info@energjia.al

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, ka pritur në një takim një delegacion të investitorëve nga Gjermania, kryesuar nga Hans Jurgen Muller, Kryetar i Shoqatës Ekonomike Gjermano-Shqiptare, i shoqëruar nga Ambasadori i Kosovës në Berlin, Skënder Xhakaliu.

Me këtë rast Ministri Lluka, ka njoftuar të pranishmit për sektorët që mbulon MZHE, respektivisht edhe projektet që do të realizohen.

Ministri Lluka, po ashtu ka prezantuar para investitorëve mundësitë e investimeve në Kosovë, duke u fokusuar në katër fusha; Energjinë, Energjinë e Ripërtëritshme dhe Efiçiencën e Energjisë, Minierat me fokus të veçantë Trepçën, sektorin e TIK-ut me fokus infratrukturën si dhe proceset e Ndërmarrjeve Publike në vend.

Gjithashtu, Ministri Lluka, prezantoi planet e tij për rritje të transparencës në proceset e marrjeve të licencave për energji të ripërtëritshme, duke prezantuar konceptin në formë të ankandeve të hapura, ku investitorët marrin pjesë në formë transparente.

Nga ana tjetër Kreu i Odës Gjermano-Shqiptare Hans Jurgen Muller, ka përgëzuar Ministrin Luka për angazhimet e tij në zhvillimin ekonomik të Kosovës, duke vlerësuar transparencën që ministri Lluka po promovon.

Ndryshe, dyja palët janë dakorduar që pas krijimit të Qeverisë së re Gjermane të organizohet një Konferencë për investitorë për energji dhe miniera në mes të dyja shteteve.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  13.11.2017

VENDIM PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SEKRETARIATIT KOMBËTAR TË NISMËS PËR TRANSPARENCË  NË INDUSTRINË NXJERRËSE (EITI -SHQIPËRI), NË KUADËR TË ANËTARËSIMIT NË ORGANIZIMIN NDËRKOMBËTAR EITI – INTERNATIONAL

