te çertifikuara dhe të liçencuara ndërkombëtarisht në transmetimin e gazit. Albgaz është në hapat e para të një bashkëpunimi dhe përfitimi eksperiencash me kompani lider në fushën e Transmetimit të gazit natyror në Europë, të tilla si: Gasune, Plinarco, Enagas, Desfa etj.

Pas firmosjes së marrëveshjes së mirëkuptimit me kompaninë Desfa, kompania Albgaz është në fazën finale të firmosjes së një tjetër memorandum mirëkuptimi me kompaninë shtetërore holandeze Gasunie.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë bën me dije se Albgaz Sh.a e cila  ka trashëguar një sektor gazi të pazhvilluar dhe pa eksperiencë, ndaj interesi i kompanive të tilla është i rëndësishëm për të marrë përvojën dhe eksperiencat më të mira në këtë sektor, duke trajnuar stafin dhe zhvilluar kapacitetet e saj në nivelet më të larta.

energjia.al  25.04.2017

Në Tiranë u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis kompanisë shtetërore të gazit “Albgaz sh.a” e përfaqësuar nga administratori Z. Klodian Gradeci dhe kompanisë shtetërore greke të transmetimit të gazit natyror “DESFA”, e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z.Nikas Sotirios.

Në vijim të angazhime të ndërmarra nga Operatori Shqiptar i Transmetimit të Gazit Natyror (Albgaz sh.a), në respektimin të marrëveshjeve të lidhura midis qeverisë shqiptare dhe TAP AG për mirëmbatjen e seksionit shqiptar të tubacionit të gazsjellësit, realizohet  nënshkrimi i Memorandumit midis dy kompanive.

Ky bashkëpunim është një hap shumë i rëndësishëm për kompaninë “Albgaz sh.a” dhe sektorin e Gazit Natyror në Shqipëri, pasi  i hap rrugën nënshkrimit të kontratës midis Albgaz sh.a dhe TAP AG për mirëmbajtjen dhe operimin e seksionit shqiptar të tubacionit, kontratë kjo që do të sjell të ardhura të sigurta kompanisë “Albgaz sh.a” në vitet e ardhshme dhe nga ku pritet të krijohen vende të reja pune.

Në fjalën e tij Z. Gradeci, administratori i “Albgaz sh.a” falenderoi homologun e tij Z.Sotiras për gadishmërinë dhe bashkëpunimin e ofruar.

Memorandumi i bashkëpunimit shpreh vullnetin dhe angazhimin e qartë të “Albgaz sh.a” dhe “DESFA” për të krijuar një partneritet në fushën e mirëmbajtjes dhe operimit të seksionit shqiptar të tubacionit të TAP AG nga ku kompania DESFA do të ofrojë ekspertizën e saj shumëvjeçare në këtë sektor dhe Albgaz do të trajnojë stafin e saj, në mënyrë që brenda një kohe të shkurtër të gjitha operacionet në seksionin shqiptar të TAP AG të kryhen nga kompania Albgaz sh.a.

energjia.al  13.04.2017

Në ditën botërore të Ujit grupimi “Të mbrojmë lumenjtë” kërkon moratorium për hidrocentralet në Shqipëri, që do të ndalonte për një periudhë 3-vjeçare zbatimin e këtyre projekteve.

Olsi Nika, drejtor i Eco Albania shprehet se gjendja paraqitet alarmante, pasi HEC-et po krijojnë konflikte në komunitetet e prekura dhe shkatërrojnë mjedisin në mënyrë të pakthyeshme.

Nika thekson se Shqipëria renditet e dyta në Europë për raportin e rezervave ujore me popullsinë, por ndotja e këtyre rezervave ujore po përkeqësohet nga viti në vit.

Po cilat janë hapat që duhen ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen?
Përgjatë 2002-2016 janë identifikuar 183 marrëveshje koncesionare të firmosura nga qeveria për ndërtimin e 524 hidrocentraleve. Në bazë të ligjit të koncesioneve (neni 36, pika 1) licencat për këto koncesione mund të rishikohen, ose mund të anulohen.

Scan Tv,  29.03.2017

Ministri i Energjisë dhe Industrisë së Shqipërisë Z.Damian Gjiknuri dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës z.Blerand Stavileci nënshkruan sot në Prishtinë një memorandum bashkëpunimi.

