info@energjia.al

URDHER Ministri nr.124 datë 12.05.2015 për fillimin e procedurave për blloqet e lira.

URDHER Ministri nr.132 datë 15.05.2015  për fillimin e procedurave për blloqet e lira.

.

MEI order Nr.124 date 12.05.2015

MEI order Nr.132 date 15.05.2015

MEI order Nr.121 date 08.05.2015  Regulatory Procedures

Terms and conditions for application under product sharing agreement

Regulation for the procedures of approval of Hydrocarbon Agreements and License Agreements

Ditën e sotme u përfshi nga flakët godina e ish-hotel turizmit në qendër të qytetit të Kukësit.

Zjarri që dyshohet të jetë shkaktuar nga ndonjë shkëndijë elektrike ka shkaktuar dëmë të konsiderueshme materiale, por jo në njerëz.

Zjarrfikëset e mbërritura në vendngjarje kanë nisur punën për vënien nën kontroll të flakëve të zjarrit.

Godina e ish turizmit prej vitesh është braktisur pasi pronarët e tokës janë në konflikt me njëri-tjetrin.

Gazeta Dita,  22.05.2015

Albpetrol ka arkëtuar rreth 31 milionë dollarë nga shitja e 100 mijë tonë naftë bruto në një ankand të hapur i cili u finalizua me sukses sipas shpalljes në Agjencinë e Prokurimit Publik me 15 maj.

Garën e fitoi kompania “TPD-Trading Petrol&Drilling” sha, Tirane “, cili ka ofruar për këtë  ankand çmimin 72.52% e çmimit Brent – 5.5 USD/bbl + K, K=0.1 USD pa TVSH.

Duke marrë në konsideratë këtë formulë Monitor përllogariti se, vlera e përfituar  është rreth 31 milionë dollarë, e cila sipas burimeve në Albpetrol në pjesën më të madhe të saj do të derdhët në buxhetin e shtetit.

Agjencia e Prokurimit Publik  pohon se,  oferta e e “TPD-Trading Petrol&Drilling” sha, Tiranë është identifikuar e suksesshme.

Kompania ndërkohë duhet të paguajë pranë Drejtorisë së Prokurimit Publik të Albpetrol sha, rruga Fier – Patos në Fier, sigurimin e kontratës, në masën 10% të vlerës së përllogaritur te kontratës në vlerë 3 148 728 (tre milion e njëqind e dyzet e tetë mijë e shtatëqind e njëzet e tetë) USD siç parashikohet në dokumentet e ankandit, brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

“Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar” njofton Albpetrol.

Derdhja e dividendit të e kësaj shume në buxhetin e shtetit do të ndihmojë në mënyrë të konsiderueshme mbajtjen nën kontroll të treguesve buxhetore që këtë vit janë cenuar ndjeshëm nga rënia e të ardhurave tatimore.

TPD-Trading Petrol & Drilling është shoqëeri aksionare dhe është regjistruar në QKR me qershor të vitit 2012.

Kompania ka objekt kryesor të aktivitetit import-eksport, transport, tregtim me shumice të naftës bruto, gazit natyror, gazit të lengshëm, nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzinë etj.

Revista Monitor,  23.05.2015

Ministri i Financave, z. Shkëlqim Cani, zhvilloi sot, e premte, 22 Maj 2015, një vizitë pune në depozitat bregdetare në zonën e Porto Romanos në Durrës.

Ministri Cani u interesua gjatë kësaj vizite për ecurinë e treguesve në tregun e importit të hidrokarbureve, për problemet e hasura nga trupa e Shërbimit Doganor Shqiptar që vepron në këtë depozitë bregdetare, si dhe për procedurat e kontrollit ligjor, të parashikuara edhe në Kodin Doganor Shqiptar.

Ministri vizitoi disa nga kompanitë që ushtrojnë veprimtari biznesi në fushën e importit të karburanteve, të prodhimit të biokarburanteve dhe të markimit dhe monitorimit të tyre. Z. Cani u interesua më pas dhe u takua edhe me grupin e kontrollit të përbashkët të Ministrisë së Financave, asaj të Energjisë, të Ekonomisë dhe të Rendit, të cilët prej disa ditësh vijojnë të ushtrojnë funksionet e përcaktuara në një udhëzim të përbashkët të ministrive të mësipërme.

