info@energjia.al

Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 608, date 04.09.2006 mbi lejet koncesionare

Numer: 608
Date: 04/09/2006
Institucioni: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 01, date 29.12.2005 mbi perjashtimin e akcizes ne tregun bujqesor

Numer: 01
Date: 29/12/2005
Institucioni: Nderministror (METE, MF, MBUMK, MB)
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Urdher nr 166, date 01.07.2004 mbi kontrollin e cilesise nga IQT

Numer: 166
Date: 01/07/2004
Institucioni: Ministria e Industrise dhe Energjetikes
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 07, date 16.06.2003 mbi akcizen e karburanteve

Numer: 07
Date: 16/06/2003
Institucioni: Ministria e Financave
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Urdher mbi informacionin qe duhet te dergohet nga shoqerite e karburanteve

Numer: 149
Date: 20/04/1999
Institucioni: Ministria e Ekonomisë Publike e Privatizimit
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Vendim per lejet e tregtimit te karburanteve

Numer: 129
Date: 18/03/1999
Institucioni: Keshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

Ligj Nr.8450 datë 24.02.1999

Numer: 8450
Date: 24/02/1999
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 2.1, date 11.07.1996 mbi importet e karburanteve pa taksa

Numer: 2.1
Date: 11/07/1996
Institucioni: Ministria e Financave
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Dekret mbi sistemin fiskal te hidrokarbureve 28/06/1996

Numer: 1510
Date: 28/06/1996
Institucioni: Presidenca
Kategoria: Dekret
Të dhëna shtesë

Ligji 7811 datë 12.4.1994 fiskal kerkim-zbulim i perditesuar

Numer: 7811
Date: 12/04/1994
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.