Ky Memorandum ka objekt bashkëpunimin ndërmjet dy ministrive, nëpërmjet Agjencive përgjegjëse të secilit vend, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese dhe/ose fuqizimin e kapaciteteve aktuale gjeneruese me investime të përbashkëta, me synim optimizimin e burimeve energjetike.

Palët bien dakord se ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese dhe/ose fuqizimi i kapaciteteve aktuale gjeneruese me investime të përbashkëta do të realizohet në Republikën e Kosovës.

“Është plotësisht i mundshëm, për shkak të mundësisë që ka Kosova me burimet e saj të linjitit dhe interesit të shprehur tashmë edhe të partnerëve privat, për tu bërë pjesë e këtij projekti të përbashkët energjitik. Sëbashku me linjën e interkonjeksionit që shumë shpejt do jetë në funksion, apo edhe me faktin se Shqipëria dhe Kosova po aplikojnë si një vend i vetëm në Bashkimin Evropian për projektet e fushës së gazit. Janë projekte të pranuara nga BE si projekte prioritare dhe kjo do të hapë mundësinë që jo vetëm Shqipëria të kthehet në një nyje të rëndësishme energjitike por diversifikimi i Kosovës me gaz do të hapë mundësinë e krijimit të unazës energjitike ku ajo do të bashkëpunojë edhe me Serbinë. Kjo do ti japë rajonit një siguri më të madhe energjitike dhe do të ulë varësinë nga burimet tradicionale të furnizimit. Kjo do të kontribuojë që të ketë një siguri më të madhe energjitike për Ballkanin dhe do të kontribuojë edhe në paqen e stabilitetin sepse gjërat janë të lidhura”, u shpreh z.Gjiknuri.

Sipas memorandumit, rezervat specifike të secilit vend me burime primare gjeneruese të energjisë elektrike, ku Republika e Shqipërisë mbështetët në burimet energjetike hidro dhe Republika e Kosovës në burimet energjetike termo, si dhe lidhja e të dy vendeve me linjë 400 kV të interkonjeksionit Tiranë – Prishtinë, do të shfrytëzohen maksimalisht me krijimin dhe zhvillimin e një tregu të përbashkët energjetik.

Palët bien dakord se shfrytëzimi i dy sistemeve komplementare të burimeve të gjenerimit në të dy vendet dhe ndërtimi i burimeve të reja gjeneruese në Republikën e Kosovës, do të optimizojnë shfrytëzimin e burimeve gjeneruese dhe do të rrisin sigurinë e furnizimit me energji elektrike të të dy vendeve

Të dy qeveritë  bien dakord që drejtpërdrejte  ose nëpërmjet Agjencive të tyre zbatuese, do të bashkëpunojnë  për sigurimin e fondeve financiare për realizimin e investimeve në burime të reja gjeneruese.

Palët shprehin vullnetin  që të marrin masat e arsyeshme në mënyrë që të sigurojnë fondet financiare për realizimin e objektit të këtij Memorandumi nga burimet si më poshtë: nga burime të brendshme financiare, në varësi të mundësisë dhe buxhetit të secilës palë; nga burime të jashtme financiare, ku përfshihen  financimet nga institucione të ndryshme financiare ndërkombëtare  apo nga iniciativa të tjera që do të identifikohen nga palët.

Iniciativat për sigurimin e financimeve nga institucione të ndryshme financiare ndërkombëtare do të realizohen në bashkëpunim me njëra tjetrën.

Fjala e mbajtur nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri në mbledhjen e përbashkët të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës

Të nderuar Kryeministra,

Të nderuar kolegë,

Në fakt, ajo që u tha pak më parë është një nga projektet e rëndësishme që ne kemi filluar në atë rrugëtimin që në themel ka forcimin e marrëdhënieve ekonomike. Kur flasim për ekonominë, alfa dhe omega është patjetër siguria dhe bashkëpunimi në fushën energjitike. Jam i kënaqur që hapa konkret janë hedhur, edhe prezantimi i projektit të fundit është shumë i rëndësishëm dhe është i mundshëm.

