info@energjia.al

Çmimet e naftës së papërpunuar shënuan rënie mëngjesin e ditës së sotme.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane, Brent, ranë me 9 cent duke u tregtuar me 55.27 dollarë për fuçi.

Edhe treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, WTI, ranë me 9 cent, duke u tregtuar me 52.56 dollarë për fuçi.

Revista Monitor,  18.04.2017

Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci tha se projekti i termocentralit “Kosova e Re” është në fazën finale.

“Sot jemi në fazën e nëshkrimit të marrëveshjeve komerciale dhe brenda ditësh do ta publikojmë datën”, ka deklararuar Stavileci. Sipas tij, dobitë më këtë projekt janë të jashtëzakonshme për Kosovën edhe për vende pune. Janë dy faza. Gjatë fazës së ndërtimit deri në 10 mijë njerëz dhe pas hyrjes në funksion rreth 550 vende, kështu që mendohet që janë staf permanent”, tha Stavileci.

Sipas ministrit termocentrali “Kosova e Re” do të nisë prodhimin në vitin 2022

Ndërsa deputeti i LDK-së Blerim Grainca, anëtar i Komisionit për Zhvillim Ekonomik tha se “Kosova e Re” ka kaluar nëpër të gjitha procedurat e nevojshme deri tani.

“Aktualisht jemi në fazën finale të nënshkrimit të marrëveshjes. Kosova e Re është një pjesë e kësaj strategjie”, ka deklaruar Grainca.

Emisioni “Përballje” është bashkëprodhim i gazetarit Muhamet Hajrullahu me Telegrafi.com për Radiotelevizionin Dukagjini.

Telegrafi,  18.04.2017

Egjipti është duke parë me kujdes mundësitë që ofron rajoni i Mesdheut për industrinë e gazit, veçanërisht tani që shteti po përgatitet për të reformuar sektorin dhe për të rritur investimet. Strategjia e re u prezantua në Kajro, ku u diskutua edhe pavarësia që duhet të kenë autoritetet rregullatore, si dhe modelet e tregjeve të gazit.

Takimi u bë i mundur nga Egyptian Gas Holding Company EGAS dhe në të morën pjesë përfaqësues të delegacionit të BE-së, por edhe nga Shqipëria (ERE) dhe Turqia (EMRA). Shqipëria prezantoi modelin që po zbaton për të ngritur tregun e gazit, zhvillimin e tarifave për licencimin e operatorëve që po interesohen, si dhe ndryshimet që po ndodhin. Interesimi i institucioneve egjiptiane për tregun e gazit të rajonit të Mesdheut, por edhe të Ballkanit, vjen menjëherë pas zbulimit që u bë në fushën Zohr e që pritet të ketë ndikim të ndjeshëm në këtë rajon.

Edhe Portugalia e Greqia paraqitën modelet e tyre të rregullimit të tregut të gazit, si dhe karakteristikat e veçanta. Së fundmi, Greqia përmes operatorit të saj shtetëror DEFSA, po synon të jetë prezent edhe në Shqipëri. Pas përfundimit të projektit TAP, do të zhvillohet tenderi për mirëmbajtjen e rrjetit të transmetimit. Duket se së bashku me kompaninë shqiptare të sapo krijuar AlbGas, edhe DEFSA do të shfaqë interes, kjo tregohet edhe nga memorandumi i bashkëpunimit që u firmos pak ditë më parë.

Si Shqipëria, ashtu edhe Turqia, Egjipti, Portugalia apo edhe Greqia, janë pjesë e Mediterranean Energy Regulators (MEDREG) në të cilin marrin pjesë në total 25 ente rregullatorë nga 21 shtete (BE-ja, Ballkani dhe Afrika e Veriut).

Revista Monitor,  18.04.2017

Enti Rregullator i Energjisë i është drejtuar Kuvendit me një kërkesë për amendime ligjore që synojnë rritjen e pavarësisë së institucionit dhe rritjen e kapaciteteve profesionale.

“Domosdoshmëria e rishikimit nga Parlamenti për statusin  dhe pavarësinë e ERE-s. Për respektimin e direktivës së BE lidhur me një Ent Rregullator të Pavarur është e nevojshme dhe e domosdoshme miratimi nga Kuvendi i dy amendimeve, të cilat do të ndikonin në punën tonë në mënyrë cilësore”,- cilëson ERE në kërkesën ndaj Kuvendit.

