info@energjia.al

Çmimet e naftës së papërpunuar shënuan rritje mëngjesin e ditës së sotme.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane, Brent, u rritën me 0.1 për qind dhe u tregtuan me 49.39 dollarë për fuçi.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, WTI, u rritën me 0.1 për qind dhe u tregtuan me 46.47 dollarë për fuçi.

Indeksi i çmimit të arit u rrit me 0.1 për qind dhe u tregtua me 1,226.60 dollarë për onz.

Revista Monitor,  09.05.2017

Është botuar në Fletoren Zyrtare rregullorja për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror.

Në nenin 5 të këtij vendimi përcaktohen qartë rastet se kur ERE i heq licencën një subjekti të licencuar.

ERE heq një licencë kur i licencuari:

  1. a) nuk përmbush më kushtet thelbësore të licencës për energjinë apo gazin natyror të dhënë sipas ligjit për energjinë elektrike dhe ligjit për gazin natyror;
  2. b) shkel dispozitat ligjore për mbrojtjen e mjedisit gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij;
  3. c) rrezikon jetën, shëndetin dhe pasurinë e qytetarëve;

ç) nuk kryen pagesat e rregullimit, të vendosura nga ERE, siç përcaktohet në nenin 17 të ligjit të energjisë elektrike ose nenin 14 të ligjit për gazin natyror.

  1. d) bëhet financiarisht i paaftë ose kërkon shpalljen e falimentimit; dh) me kërkesë të të licencuarit; e) ka pushuar së kryeri funksionet e caktuara sipas licencës.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative brenda 30 ditëve nga botimi ne Fletoren Zyrtare.

Scan Tv,  09.05.2017

Gjatë sesionit të sotëm, çmimet e naftës janë regjistruar në rritje, por duke u tërhequr ndjeshëm nga fitimet e orëve të para të së martës. Kjo erdhi si pasojë e rritjes së prodhimit në shtetet e bashkuara të Amerikës.

Aktualisht Shtetet e bashkuara po dekonspirojnë çdo përpjekje të OPEC për të nxitur çmimet nëpërmjet shtyrjes së marrëveshjes së shkurtimit të prodhimit.

Në çelje të sesionit të sotëm, Nafta Brent e Londrës kuotohej pranë nivelit të 49.33 dollarëve për fuçi, ndërsa ajo bruto amerikane pranë 46.40 dollarëve për fuçi.

Ekspertët shprehen se, tregu i naftës në nivel global vijon të mbetet mjaft i dobët. Veç prodhuesve të naftës argjilore ne shtetet e bashkuara te Amerikës, në këtë dobësi po ndikon edhe Kina, ku të dhënat e fundit flasin për një rënie të kërkesës.

Scan TV,  09.05.2017

The Ministry of Energy and Industry has opened for expressions of interest 15 new mining areas across Albania.

All interested companies must submit bids at the Ministry, presenting the necessary documentation.

For the 14 areas, bids must be submitted on the period 23-25 May and for the last one on June 1, 2017.

But which are the free mining areas for which businesses can bid. The first is Kodra e Kojlikës, Durres area, which could be used for limestone.

The second is Balgjaj, Diber, for search and discovery of chromium.

Permit no. 738/7 includes Gjinaj area in Kukes, also for chromium.

In Zerqan, Diber, is the fourth permit to search and discovery chromium.

In Tirana, Mëngaj area was declared a permit for the gypsum, whereas in Vlora, precisely Brataj, th permit involves search marbled limestone.

The list goes on with Maja e Kreshtes in Diber, for chromium, while in Leshnjë, Berat, the permit provides for the use of the marbled limestone.

In Zall Herr the permit involves discovery of limestone, and a similar situation is in Ura Vajgurore for which interested businesses can apply.

The ministry documentation includes specific details for each area and the quality of the ore. This is not the first time that these free mining areas have been proclaimed for interest.

Scan Tv,  09.05.2017

Kuvendi tashmë i shpërndarë duket se la në fund të tij një seri detyrash për Enti Rregullator të Energjisë që nis nga tarifat tek tregu apo investimet e operatorëve.