Mund të duket pak si demagogji por është plotësisht i mundshëm, për shkak të mundësisë që ka Kosova me burimet e saj të linjitit dhe interesit të shprehur tashmë edhe të partnerëve privat, për tu bërë pjesë e këtij projekti të përbashkët energjitik. Këta janë hapa konkret. Sëbashku me linjën e interkonjeksionit që shumë shpejt do jetë në funksion, apo edhe me faktin se Shqipëria dhe Kosova po aplikojnë si një vend i vetëm në Bashkimin Evropian për projektet e fushës së gazit. Janë projekte të pranuara nga BE si projekte prioritare dhe kjo do të hapë mundësinë që jo vetëm Shqipëria të kthehet në një nyje të rëndësishme energjitike por diversifikimi i Kosovës me gaz do të hapë mundësinë e krijimit të unazës energjitike ku ajo do të bashkëpunojë edhe me Serbinë. Kjo do ti japë rajonit një siguri më të madhe energjitike dhe do të ulë varësinë nga burimet tradicionale të furnizimit. Kjo do të kontribuojë që të ketë një siguri më të madhe energjitike për Ballkanin dhe do të kontribuojë edhe në paqen e stabilitetin sepse gjërat janë të lidhura.

Në fund të fundit, shikoj edhe fusha të tjera bashkëpunimi. Sëfundi, kemi identifikuar edhe një fushë tjetër që ka ardhur natyrshëm nga sektori privat, siç është rasti i tregtisë së hidrokarbureve ku autoritetet kosovare të mbikëqyrjes kanë kërkuar bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror Teknik të Shqipërisë. Ky i fundit është i çertifikuar dhe ne kemi mundësi që edhe këtë produkt që është tregtia e karburanteve, Shqipëria dhe Kosova ta ulin varësinë nga vendet e tjera. Ka mundësi, sidomos Kosova që të ulë importet nga Serbia dhe kjo do të jetë një kontribut tjetër për qytetarët e dy vendeve dhe për sigurinë energjitike.

Sëfundi dua të them se janë hapa konkrete dhe nuk po thuhen vetëm fjalë. Hapa për të shkruar historinë e përbashkët që fillon me vepra konkrete dhe ne po i bëjmë të tilla.

Faleminderit

energjia.al  04.06.2016

Republika e Kosovës ka refuzuar të nënshkruajë Memorandumin e mirëkuptimit për parimet e përgjithshme dhe veprimet konkrete që do të ndërmerren për zhvillimin e një tregu rajonal të energjisë.

Në Memorandumin e mirëkuptimit që është nënshkruar të mërkurën në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë mungon vetëm nënshkrimi i përfaqësuesve të Republikës së Kosovës, përkatësisht Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të Kosovës ( KOSTT), Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Zyrës së Rregullatorit të Energjisë.

Në Memorandumin, që është publikuar në ueb-faqen e Sekretariatit të Energjisë, figurojnë të gjitha nënshkrimet e përfaqësuesve të operatorëve të transmisionit dhe rregullatorëve të pesë vendeve të tjera të rajonit: Mali të Zi, Serbisë, Maqedonisë, Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.

Për mosnënshkrimin e këtij memorandumi ka vendosur ministrja e dialogut, Edita Tahiri.

Koha Ditore,  29.04.2016

Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) sot nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi për Termocentralin “Kosova e Re” me kompaninë “Contour Global”.

Pjesëmarrës në këtë ngjarje do të jenë përfaqësuesit më të lartë shtetëror, përfshirë kryeministrin, Isa Mustafa, kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli, zëvendëskryeministri, Hashim Thaçi si dhe të tjerë përfaqësues vendorë e ndërkombëtar.

Telegrafi,  18.12.2015

Bankers ka kënaqësinë të njoftojë nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit me Bashkinë e Roskovecit, për studimin e fizibilitetit për hartimin e projektit e furnizimit me ujë, për të gjithë banorët e Marinzës.

Ky memorandum mirëkuptimi është i pari i një serie të Partneritetit Publiko-Privat që Bankers shpreson ta çojë përpara këtë partneritet me njësitë vendore në të cilat kompania operon, si pjesë e angazhimit të saj për një zhvillim të qëndrueshëm.

Qëllimi i Bankers është të jetë partner me njësitë vendore, për të ndihmuar në financimin shumë të nevojshëm të studimeve të fizibilitetit për mirëqenien sociale dhe projektet e infrastrukturës në komunitetet ku ne operojmë.