Të dy këto amendime janë paraqitur nga një grup deputetësh të të gjithë krahëve politikë, që në muajin prill të vitit 2015, janë diskutuar në Komisionet Parlamentare, janë diskutuar në seancë parlamentare, dhe mbetet vetëm për t’u votuar në Parlament.

“Këtë e kërkojmë sepse miratimi i këtyre dy amendimeve nga Kuvendi përmbush një nga kushtet kryesore  të implementimit të Paketës së Tretë të Energjisë, “Për një Pavarësi Funksionale dhe Financiare të Entit Rregullator të Energjisë”, argumenton ERE.

Enti Rregullator i Energjisë nuk financohet nga buxheti i shtetit, por nga tarifat e rregullimit që merr nga kompanitë e rregulluara, kjo e bën atë më fleksibël në punën e tij, të veçantë në lidhje me institucionet e tjera të pavarura, si dhe shumë specifik dhe me impakt të drejtpërdrejte në ekonomi.

Mosmiratimi i këtyre amendimeve ka penguar në miratimin e strukturës së këtij institucioni, ai vazhdon të funksionojë me strukturën e para 11 viteve, strukturë që i përkiste vetëm sistemit të energjisë elektrike, duke mos pasur asnjë shtesë për Gazin Natyror, shpjegon më tej Enti në kërkesën për Kuvendin.

“Në kushtet aktuale kemi  shtimin në mënyrë intensive të problemeve të Gazit Natyror. Me projektin TAP dhe IAP, jemi vendosur në vështirësi të mëdha në realizimin e detyrave tona, të cilat kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe profesionale. E kemi të domosdoshme ngritjen e Departamentit të Gazit, por që kemi pengesën kryesore, atë të miratimit të strukturës së këtij institucioni. Mosmiratimi i këtyre dy amendimeve në këtë legjislaturë do të ishte një pengesë e madhe dhe serioze në punën tonë, e cila sa vjen dhe shtohet me ritme të larta” , përfundon ERE në argumentet e saj për ndryshimet.

Revista Monitor,  18.04.2017

Mbifaturimi, faturat afrofe dhe energjia e matur jashtë kushteve teknike, kanë zënë pjesën më të madhe të ankesave që iu drejtuan Entit Rregullator të Energjisë gjatë vitit 2016, nga konsumatorët e energjisë. Në një raportim të posaçëm për Kuvendin, Enti Rregullator i Energjisë bëri me dije se gjatë periudhës janar – dhjetor 2016, janë trajtuar nga ERE në total rreth 957 ankesa.

Nga të dhënat e administruara, konstatohet se ankesat me objekt “energjinë e pamatur” zënë vendin kryesor në trajtimin e ankesave, të ndjekura nga ankesat me objekt “mbifaturimin” dhe “faturimin afrofe”. Vetëm nga ankesat e paraqitura në ERE gjatë vitit 2016, mbi 300 të tilla ishin për “energji të pamatur”, 243 ankesa për “mbifaturim” të energjisë elektrike dhe 105 për faturim afrofe” të energjisë elektrike.

Ankesat për “Energji të pamatur”

Nga analiza e treguesve statistikorë konstatohet se spektrin më të madh të ankesave e zënë ankesat për faturimin nën emërtimin “energji e pamatur”, në masën 308 ankesa ose 32% e totalit të ankesave. Vihet re se këto ankesa janë të mbartura dhe përfshijnë faturime të energjisë elektrike, të cilat kanë ardhur si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga shoqëria “CEZ Shpërndarje” sh.a., përgjatë periudhës 2011-2013, ku vihet re se në shumicën e rasteve të paraqitura, procesverbalet e mbajtura për konstatimin e ndërhyrjeve të paautorizuara në sistemin e matjes janë kryer jo në prezencën e klientit, në bokse kolektive të matësve të energjisë elektrike si dhe raste ku është lëshuar më shumë se një faturë, brenda 1 viti, që përmban “energji të pamatur”. Pavarësisht trajtimit të një pjese të konsiderueshme të këtyre faturimeve nga shoqëria OSHEE sh.a., vijon të ketë ende ankesa të pazgjidhura lidhur me këtë problematikë.

