info@energjia.al

Gjashtë muaj afat kishte qeveria e Isa Mustafës, që të themelonte Bordin Mbikëqyrës dhe Bordin Menaxhues të Kombinatit Trepça, që nënkuptonte edhe fillimin e zbatimit të Ligjit për të, por kjo nuk u arrit që prej miratimit të kornizës ligjore.

Tani, i gjithë procesi, sipas përfaqësuesve të kombinatit Trepça, mbetet i ngrirë deri pas zgjedhjeve të 11 qershorit dhe krijimit të Qeverisë së re.

Drejtori i Trepçës, Ahmet Tmava, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thotë se mos përfundimi i këtij procesi ka pasur efekte negative për Trepçën, pasi që nukështë arritur të fillohet me politikat zhvillimore të kësaj ndërmarrje.

“Me rënien e Qeverisë së Kosovës do të ketë prolongim të zgjedhjes së Bordit Mbikëqyrës dhe Bordit menaxhues deri në formimin e qeverisë së re. Kjo ka ndikuar shumë në zhvillimin e Trepçës pasi që nuk mund të shënohet epoka e re zhvillimore pa u regjistruar ndërmarrja e re që më pas kjo ndërmarrje të hyjë në politikat zhvillimore”, thekson Tmava.

Bordi Mbikëqyrës i Trepçës i cili sipas Ligjit është dashur të themelohet brenda gjashtë muajve nga miratimi i ligjit në Kuvendin e Kosovës, do të duhej të përbëhej nga nëntë anëtarë, të cilët nuk mund të jenë anëtarë të forumeve politike. Ata thuhet se duhej të ishin ekspertë në fusha të caktuara, që nevojiten për mbikëqyrjen e kombinatit.

Ky bord më pas do të duhet të zgjedh edhe anëtarët e Bordit Menaxhues të Trepçës.

Kuvendi i Kosovës miratoi në tetor të vitit të kaluar Ligjin për Trepçën me të cilin, siç thanë deputetët, gjiganti ekonomik rimëkëmbet dhe rikthehet në treg.

Ligji e përcaktoi Qeverinë e Kosovës si pronare të 80 për qind të aksioneve të kombinatit, me synimin, siç thotë, të rikthimit të kontrollit në gjithë gjigantin.

Në kohën kur ishte miratuar Ligji për Trepçën udhëheqësit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë e nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij Ligji.

Ata ishin shprehur optimistë se me miratimin e Ligjit për Trepçën, kësaj kompanie do t’i kthehet nami që ka pasur në të kaluarën.

Por, për përfaqësues të sindikatëssë Trepçës, institucionet kompetente neglizhuan gjithë procesin dhe i krijuan humbje të mëdha ndërmarrjes.

Shyqyri Sadiku, kryetar i sindikatës së Trepçës në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se Trepça ka mbetur pa menaxhment dhe pa mbikëqyrje. Sipas tij, Trepça ka mbetur në vakum institucional dhe pasojat do të jenë të mëdha.

“Gjendja e Trepçës krahasuar me vitet paraprake është shumë më keq edhe sa i përket organizmit, edhe sa i përket prodhimit. Krahasuar me vitin paraprak këtë vit kemi 5,700 tonë më pak prodhim të xehes. Ne kemi menduar që me kalimin e Ligjit për Trepçën do të kemi zhvillim ekonomik të Trepçës, do të formohet bordi, por kjo është një neglizhencë e qeverisë e cila nuk i ka zgjedhur bordet dhe pasojat e kësaj do t’i bartim të gjithë”, ka theksuar Sadiku.

Për gjendjen jo të mirë në kombinatin metalurgjik Trepça flet edhe Isuf Beqiri, minator në minierën e Stantërgut.

“Kurrë me keq kombinati Trepça nuk ka qenë se sa që është tani. Ligji nuk ka filluar ta zbatohet, kjo Qeveri nuk ka bërë asgjë për të bërë bordin dhe tani jemi në një gjendje jo të mirë, i ka humbur vleftën kombinatit i cili në të kaluarën e ka mbajtur tërë Ish Jugosllavin e tani nuk po arrin të na mbajë 1 mijë punëtorë”, shprehet Beqiri..

Trepça llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish-Jugosllavi. Në vitet e tetëdhjeta, aty punonin mbi 20 mijë punëtorë.

Ndërkaq, vitet e fundit, ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numëronte më shumë se 1,400 punëtorë.

Trepça, sot, brenda Kosovës, përbëhet prej 41 njësive të ndryshme, që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha: në miniera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovicë dhe në kompleksin e shkritoreve.

Por, një pjesë e madhe e këtyre kapaciteteve janë të degraduara, për shkak të mungesës së mirëmbajtjes ose mungesës së investimeve, e madje edhe keq-shfrytëzimit në të kaluarën.

Nisur nga i gjithë ky degradim i kombinatit që është bërë gjatë këtyre viteve të pasluftës, ekspertë të fushës, kishin vlerësuar se gjigantit i duhet kohë të rimëkëmbet, por, se kjo mund të arrihet me një punë të madhe dhe me njerëz profesionistë.

Telegrafi,  18.05.2017

Kuvendi i Shqipërisë miratoi gjatë seancës së sotme projektligjin për Miratimin e Shtesës së Koncesionit ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë si autoritet kontraktues dhe Nesko Metal si koncesionari për disa objekte të industrisë së bakrit dhe të kromit.

Në fjalën e tij para deputetëve, Ministri i Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri deklaroi se marrëveshja e koncesionit është lidhur në vitin 2001 dhe tashmë kanë kaluar rreth 15 vite nga momenti kur ajo ka filluar të vihet në zbatim. Sipas tij, gjatë gjithë kësaj periudhe palët kanë kaluar situata dhe realitete që e bëjnë të domosdoshëm reflektimin kontraktual të tyre.

Shoqëria koncesionare “Beralb” SHA ka investuar deri më tani (pra në gjysmën e periudhës koncesionare), rreth 80 milionë USD, nga 32 milionë USD që detyrohej të investonte për të gjithë periudhën koncesionare 2001 – 2031. Pra në gjysmën e periudhës koncesionare, shoqëria koncesionare ka investuar më tepër se dyfishin e vlerës totale që do duhej të investonte.

Siç dihet shoqëria “Beralb” SHA, zotërohet nga shoqëria Turke “Ekin Maden San.Tic AS”, një nga shoqëritë minerare më të rëndësishme në Turqi si dhe gjigandi Kinez “Jiangxi Copper Corporation”. Pra, në fakt, në këtë investim që është duke u realizuar është e pranishme edhe një ndër kompanitë më të mëdha minerare në nivel botëror.

“Nuk do të kishte asnjë interes ekonomik për vendin, nëse Koncesionari do të ndalte investimin e vazhdueshëm në objektet e marra me koncesion. Për këtë qëllim, Koncesionari, nëpërmjet kësaj shtese të marrëveshjes merr përsipër të vazhdojë investimin, përsa kohë ka një zgjatje të afatit të koncesionit”, theksoi z.Gjiknuri.

Z.Gjiknuri deklaroi se gjatë diskutimeve në Komisionet kuvendore janë ngritur edhe disa shqetësime nga deputetët dhe ndaj atyre u duhet dhënë sqarimi për të informuar dhe opinionin publik.

Konkretisht, ai ju referuar shqetësimit të parë në lidhje me bazën ligjore të shtyrjes me 12 vjet të jetëgjatësisë së këtij koncesioni.