Bankers ka paguar rreth 510 milion dollarë taksa për gjatë 10 viteve të fundit që operon në Shqipëri, ku përfshin mbi 230 milionë dollarë rentë minerare. Njësitë vendore që ndodhen brenda zonës së operacioneve në fushën e naftës, kanë të drejtë kontraktuale të përfitojnë një pjesë të këtyre dollarëve, për t’i shpenzuar në përmirësimin e jetës së familjeve që jetojnë brenda kësaj zone. Sapo studimet e fizibilitetit të kenë përfunduar, njësitë vendore mund të përdorin pjesën e tyre nga taksa e rentës minerare që Bankers i ka paguar shtetit, për të ndihmuar në financimin e këtyre projekteve shumë të nevojshme dhe për të rritur ndikimin pozitiv të operacioneve të naftës brenda këtyre komuniteteve.

Memorandumi do të nënshkruhet në emër të kompanisë nga Z. Mark Hodgson, Zv. President i Bankers dhe Zj. Majlinda Bufi, Kryetare e Bashkisë Roskovec, në mjediset e Bashkisë. Të dy palët bien dakord që të angazhojnë një ekspert si palë të tretë, për hartimin dhe zhvillimin e këtij projekti të përbashkët të furnizimit me ujë në Marinëz, i cili synon të përmirësojë cilësinë e jetës për banorët e këtij fshati.

“Kjo është një marrëveshje historike për komunitetet e Patos-Marinzës. Është hapi i parë ndaj një partneriteti të vërtetë publik-privat  i cili do të kthejë dollarët e paguar nga Bankers ndaj Shtetit, në Patos-Marinëz duke investuar direkt në komunitetet e saj. Këto komunitete meritojnë të përfitojnë nga puna që po zhvillohet këtu dhe ndërkohë që Bankers ka investuar miliona dollarë drejt zhvillimit të komunitetit në mënyrë direkte me programet tona të komunitetit në 10 vitet e fundit, është fantastike të shikojmë një qeveri të përkushtuar për të përdorur dollarët e paguar sipas synimit të tyre, që është shërbimi i popullit shqiptar. Dëshiroj të falenderoj Kryetaren e Bashkisë Bufi për stilin e saj progresiv dhe transparent në qeverisje dhe dëshirën e saj të fortë për të takuar të gjitha nevojat e qytetarëve të saj”, u shpreh Hodgson‏.

Projekti i studimit të fizibilitetit pritet të hartohet në dy muajt e ardhshëm dhe pas aprovimit, do të fillojnë më pas punimet për realizimin e tij. Me këtë investim banorët e Marinzës do të kenë furnizim me ujë të rrjedhshëm në shtëpitë e tyre.

Furnizimi me ujë ka qenë gjithmonë një problematikë dhe një shqetësim për 600 familjet e Marinzës. Si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm i Bankers në zonën e Marinzës, kompania është e angazhuar të mbështesë këtë projekt, si në fazën e fizibilitetit ashtu edhe në fazën e zbatimit të projektit.

Bankers dëshiron të falënderojë Kryetaren e Bashkisë Zj. Bufi për përkushtimin e saj ndaj Marinzës dhe punën e saj të vazhdueshme së bashku me Bankers, për ta bërë këtë si i pari Partneritet Publiko-Privat të suksesshëm në rajon.

Bankers përpiqet të jetë një fqinj i mirë për komunitetin ku operon. Gjatë dekadës së fundit, Bankers ka investuar mbi 74 milionë dollarë në projekte mjedisore dhe sociale për përmirësimin e jetës së komunitetit dhe të mjedisit. Këto investime të Bankers janë ndër të parat në Shqipëri, të tilla si ndërtimi i një njësie të trajtimit të mbetjeve dhe menaxhimi i gropave të mbetjeve të naftës, rehabilitimi i 887 vendndodhje pusesh të Albpetrol dhe rehabilitimi i afro 48 hektarë tokë.

Shpresojmë që legjislacioni i ri i miratuar këtë vit nga Qeveria, i cili siguron që dollarët e rentës minerare të paguara çdo vit nga Bankers, të cilët janë një detyrim i shtetit ndaj njësive të vendore, do të shkojnë për investime nga ku do të mund të përfitojnë ata që jetojnë brenda kufijve të këtij aseti kombëtar, siç është përcaktuar edhe në marrëveshjen e nënshkruar nga Bankers në vitin 2004. Ndërkohë, Bankers synon të asistojë ku do të jetë e mundur për të financuar planifikimin dhe mundësimin e ekspertizës vendase dhe të huaj për të maksimizuar impaktin e këtyre projekteve në vitet në vijim.

Shqiptarja.com  17.09.2015