Ankesat për mbifaturimin e energjisë elektrike

Ankesat e regjistruara në ERE me objekt “mbifaturimin” e energjisë elektrike për vitin 2016 janë 243 ankesa, ose rreth 25% e totalit të ankesave. Këto ankesa janë shkaktuar nga problematika të ndryshme si: mosrakordimi i gjendjes së hedhur në sistemin e faturimit me gjendjen reale të matësit, gabime nga ana e faturuesve, vonesa në hedhjen e të dhënave të matësve të rinj në sistem.

Për të gjitha këto ankesa, ERE ka kërkuar nga shoqëria OSHEE sh.a., verifikimin e praktikave dhe procedurave lidhur me faturimet e kryera së bashku me korrigjimet përkatëse që duhen realizuar në zbatim të afateve të përcaktuara për trajtimin e ankesave. Janë evidentuar gjithashtu raste kur pas mbifaturimit të këtyre klientëve, nga ana e shoqërisë nuk është lëshuar faturë korrektive, por klienti është faturuar me konsum 0 kWh për muajt në vazhdim dhe është emetuar nga kompania OSHEE sh.a. faturë e energjisë elektrike, e cila përmban vetëm tarifën e shërbimit, ndërkohë që klienti konsumon energji elektrike. Kjo bie në kundërshtim me nenin 12.5 të “Kushteve të përgjithshme të kontratës së furnizimit me energji elektrike për klientët familjarë dhe jofamiljarë”.

Ankesat për “faturim afrofe”

Ankesat e paraqitura në ERE me objekt “faturimin afrofe” të energjisë elektrike kanë zënë një vend të rëndësishëm edhe gjatë vitit 2016. Janë paraqitur dhe trajtuar rreth 105 raste ose gati 11% e totalit të ankesave. Problematikë vazhdojnë të mbeten faturimet afrofe të energjisë elektrike për periudhën 2007 – 2015, lidhur me sasinë e energjisë elektrike të faturuar afrofe të përcaktuara në Vendimet e Bordit të ERE-s si dhe me afatin final të aplikimit të këtij faturimi bazuar në Vendimin e Bordit të ERE-s Nr.104, datë 22.12.2009 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes për faturimin afrofe për klientët familjarë pa matës të energjisë elektrike”.

Ka pasur ankesa nga klientë, të cilët edhe pse kanë qenë të pajisur me matës të energjisë elektrike, përsëri janë faturuar afrofe në kundërshtim me Vendimin e Bordit të ERE–s Nr. 146, datë 24.12.2013 “Mbi kërkesën e kompanisë “CEZ-Shpërndarje” sh.a., në administrim të përkohshëm, për vendosjen e faturimit afrofe”. Gjithashtu për klientët familjarë me matës të dëmtuar dhe jashtë kushtit teknik, Vendimi Nr. 146, datë 24.12.2013 i Bordit të ERE-s, pika 2 e tij, përcakton qartë që “për konsumatorët me matës të dëmtuar dhe jashtë kushtit teknik faturimi afrofe, sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi, aplikohet për një periudhë jo më shumë se 2 (dy) muaj”.

Ankesa për matje jashtë kushteve teknike

Grupi i ankesave të paraqitura në ERE lidhur me “matjet jashtë kushteve teknike”, konsiston në rreth 64 ankesa ose 7% e totalit. Ky faturim është bërë në rastet e evidentimit të matëseve të energjisë elektrike, jashtë klasës së saktësisë në matje ose për shkak të dëmtimit të tyre. Faturimi i tyre është bërë bazuar në procesverbalet e mbajtur nga ana e shoqërive të autorizuara për verifikimin e saktësisë së matësve të energjisë elektrike ashtu siç përcaktohet në pikën iV.9 të Kodit të Matjes.

Megjithatë, duhet vënë në dukje se moszëvendësimi i këtyre martesave në afat ka sjellë ngarkimin e konsumatorëve me energji të faturuar për “matje jashtë kushteve teknike”, në kundërshtim me Kontratën për Furnizimin me Energji Elektrike për Klientët Familjarë dhe Jofamiljarë, neni 8, pika 2, ku përcaktohet se “nëse furnizuesi nuk respekton afatin 30-ditor për vendosjen e matësit të rregullt, atëherë përgjegjësia është e Furnizuesit dhe faturimi për ditët pa matje tej këtij afati, do të jetë zero”. Gjithashtu, problematike mbetet gjendja lidhur me faturimet për matje “jashtë kushtit teknik” të viteve të mëparshme, ku ankimet e klientëve të furnizimit me energji elektrike, ende nuk kanë marrë përgjigje nga ana e shoqërisë OSHEE sh.a.