Më pas ministri i Financave, z. Shkëlqim Cani zhvilloi një bisedë edhe me mediat e pranishme në këtë vizitë pune.

“Ju jeni mësuar ta takoni Ministrin e Financave në zyrë, apo në konferenca shtypi. Sot jemi në këtë inspektimi në terren, në kuadër të operacionit për kontrollin fiskal, cilësor dhe sasior të tregut të hidrokarbureve”, – iu tha z. Cani gazetarëve, duke shtuar se: “edhe ky inspektim apo vizitë në depozitat bregdetare të Durrësit është pjesë e asaj strategjie që përcaktuam së bashku me kryeministrin dhe qeverinë për të siguruar standardet europiane në këtë treg, për t’i ofruar konsumatorit shqiptar cilësi dhe sasi, sipas pagesës që ai bën”.

Ministri i Financave tha se njësitë e ngarkuara po kontrollojnë rreptësisht edhe cilësinë e produkteve hidrokarbure, nga anija deri në këto depozita e pastaj deri në pikat e tregtimit me pakicë. “Qëllimi është, tha ministri Cani, që në çdo hallkë të tregtimit të eleminojmë abuzimet me cilësinë dhe sasinë dhe të sigurojmë pagesën e të gjitha detyrimeve që parasheh ligji fiskal”.

“Këtu në Porto Romano nuk funksionojnë vetëm grupet e përbashkëta të kontrollit, por në kufirin detar janë edhe grupet e antikontrabandës, që kryejnë kontroll dhe matje në çdo anije me karburant që hyn në port. Ky kontroll i kryqëzuar ka sjellë edhe rezultatet e para, me të cilat jeni njohur edhe nga deklarimet zyrtare, por unë mund t’ju them se si rezultat i këtyre kontrolleve dhe mirëadministrimit doganor vërehet një rritje prej rreth 10 % më shumë e sasive të zhdoganuara të karburanteve, deri tani”, tha ministri Cani.

Duke folur për markimin dhe monitorimin e karburanteve nga një kompani koncensionale, shefi i Financave Shqiptare nënvizoi se nëse vitin e kaluar ishte një numër i konsiderueshëm kompanish që refuzonin kontrollin e markimit nga kjo kompani, në muajin që kaloi numri i tyre ishte zero. Ministri iu shpjegoi gazetarëve se “në rast se nga monitorimi (kontrolli i subjekteve që janë të detyruar të kryejnë markimin) në tregun e shitjes më pas konstatohet karburant me përqindje më të ulët të shenjuesit nga ajo e injektuar në procesin fillestar, kjo do të thotë se ai është përzier me karburant tjetër të pashenjuar, pra të futur në mënyrë të paligjshme në treg, duke bërë evazion fiskal”.

Duke folur me shifra konkrete, ministri Cani iu referuar raportit të kompanisë koncensionare të markimit dhe monitorimit të karburanteve dhe të dhënave të fundit të Shërbimit Doganor Shqiptar, sipas të cilave për periudhën 23 Qershor 2014 – 30 Prill 2015, numri i njësive të kontrolluara është 2438, nga ku 2169 ose 89 % kanë rezultuar në rregull dhe 269 ose 11% kanë rezultuar me shkelje

“Gjatë tre mujorit të parë të vitit 2015, numri i rasteve me shkelje (mepërzierje karburantesh) ka tendencë rënie, ndërsa rastet e refuzimeve janë zeruar”, theksoi z. Cani.

Ministri tha se Qeveria, Ministria e Financave dhe entet në varësi të saj, do të vijojnë me këmbëngulje këtë operacion për të disiplinuar tregun e hidrokarbureve. “Jemi të vendosur të vijojmë më me ngulm këtë operacion. Do t’ia dalim me sukses të standardizojmë tregun e hidrokarbureve, ta kthejmë në evropian si përcilësinë dhe sasinë e shitur, ashtu dhe për shmangien nga deformimet, evazioni apo mashtrimi fiskal”, iu tha z. Shkëlqim Cani gazetarëve në Porto Romano, gjatë një vizite të zhvilluar në kuadër të operacionit për kontrollin fiskal, cilësor dhe sasior të tregut të hidrokarbureve.

energjia.al  23.05.2015