“Marrëveshja Koncesionare është miratuar me ligj dhe si e tillë mund të ndryshohet vetëm me ligj.  Pra, marrëveshja e koncesionit po ndryshon me një akt që ka të njëjtën hierarki në hierarkinë e normave juridike, me ligjet organike që rregullojnë veprimtarinë koncesionare në Republikën e Shqipërisë. Akti ndryshues përfaqëson një ligj të posaçëm dhe si i tillë mund të përmbajë dispozita që ndryshojnë dhe jo domosdoshmërisht bien në kundërshtim me dispozita ligjore që rregullojnë në përgjithësi veprimtarinë koncesionare”, nënvizoi z.Gjiknuri duke kujtuar se nuk është i pari rast i tillë sepse në të njëjtën formë Kuvendi ka vepruar edhe me koncesionin e kromit dhe projektin e Devoll Hydropoëer.

Edhe në kuptim të nenit 16 të Ligjit Nr. 10304 datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në R.SH”, ministri përgjegjës ka të drejtë të negociojë një marrëveshje me kushte lehtësuese, afatet e së cilës mund të shkojnë deri në 99 vjet, por pasi të miratohet nga Kuvendi.

Shqetësimi i dytë është sa i takon përcaktimit fiks të rentës minerare prej 3% për gjithë periudhën e koncesionit duke e konsideruar jo në interes të shtetit.

“Së pari, ky është niveli i rentës minerare së cilës i nënshtrohen përpunuesit e mineralit, i përcaktuar aktualisht në legjislacionin shqiptar, për mineralin bakër. Së dyti, në marrëveshjen e koncesionit të vitit 2001, është miratuar një dispozitë stabiliteti ligjor, që detyron OSHA të garantojë koncesionarin që kuadri ligjor mbi bazën e të cilës është lidhur marrëveshja, të zbatohet gjatë gjithë periudhës koncesionare. Në kohën e lidhjes së marrëveshjes, renta minerare ishte në nivelin 2%, ndërkohë që me ndryshimet e mëpasshme ligjore, koncesionari u detyrua të paguajë rentë minerare fillimisht në nivelin 4% e më pas 6%. Duke mos qenë dakord me sa më sipër, koncesionari hapi disa procese gjyqësore kundër Autoriteteve Doganore (që veprojnë si agjente për mbledhjen e kësaj takse), procese gjyqësore që në të gjitha rastet janë fituar nga koncesionari”, u shpreh z.Gjiknuri.

Pas diskutimeve dhe negociatave të vazhdueshme, Koncesionari pranoi që niveli fiks i rentës minerare të përcaktohej në marrëveshje jo më në nivelin 2%, por 3 %, duke filluar nga momenti i miratimit të shtesës së marrëveshjes. Pra ky kusht i negociuar, është tërësisht në favor të ineteresave të shtetit Shqiptar, për shkak se niveli i rentës minerare është rritur nga 2% në 3%.

Shqetësimi i tretë i ngritur ka të bëjë me regjimin fiskal të pandryshueshëm për të gjithë periudhën e koncesionit, pra TVSH 20%, tatim-fitimi 10% dhe dividenti 10%. Në këtë rast duhet sqaruar se ky kusht është negociuar edhe në frymën e parashikimit të dispozitës së stabilitetit të përcaktuar në marrëveshjen bazë të koncesionit, të vitit 2001.

Duke adresuar një tjetër shqetësim që ka të bëjë me sigurinë e vazhdimësisë së punës nga ana e koncesionarit, z.Gjiknuri tha se në shtesën e marrëveshjes është parashikuar kryerja e një investimi shtesë në vlerën prej 8 milion USD. Edhe në këtë rast nuk është në interesin e koncesionarit ndalimi i punës, përsa kohë, ndalimi do të shoqërohej me masa penalizuese nga ana e Autoritetit Kontraktues, për shkak të mungesës së investimit.

Duke ju referuar shqetësimeve për ndryshimin e objekteve të koncesionit nga marrëveshja bazë, z.Gjiknuri tha se në bazë të marrëveshjes bazë të vitit 2001, në Aneksin 1 parashikohet një listë e gjatë e objekteve të koncesionit  që i jepeshin koncesionarit. Referuar kushteve të Marrëveshjes, koncesionari kishte të drejtën që në varësi të studimeve dhe interest të tij ekonomik të merrte ose jo në dorëzim disa prej këtyre objekteve koncesionare. Rezulton se disa nga këto objekte koncesionare, të përfshira në listën e objekteve koncesionare, sipas aneksit 1 të marrëveshjes bazë, jo vetëm që nuk janë marrë në dorëzim nga koncesionari, por janë disponuar nga Autoriteti Kontraktor duke ua dhënë koncesionarëve të tjerë.

“Në kushtet kur këto objekte nuk i janë dorëzuar asnjëherë koncesionarit, pavarësisht se edhe nga ana e tij nuk janë kërkuar, dhënia palëve të tjera si objekte koncesioni në marrëveshje/leje të tjera minerare me subjekte të tjera, pa marrë më parë pëlqimin e Koncesionarit apo pa ndryshuar marrëveshjen, mendojmë se do të krijonte rrezik potencial që Koncesionari ta ngrinte në të ardhmen  pretendime ndaj Autoritetit Kontraktor për shkelje të detyrimeve të marrëveshjes. Pikërisht, me këtë saktësim që ne i bëjmë objekteve koncesionare, duke përjashtuar tashmë ato objekte të cilat sipas vendimeve të mësipërme iu janë dhënë palëve të treta, do të qartësohen detyrimet e palëve dhe njëkohësisht do të shmangen pretendimet potenciale që mund të ngrinte Koncesionari në të ardhmen në dëm të shtetit”, nënvizoi Gjiknuri.

energjia.al  28.04.2017

Enti Rregullator i Energjisë i është drejtuar Kuvendit me një kërkesë për amendime ligjore që synojnë rritjen e pavarësisë së institucionit dhe rritjen e kapaciteteve profesionale.

“Domosdoshmëria e rishikimit nga Parlamenti për statusin  dhe pavarësinë e ERE-s. Për respektimin e direktivës së BE lidhur me një Ent Rregullator të Pavarur është e nevojshme dhe e domosdoshme miratimi nga Kuvendi i dy amendimeve, të cilat do të ndikonin në punën tonë në mënyrë cilësore”,- cilëson ERE në kërkesën ndaj Kuvendit.

Të dy këto amendime janë paraqitur nga një grup deputetësh të të gjithë krahëve politikë, që në muajin prill të vitit 2015, janë diskutuar në Komisionet Parlamentare, janë diskutuar në seancë parlamentare, dhe mbetet vetëm për t’u votuar në Parlament.

“Këtë e kërkojmë sepse miratimi i këtyre dy amendimeve nga Kuvendi përmbush një nga kushtet kryesore  të implementimit të Paketës së Tretë të Energjisë, “Për një Pavarësi Funksionale dhe Financiare të Entit Rregullator të Energjisë”, argumenton ERE.

Enti Rregullator i Energjisë nuk financohet nga buxheti i shtetit, por nga tarifat e rregullimit që merr nga kompanitë e rregulluara, kjo e bën atë më fleksibël në punën e tij, të veçantë në lidhje me institucionet e tjera të pavarura, si dhe shumë specifik dhe me impakt të drejtpërdrejte në ekonomi.

Mosmiratimi i këtyre amendimeve ka penguar në miratimin e strukturës së këtij institucioni, ai vazhdon të funksionojë me strukturën e para 11 viteve, strukturë që i përkiste vetëm sistemit të energjisë elektrike, duke mos pasur asnjë shtesë për Gazin Natyror, shpjegon më tej Enti në kërkesën për Kuvendin.

