info@energjia.al

Sektorët e tregtisë, hoteleve restoranteve, Call Center dhe agjencive imobilare panë rritjen më të madhe të punësimit gjatë periudhës 2010-2016.

Sipas të dhënave të INSTAT të përpunuara nga Monitor, të punësuarit e në sektorin e tregtisë u rriten me 63 për qind në fund të vitit 2016 në raport me 2010.

Në tregti në fund të vitit të kaluar ishin të punësuar 113, 965 persona nga rreth 70 mijë që ishin të punësuar më 2010. Rritja e madhe e punësimit në tregti u vu re në vitet 2012-2013, me mbi 8-9 mijëpersonapërkatësisht ne vit.

Më pas në vitin 2014 rritja ishte me ritme më të ulëta, për t’iu kthyer ritmeve të larta të punësimit në tregti në vitin 2015. Për shkak fazës së parë të aksionit antinformalitetit këtë vit u regjistruan zyrtarisht të punësuar në tregti rreth 20 mijë persona rishtas. Ndërsa në vitin 2016 zgjerimi i punësimit në këtë sektor ka qenë më i vakët me rreth 2114 persona të rinj të punësuar, shtesa më e ulët të paktën që nga viti 2010.

Por zgjerimin më të madh e kanë pasur grupi shërbime të tjera (Pasuritë e patundshme,aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike, Shërbime administrative dhe mbështetëse, callcenter). Më 2016 punësimi në këto aktivitete është rritur me 219 për qind.

Përgjatë 6 viteve numri i të punësuarve arriti në 101,848 persona nga 31,968 të tillë në vitin 2010.  Zgjerimi në këtë sektor është ndikuar nga shërbimet e CallCenter, të cilat kanë bërë një revolucion të vërtetë në punësim gjatë periudhës në fjalë.

Gjithashtu rritje të madhe të punësimit në raport më 2015, pati edhe sektori i hoteleve dhe restoranteve, me një rritje me mbi 90 për qind gjatëgjashtëvjeçarit të fundit.

Rritja me madhe ka ndodhur dy vitet e fundit për shkak të aksionit antinformalitet, i cili ka dhënë rezultate, pasi akomodimi dhe restorantet janë klasifikuar me nivel të lartë informaliteti. Këto linja punësuan në fund të 2016 mbi 52 mijë persona, nga 27 mijë të tilla në vitin 2010.

Punësimi është zgjeruar me ritme më të moderuara edhe në sektorët e ndërtimit dhe energjisë elektrike dhe gazit përkatësisht me  15 dhe 28 për qind. Por siç shihet nga të dhënat e grafikut të mëposhtëm edhe pse sektori i energjisë elektrike po tërheq vlera të mëdha të investimeve po punëson pak njerëz.

Gjatë vitit të kaluar sektori mori mbi 90 miliardë lekë investime, teksa punëson vetëm 20 mijë e 500 persona. Rritja e numri te të punësuarve që nga viti 2010 ka qenë modeste, me vetëm 4,400 persona, teksa investimet janë rritur me ritme më të shpejta.

Revista Monitor,  30.11.2017

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.A. shpall konkursin e hapur për pozicionin “Drejtor Rajonal” të drejtorive rajonale, përkatësisht në:
Drejtoritë Rajonale

1. Drejtoria Rajonale Tiranë
2. Drejtoria Rajonale Durrës
3. Drejtoria Rajonale Elbasan
4. Drejtoria Rajonale Gjirokastër
5. Drejtoria Rajonale Korçë
6. Drejtoria Rajonale Shkodër
7. Drejtoria Rajonale Fier
8. Drejtoria Rajonale Berat
9. Drejtoria Rajonale Burrel
10. Njësia Kukës
11. Njësia Vlorë

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM DHE AFATI I DORËZIMIT TË APLIKIMIT

Kritere të përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë për pozicionin “Drejtor Rajonal”:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor, preferohet në shkenca: inxhinierike / ekonomike / juridike;
b. Të ketë përvojë pune minimumi 5 vjet;
c. Preferohet të ketë eksperiencë pune në drejtim ose menaxhim;
d. Njohje e mirë e gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar;
e. Aftësi shumë të mira kompjuterike;
f. Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
g. Aftësi shumë të mira pune në ekip;
h. Të mos jetë marrë ndaj tij masë disiplinore gjatë vitit të fundit ku ka punuar;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

a. Letër interesi për pozicionin në të cilin po konkurron;
b. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin e përcaktuar në shtojcën nr. 1 (bashkëlidhur);
c. Tabelën e plotësuar me të dhënat për aplikant sipas modelit të përcaktuar në shtojcën nr. 2 (bashkëlidhur);
d. Formular vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore;

Kujdes! Mos dorëzimi dokumenteve të mësipërm është kusht skualifikues.