Ankesat mbi “kontratat fiktive” dhe “faturimin fiktiv”.

Gjatë vitit 2016 janë konstatuar në total rreth 75 ankesa lidhur me kontratat fiktive dhe faturime fiktive. Nga këto, 43 ankesa janë për faturim fiktiv ose 5% e totalit të ankesave dhe 32 ankesa për kontrata fiktive ose 3% e totalit, të ankesave që klientët e energjisë elektrike kanë bërë ndaj shoqërisë OSHEE sh.a. Këto ankesa lidhen kryesisht me kontrata të furnizimit me energji elektrike të dubluara me kontratat origjinale të klientëve, me kontrata të hapura në mënyrë të njëanshme pa marrëveshje mes palëve, kontrata provizore të hapura gjatë viteve të mëparshme, faturime fiktive për kontrata të cilat janë të shkëputura nga rrjeti i furnizimit me energji elektrike ose për objekte të cilat nuk ekzistojnë më, apo nuk kanë ekzistuar asnjëherë. Duhet përmendur se problemet kryesore lidhur me kontratat dhe faturimin fiktiv vijnë nga zonat me ndërtime informale, objektet e të cilave kanë qenë ose janë në proces legalizimi nga ana e ALUIZNI-t.

Ankesa “të ndryshme”. Në grupin e ankesave të klasifikuara “të ndryshme” janë futur ankesat me objekt: refuzimin e së drejtës për lidhje të re në sistemin e shpërndarjes; ankesat për kreditim të pagesave të energjisë elektrike; ndryshim tarifimi; kolaudim matësi etj. Në grupin e ankesave të ndryshme konstatohen rreth 102 ankesa, të cilat zënë 11% të totalit të ankesave.

Ankesa për “vlera referuese”

Gjatë vitit 2016, pranë ERE-s janë depozituar në ERE një grup ankesash me objekt kontestimin e vlerës referuese. Janë trajtuar rreth 60 ankesa ose 6% e totalit të ankesave. Problematikat e ankesave mbi “vlerat referuese”, u konstatuan në muajin gusht 2016 e në vijim.
Energjia elektrike e hedhur në rrjet ose e furnizuar te klientët fundorë matet nëpërmjet pajisjeve matëse, në përputhje me parashikimet e Kodeve të Rrjetit dhe Kodin e Matjes, si dhe në legjislacionin në fuqi për metrologjinë. Klientët kanë të drejtë të instalojnë njësi matëse shtesë me kërkesën dhe shpenzimet e tyre. Në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme ose të paarritshme për një periudhë më të gjatë se një muaj, operatorët e rrjetit llogarisin vlera referencë zëvendësuese, bazuar në metodologjinë e miratuar nga ERE.

Periudha e zbatimit të vlerave referuese nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj. Në kuptim të sa më sipër parashtruar, vërehet se ligji i atribuon ERE-s, përcaktimin e metodologjisë së llogaritjes së vlerave referuese të matjes së energjisë elektrike, në rastet kur konstatohet se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme ose të paarritshme për një periudhë më të gjatë se 1 muaj, duke përcaktuar gjithashtu se vlerat referuese që do të përdoren nga kompania nuk mund të jenë për një kohë më të gjatë se 3 muaj.
ERE ka vendosur që periudha e faturimit sipas këtyre vlerave referuese nuk mund të zgjasë me shumë se tre muaj.

Lidhur me zbatimin e këtij vendimi nga ana e kompanisë OSHEE sh.a., ERE konstatoi një sërë ankesash të ardhura nga klientë të energjisë elektrike, të cilët ankimonin faturat e vendosura nën zërin “faturim me vlere referuese”. ERE ia ka parashtruar këtë problematikë kompanisë OSHEE sh.a, ku ka evidentuar ankesat e disa klientëve të energjisë elektrike të cilët ishin faturua për muajin gusht 2016 e në vijim, nën zërin “konsum aktiv vlere referuese” dhe ka kërkuar nga OSHEE sh.a.: verifikimin e praktikës dhe procedurës së ndjekur për faturimin e këtyre klientëve të energjisë elektrike dhe anulimin e çdo mbifaturimi të bërë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.

