info@energjia.al

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka mbajtur mbledhjen e radhës ku u diskutuan dhe u morën vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe përmbylljen e likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në vend.

Gjatë kësaj mbledhje, Bordi i Drejtorëve miratoi Raportin Vjetor i cili do t’i dorëzohet Kuvendit të Kosovës brenda afateve të parashikuara me ligj, dhe i cili shënon të arriturat dhe progresin në ngritje të Agjencisë për vitin raportues.

Sa i përket Trepçës, Bordi diskutoi lidhur me ecurinë e draftimit të raportit nga kontraktori për studim të fizibilitetit të Trepçës, i cili pritet të finalizohet gjatë muajit prill 2017, dhe i cili do të sqarojë një sërë çështjesh si dhe do t’i hapë rrugë tranzicionit të kësaj ndërmarrjeje me interes vital dhe strategjik për Kosovën, sipas ligjit në fuqi.

Bordi po ashtu miratoi transaksionet nga shitja e aseteve në likuidim nr. 29, për të cilat Agjencia do t’i njoftojë zyrtarisht të gjithë ofertuesit me çmimet më të larta të ofruara me vendimet e Bordit për secilin aset të tenderuar. Kjo valë e shitjeve u zhvillua me sukses muajin e shkuar dhe përfshinte në tenderim asete të ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin e Republikës së Kosovës sipas planit të punës, që si qëllim ka dinamizmin e procesit të shitjes dhe likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore.

Bordi i Drejtorëve u informua nga menaxhmenti me zhvillimet e fundit në ndërmarrjen shoqërore “Pallati i Rinisë dhe Sporteve”, nën administrimin e AKP-së dhe diskutoi për aktivitetet që po ndërmerren me qëllim të rritjes së efikasitetit në operimet e kësaj ndërmarrjeje.

Ndër të tjera, Bordi diskutoi disa qiradhënie të aseteve të Ndërmarrjeve Shoqërore, si dhe shqyrtoi dhe diskutoi çështje të tjera që lidhen me veprimtarinë e përditshme të Agjencisë.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  11.03.2017

Në dy fshatra të Komunës së Ferizaj Lloshkobare dhe Bibaj janë vendosur shtylla e trafo që kanë përmirësuar rrjetin elektrik në këto vendbanime. Projekte këto investuese që janë kryer nga KEDS.

Në fshatin Lloshkobare është energjizuar trafostacioni me fuqi 160 kilovatësh. Gjithashtu është ndërruar largpërçuesi 10 kilovatësh me gjatësi prej 270 metrash.

Ky fshat ka përfituar gjithashtu edhe 6 shtylla betoni dhe 12 shtylla të tensionit të mesëm.

Në Lloshkobare është bërë edhe ndërrimi i shtyllave të drurit me 20 shtylla të reja të betonit, dhe shtrirja e kabllos bystek me gjatësi prej 1000 metrash.

Sipas inxhinierëve të KEDS-it nga ky investim në fshatin Lloshkobare kanë përfituar 50 familje.

Projekt i ngjashëm është implementuar edhe në fshatin Bibaj. Aty është energjizuar trafostacioni me fuqi 160 kilovatësh dhe është ndërtuar largpërçuesi 10 kilovatësh me gjatësi 970 metra.

Ekipet e distriktit të Ferizajt në KEDS në kuadër të këtij projekti gjithashtu kanë vendosur edhe 19 shtylla të betonit dhe 12 shtylla të tensionit të mesëm.

Ky projekt ka paraparë edhe largimin e shtyllave të vjetra, ku janë larguar shtyllat e drurit dhe janë zëvendësuar me 22 shtylla të betonit.

Inxhinierët që kanë punuar në këtë projekt kanë thënë gjithashtu se janë shtrirë edhe kabllo bystek me gjatësi prej 2000 metrash dhe kanë përfituar 35 familje.

Ata kanë shtuar gjithashtu se pritet të përfitojnë edhe 30 shtëpi të tjera nga ky projekt.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  11.03.2017

Shteti ka rimarë vendburimin e naftës së Amonicës duke mbyllur marrëveshjen hidrokarbure me kompaninë private.

Gjithashtu është urdhëruar fillimi i procedurës për marrjen në dorëzim nga Albpetrol të vendburimit të naftës nga kompania “Phoenix Petroleum sh.a.”.

Ky vendim vjen si rezultat i mos përmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga kompania “Phoenix Petroleum sh.a” dhe ndalimin e punës në vendburimin e Amonic?s q? prej muajit Nëntor 2016. Ky ndalim, përveç dëmtimeve që i shkakton vendburimit të naftës, përbën edhe një rrezik për shëndetin e banorëve q? jetoj? pranë si dhe dëmtimin e mjedisit.