Vlerësimi i mëtejshëm i kandidatëve që plotësojnë kriteret e përgjithshme do të bëhet nëpërmjet testimit me shkrim dhe intervistës me gojë.

Fushat e njohurive mbi të cilat do të zhvillohet testimi me shkrim:

a. Ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”;
b. Bazat e menaxhimit dhe administrimit financiar;
c. Konceptet bazë të kontratës së shpërndarjes dhe furnizimit;

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a. Platformën për zhvillimin e rajonit ku aplikon;
b. Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me pozicionin për të cilin aplikon;
c. Motivimin, aspiratat dhe pritshmërinë e tyre për pozicionin ku aplikon;

Dokumentacioni i kandidatëve do të dorëzohet pranë Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.A. Afati i dorëzimit të aplikimeve: 06 Nëntor 2017

Kandidatët do të njoftohen nëpërmjet postës elektronike për informacione në lidhje me plotësimin e kritereve, fazat e testimit, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi nga sekretaria e Komisionit të vlerësimit ad hoc.

Komisioni i vlerësimit ad hoc do të përbëhet nga:

i. Përfaqësues i OSHEE Sh.A.;
ii. Një përfaqësues nga Universiteti i Tiranës;
iii. Menaxheri i një sipërmarrjeje të suksesshme;
iv. Një përfaqësues nga Enti Rregullator i Energjisë;
v. Një përfaqësues nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë;

Më shumë informacion mund të gjeni në Shërbimin Kombëtar të Punësimit, faqen web www.puna.gov.al, të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike www.oshee.al, si dhe në ueb të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë www.energjia.gov.al

energjia.al  17.10.2017

Të gjithë të interesuarit për të qenë pjesë e stafit të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike mund të bëjnë një aplikim pranë portalit të punësimit online pranë këtij institucionit.

Duke klikuar këtu, ju mund të verifikoni në kohë reale pozicionet e lira të punës dhe afatet e aplikimit. Vendet e lira të punës i takojnë zakonisht profesionit të elektricistit/teknikut të mesëm, inxhinierit elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë, si edhe profesione të tjera si specialist prokurimi ose jurist.

OSHEE shprehet se informacioni, i dhënë nga qytetarët duke u regjistruar dhe aplikuar online për t‘u punësuar, do të përdoret nga OSHEE Sh.A. për të vlerësuar aplikimin për punësim dhe për të mbështetur çdo marrëdhënie të mëtejshme mes individit dhe OSHEE.

Pavarësisht se aktualisht nuk listohen pozicione të lira, ju mund të plotësoniduke klikuar këtu gjeneralitetet e kërkuara së bashku me CV, në mënyrë që të shprehni interesin tuaj për punësim. OSHEE do të ruajë informacionin tuaj deri në një vit pas përditësimit të fundit dhe mund ta përdorë atë edhe për vlerësimin e kandidaturës tuaj për pozicione të tjera punësimi brenda kompanisë.

Scan Tv,  10.10.2017

Gjermania po vlerëson idenë e nxjerrjes nga qarkullimi të mjeteve me motor me djegie në vitin 2030.

Motorët me djegie janë ata tradicionalë që sot përdoren masivisht nga shtëpitë prodhuese, përveç atyre që janë fokusuar te makinat elektrike.

Instituti ekonomik Ifo, një ndër më të rëndësishmit jo vetëm në Gjermani, por në të gjithë Europën, paralajmëron se, ky vendim do të kërcënojë 600 mijë vende pune.

Motorët me djegie, për shkak të ndotjes së larte, përfshirë motorët me naftë, janë kthyer në një çështje mjaft delikate në Gjermani, dhe jo vetëm.