“Në kushtet aktuale kemi  shtimin në mënyrë intensive të problemeve të Gazit Natyror. Me projektin TAP dhe IAP, jemi vendosur në vështirësi të mëdha në realizimin e detyrave tona, të cilat kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe profesionale. E kemi të domosdoshme ngritjen e Departamentit të Gazit, por që kemi pengesën kryesore, atë të miratimit të strukturës së këtij institucioni. Mosmiratimi i këtyre dy amendimeve në këtë legjislaturë do të ishte një pengesë e madhe dhe serioze në punën tonë, e cila sa vjen dhe shtohet me ritme të larta” , përfundon ERE në argumentet e saj për ndryshimet.

Revista Monitor,  18.04.2017

Fjala e Ministrit të Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri gjatë seancës së sotme parlamentare:

Sapo dëgjuam poezinë e radhës për Zharrëzën, nga njeriu që Zharrëzën nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë edhe vite më parë kur problemi ka qenë prezent. Fatkeqësisht, kur erdhe këtu me poezinë tënde mund të kishe gjetur një rresht diku që të paktën të thoje një fjalë të mirë për këtë qeveri. Ti na dole një delirant, delirant i fjalës së lirë apo i interesave popullore të Zharrëzës, duke bërë lidhje fallco dhe duke e nxjerrë në pah që ajo protestë u instrumentalizua politikisht dhe synonte të linte në hije atë që në fakt po bënte qeveria shqiptare prej dy muajsh. Disa të vërteta duhen thënë. Fatkeqësisht, edhe media shpesh dominohet nga tendenca populiste kundër çdo gjëje të mirë që mund të bëhet në këtë vend. Problemi i Zharrëzës është shumë më i thellë, problemi ka filluar 10 vite më parë kur njerëzit protestonin dhe ziheshin me dru nga policia. Asnjë masë qeveria e asaj kohe nuk kishte marrë. Përkundrazi, as në media nuk dilte problemi. Madje, deputetë tanë janë tërhequr zvarrë kur kanë qenë bashkë me banorët për të protestuar apo për të ngritur shqetësimin dhe asnjë njeri nuk e ngriti zërin.

Kjo qeveri që në vitin 2013 e mori seriozisht këtë problem dhe gjëja e parë që bëmë vumë sizmografët. Instituti i Gjeoshkencave është një institut shkencor dhe i vetmi përgjegjës që mund të nxjerrë ndonjë lidhje shkak-pasojë pasi ky është problem shkencor, nuk është çështje poezie. Këto janë fenomene shkencore që duan kohë të hetohen, nuk janë nga ato zgjidhje që jepen kështu duke pirë kafe në tavolinë. Këtij instituti i mungonin sizmografët për të monitoruar zonën e Zharrëzës. Pikërisht për shkak të presionit tone, edhe duke detyruar Bankersin meqë ti e ke merak, bëmë që të bliheshin sizmografët dhe që të monitorohej në mënyrë më të imtë zona.

U mor masa e dytë, kompania italiane SNAPE e cila injektonte fluide me presion në puse. Nafta jonë është një naftë e rëndë, e cila nxirret bashkë me një pjesë të ujit dhe uji teknologjik duhet futur diku, është një pus i thellë që shpohet dhe futet me presion aty. Mendohet që ky fenomen mund të ketë lidhje shkak-pasojë me lëkundjet. Edhe instituti ynë, pas matjeve të shumta dhe kur tërmetet u rikthyen me intensitet në periudhën e Dhjetorit të vitit 2016 veproi menjëherë.

Qeveria pezulloi injektimin e ujit teknologjik i cili ka edhe një faturë ekonomike, që ta dinë shqiptarët se janë 20 milion dollarë në vit që i mungojnë ekonomisë kombëtare. Gjithësesi detyra e parë e qeverisë është të prandalojë çdo lloj pasoje të rëndë për banorët dhe ne ndaj e ndaluam injektimin. Qeveria duhet të dalë në konkluzione shkencore se nuk janë çështje që zgjidhen me poezi këto.  Fjalë të bukura mund të thotë gjithësecili, dikush lexon më shumë, ty mbase ta ka dhënë natyra talent të shkruash por problemi është që do të marrësh vendime, do qeverisësh. Do marrësh edhe interesin ekonomik por do e fusësh në llogari edhe interesin publik të njerëzve. Ekonominë duhet ta zhvillosh por njëkohësisht duhet të ruash edhe shëndetin e njerëzve dhe të gjithë komunitetit aty. Kështuqë nuk janë vendime të thjeshta. E megjithatë, për të parandaluar çdo lloj pasoje ne morëm një vendim që pezulluam injektimin e ujit.

Ndërkohë, me urdhër të Kryeministrit, po atë ditë u ngrit një grup pune me specialistë nga Instituti i Gjeoshkencës, specialistë të naftës edhe specialistë të tjerë në fusha të tjera të emergjencës civile për të investiguar paraprakisht dhe për të nxjerrë konkluzione se çfarë lidhje ka ky fenomen, pra fenomenet e industrisë hidrokarbure me tërmetet. Arritëm në konkluzione paraprake që mund të ketë lidhje por nuk është konkluzion përfundimtar. Është fenomen shkencor i cili do vite monitorime, do edhe sizmografë shtesë të cilët ne do ti marrim dhe do ta monitorojmë më në thellësi zonën për të nxjerrë konkluzionet e sakta nëse do të dalë lidhja shkak-pasojë ndërmjet industrisë hidrokarbure dhe fenomenit të tërmeteve sepse tërmete aty edhe sot që flasim ka vazhdimisht. Për ta ditur, ajo është zonë e njohur sizmike ku pllakat tektonike kanë bashkimin me njëra-tjetrën dhe vazhdimisht ka tërmet. Na duhet një shpjegim shterues dhe për të kuptuar se çdo të bëjmë përfundimisht me atë komunitet. Edhe çfarë ngarkese do të ketë kompania edhe çfarë do të bëhet me industrinë e naftës. Ashtu siç kanë bërë vende të tjera të përgjegjshme, ky fenomen duhet studiuar për të dalë në konkluzionet nëse ka lidhje aktiviteti hidrokarbur me fenomenet e tërmeteve. Konkluzioni thashë është paraprak.

Asnjë shtet nuk mund të veprojë në mënyrë arbitrare dhe idioteske dhe të marrim masa të menjëhershme. Përkundrazi! Meqenëse e përmende vendimin dhe që duhet ta kishe përshëndetur, po të lexosh në vendim, pjesa e dëmshpërblimeve, e atyre 70 shtëpive që janë dëmtuar rëndë, gjysma përballohet nga qeveria dhe gjysma nga Bankers. Faji akoma nuk është përcaktuar përfundimisht dhe do ekspertizën ndërkombëtare që ne e kemi marrë. Sa për ta ditur shqiptarët, që në momentin që doli fenomeni dhe kur filluam pezullimin e operacioneve hidrokarbure në atë zone, përzgjodhëm 5 institute ndërkombëtare për të përzgjedhur një prej tyre. Zgjodhem Institutin Italian të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë që të sjellë ekspertët e tij për të investiguar fenomenin e operacioneve hidrokarbure, pra të kësaj teknologjie me lëkundjet e tokës, për të dalë me një konkluzion përfundimtar.