Në urdhrin e ministrit Gjiknuri kërkohet marrja e masave për të garantuar shëndetin e banorëve që jetojnë përreth vendburimeve si dhe rivënia në punë brenda një kohe sa më të shkurtër e puseve të fondit të ndalur.

Procedura për prishjen e Marr?veshjes Hidrokarbure ka nisur nj? vit m? par?, pas evidentimit të mos përmbushjes së kushteve nga kompania përkatëse. Kontraktori u njoftua se kishte nj? afat 6 mujor për korrigjimin e shkeljeve kontraktuale, por pas përfundimit t? njoftimit dhe mos marrjes s? masave nga ky Kontraktor, u njoftua prishja e Marr?veshjes.

Pavarësisht se kompania “Phoenix Petroleum sh.a” ka shprehur angazhimin për përmbushjen e kushteve të marrëveshjes dhe shlyerjen e borxheve kundrejt Albpetrol, ajo nuk ka marrë asnjë veprim konkret për të plotësuar këtë zotim. Për më tepër, Kontraktori ndërpreu aktivitetin e prodhimit në vendburimin e Amonicës.

Procesi i marrjes në dorëzim të vendburimit parashikohet të zgjasë disa ditë dhe në përfundim të tij do të rivendosen menjëherë në punë puset e ndalura dhe do të fillojë prodhimi i naftës.

Vendburimi i Amonicës është një prej nëntë zonave hidrokarbure (3 naftëmbajtëse dhe 6 gazmbajtëse) që u dhanë me koncesion tek firma “Phoenix Petroleum sh.a” në ditët e fundit të qeverisë Berisha, më 16 Gusht 2013, dy muaj pas zgjedhjeve parlamentare.

Zonat e tjera të dhëna në të njëjtën kohë me koncesion përveç Amonicës, në vendburime nafte janë Drashovica dhe Pekisht-Murriz. Në vendburime gazi natyror janë Panaja, Frakull, Povelçë, Divjakë, Ballaj-Kryevidh, Finiq-Krane.

Përveç kontratës për zonën e Amonicës, shoqëria Albpetrol sh.a po verifikon edhe situatën në gjashtë vendburimet e gazit natyror, pasi edhe në këto raste kompania “Phoenix Petroleum sh.a” është në kushtet e mospërmbushjes së kërkesave të kontratës.

Rimarrja në kontroll nga shteti i vendburimit të Amonicës nuk është i vetmi pasi gjatë muajit Janar, Ministri i Energjisë urdhëroi Albpetrolin për marrjen në kontroll edhe të vendburimeve Gorisht-Kocul dhe Cakran-Mollaj që ishin dhënë me koncesion për kompaninë koncesionare “TransAtlantik Albania”. Edhe në këtë rast, shkak i rikthimit në kontroll të shtetit të vendburimeve ishte mos përmbushja e detyrimeve kontraktuale nga koncesionari.

Top Channel,  11.03.2017

Kompania publike Albgaz sh.a ka aplikuar pranë Entit Rregullator të Energjisë për t’u certifikuar  në aktivitetin e operatorit të kombinuar të gazit natyror.

Kjo vjen pak muaj pas krijimit të kësaj kompanie publike me një vendim të veçantë qeverie të marrë në fillim të dhjetorit 2016.

Plotësimi i dosjes me dokumentet respektive që përcakton kuadri ligjor në fuqi ka bërë që ERE të përfshijë në axhendën e mbledhjeve të Bordit edhe këtë procedurë ku në datën 2 mars është vendosur edhe hapja e rrugës për shqyrtim.

Pas vlerësimit të gjithë dokumenteve të nevojshme Enti Rregulaltor pritet të japë edhe vendimin e tij për certifikimin e Albgaz sha.

Kjo e fundit u krijua si ndarje e kompanisë shtetërore të naftës Albpetrol, duke hequr përfundimisht pjesën që merrej me mbulimin e gazit. Kapitali fillestar i Albgaz sipas përcaktimit në vendim është 359 milionë lekë dhe pikërisht e njëjta vlerë u zvogëlua edhe nga Albpetrol.

Plotësimi i tregut me operatorët përkatës të transmetimit të gazit, apo furnizimit ka qenë pjesë aktive e axhendës së Entit Rregullator gjatë vitit 2016.

Kjo ka përkuar edhe me plotësimin e kornizës ligjore në kushtet kur tashmë edhe gazsjellësi TAP po shkon çdo ditë drejt finalizimit.

Scan Tv,  11.03.2017