Në qytete si Mynihu dhe Shtutgarti po vlerësohet ideja e nxjerrjes nga qarkullimi të makinave të vjetra me motor me naftë. Gjermania është një ndër vendet ku makinat me motor me naftë mbretërojnë rrugët.

Ky debat vjen vetëm 2 muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme në vend, dhe kancelarja Merkel është nën presion nga grupimet e ndryshme për të marrë masa për të mbrojtur ambientin dhe shëndetin e njerëzve.

Scan Tv,  19.07.2017

Në Zyrën e Rregullatorit për Energji, (ZRRE), janë punësuar recepsionistë dhe ekspertë të bazave të të dhënave, pa kaluar testet e përcaktuara me ligjin përkatës. Punësimet pa kaluar testet e intervistimit janë identifikuar nga Zyra Kombëtare e Auditorit në raportin e publikuar për ZRRE për vitin 2016-të.

Pagat për punonjësit në këtë institucion njihen si më të larta në vend.

“Auditimi ynë ka identifikuar që për pozitat ‘Recepsionist’ dhe ‘Ekspert i Bazave të të Dhënave’ nuk ishte realizuar testimi me shkrim por vetëm intervistimi i kandidatëve. Sipas zyrtarëve të administratës, kjo ka ndodhur për shkak se për këto pozita kërkohet të vëzhgohen aftësitë e komunikimit. Udhëzimi për Marrëdhënie të Punës (neni5) po ashtu përcakton strukturën e testit me shkrim që përbehet nga tri pjesë: pjesa e njohurive të përgjithshme, pjesa e pyetjeve të aftësive të përgjithshme dhe personaliteti, si dhe pjesa me pyetje që lidhen me vendin e punës. Ne kemi vërejtur se në procesin e rekrutimit për pozitën ‘Asistente e Bordit’ në testin me shkrim është testuar vetëm gjuha angleze“, thuhet në raportin e auditorit.

Auditori për këtë çështje ka paraparë rrezikun se dobësitë e paraqitura në proceset e rekrutimit reduktojnë konkurrencën dhe mund të rezultojë me angazhim të personave jo të duhur në pozitat e caktuara.

KosovaPress,  27.06.2017

OSHEE, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, po identifikon numrin e familjeve të ngujuara që nuk shlyejnë faturat e energjisë elektrike, për të parë mundësinë e ndihmës me paketa lehtësuese.

Një mënyrë, sipas OSHEE-së, mund të jetë reduktimi i kamatëvonesave. Deri më tani janë identifikuar 64 familje të ngujuara në zonën e Shkodrës.

Duke patur parasysh situatën në të cilën gjenden, OSHEE thotë se këtyre familjeve deri më tani nuk u është ndërprerë energjia elektrike, ndërsa detyrimet janë shlyer sipas mundësive.

Po ashtu, operatori thotë se është i gatshëm të punësojë edhe gratë e familjeve të ngujuara dhe se deri më tani ka punësuar 5 prej tyre në pozicione të përshtatshme me arsimin përkatës.

Top Channel,  29.12.2016

Rreth 20 mijë persona në mënyrë direkte dhe indirekte do të përfshihen në punë gjatë fazës së ndërtimit të Termocentralit “Kosova e Re”.
Këto janë parashikimet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.

Sipas tyre projekti i Termocentralit përveç shumë përparësive të tjera, do te jetë një punëdhënës shumë i madhe në periudhën afatmesme. “Sipas, parashikimeve gjatë fazës së ndërtimit e cila do të zgjasë rreth 4 vjet, direkt dhe indirekt do të përfshihen rreth 20 mijë veta, të profileve të ndryshe. Punët të cilat do të jenë më të kërkuara përfshijnë aspektet e montimit të pajisjeve, ndërtimit, transportit si dhe shërbime të ndryshme këshillëdhënëse, juridiko-financiare e të tjera”, thuhet në përgjigjet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.

Në MZHE, thonë se kuadrot profesionale të cilat do të angazhohen në operim dhe mirëmbajtje do të jenë mjaft të nevojshme. Po ashtu në këtë ministri flasin edhe për mundësinë e përhershme të punësimit. “Gjatë operimit të termocentralit pritet të punësohen rreth 550 punëtorë të përhershëm, si dhe rreth 1500 te tjerë të nënkontraktuar për shërbime të ndryshme”, thonë në MZHE.