Nëse del në mënyrë shteruese, megjithëse ne besojmë se mund të ketë lidhje, pra nëse del që kjo ka lidhje patjetër që ne duhet të marrim masa konkrete. Masa të cilat mund të jenë ose reduktim të aktivitetit hidrokarbur në atë zonë ose ndryshim të çdo lloj aspekti teknologjik që mund të ketë lidhje me lëkundjet e tokës ose mbase edhe zhvendosje të banorëve kundrejt një kompensimi të drejtë që patjetër të gjitha këto shpenzime do ti paguajë kompania. Kjo është e shkruar qartë në marrëveshjen hidrokarbure dhe patjetër shteti do ta zbatojë këtë. Por, nuk mund të flitet këtu në mënyrë populiste dhe të dalësh e të hedhësh akuza të tilla pa parë se çfarë punë e mirë është bërë për të realizuar edhe këtë që kemi realizuar. Mbi të gjitha, qeveria tregoi përgjegjshmëri për të ndërprerë çdo lloj aktiviteti edhe me kosto ekonomike, në mënyrë që të parandalohej çdo lloj pasoje.

E dyta, të merremi pak me grevën, aspekte të grevës, se ju vetëm doni të mohoni se çfarë është bërë në këto 3 vite për një fenomen që thashë ka vite që ekziston dhe asnjë nuk ka guxuar të flasë madje njerëzit zhdëpeshin në dru dhe nuk i jepej një përgjigje. Ajo grevë, me një pjesë të tyre u manipulua. U financua nga një organizatë që drejtuesit e asaj organizate kanë qenë edhe drejtues të institucioneve që mbikëqyrnin naftën dikur. Njerëz që në atë kohë kur ishin tërmetet nuk e ngritën njëherë zërin. Përkundrazi, morën 7 veta peng sepse 400 banorë të tjerë nuk ju bashkuan atyre por plotësuan formularët e po bashkëpunonin me grupet e monitorimit për dëmshpërblimet. Pse nuk ia shtruat vetes pyetjen, ku ishin 400 banorë të tjerë? Përse 400 banorë të tjerë tek zyra e kryebashkiakes së Patozit po plotësonin formularët dhe po bashkëpunonin me grupet të cilët po monitoronin dëmtimet për të marrë shpërblimin?! Kush është e vërteta? 7 njerëz të manipuluar, të mbështetur edhe nga njerëz që duan të gjejnë kauzë politike, se ti nuk ke kauzë, ti je tipik njeriu që Zharrëzën nuk e dije megjithëse këto fenomene kanë qenë që më pare. Nuk të kam dëgjuar njëherë të flasësh atëherë në opozitë, meqenëse flet si opozitë tani por asnjëherë nuk e ngrite zërin. Përkundrazi, të doli një temë për të kapitalizuar dhe njerëzit që janë tipik populistë e nuk kanë dijeni nga shteti, marrin tema të ndryshme, bëjnë atë rokokonë e tyre për të qenë interesant tek njerëzit. Çdo njeri e bën atë.

Përkundrazi banorët e tjerë nuk u ngritën për këtë proces por besuan tek masat e qeverisë, bashkëpunuan me qeverinë dhe po prisnin daljen e vendimeve. Vendimet e qeverisë dalin pas konkluzioneve paraprake, nuk janë vendimet e qeverisë si ato ëndrrat që të vijnë në kokë, as si ide. Vendimi i qeverisë do një strukturë, do të dhëna paraprake, do konkluzione, do edhe faturë. Pikërisht këtë bëmë ne por 7 njerëz të manipuluar politikisht dhe të mbështetur edhe nga organizata jo qeveritare me financim për ti bërë presion qeverisë pasi ky është një plan më i thellë. Plani ishte të bllokoheshin institucionet shqiptare por qeveria patjetër reagoi në kohë sepse ishte në proces të punës së saj. Plani ishte për të mbledhur çdo plagë sociale që janë normale për një vend, në çdo vend demokratik ka plagë sociale. Synohej për të mbledhur grupe, për të bërë presion ndaj çdo ministrie të qeverisë shqiptare në mënyrë që të bllokohej puna. Dhe ky është plani i vërtetë. Këtë duan njerëz si ty apo opozitë si ata që janë në çadër, që çdo lloj pakënaqësie sado e vogël të jetë të mbledhë një grup dhe në formë presioni të gjunjëzojë qeverinë. Nuk qeveriset shteti kështu, as me njerëz si ty që thjesht bëjnë poezi këtu. Prandaj, minimalisht kur dole këtu duhet të kishe thënë se qeveria reagoi në kohë për herë të parë për një fenomen që ka 10 vjet.

Ti flet për sistemin hidrokarbur por nëse ne do të ishim të blerë nga Bankersi meqë thua kështu, a nuk ishim ne që në vitin 2014 ngritëm disa taksa të holluesit dhe të gjithë proceseve të tjera teknologjike që përdoren nga Bankersi dhe që praktikisht i sollën Buxhetit të Shtetit 40 milion dollarë më shumë çdo vit?! Po të ishim ne të blerë nga Bankersi, pse do të bënim audit ne dhe do të shkonim në arbitrazh ndërkombëtar duke e ngarkuar Bankersin me qindra milionë dollarë, duke pretenduar shpenzime të fryra në mënyrë që të evadoheshin taksat, tatim fitimi mbi shtetin shqiptar?! Sot që flasim, vetëm për vitin 2011, Bankers ka paguar 37 milion dollarë më shumë të cilat kanë vajtur në Buxhetin e Shtetit. Kjo qeveri ka treguar përgjegjshmëri. Qeveria nuk mund të bjerë pre e frymës populiste të njerëzve që janë të papërgjegjshëm, që meqenëse ka një tendencë anti-kapitaliste apo njerëz që vjen dikush dhe thotë ta sulmojmë industrinë sepse i tillë je dhe ti. O burra ti turremi kompanive ne me gjoba ti mbyllim, apo siç thoshte diku ta mbyllim fare naftën. Me llafe, se ke ti në dorë ta mbyllësh, as ne me dëshirat tona. Ajo do një qasje shumë të strukturuar që do të vijë, e thashë mbas konkluzioneve që do të dalin nga puna shkencore, jo nga vargje poetike që thuhen këtu në parlament. Puna shkencore është punë shkencore. Do djersë puna, do ulesh aty do bisedosh edhe me shkencëtar, do shohësh edhe anën ekonomike të çështjes, do shohësh edhe anën mjedisore dhe do të dalësh në konkluzion. Kështu bëhet shteti. Po është kollaj kështu të vish tek mikrofoni, shkruan aty, pi një gotë verë në darkë, madje edhe me njerëz që mund të jenë edhe ata kapitalistë se me ata rri dhe ti. Rri me elitën e Tiranës, merr ndonjë ide aty dhe vjen do ti bie unë atyre. Jo Blush, po ta them miqësisht se unë nuk dua të hy në replika personale. Që të kesh mbështetje të vërtet dhe nëse mendon se ndonjëherë do të bëhesh shtetar duhet të flasësh objektivisht. Të pranosh edhe atë që është bërë mirë, por patjetër edhe të na kritikosh për ato që nuk janë bërë mirë. Ky vendim ka pjesën e pranimit të asaj të mire që ti duhet ta bëje, jo ta bëje si poezi se ajo nuk të del nga shpirti, por pesë fjalë të mira mund ti kishe thënë për një gjë që nuk është bërë.

