info@energjia.al

Shfuqizimi i Planit të Energjisë së Pastër të hartuar nga administrata e ish-presidentit Barak Obama për të frenuar emetimet e gazeve serrë do të ndodhë zyrtarisht të martën, njoftoi Scott Pruitt, kreu i Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit.

Një kopje e planit që ka rrjedhur në media tregon se Pruitt do ta shfuqizojë planin duke cituar arsye të “tejkalimit të autoritetit ligjor të agjencisë”.

Plani i administratës Obama i publikuar në tetor 2015, u kërkonte centraleve me qymyr që të reduktonin emetimet e dyoksidit të karbonit me 32 për qind deri në vitin 2030.

Në mars të këtij viti, Presidenti Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv, që i kërkonte agjencisë “pezullimin, rishikimin ose anulimin” e planit të administratës Obama.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  10.10.2017

Ministria e Pushtetit Lokal e ka shfuqizuar vendimin e Kuvendit Komunal të Zubin-Potokut për të themeluar kompaninë “Elektrodistribucioni – Veri”.

Reagimi i Ministrisë erdhi pasi Komuna e Zubin-Potokut e kishte themeluar një kompani publike komunale që do të operonte si furnizues i energjisë elektrike për katër komunat e Veriut, shkruan Koha Ditore.

“Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal pasi ka pranuar vendimin e Kuvendit të Komunës, e ka vlerësuar dhe ka konstatuar se është i pavlefshëm për shkak të tejkalimit të kompetencave të Kuvendit të Komunës të përcaktuara në nenin 17 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale”, thuhet në përgjigjen e zyrës për Informim të Ministrisë së Pushtetit Lokal.

Telegrafi, 09.12.2014

Janë zbardhur vendimet e këshillit të ministrave, për shfuqizimin e tre koncesioneve të tjerë:

VENDIM Nr. 856, datë 30.9.2013

PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 724, DATË 28.8.2013 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE QË I JEPET SHOQËRISË, PËR DHËNIEN ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “KATUND I VJETËR DHE REJA E VELËS””

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 125/2013, datë 25.4.2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” dhe të neneve 121 e 124 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Shfuqizimin e vendimit nr. 724, datë 28.8.2013 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e bonusit, në procedurën përzgjedhëse konkurruese që i jepet shoqërisë, për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Katund i Vjetër dhe Reja e Velës””.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI Edi Rama

VENDIM Nr. 858, datë 30.9.2013

PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 689, DATË 16.8.2013 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE QË I JEPET SHOQËRISË, PËR DHËNIEN ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “BLAC””

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 125/2013, datë 25.4.2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” dhe të neneve 121 e 124 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Shfuqizimin e vendimit nr. 689, datë 16.8.2013 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e bonusit, në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë, për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Blac””.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI Edi Rama

VENDIM Nr. 859, datë 30.9.2013

PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 679, DATË 16.8.2013 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE QË I JEPET SHOQËRISË, PËR DHËNIEN ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “GAFER””

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 125/2013, datë 25.4.2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” dhe të neneve 121 e 124 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Shfuqizimin e vendimit nr. 679, datë 16.8.2013 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e bonusit, në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë, për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Gafer””.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI Edi Rama

energjia.al  23.10.2013