Sipas tyre i tërë procesi do të udhëhiqet nga investitori privat, kompania amerikane Contour Global dhe të gjitha ata që do të angazhohen do t’i nënshtrohen konkurseve. Por, ata që synojnë të vazhdojnë karrierën në këtë termocentral duhet të kenë kualifikime dhe licencimet e nevojshme. “Profesionet e kërkuara për kryerjen e punëve në TC “Kosova e Re”, individët apo kompanitë që do të duan të angazhohen duhet të përgatiten dhe të licencohen për shërbimet që i ofrojnë, pasi që konkurrimi do të jetë i hapur dhe konkurrues”, thuhet në përgjigjet e ministrisë.

Në ministrin e Punës, që është pjesë e Komitetit Drejtues të Projektit Kosova e Re, thonë se ka profile të cilat do të mund të angazhoheshin gjatë fazës së ndërtimit por edhe më pas. “Sektori i ndërtimtarisë pritet se do të jetë më i kërkuara gjatë fazës së ndërtimit. Ne jemi pjesë përbërëse e komitetit dhe gjithsesi çdo kërkesë që na bëhet si për trajnime apo bashkëpunime të tjera si ministri do të jemi të gatshëm”, deklaruan në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Njohësit e sektorit të energjisë thonë se tashmë jemi vonë në përgatitjen e stafit për termocentralin e ri.

Lulzim Syla, pronar në kompaninë Elen, tha se duhet kohë dhe specializim adekuat për të rinjtë që do të punësohen në projektin Kosova e Re. “Tek faza e pare prapë rrezikojmë që si kompani vendore të marrim pjese vetëm si kompani ndërtimore si heqje dheu, beton e asfalt, Ndërsa, pjesa e dytë ka të bëjë me menaxhim ku personeli do të përbëhet nga inxhinier të makaronikes, energjetikës, elektro-teknikës, elektronikës automatikës, efiçiencës, makinerisë etj”, tha Syla.

Kosova, sipas tij, nuk po arrin të mbulojë kërkesat e tregut për disa profesione, pasi ka mungesë të theksuar të personave të kualifikuar. Një nga këto profesione është edhe sektori i inxhinierisë.

“Në asnjë raport as të qeverise tonë e as te institucioneve ndërkombëtarë që kanë participuar në mbështetje të projektit të Termocentralit te ri nuk kanë parapa në asnjë vend se ku do ta marrin stafin e kualifikuar me njohuri të veçanta”, tha Syla

Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), Safet Gërxhaliu përmendi disa nga sektorët që sipas tij do të jenë më të kërkuar gjatë punëve në projektin Kosova e RE.

“Ndërtimtaria , energjetika, transporti, përpilimi i metaleve , ambientalizmi e IT-ja do të jenë vetëm disa nga sektorët ku kërkesa do të jetë më e madhe”, tha Gërxhaliu.

Sipas tij, efekti i termocentralit do të jetë edhe më i madh atëherë kur në kuadër të tij do të kyçen kompanitë vendore.

Kosova ka kompani të fuqishme në sektorin e energjisë të cilat kanë arritur të finalizojë projekte milionëshe gjatë modernizimit të termocentraleve aktuale dhe mihjes së KEK-ut. Ato tashmë e kanë përvojën për të punuar me kompanitë të fuqishme ndërkombëtare në realizimin e projekteve të mëdha.

Telegrafi,  22.06.2016

Për dekada me radhë, familja mbretërore ka përdorur rezervat e pamasa të naftës për t’u mundësuar një jetesë komode shtetasve saudit. Këtu përfshihet edukimi dhe shëndetësia falas, tarifa të reduktuara të energjisë elektrike dhe mijëra vende pune në administratë. Një fuçi nafte vlerësohet poshtë 30 dollarëve, krahasuar me mbi 100 dollarë që shitej në qershor të 2014-s

Me tesha të bardha tradicionale dhe rezyme të rregulluara bukur, djemtë sauditë kishin mbushur një korridor të tërë në një prej universiteteve të kryeqytetit, Riad. Në radhë të gjata, ata prisnin për t’u intervistuar nga punëdhënësit në përpjekje për të gjetur një punë të re.