Së fundi, për sektorin hidrokarbur dhe për t’ia thënë qytetarëve në çdo vend të botës, edhe në Shqipëri, mendohet që kompanitë e naftës janë kompani që evadojnë, kanë shpenzime të fryra. Që kanë dobësi institucionet tona këtë nuk e mohojmë. Por, të paktën përpjekjet tona gjatë gjithë këtyre viteve janë shumë serioze. Mbi të gjitha, një shembull tjetër i qartë është modeli i ri i kontratave që po promovojmë. SHELL është kompania e dytë më e madhe në botë dhe e detyruam që me kontratën që po nënshkruan me qeverinë shqiptare, shteti që në fuqinë e parë përveç rentës do marrë edhe fitim. Pra, do ti njihen kostot hidrokarbure vetëm deri në 90% dhe në pjesën e mbetur, që në fuçinë e parë 5% shkojnë për shtetin e 5% për kompaninë. Kjo është një arritje e madhe e që normalisht meriton vlerësim. Këtë e bën vetëm një qeveri që nuk mund të jetë e kapur nga industria naftës, përkundrazi është një qeveri që e sheh industrinë e naftës si partner. E sheh si partner por edhe me syhapur për të qenë vigjilent që ato shpenzime të fryra, për shkak të modelit të keq të trashëguar që ne kemi, të mos i lejojmë të evadojnë por njëkohësisht të shkojnë më shumë para për Buxhetin e Shtetit.

Duhet pohuar që ne kemi hequr edhe koncesione abuzive. Kontrata e 2007 e 2008, ku e ke Stream Oil?! Qeveria e mori mbrapsht atë fushë. Pse?  Dështoi koncesionari. Bankers ka 100 mëkate dhe nuk diskutohet që ai është një proces, por duhet thënë që ka performuar nga ana industriale. Pra, e ka rritur prodhimin dhe e ka respektuar të gjithë pjesën e investimeve. Ku janë kompanitë e tjera?! Grupe njerëzisht që e zhvatën naftën!! Qeveria shqiptare i ktheu ato fusha në dobi të shtetit dhe do të shikojmë mënyrën më të mirë sesi do të operojmë, qoftë duke mbajtur Albpetrolin, por qoftë dhe në perspektivë për ti dhënë kompanive të cilat do performojnë. Këto janë aktet e vërteta të qeverisë. Qeveritë maten me vepra, jo me fjalë si puna jote. Ti thjesht bën romane, ti shkruan libër KM, ëndërron të jesh kryeministër e bën libra për të. E kupton?! Ti e sheh shtetin si poezi, qeverisja është prozë. Thonë se opozita është poezi, qeverisja është prozë. Tek ty është e kundërta. Tek pjesa e qeverisë s’ke lidhje fare me prozën, ti do të mbetesh gjithmonë poezi e bukur. Kaq!

Faleminderit!

energjia.al  03.03.2017

Replika në Kuvend e Ministrit të Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri pas fjalës së deputetit Ben Blushi

Kjo është dëshmi e njohurive të dobëta që ke, aq sa i kërkon Parlamentit të ndryshojë udhëzimin e KQZ-së. Je një njeri i cili do që të bëhesh i madh, do të marrësh një parti si LIBRA e ta bësh faktor politik por duhet ta kuptosh se nuk ka gjë më absurde që të mendosh se ne nuk duam që të lëmë të konkurosh apo që ligji do të të pengojë që të konkurosh. Ne ku ta gjejmë që ti të konkurosh e të provosh që romanticizmi yt, poezia jote shtetare nuk do të ketë asnjë vlerë për elektoratin shqiptar.

Po i shohim të gjithë edhe spekulimet që po bën me Zharrëzën. Të kam dëgjuar se fatkeqësisht nuk ndodhesha këtu seancën e kaluar. Po bën një spekulim të pastër që nuk të çon kurrkund. Një njeri që pretendon që ka qenë ministër apo që pretendon që partia e tij ndonjëherë do të jetë pjesë e qeverisjes, nuk mund të bëjë deklarata të tilla. Qeveria shqiptare ka zbatuar çdo masë të mundshme në dobi të qytetarëve por duke mos vënë në dyshim edhe investimin që kryhet në sektorin hidrokarbur. Ne pezulluam injektimin e ujit teknologjik edhe pa qenë të sigurtë se ka lidhje shkak-pasojë mes injektimit në tokë dhe lëkundjeve që shkaktohen. Sa për ta ditur shqiptarët, vetëm kjo i kushton ekonomisë shqiptare 1600 fuçi minus në ditë, gati 20 milion dollarë. Kemi pezulluar prodhimin atje vetëm e vetëm që të investigojmë siç duhet, nëpërmjet ekspertizës ndërkombëtare dhe të gjithëpranuar se a ka lidhje fenomeni hidrokarbur me tërmetet.

Këto nuk janë dëshira! Vjen ti dhe do të bësh politikë, shkon aty takon ca njerëz. Në grevë urie mund të hyjë kushdo për shumë lloj çështjesh por një qeveri duhet të mbajë në ekuilibër interesin publik dhe interesat e qytetarëve duke mos dëmtuar as ekonominë. Grupi i punës ngritur për këtë çështje ka reaguar menjëherë.  U pezulluan veprimet hidrokarbure në atë zonë duke i shkaktuar edhe dëm ekonomisë shqiptare por gjithësesi një vendim në dobi të qytetarëve. Janë marrë vendimet e duhura që është vlerësimi nga ana e emergjencave civile për dëmet që janë bërë aty dhe masat emergjente që duhen për të evakuar qytetarët nëse kanë nevojë. Disa nga ata nuk pranojnë të dalin. Si është kjo? Është mirë që ata nuk pranojnë të dalin edhe kur emergjenca civile shkon dhe i thotë që duhet të vlerësojmë shtëpitë nëse janë të banueshme apo jo, nëse ka rrezik?!?!

U kemi pezulluar aktivitetin në atë zonë dhe nuk ka më shkak për të qenë ajo pasojë pavarësisht se termete mund të ketë pasi mund të jenë natyrale. Atëherë çfarë mund të bëjë më tjetër qeveria?! Ndërkohë, për të informuar publikun, ne po përzgjedhim një institut ndërkombëtar sepse këto janë procese të vështira. Janë fenomene shkencore këto, nuk janë si ato poezitë e tua, vjen bën ndonjë rrëfenjë këtu dhe do të krijosh shtet. Nuk bëhet shteti kështu mo!!

Ti si LIBRA mendon se përfaqëson shtresën intelektuale se kështu të kam dëgjuar të thuash. Njerëzit që pretendon ti që do të dëgjojnë dhe do të shkojnë mbrapa kështu i bëjnë lidhjet shkak-pasojë?! Apo siç thua këtu i kërkoj rilindjes të ndryshojë udhëzimin e KQZ-së?! Blush mos bëj spekulime të tilla! Unë i bëj thirrje atyre banorëve të mos përdoren politikisht. Ne do të bëjmë zgjidhjen më të mirë të mundshme për qytetarët. Nëse vërtetohet se ka lidhje shkak-pasojë për shkak të operacioneve hidrokarbure, banorët do të dëmshpërblehen dhe aty nuk do të ketë më operacione hidrokarbure.

Sot që flasim, pavarësisht dëmit ekonomik që i shkaktohet ekonomisë, kemi hyrë edhe në konflikt financiar me ta. Më përpara, këto fenomene ishin por asnjë zotëri këtu nuk guxonte ta ngrinte këtë problem, aq më tepër të pezullonte operacionet hidrokarbure duke i shkaktuar dëm edhe ekonomisë shqiptare vetëm për të adresuar shqetësimin e banorëve. Asnjë nuk e ka bërë këtë. Përkundrazi, kjo qeveri e bëri. Të them se nëse do të bëhesh politikan merru një çik më shumë me prozë politike, jo me poezi.

Faleminderit,

energjia.al  17.02.2017

Fjala e mbajtur në seancën parlamentare nga ministri i Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri

Flet ti për energjinë që po të dalin e-mailet se si shite asetin më të rëndësishëm kombëtar, po të dalin pazaret e disa viteve më parë. Flet ti për energjinë që je varrmihësi i sektorit elektroenergjetik shqiptar. Përmes privatizimit tënd të korruptuar, jo vetëm që shite asetet fizike në kundërshtim me çdo parim ndërkombëtar të privatizimit të sektorit të shpërndarjes por i shkaktove shtetit për shkak të veprimeve tua mbi 400 milion euro dëme të faktuara. Motivet e këtyre dëmeve po dalin qartë tashmë dhe po provohet se ka qenë një pazar nga prapa.