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 6, të ligjit nr.90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Sekretariati për Nismën për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI- Shqipëri) është institucion qendror, person juridik, në varësi të ministrisë përgjegjëse për energjinë dhe industrinë, që ushtron funksionet në kuadër të anëtarësimit në organizmin ndërkombëtar “EITI-International”. Sekretariati organizohet si drejtori e përgjithshme dhe e ka selinë e tij në Tiranë.
2. Misioni i sekretariatit është përmbushja e prioriteteve dhe strategjive kombëtare për transparencë në industrinë nxjerrëse. Sekretariati koordinon përpjekjet kombëtare, në zbatim të standardit global EITI, që rrjedhin si detyrim nga anëtarësimi, për të siguruar transparencë të plotë të të gjitha taksave dhe pagesave që kryhen nga industritë e naftës, gazit, minierave dhe burimeve të tjera natyrore, me kontribut material në buxhetin e shtetit, proceseve respektive si dhe përgatitjen e menaxhimit të projekteve, në lidhje me këto fusha.
3. Sekretariati e zhvillon veprimtarinë e tij bazuar në standardet e përcaktuara nga “EITI-International” si dhe në përputhje me legjislacionin vendas. Standardi teknik, dokumentacioni përkatës dhe mënyra e raportimit përcaktohen nga EITI-International, ndërsa veprimtaria administrative e sekretariatit mbikëqyret, rregullohet dhe miratohet nga ministria përgjegjëse për energjinë dhe industrinë dhe institucionet e tjera, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.
4. Sekretariati (EITI-Shqipëri) ushtron veprimtarinë në marrëdhënie me të gjitha subjektet e përfshira në sektorin e industrive nxjerrëse. Vendimmarrja në sekretariat realizohet në përputhje me standardin global EITI, nëpërmjet grupit ndërinstitucional të punës, i cili ngrihet me urdhër të Kryeministrit dhe funksionon si një platformë tripalëshe, me përfaqësues nga shoqëria civile, institucionet shtetërore përkatëse dhe shoqëritë që ushtrojnë aktivitetin në industri.
5. Detyrat dhe objektivat e sekretariatit, në zbatim të kërkesave të  standardeve EITI, janë:
a) Ngritja e strukturës së nevojshme, në mbështetje të programit të veprimeve të miratuara për EITI-Shqipëri;
b) Publikimi i raporteve EITI, garantimi i procesit të auditimit dhe plotësimi i procedurave për hartimin e raportit të miratimit;
c) Përcaktimi, në bashkëpunim me grupin ndërinstitucional të punës dhe ministrinë e linjës, i objektivave kombëtare të zbatimit të EITI-t;
ç) Rishikimi i bazës ligjore, për të reflektuar në legjislacionin përkatës kërkesat e standardit EITI, si dhe për të evidentuar pengesat e ndryshme për zbatimin e tij;
d) Identifikimi i burimeve të qëndrueshme të financimit, për zbatimin e planit kombëtar për EITI-n, si dhe monitorimi i tyre;
dh) Publikimi dhe shpërndarja e raporteve;
e) Ndjekja e një strategjie komunikimi dhe informimi, referuar standardit global EITI dhe strategjisë kombëtare për transparencë, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;
ë) Ngritja e kapaciteteve/trajnimi i punonjësve shtetërorë, i shoqërisë civile, ku përfshihet edhe media, si dhe grupeve të interesit, të lidhura me EITI-n.
f) Trajnimi i nëpunësve të EITI-t, në përputhje me programin e zbatimit kombëtar për EITI-Shqipëri.
g) Raportimi, para grupit ndërinstitucional të punës, në mënyrë periodike, për ecurinë e realizimit të veprimtarive të programit dhe të hapave të anëtarësimit.
gj) Zgjerimi i fushës së veprimit të EITI-t edhe në fusha të tjera të burimeve natyrore.
h) Evidentimi dhe realizimi i projekteve të ndryshme, në lidhje me transparencën dhe antikorrupsionin në industrinë nxjerrëse dhe atë hidroenergjetike.
6. Sekretariati, për të realizuar misionin dhe objektivat e tij, bashkëpunon dhe bashkërendon veprimtarinë e tij me grupin ndërinstitucional të punës të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI) dhe me institucione të tjera, publike dhe/ose private, me grupet e interesit, shoqërinë civile, median vendase dhe/ose të huaj. Përveç stafit teknik të përhershëm, sekretariati, kur e sheh të arsyeshme, për të realizuar misionin dhe objektivat e tij, mund të kontraktojë shërbime këshillimi nga ekspertë të jashtëm, sipas legjislacionit në fuqi.
7. Sekretariati raporton në çdo mbledhje të grupit ndërinstitucional të punës të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI) dhe çdo vit, në mënyrë periodike, përgatit informacion me shkrim për Kryeministrin, për ecurinë e realizimit të programit të veprimeve dhe të raportit vjetor të EITI-t.
8. Sekretariati financohet nga:
a) buxheti i shtetit (fonde të destinuara për programin e veprimeve të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI);
b) burime financiare nga palë të treta, të destinuara për programin e
veprimeve të EITI-t, nga fonde të institucioneve ndërkombëtare, të shteteve të veçanta dhe të organizatave të ndryshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe “Udhëzimet globale EITI për financim të institucioneve”;
c) donacione të subjekteve fizike dhe/ose juridike, nga sektori privat, vendas dhe/ose i huaj, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe “Udhëzimet globale EITI për financim të institucioneve”.
Buxheti i EITI-t miratohet nga ministri përgjegjës për energjinë dhe industrinë.
9. Sekretariati e përdor buxhetin për fondin e pagave të punonjësve dhe për shpenzime të tjera, në funksion të përmbushjes së misionit dhe të detyrave të tij.
10. Drejtuesi i sekretariatit përfaqëson sekretariatin në marrëdhënie me të tretët. Marrëdhëniet e punës së drejtuesit të sekretariatit rregullohen me legjislacionin për nëpunësin civil.
11. Struktura organizative e sekretariatit miratohet me urdhër të Kryeministrit. Pagat e nëpunësve të sekretariatit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
12. Funksionimi i sekretariatit bazohet në rregulloren e funksionimit, e cila hartohet nga strukturat e tij dhe miratohet nga ministri përgjegjës për energjinë dhe industrinë.
13. EITI-Shqipëri punëson, pranë strukturave të tij, staf ekspertësh teknikë, të cilët përzgjidhen në përputhje me legjislacionin për nëpunësin civil dhe procedurat e përzgjedhjes së EITI-International, me kritere teknike të përcaktuara, sipas karakteristikave të projekteve që do të menaxhohen. Marrëdhëniet e punës së punonjësve të sekretariatit rregullohen me  legjislacionin për nëpunësin civil.
14. Vendimi nr.540, datë 7.7.2010, i Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen dhe funksionimin e sekretariatit, për ndjekjen e procedurave të anëtarësimit të Shqipërisë, si vend zbatues, në Nismën për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI)”, të ndryshuar, shfuqizohet.
15. Ngarkohet ministri i Energjisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
KRYEMINISTRI 
EDI RAMA
energjia.al  10.12.2015