Ky është një nga tri panairet e punës që janë bërë në dy javët e fundit dhe prania masive e kandidatëve, pjesërisht erdhi nga frika që i ka kapluar të rinjtë për të ardhmen. Shumë prej tyre pyesin se si do të jetë Arabia Saudite tani që çmimi i naftës është ulur në mënyrë drastike.

Për dekada me radhë, familja mbretërore ka përdorur rezervat e pamasa të naftës për t’u mundësuar një jetesë komode shtetasve sauditë. Këtu përfshihet edukimi dhe shëndetësia falas, tarifa të reduktuara të energjisë elektrike dhe mijëra vende pune në administratë. Askush nuk paguan taksa dhe nëse do të respektoheshin më shumë të drejtat politike, atëherë ky vend nuk do të kishte të sharë për shumicën e njerëzve.

Një fuçi nafte vlerësohet poshtë 30 dollarëve, krahasuar me mbi 100 dollarë që shitej në qershor të 2014-s. Buxhetit të shtetit i është hequr një llokmë goxha e madhe dhe tani stili i jetesës i vendosur nga mbretëria rrezikon që të shkërmoqet. Arabia Saudite është ekonomia më e madhe ndër vendet arabe dhe një aleat i rëndësishëm i SHBA-së.

Rënia e naftës i ka dhënë efektet e para në vend. Shumë projekte janë shtyrë për më vonë, ndërkohë që ministrive u është vendosur një limit për shpenzimet. Sikur të mos mjaftonte, drejtuesit e vendit tani po bëjnë diskutime që një herë e një kohë konsideroheshin si të pamendueshme, si vendosja e taksave dhe shitja e aksioneve të kompanisë më të kushtueshme të planetit, “Saudi Aramco”.

Katër prej shteteve më të mëdha prodhuese të naftës, Arabia Saudite, Katari, Rusia dhe Venezuela diskutuan në Doha të martën për të ngrirë prodhimin e naftës, me qëllim rritjen e vlerës së “arit të zi”. Por nëse vendet e tjera prodhuese, Irani, Iraku dhe Azerbajxhani nuk veprojnë njësoj, atëherë vështirë që kjo masë të ketë efekt. Drejtuesit azerbajxhanas nuk e kanë me qejf uljen e prodhimit, ashtu si edhe Irani, që kërkon të rifitojë pozitat në treg. Prej shumë vitesh, iranianëve iu ndalua të shisnin naftë, për shkak të embargos.

Për të rinjtë sauditë (70% e popullsisë është nën moshën 30-vjeçare), kriza e naftës ka ulur pritshmërinë në jetë. Ka të ngjarë që tani ata do të duhet të punojnë më shumë sesa prindërit e tyre, do të kenë më pak siguri dhe benefite në punë.

“Për brezin e vjetër, ishte më e lehtë. Ata sapo dilnin nga bankat e shkollës do të nisnin një punë në shtet. Që kjo të ndodhë tani, të duhet një specializim i mirë. E gjithë barra na ngelet ne”, tha Abdulrahman Alkhelaifi, 20 vjeç, ndërsa po bënte pushimin e punës te “McDonald”-i.

Është e vështirë të mos të vlerësosh rolin që “ari i zi” ka luajtur në Arabinë Saudite. Brenda disa dekadash ai e shndërroi një vend të varfër, përgjithësisht rural në mjaft të zhvilluar, ku shtetasit e saj u gjendën mes të mirave dhe bollëkut. Qytetet e vendit me 21 milionë banorë zbukurohen nga rrokaqiejt, ndërsa shoferët, makina të preferuara kanë fuoristradat. Mirëqenia që vinte nga nafta i dha mundësinë familjes mbretërore që të mbante pushtetin, të bënte një diplomaci imponuese dhe të investonte miliona dollarë në promovimin e një rryme islami të interpretuar ashpër anembanë botës.

Në familjet saudite të ardhurat u rritën shumë, gjithashtu edhe numri i të diplomuarve u shtua disa herë. Por këto vite të arta nuk u shfrytëzuan nga pushtetarët për të ndërtuar një plan të qartë ekonomik, të pavarur nga nafta. Rreth 90% e të ardhurave të qeverisë vijnë nga “ari i zi”, ndërkohë që 70% e sauditëve janë të punësuar në administratë. Madje dhe sektori privat varet nga qeveria sa u përket shpenzimeve.