Çfarë do ti që flet për energjinë?! Gjatë viteve që ishe në qeveri, jo vetëm që e keqadministrove sektorin por në momentin që e morëm ne në vitin 2013, Buxheti i Shtetit gërryhej me mbi 200 milion USD për shkak të politikave tua. Kjo ndodhte për fat të keq pasi do duhej që ato para të shkonin për të mbuluar ato kontratat e rrugëve që i le rrugëve. Arsyeja e vërtetë pse ti falimentove financiarisht është pikërisht sektori i vdekur elektroenergjetik.

Çfarë do ti që flet për energjinë?! Bëre një vepër, një fantom energjetik në Vlorë dhe që sot shqiptarët vazhdojnë e paguajnë kostot e saj. Janë 120 milion dollarë të marra në kurriz të taksapaguesve shqiptarë dhe ne vazhdojmë paguajmë kostot. Vazhdojmë të kemi probleme me një termocentral i cili nuk ka as leverdi ekonomike dhe është shumë i vështirë që të vihet në punë. Shansi më i mirë për ta vënë atë në punë është ardhja e gazit në Shqipëri.

Çfarë do ti që flet për energjinë?! Harrove ato HEC-et që i lëshove në mënyrë kaotike dhe pa një model të qëndrueshëm ekonomik?! Kur erdhëm ne në pushtet kishin mbi 60 milion euro borxhe. Janë mbi 9 miliard lekë të cilat u shlyen për shkak të reformës sonë në sektorin energjitik. Çfarë do të thuash ti për energjinë?! Ti që sabotove projektin më të rëndësishëm kombëtar, linjën e interkonjeksionit dhe nuk ke turp e vjen këtu dhe thua e bllokon ky me Vuçiçin. Ishte qeveria Rama ajo e cila e bëri të mundur që ajo linjë të ndërtohet dhe pikërisht aleatët e tu, të cilëve ti ju dhe fjalën që nuk do të ndërtohej kurrë, janë ata që akoma e pengojnë vënien në funksion të asaj linje.

Çfarë do të thuash ti për energjinë kur mjafton të shikosh rezultatet e reformës së sotme se sa ka kontribuar sektori elektroenergjetik,  ndikimi tek Buxheti i Shtetit dhe në stabilitetin financiar të vendit. Energjetika është dështimi yt, megjithëse ti gjithçka e ndërtove tek ëndrra jote për superfuqi energjetike. Energjitika në fakt është simbol i dështimit tënd spektakolar dhe i zhytur në korrupsion sepse po dalin faktet përditë.

Ti ishe ai që edhe kur përmbyteshin nga shiu qytetarët e Shkodrës, ia vije faturën sektorit elektroenergjetik pasi nuk kishe para ti paguaje. Këtë e bëje edhe pse dëmet shkaktoheshin nga shkaqe të tjera dhe përgjigja duhet të vinte nga qeveria. Megjithatë, shqiptarët po e kuptojnë dhe shikojnë vet diferencën. Për ta nuk ka rëndësi se çfarë thotë ky njeri! Ky ka një shprehje që e dinë bashkëpunëtorët e tij, ky thotë nuk ka rëndësi gënjeshtra por se kush e thotë i pari. Djallëzinë e ka se ashtu ka çarë në jetë. Ky ka vetëm këtë veti që shpif, hedh gënjeshtra dhe kujton se do manipulojë mendjen e njerëzve për faktin se edhe ju jeni të pazotë si opozitë që akoma mbani shpresa tek kali i ngordhur Berisha, tashmë 72 vjeç.

Opozitë fatkeqe pasi nuk ka asnjë drejtim, ka një kryetar fiktiv, një kryetar që nuk bën asgjë dhe mes jush ju thotë çfarë do bëjmë, ne e kemi keq! Vetëm Saliu, shyqyr që është ai e na mban gjallë thotë kryetari juaj fiktiv. Unë e kam thënë edhe herë tjetër se është fatkeqësi për vendin kjo gjë pasi si qeveri mua do të më pëlqente që ju të jeni sa më shumë të zgërlaqur. Problemi në këtë rast është se ju po defaktorizoni opozitën në këtë vend, po krijoni një sistem asimetrik politik dhe fatkeqësisht i vetmi zëdhënës juaji që vazhdon shpif dhe ju mban peng është ky njeriu që vjen flet këtu, që dështimet e mëdha të tij në qeverisje do tani ti kthejë në suksese.

Po ta kishe negociuar mirë ti TAP-in zotëri, nuk do të merrnim ne 80 milion euro ekstra tani. E di që do të thotë e kam parashikuar unë, çfarë ke parashikuar ti?!  Ky është i vetmi njeri që vlerëson idenë, ideja ka rëndësi thotë dhe nuk ka rëndësi ai që e bën. Vetëm Sali Berisha thotë unë do mbahem mend për ide. Po mirë po ta jap të drejtën për ide, problemi është që nuk bëre asgjë! Siç kishe projekte të rrugëve që i le rrugëve edhe këto ide energjetike, i kishe ide të pabazuara në modele të qëndrueshme ekonomike, prandaj dështove.

Ndërkohë, meqë jemi tek ligji i energjive të rinovueshme mund të them se ky është një konfirmim tjetër, një nga paketat e fundit ligjore që konsolidon të gjithë reformën në sektorin elektroenergjetik. Një ligj që i vendos në baza të qëndrueshme të gjitha ato investime private që deri dje kishin qenë të gjitha në amulli, për shkak të mungesës së stabilitetit, prej mënyrës sesi ishin ndërtuar këto kontrata dhe mbi të gjitha për shkak të mungesës së likuiditetit financiar. Ku ka gjë më vrastare në ekonomi se të heqësh para, nuk garantohen kontratat dhe zhvillimet ekonomikë në letër. Letra, ide mund të hedhësh sa të duash por problemi është sa i bën ato. Ju keni shitur vetëm letra! Prodhuesit privat të energjisë tani po marrin para, po paguhen sepse u vendos rend në sektorin elektroenergjetik dhe ka likuiditetet.

Likuiditeti është çelësi që garanton investime. Likuiditeti garanton të gjithë kreditë bankare dhe është i vetmi çelës ku mund të ngrihen dhe e vetmja platformë ku mund të garantohen të gjitha investimet në energji. Çfarë po bëjmë me këtë ligj ne?! Po vendosim edhe një minimum të detyrueshëm likuid, jo si më përpara që prodhuesit e energjisë nuk dinin se çfarë do të ndodhte. Përkundrazi, po vendoset një minimum në këtë ligj i cili do ti mbrojë, megjithëse ka pasur rënie drastike të çmimeve dhe pavarësisht propagandës tuaj duke thënë që qeveria i ka vënë në pozita të vështira investitorët privat. Minimumi që garantohet me ligj i krijon mundësi bankave, institucioneve financiare që të bëjnë një parashikim konservator ekonomik. Kjo do të thotë që do të çlirohen investimet të reja, ashtu siç parashikohet edhe për diellin dhe erën. Po vazhdon procesi i dhënies së licencave për koncesionet tashmë eficiente, jo si koncesionet tuaja që treçereku nuk janë bërë dhe janë gënjeshtra ato që fliten këtu.