Në vijimësi të kësaj problematike, shoqëria OSHEE sh.a. ka kërkuar nga ERE interpretim të Vendimit të Bordit të ERE-s, Nr.104, datë 23.06.2016 “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese, në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme dhe të paarritshme si dhe mbi shfuqizimin e Vendimeve të ERE, Nr.49, datë 21.10.2004, dhe Nr. 146, datë 24.12.2013”. Lidhur me kërkesën për interpretim ERE ka sqaruar se: se Vendimi Nr.104 i Bordit të ERE-s, datë 23.06.2016, përcakton mënyrën e faturimit të energjisë elektrike në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme ose të paarritshme për një periudhë më të gjatë se një muaj. Në këtë vendim, nuk parashikohen rastet kur matësi i energjisë elektrike punon jashtë klasit të lejuar të saktësisë në matje, për shkak se në këtë rast, përllogaritja e sasisë së energjisë që duhet të faturohet ose kompensohet respektivisht në zbatim të rezultateve të testimit, bëhet me përllogaritje të saktë matematikore dhe jo për të zgjidhur problematikën e sipërcituar. ERE ka gjykuar të drejtë zhvillimin e një seance dëgjimore me shoqërinë OSHEE sh.a. Gjatë seancës dëgjimore nga ana e shoqërisë OSHEE sh.a. u paraqitën një sërë problematikash lidhur me zbatueshmërinë nga ana e saj të Vendimit Nr.104 të Bordit të ERE-s, datë 23.06.2016. Sipas OSHEE sh.a., këto problematika kanë lindur me kontratat e furnizimit të energjisë elektrike për ata klientë që nuk kanë një historik faturimi, lidhur me konsumin me matje të energjisë elektrike. Për të shmangur këtë problematikë, u propozua që për kontratat e furnizimit me energji elektrike që nuk kanë faturime të viteve të mëparshme të konsumit me matje të energjisë elektrike (pra për klientët e rinj të energjisë elektrike), faturimi me vlera referuese të bëhet bazuar në mesataren e konsumit me matje të energjisë elektrike, të regjistruar gjatë vitit të fundit në sistemin e faturimit.

Gjithashtu, për të pasur një përllogaritje sa më të saktë të vlerave referuese të faturimit të energjisë elektrike, faturimi i energjisë elektrike me vlerë referuese të bëhet bazuar në mesataren e faturimit me matje të energjisë elektrike, për muajin respektiv, i cili do të faturohet, gjatë 3 viteve të mëparshme. Nga ana e ERE-s u paraqit shqetësimi lidhur me ankesat e paraqitura në ERE, për faturimin me vlera referuese, si pasojë e mungesës së aksesit në të dhënat e matjes në bokse kolektive. Në këto kushte u pa e arsyeshme të bëhen disa ndryshime në Vendimin e Bordit të ERE-s, Nr.104, datë 23.06.2016. Këto ndryshime konsistuan në: së pari, të përcaktohet se përjashtohen nga faturimi i energjisë elektrike me vlerë referuese si pasojë e mungesës së aksesit në të dhënat e matjes, të gjitha kontratat e furnizimit me energji elektrike me matës të energjisë elektrike të instaluar në boks kolektiv. Së dyti, për faturimet me vlerë referuese, si pasojë e mungesës së aksesit në të dhënat e matjes, në momentin e leximit të të dhënave të matjes, Furnizuesi do të axhustojë në faturën pasardhëse të energjisë elektrike, diferencën ndërmjet sasisë së energjisë

Përgjigje të ardhura nga OSHEE sh.a., gjatë vitit 2016. Gjatë vitit 2016 janë trajtuar nga OSHEE sh.a. 906 ankesa të klientëve për të cilat ERE ka kërkuar zgjidhjen e tyre. Në analizë të përgjigjeve të ardhura në ERE vërehet se janë: • 256 përgjigje të ardhura nga OSHEE gjatë 2016, për ankesa të dërguara për verifikim dhe trajtim gjatë vitit 2016; • 394 përgjigje të ardhura nga OSHEE gjatë 2016, për ankesa të dërguara për verifikim dhe trajtim gjatë vitit 2015; • 256 përgjigje të ardhura nga OSHEE gjatë 2016, për ankesa të dërguara për verifikim dhe trajtim gjatë vitit 2014;