As përparimet në arsim nuk krijuan një klasë punëtorësh të zellshëm dhe profesionistë. Shumica e inxhinierëve dhe punonjësve në shëndetësi janë të huaj, ndërkohë që mjaft prej tyre e lënë punën në mesditë apo edhe më parë.

Por që prej 2014-s, qeveria po i shtyn të rinjtë të gjejnë punë në sektorin privat, aty ku rrogat janë më të ulëta dhe puna më e rëndë.

“Modeli i qëndrueshmërisë i ekonomisë sauditë është bërë çështje. Ulja e çmimit të naftës mund të shikohet si një thirrje për t’u zgjuar”, tha kryeekonomisti i “Jadwa Investiment”, Fahad Alturki. Ai shton se nuk ka vend për panik, sepse shteti arab ka mundësi të manovrojë e të përmirësojë të ardhmen. E kjo për shkak të rezervave të mëdha financiare. Gjithashtu borxhi është i ulët dhe investimet në infrastrukturë mund të sjellin shpërndarje të kapitalit dhe punë. Por diferencat mes brezave janë të dukshme.

Një grua që së fundmi mori doktoraturën në Mjekësi në SHBA tha se i ati i saj që kishte bërë karrierë ushtarake, u trajnua jashtë, iu fal shtëpia, shëndetësinë e kishte falas dhe gjithashtu edhe shkolla për fëmijët. Edhe e ëma që u diplomua si mësuese e gjuhës arabe, u punësua afër shtëpisë dhe iu dha para nga shteti vetëm se u diplomua.

Kurse ajo nuk po gjen dot punë, edhe pse është më e miredukuar dhe flet rrjedhshëm anglisht. Edhe i shoqi i shkolluar në SHBA është në të njëjtën situatë. Ata janë të detyruar të jetojnë te familja e prindërve.

oil petroleum nafte“Prindërit e mi kishin mjaft mundësi. Ata fitonin mirë dhe ne kishim jetesë mjaft të kënaqshme. Unë kam menduar se e njëjta gjë do të ishte dhe për ne”, tha doktorantja e mjekësisë, që preferoi të qëndronte anonime.

Problemet ekonomike vijnë në një moment kur në familjen mbretërore ka ndryshim brezash dhe Lindja e Mesme është e trazuar.

Shteti tani drejtohet nga princi Mohammed bin Salman, i ati i të cilit anashkaloi princër të tjerë me më shumë eksperiencë, për ta vendosur 30-vjeçarin në këtë detyrë. Ky veprim solli jo pak pakënaqësi brenda familjes.

Princi Mohammed, ministër i Mbrojtjes dhe i dyti në radhë për fronin, ka nisur një luftë të kushtueshme në Jemen dhe kërkon ndryshime radikale, si rritja e çmimit të naftës, vendosja e taksës dhe privatizimi i kompanive shtetërore.

Por vënia në zbatim e tyre nuk po funksionon dhe kjo ka shkaktuar amulli mes bizneseve që nuk dinë se si të planifikojnë saktë në pesë vitet e ardhshme.

Për më tepër që shtetasit sauditë nuk janë mësuar me ndryshime të shpejta.

Një drejtues tha se ndryshimi duhet të bëhet, por jo me ritme të shpejta, pasi mund të dëmtojë bizneset e vendit.

Statistikat tregojnë se në tregun vendas çdo vit nisin punë 250 mijë të rinj sauditë. Përshtatja e tyre konsiderohet një sfidë mjaft e madhe.

Mangësitë e të diplomuarve u panë në panairet e punës. Shumica janë të diplomuar në universitetet shtetërore, të cilat kanë dështuar në formimin profesional të të rinjve, ashtu siç punëdhënësit i kërkojnë.

Shumica e të intervistuarve thanë se kurrë nuk kishin punuar më parë dhe prindërit e tyre ishin të punësuar në qeveri.

Madje, pavarësisht eksperiencës së mirë që mund të merrnin në kompanitë private, shumë kandidatë preferonin rehatinë e punës në shtet.