Kështu lidhur me çmimin e energjisë projektrezoluta parashikon vendosjen e një raporti sa më të drejtë në kushtet kur kemi ndryshime rrënjësore në model.

“Në miratimin e tarifave të reja t’i kushtojë një vëmendje të veçantë, nga njëra anë mbrojtjes së konsumatorëve për tarifa dhe çmime sa me të drejta e të përballueshme dhe nga ana tjetër rritjes së cilësisë së shërbimit dhe performancës së kompanisë” thuhet në pikën e parë të projektrezolutës.

Po kështu i njëjti dokument vë theksin tek nxitja e krijimit të ë një tregu të brendshëm dhe hapjen efektive të tregut për të gjithë klientët dhe furnizuesit, në veçanti në dritën e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, duke siguruar shërbime të drejta, të sigurta dhe të argumentuara për klientët dhe përdoruesit e sistemit energjetik në vend si dhe të mbështesë investime strategjike dhe teknologjike të cilat rrisin konkurrencën, përmirësojnë nivelin e shërbimeve në tregun e energjisë elektrike.

Mes të tjerash theksi vihet tek risku hidrologjik i Shqipërisë duke bërë thirrje për nxitje të investimeve për burime të reja energjie. Në fund kërkohet me ngulm plotësimi i legjislacionit sekondar që përvijon modelin e ri të tregut sipas ligjit për sektorin e energjisë elektrike.

Scna Tv,  09.05.2017

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka hapur për shprehje interesi 15 zona të reja minerare në gjithë vendin. Të gjithë operatorët e interesuar duhet të dërgojnë ofertat pranë kësaj Ministrie, duke paraqitur dokumentacionin e nevojshëm. Për 14 zonat ofertat duhet të paraqiten në datat 23 deri në 25 maj ndërsa për të fundit në 1 qershor 2017.

Por cilat janë zonat e lira minerare për të cilat bizneset mund të ofertojnë. E para është Kodra e Kojlikës, Qarku Durrës e cila mund të shfrytëzohet për gurin gëlqeror.

E dyta është në Balgjaj në Dibër për kërkim zbulim kromi. Leja me nr. 738/7 përfshin zonën e Gjinajt në Kukës gjithashtu për krom. Në Zerqan, Dibër është leja e katërt për kërkim zbulim kromi. Në Tiranë në zonën Mëngaj është shpallur një lejë për gips, kurse në Vlorë, saktësisht në Brataj kërkim për gëlqeror të mermerizuar.

Lista vazhdon me Majën e Kreshtës po në Dibër për krom, kurse në Leshnjë të Beratit leja parashikon shfrytëzim të gëlqerorit të mermerizuar.

Në Zall Herr është parashikuar një lejë për gur gëlqeror, e njëjtë me një lejë në Urën Vajgurore për të cilën bizneset e interesuar mund të aplikojnë. Dokumentacioni i ministrisë përfshin detajet specifike për secilën zonë dhe cilësinë e mineralit. Kjo nuk është hera e parë që këto zona të lira minerare shpallen për interes.

Scan Tv,  09.05.2017

Çmimet e naftë u regjistruan në një rritje mjaft të lehtë orët e para të sesionit të së hënës, duke marrë shtysë nga deklaratat e Arabisë Saudite, se marrëveshja e shkurtimit të prodhimit mund të shtyhet përtej vitit aktual, madje edhe përtej vitit të ardhshëm.

Pavarësisht kësaj, rritja e prodhimit dhe aktivitetit të shpim-kërkimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka frenuar fitimet.

Në çelje të sesionit të sotëm, nafta Brent e Londrës kutohej pranë nivelit të 49.48 dollarëve për fuçi, ndërsa ajo bruto amerikane pranë 46.52 dollarëve për fuçi.

Pavarësisht rimëkëmbjes së lehtë të çmimeve gjatë dy sesioneve të fundit, të dy benchmarkët vijojnë të qëndrojnë pranë niveleve rekord minimale.

Scan TV,  08.05.2017