Ankesat, si u trajtuan nga OSHEE

Sa i takon problematikës së ankesave të trajtuara nga OSHEE sh.a. vërehet se nga 906 përgjigje të ardhura nga OSHEE gjatë vitit 2016:
-189 prej tyre kanë pasur si subjekt anulimin e faturave të ankimuara;
-322 prej tyre kanë pasur si subjekt kthim përgjigje lidhur me ankesat e paraqitura;
-283 prej tyre kanë pasur si subjekt përgjigje negative lidhur me ankesat e klientëve për “energji të pamatur” ose “dëm ekonomik”;
-57 prej tyre kanë pasur si subjekt përgjigje tejkalimin e afatit të përcaktuar në kontratë për paraqitjen e një ankese;
-64 prej tyre kanë pasur si subjekt përgjigje mungesën e dokumentacionit nga ana e shoqërisë “OSHEE” sh.a., për të gjykuar mbi ankesat e paraqitura.

Revista Monitor,  18.04.2017

Shqipëria ka arritur të marrë nota pozitive sa i përket hartimit të kuadrit ligjor për nxitjen e përdorimit të burimeve të energjisë së rinovueshme. Në raportin e fundit të hartuar nga Sekretariati i Komitetit të Energjisë mbi masat e marra (Akti i Qëndrueshmërisë) ,vendi ynë është vlerësuar pozitivisht, ndërsa

Serbia ka bërë progresin më të madh. Në këtë dokument thuhet se Serbia tashmë ka avancuar duke miratuar aktet nënligjore, si dhe duke shpallur tenderin për ndërtesat publike dhe ndriçimin e rrugëve.  Sekretariati ka vlerësuar punën e bërë nga Shqipëria dhe Kosova për hartimin e kuadrit ligjor për përdorimin e burimeve të rinovueshme, por theksohet se ka ende shumë punë për të zbatuar të gjitha rekomandimet. Në shkurt të këtij viti, Bashkimi Europian firmosi grantin prej 50 mln euro për programin e Eficencës së Energjisë në rajon (REEP Plus).

Sipas dokumentit, gjashtë qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor që janë pjesë e “Procesit të Berlinit”, duhet të angazhohen në zbatimin programit, si dhe në krijimin e instrumenteve për segmentet e caktuara të tregut rajonal energjetik. “Sa u përket masave mbështetëse për zhvillimin e energjisë së rinovueshme, thuhet në raport, progres është bërë nga Shqipëria, që nga periudha e fundit monitoruese. Me miratimin e ligjit, prezantohet për herë të parë procedura për garat me ankand për alokimin e kapaciteteve të ardhshme të energjisë së rinovueshme, si dhe skemat përmes të cilave u lejohet konsumatorëve të energjisë së rinovueshme që të grumbullojnë, shesin dhe blejnë”. Vendet e tjera janë duke analizuar tregjet e tyre për të parë mundësitë e zhvillimit, por asnjëra prej tyre nuk po u mundëson qytetarëve që të jenë aktivë në sistemin energjetik.

Ndërsa në lidhje me ndryshimet klimatike, të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke zbatuar detyrimet që lindin nga UNFCCC. Shqipëria dhe Bosnjë – Hercegovina ratifikuan së fundmi Marrëveshjen e Parisit. Vendi ynë gjithashtu ka miratuar edhe projektligjin për masat, për monitorimin e ndryshimeve klimatike. Por, që të gjitha vendet po vuajnë mungesën e marrëveshjeve të qarta ndërinstitucionale dhe përcaktimin e përgjegjësive për secilën në këtë fushë. Pengesë kyçe për zvogëlimin e efekteve serrë dhe reduktimin e emetimeve në ajër të dyoksidit të karbonit vlerësohen edhe kapacitetet e kufizuara të burimeve njerëzore.

Gjithashtu, raporti nënvizon se nuk është bërë progres (përveç Serbisë) në ndërmarrjen e aktiviteteve për rritjen e besimit teK investitorët e huaj për sektorin e energjisë së rinovueshme.

Sa i përket progresit të bërë nga Shqipëria, në raport thuhet se vendi ende nuk ka bërë të mundur nxjerrjen e akteve nënligjore, si dhe duhet të rishikojë (është në proces) Plani Kombëtar për Energjinë e Rinovueshme me qëllim diversifikimin e prodhimit të energjisë.

Revista Monitor,  18.04.2017