“Puna në privat është eksperiencë e mirë, por aty nuk ka pushim dhe as siguri për të ardhmen. Ditët janë të gjata dhe nuk të lënë as të punosh”, tha 24-vjeçari Ali al-Ariyani.

Në një zonë të ndarë vetëm për femrat, shumë kandidate ankoheshin se universiteti nuk u kishte dhënë aftësitë e nevojshme në kompjuter, që kërkohen aktualisht nga punëdhënësit.

“Është shqetësues fakti që universitetet tona nuk na kanë përgatitur siç duhet për t’iu përshtatur tregut të punës. Shumë spitale preferojnë punonjës të huaj, të cilët i paguajnë më pak se ne vendasit”, tha 23-vjeçarja Khuloud al-Khateeb.

Në vitet e fundit, shteti saudit ka penalizuar kompanitë që kanë pak punonjës vendas. Por shumë punëdhënës ankohen për këtë ligj, i cili i detyron të shpenzojnë më shumë për njerëz që kontribuojnë fare pak.

Në dyqanin e “McDonald”-it në Riad, të huajt marrin 320 dollarë në muaj, kurse vendasit 1,460 dollarë, një pjesë e kompensuar nga shteti. Kompania gjithashtu ka krijuar programe të veçanta për vendasit që u jep mundësinë atyre të përparojnë në hierarki.

Punonjësit sauditë, gjatë pushimit, tregojnë se ata e duan punën e tyre, por kanë frikë se nuk do të jenë aq të suksesshëm, sa edhe prindërit.

Ata e dinë se tani qeveria ka më pak të ardhura të punësojë shtetasit, kështu që u duhet të punojnë më fort.

“Qeveria është e mirë, por ne jemi brez i llastuar. Të gjithë duan punë shteti”, thotë 21-vjeçari Ahmed Mohammed. Ky mendim u pranua edhe nga shokët e tij. Kolegu Alkhelaifi shtoi: “Të gjithë duan që të rrinë rehat në shtëpi e të paguhen”.

Gazeta Shqip, 18.02.2016

Gjatë fazës së ndërtimin të termocentralit “Kosova e Re” do të punësohen deri në 10 mijë persona, ndërsa pas përfundimit të ndërtimit të termocentralit në vazhdimësinë e prodhimit do të punësohen vetëm  500 persona.

Kështu është shprehur, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci në emisionin “Euro Tribuna” në Tribuna Channel.

Stavileci shtoi se mijëra vende pune do të jenë të profileve të ndryshme.

Stavileci tha janë dakorduar me kompaninë investuese  që të gjitha punët dhe profilet që kanë mundësi t’i kryejnë kompanitë vendore. Ai  shtoi se vetëm në raste që nuk ka profile të caktuara në Kosovë atëherë ata do të mund ta sjellin nga jashtë.

Tribuna,  22.12.2015

Zëvendëskryeministri, njëherësh ministri i Punëve të Jashtme, Hashim Thaçi,  përmes një statusi në Facebook, ka komentuar në lidhje me raportin e liberalizmit të vizave si dhe për projektin e ndërtimit të termocentralit “Kosova e Re”.

Lexojeni të plotë postimin e Thaçit:

“Sot Kosova kishte dy lajme të mira: Raportin pozitiv për liberalizimin e vizave, i cili i hap rrugë heqjes së izolimit shumëvjeçar të Kosovës në muajt në vijim, dhe nënshkrimin e njërit prej projekteve më të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, ndërtimin e TC “Kosova e Re”. Përveç një ndikimi të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik me projektin TC “Kosova e Re”, ne po krijojmë edhe një ambient të favorshëm për tërheqjen e investimeve të tjera të drejtpërdrejta. Investitorët e rinj më nuk do ta kenë barrë problemin kryesor të zhvillimit të biznesit, furnizimin me energji elektrike.

TC “Kosova e Re” është investimi më i madh i huaj në Kosovë, i cili në fazën e ndërtimit do të punësojë rreth 10 mijë persona. Ndërsa, pas futjes në linjë të gjenerimit, në këtë termocentral do të kemi edhe rreth 550 vende të përhershme të punës për qytetarët e Kosovës. HTH”, ka shkruar Thaçi në Facebook.

Telegrafi,  19.12.2015