E di çfarë bëre ti me Devollin, meqë e parmende këtu?! Ti bëre një kontratë e cila nuk do të zbatohej po të mos kishim bërë ne ndërhyrjet e vitit 2014. E di pse?! Sepse ti izoloje rrethe të tëra, izoloje 70 mijë banorë dhe nuk i dhe zgjidhje. Përkundrazi! Thjesht bëre një projekt në letër i cili po mos bëhej ajo rruga nga Banja në Gramsh nuk do të bëhej hidrocentrali i Statkraftit ose do të bëhej duke përmbytur rrugën dhe duke lënë në izolim banorët e zonës. Çfarë bëmë ne? Negociuam siç duhet, kontribuam një pjesë nga Buxheti i Shtetit dhe mbi të gjitha e ulëm atë koston e rrugës që ti gjoja e kishe bëre në plan prej 60 e ca milion eurosh e cila nuk u bë fare në kohë. Përkundrazi, në momentin kur erdhi pika kritike e afateve koncesionare, i vetmi koncesion që keni bërë të suksesshëm edhe ai do të vihej në pikëpyetje.

Tani po bëhen hidrocentrale, po e ndjejnë të gjithë prodhuesit e energjisë që po marrin para dhe kjo është garancia e vetme për investime. Nga ana tjetër, si mund të flisni ju për dritat?! Si mund të flisni ju që shkaktuat aq dëme?! Si mund të flisni ju që gjunjëzuat vendin nga ana financiare për shkak të eksperimenteve tuaja energjetike?! Po ka një sektor që ju duhet të ulni kokën, të rrini squk dhe të thoni që ka qenë dështimi jonë më i madh ai është sektori elektroenergjetik. Përkundrazi, ju dhimbjen e ktheni në forcë me parimet e Enverit, “ta kthejmë, dhimbjen në forcë. Humbjen tua lëmë këtyre”.

A e keni lexuar raportet ndërkombëtare?! Çfarë thonë raportet ndërkombëtare? Lexo Bankën Botërore, lexo Fondin Monetar Ndërkombëtar çfarë thotë për sektorin energjetik, çfarë vlerësimesh ka dhënë. Ja çfarë ka thënë Standard & Poor’s: Reforma në sektorin elektroenergjetik ka qenë e suksesshme, ka dhënë mundësinë e konsolidimit fiskal. A e dini që sot sektori elektroenergjetik jep mbi 20 përqind  të të ardhurave tatimore. A e kuptoni se është kthyer në një sektor pagues, kur deri dje ishte gropë.

Flisni ju për abuzim me CEZ-in kur ju jeni ata që bëtë pazare me ta! I sollët në Shqipëri, i zhvatët dhe kur ju prishën pazaret e fundit, i përzutë dukë i vënë edhe zjarrin me idenë që do të zhdukni gjurmët. Gjërat dalin dhe shumë mirë që po vazhdon ai komision, le të dalin dhe faktet. Do të vijë dita që ai zotëria do të kapet një ditë, Nue Kalaj. Se ju ka dalë njeriu tani, një ditë do kapet por kur të kapet, ai do të flasë. Do të nxjerrë të dhënat ai ose i shkreti do ta mbajë të gjithën në kurriz dhe le të shkojë aty ku e ka vendin për të shkuar. Por do duhet ta mbajë të gjithën në kurriz, t’ju justifikojë 7 milion euro se ku kanë vajtur. Ai iku, se kështu e ka, hedh akuzën dhe ikën. Mos kini guximin të dilni këtu për gjëra që turpëroni veten dhe shqiptarët me ato që keni bërë. Ti që qesh nuk ke ndonjë ide për këtë se ta kam thënë unë, ti ke atë tenderin, si ajo kripë- sheqer se ka qenë një estradë. Po të të përmendësh tender ty, ti kërcen se je deputet tenderi. Deputet që objektivin e ka si të kthehem e të bëjë tendera.

Faleminderit!

energjia.al  06.02.2017

Në seancën e rradhës parlamentare, miratuam Statusin e Naftëtarit duke mbajtur kështu një premtim të rëndësishëm elektoral. Numri i përfituesve të këtij statusi llogariten rreth 5 mijë vetë ndërsa përfitues të pensionit në vitin e parë si rezultat i uljes së moshës së pensionit me pesë vjet llogaritet afërsisht 2 mijë persona. Përmes këtij projektligji parashikohet dhënia e disa përfitimeve financiare në favor të këtyre punonjësve të tilla si:

Së pari, pagat e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit do te përcaktohet sipas kontratës kolektive të punës, e cila nuk mund të jetë më e ulët se 150 % e pagës minimale në shkallë vendi dhe do të reflektojë të gjitha detyrimet e Kodit të Punës si dhe vështirësitë e veçanta që ka puna në këtë industri dhe ndikimin në shëndetin në punë, sipas aktiviteteve të punës;

Së dyti, mosha e daljes në pension përcaktohet në 60 vjeç për burrat që kanë një periudhë të përgjithshme sigurimi 30 vjet e më shumë, nga të cilat jo më pak se 20 vjet në këtë industri dhe për gratë 55 vjeç dhe që kanë një periudhë të përgjithshme sigurimi 30 vjet e më shumë, nga të cilat jo më pak se 15 vjet në këtë industri; Bëjnë përjashtim, personat që kanë kryer punë si operator (përgjegjës kyçi) dhe ndihmësoperator (punëtor pastrimi), traktorist në brigadat e remontit nëntokësor të puseve të naftës e të gazit, kryesondator, pontist dhe punëtor i kyçit në shpimin e puseve të kërkimit dhe të zhvillimit të vendburimeve, punonjës në repartet e koksit të rafinerive të naftës dhe punëtorët e pastrimit të  brendshëm të rezervuarëve, depove dhe cisternave të naftës në industrinë e përpunimit të naftës dhe gazit. Mosha e daljes në pension për këta persona është 55 vjeç për burrat dhe 50 vjeç për gratë dhe me periudhë të përgjithshme sigurimi 30 vjet e më shumë për burrat dhe 25 vjet e më shumë për gratë dhe vjetërsi në këto profesione sa gjysma e vjetërsisë së përgjithshme.

Së treti, personat që gezojnë këtë status do të përfitojnë shtesë pensioni në masën 1% për çdo vit pune por jo më shumë se 40% të pensionit të pleqërisë;

Së katërti, personat të cilat e gëzojnë statusin e naftëtarit dhe që kanë vjetërsi pune burrat mbi 20 vjet dhe gratë mbi 15 vjet në këtë industri dhe që janë të papunë në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përveç përparësisë në ripunësim, kanë të drejtën e përfitimit financiar sipas kushteve dhe proçedurave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave, i cili, në asnjë, rast nuk mund të jetë më i vogël se 80% e pagës minimale në shkallë vendi;

Së pesti, personat që gëzojnë statusin e naftëtarit dhe që dalin të papunë si rezultat i ristrukturimit të kompanive apo humbjes së vendit të punës për shkaqe që nuk lidhen me ta, gëzojnë përparësinë në punësim dhe përfitojnë nga punëdhënësi një shpërblim në masë dhe kohëzgjatje, sipas përcaktimeve të kontratës kolektive të punës, por jo më pak se 80% ë pagës minimale në shkallë vendi dhe jo më pak se tre vjet;

Së gjashti, përfituesit e statusit të naftëtarit, që janë në marrëdhënie pune, përfitojnë pushim vjetor shtesë, të paguar, në masën 25% të ditëve të punës që përcaktohen në legjislacionin përkatës në fuqi;

Së shtati, përfituesit e statusit të naftëtarit, që janë në marrëdhënie pune, përfitojnë pushim vjetor shtesë, të paguar, në masën 25% të ditëve të punës që përcaktohen në legjislacionin përkatës në fuqi;

Së teti, përfituesit e statusit të naftëtarit dy herë në vit do të bëjnë kontrolle mjekësore falas në institucionet shtetërore apo private në vend;

Së nënti, në rastet e konçesioneve në industrinë e naftës e të gazit, në marrëveshjen e konçesionit duhet të përcaktohet detyrimi i konçesionarit për të krijuar një fond profesional pensioni, sipas ligjeve që administrojnë këto fonde, me jo më pak se 10% të pagës bruto të punonjësve;

Së dhjeti për personat, të cilët, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, kryejnë punë në industrinë e naftës e të gazit, punëdhënësi paguan kontribute shtesë, në masën 3 për qind të pagës bruto, për efekt kontributi.

energjia.al  06.02.2017

Puna në komisionin hetimor parlamentar për zgjidhjen e kontratës me CEZ degradoi me ofendime mes deputetëve Edmond Spaho dhe Eduard Shalsi.