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme e ka shtyrë afatin për riorganimizin e Kombinatit Metalurgjik “Trepça”, konform ligjit të ri që ka miratuar Kuvendi i Kosovës më 19 janar 2015, për Riorganizimin e Ndërmarrjeve të caktuara dhe pasuritë e tyre.

Sipas vendimit të ri, Agjencia Kosovare e Privatizimit, si administratore e Trepçës, tani ka kohë deri më 1 nëntor 2016, që të dorëzojë planin për riorganizimin e kombinatit.

Sipas njohësit të çështjeve ekonomike, Ibrahim Rexhepi, ky vendim është një blerje kohe për Trepçën, por që nuk paraqet ndonjë zgjidhje afatgjatë për kombinatin metalurgjik.

“Kjo është një kohë e mjaftueshme, që së pari Qeveria e Kosovës, por edhe Kuvendi i Kosovës, të ndërtojnë një strategji rreth Trepçës dhe të hartojnë qëllimin e vërtetë ndaj kësaj kompanie, duke e shndërruar atë në një ndërmarrje publike dhe duke marrë mbi vete të gjitha detyrimet, si për zhvillimin e saj, por po ashtu edhe detyrimet ndaj kreditorëve eventualë”, tha Ibrahim Rexhepi, ekspert i ekonomisë.

Sipas Rexhepit, vendimi i Gjykatës Supreme nuk ka ndryshuar asgjë sa i përket mënyrës së menaxhimit të Trepçës, pasi ajo ende do të mbetet nën administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.

Rexhepi mendon se Qeveria e Kosovës, gjatë hartimit të strategjisë për Trepçën, duhet të parashikojë të gjitha format e leverdisshme për funksionalizmin e Trepçës.

“Mirëpo, nëse do të shkohet në privatizim apo jo, kjo duhet të dalë përmes një analize të hollësishme, përmes një strategjie, dhe të shihet se çka mund të shkojë në proces të privatizimit, çka mund të shkojë në likuidim dhe çka mund të mbetet si ndërmarrje publike. Kjo e fundit, me mundësi që pjesërisht disa aksione të saja të shiten, në mënyrë që ajo të jetë një shoqëri aksionare me kapital të përzierë”, tha Ibrahim Rexhepi.

Rexhepi ka thënë se Qeveria e Kosovës nuk duhet të presë momentet e fundit të afatit ligjor, për t’i kryer detyrimet e saj për strategjinë dhe ligjin për Trepçën.

Vendimi i marrë nga Gjykata Supreme të enjten, gjatë ditës i është dërguar kryeministrit Isa Mustafa dhe kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli.

Top Channel, 26.02.2015