Spaho: S’ke turp!

Shalsi: Palaço!

Spaho: Palaço je ti, që flet me këtë gjuhë.

Shalsi: Karagjoz.

Spaho: Njeri pa integritet.

Debati nisi pas kërkesës së demokratëve për shtyrjen e afatit të hetimit me 2 muaj, pasi ka mjaft dëshmitarë për t’u pyetur.

Por për mazhorancën koha ka qenë e mjaftueshme dhe sipas tyre, drejtimi i komisionit nga Edmond Spaho ka qenë jo korrekt. Gjithësesi do të jenë strukturat drjeteuse të Kuvendit që do të vendosin mbi shtyrjen e afatit të komisionit.

Përpalsjet vazhduan pa praninë e mediave, kohë gjatë së cilës, sipas socialistëve deputeti Florion Mima ka fyer rëndë kolegen Blerina Gjylameti.

Për këtë aryese, grupi parlametar i PS i kërkon Byrosë përjashtmin e Mimës me 10 ditë nga punimet e Kuvendit. Ndërkohë, në komisionin tjetër hetimor për privatzimin e Operatorit të Shpërndrajes së Energjisë, Nue Kalaj nuk u paraqit sërish.

Përpara deputetëve do të dalë për të dëshmuar edhe kreu i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave në vitin 2009, Arbër Doçi, për të hedhur dritë mbi tërheqjen kesh në bankë të 7 milionë eurove nga Nuel Kalaj.

Top Channel,  27.01.2017

Një debat plot nerv është zhvilluar sot në Kuvend mes ish-kryeministrit Sali Berisha dhe deputetit Taulant Balla . Ish-kryeministri Sali Berisha nisi të ofendojë Taulant Ballën, teksa ky i fundit nga vendi i kujtoi atij dëmin ekonomik prej 400 milionë euro të shkaktuar nga CEZ.

Berisha në foltoren e Kuvendit: Një shpifës i ndyrë i dënuar për shpifje të ndyra duhet të mbyllë gojën e ndyrë. Kaq mund ti them.

Balla nga vendi: Ti vodhe 400 milionë euro

Berisha: Shpifësi i ndyrë, me gojë të ndyrë, mund të bëhesh kryetar i atyre lolove, po jo i Sali Berishës, se e ka tregue veten Berisha

Balla: Do të thërras prapë në komision

Berisha: Ai që po e mbron ti është mjerimi. Po, po do e shohësh mirë, e ke parë mirë dhe herë të tjera. E ke pa, e ke pa, e ke pa

Kërkon largimin e vëmendjes nga ÇEZ, Berisha akuza Ramës
E ndërsa emri i Sali Berishës tani përflitet më shpesh se kurrë si i implikuar në aferën e ÇEZ, gjatë mbledhjeve të Komisionit Hetimor Parlamenetar, ish-kryeministri përdor kartat e tij për të dalë nga situata.

Duke përfituar nga seanca e sotme në Kuvend, Berisha tenton të largojë vëmendjen nga lajmet rreth ÇEZ dhe adreson akuza të rënda ndaj kryeministrit. Sipas Berishës, Rama ka urdhëruar gjykatat që të lirojnë kriminelët dhe sic thekson ai, këtë e bën me anë të ligjit të Vetting.

“Ju e keni mëndjen si të lirojmë Aldo Baren, sesi të shpëtojmë bodiguardin që vrau Besnik Pudjan. Se ju mbroni surrelsin. Ky është vrasës vetë. Të këqiat nuk kanë fund, duhet zgjidhje, nqs nuk ka alternativë zgjedhje, të mobilizojmë zgjedhjet, të vendosim votimin elektronik.

Kryetari juaj e di që përfundon në koshin e plehrave të historisë e nuk ka si ta pranojë kurrsesi sepse është angazhuar në një proces kriminal të lirimit të Lul Berishës, Aldo Bares, atë e menaxhojnë bandat e bandidatë. Ju s’ju pyet fare.

U drejton gjyqtarëve Vettingun, ose do më lironi Aldon ose do ju bëhet Vetting.
Dhe me hakmarrjen për drejtësi po bën të njëjtën gjë si me Aldo Baren. Do votojmë apo do i nënshtrohemi një njeriu që i është nënshtruar kapos së Meduzës”.

Reagimi vjen në një kohë kur deshmitari kryesor qe hapi ‘petet’ e aferës ÇEZ, Rome Kara deklaron se privatizimi i OSSH do të jetë “Vaterloja” e Berishës dhe se dënimi i tij është vetëm çështje kohe.

Shqiptarja,com  27.01.2017

Në Parlament kanë mbërritur dy projektligje për statusin e naftëtarit. Ai i iniciuar nga deputeti i Partisë për Drejtësi Integrim dhe Unitet, Omer Mamo dhe një version i qeverisë.

“Nisma ime ligjore është e njëjtë me atë të qeverisë. Duke qenë se për mua si deputet i qarkut të Fierit është më e rëndësishme miratimi i kësaj nisme sesa autorësia, unë jap dakordësinë time që t’i hapet rrugë ligjit qeveritar”, deklaroi Mamo.

Por diskutimi i projektligjit nuk kaloi pa debate. Demokratët akuzuan qeverinë se po i merr të drejtën e autorit nismëtarit të saj për arsye politike.

“Duke ndjerë dobishmërinë e këtij ligji para zgjedhjeve, qeveria ka dashur të marrë vetë meritën për sjelljen e projektit”, tha Genc Ruli.

Vetë punonjësit e industrisë së naftës kanë kërkuar votimin e projektligjit pa dallim politik. “Në Shqipëri ka dhe statuse të tjera që nuk kontribuojnë në arkën e shtetit. Është hera e parë që nafta ka kontribuar dhe do të kontribuojë edhe në të ardhmen”, tha gjeologu Vlash Nakuci.

Përfitues të projektligjit janë rreth 5 mijë punonjës dhe ish-punonjës të sektorit të naftës. Në propozimet kryesore janë rritja me 50 për qind e pagës minimale, e llogaritur ndryshe në 33 mijë lekë.

Nëse kompanitë e naftës ristrukturohen, ose për rastet e largimeve nga puna për arsye që nuk varen nga naftëtari propozohet që kompania t’u paguajë përfituesve një shpërblim sa 80 për qind e pagës minimale neto.

Drafti ul edhe moshën e daljes në pension me 5 vite, 60 vjeç për burrat dhe 55 gratë. Përfitime do kenë edhe në trajtimin mjekësor. E gjithë kjo faturë do t’i kushtojë buxhetit të shtetit 400 milionë lekë në vit.

Top Channel,  24.01.2017