info@energjia.al

Në korrik Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka refuzuar të paktën 11 subjekte që kërkonin heqje të masës administrativë të marrë ndaj tyre.

Masat për të cilat u kërkua rishikimi i përkisnin një periudhe relativisht të vjetër, kryesisht në vitin 2014 dhe 2015, por për asnjërën prej tyre duket se nuk ka pasur argumente bindëse për të rishikuar vendimin paraprak.

Nga fillimi i vitit deri në fund të korrikut të dhënat zyrtare të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë tregojnë se janë 156 vendime të dhëna ndaj ankimimeve ku dominon pjesa e mospranimit të ankesave por në një pjesë më të vogël ka edhe shfuqizime.

Sektori minerar është shoqëruar në vazhdimësi me problematika që lidheshin si me pagesën e garancive që shërben për pjesën e rehabilitimit të mjedisit ku kryhet aktiviteti ashtu edhe me mungesën e një plani investimesh.

Në rastet e konstatimit të shkeljeve që lidhen me mungesën e investimeve apo faktorët e sigurisë institucionet e përfshira si Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës apo Reparti i Inspektim Shpëtim Minierave mund të marrin masa për gjendjen e konstatuar. Për rastet e revokimit të lejeve minerare, atributin e ka vetëm Ministri i Energjisë dhe Industrisë.

Referuar raportit vjetor 2016 nga ana e AKBN janë kryer në terren 54 verifikime, u shpallën për konkurrim dhe rezultuan me subjekt fitues 30 zona.

Revista Monitor,  09.09.2017

Indeksi i shitjeve në sektorin prodhues të ekonomisë shqiptare u rrit me 9.4% në tremujorin e parë të vitit. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, rritja e lartë e shitjeve u mbështet sidomos nga rimëkëmbja në segmentin e industrisë nxjerrëse.

Sipas INSTAT, shitjet në industrinë nxjerrëse u rritën me 35 % ndaj të njëjtës periudhë të një viti më parë, të mbështetura nga rritja e çmimit të lëndëve të para, me përfitime sidomos në industrinë e nxjerrjes së naftës.

Ndërkohë, industria përpunuese për tremujorin e parë shfaqi një rritje të dobët me vetëm 0.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Ndërkohë, indeksi i shitjeve pësoi rënie në energjetikë, me afro 16% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky sektor, që mbështetet tërësisht te hidrocentralet, me sa duket, ka vuajtur rënien e prodhimit për shkak të prurjeve të pakta të lumenjve.

Sektori i ndërtimit edhe për tremujorin e parë është rritur me ritme të larta. Indeksi i shitjeve u zgjerua me 13.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, i mbështetur sidomos nga investimet në projekte inxhinierike, por edhe nga një rritje e investimeve publike në infrastrukturë.

Ndërsa dega me peshën më të lartë në ekonominë shqiptare, ajo e shërbimeve, për tremujorin e parë regjistroi një rritje vjetore modeste me 2.7%. Të dhënat e shitjeve për tremujorin e parë tregojnë se rritja mbetet e segmentuar, sidomos te industria nxjerrëse dhe ndërtimi.

Ndërkohë, dy degët me peshë më të lartë në ekonomi, shërbimet dhe sidomos industria përpunuese shfaqin një rritje më modeste. Kjo dëshmon se përtëritja e ekonomisë ende nuk është shumë e qëndrueshme dhe uniforme.

Scan Tv,  16.06.2017

Në tremujorin e parë të vitit 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 102,3 kundrejt vitit 2010, raporton INSTAT. Indeksi i çmimeve të prodhimit u rrit përkatësisht me 5,1 % në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2016 dhe 1,8 % në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2016.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të prodhimit në tremujorin e parë 2017 është 5,1 %. Rritjen më të lartë e kanë shënuar çmimet e prodhimit në seksionin “industri nxjerrëse” me 24,3 %. Brenda kësaj industrie vihet re rritja e çmimeve të prodhimit të produkteve në nxjerrjen e naftës bruto dhe gazit natyror me 37,3 %.

Referuar të njëjtës periudhë krahasimi, çmimet e prodhimit në aktivitetet e industrisë përpunuese kanë shënuar rritje me 2,6 %.  Brenda kësaj industrie vihet re rritja e çmimeve të prodhimit të produkteve në aktivitetin e metalurgjisë me 13,6 %, të produkteve të duhanit me 6,3 % dhe prodhimi i produkteve kimike me 3,8 %. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2016, çmimet e prodhimit të produkteve vendase shënuan rritje me 2,8 %.

Çmimet e prodhimit të produkteve për eksport kanë shënuar rritje me 10,6 % krahasuar më të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Në tremujorin e parë 2017, ndryshimi tremujor i indeksit është 1,8 %.

Çmimet e prodhimit në seksionin ”industri nxjerrëse” shënuan rritje me 10,3 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2016. Rritjen më të lartë e shënuan çmimet e prodhimit në aktivitetin “nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror” me 15,3 %.

Çmimet e prodhimit në seksionin “industria përpunuese” kanë shënuar rritje me 1,3 %, krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Brenda kësaj industrie vihet re rritje e çmimeve të prodhimit të produkteve në aktivitetet: metalurgji me 3,5 %, konfeksionimi i veshjeve me 0,6 %, prodhimi i produkteve ushqimore me 0,3 %. Indeksi i çmimeve të prodhimit për produktet vendase arriti 101,7 kundrejt vitit 2010, duke shënuar një rritje me 2,3 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2016. Vlen të përmendet rritja e çmimeve të prodhimit të produkteve në seksionet; “industri nxjerrëse” me 4,7 % dhe “industri përpunuese” me 0,8 %. Indeksi i çmimeve të eksportit arriti 106,1 duke shënuar një rritje me 3,2 %, krahasuar me tremujorin e mëparshëm.

Çmimet e prodhimit të produkteve në seksionet: “industri nxjerrëse” kanë shënuar rritje me 12,3 % dhe në seksioni “industri përpunuese” kanë shënuar rritje me 1,9 %. Çmimet e prodhimit në aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve shënuan ulje me 0,3 %.

Revista Monitor,  06.06.2017

Bizneset që janë aktive në industrinë nxjerrëse ose shfrytëzimin për lëndë drusore të pyjeve duhet të hartojnë dhe publikojnë një raport për pagesat që u bëhen institucioneve shtetërore në mënyrë vjetore, përcakton projektligji i ri për Kontabilitetin. Profesor Sotiraq Dhamo thotë se kjo është një risi që nuk është sanksionuar në ligjin aktual të kontabilitetit që rregullon raportimin.

Bizneset në sektorin e industrisë nxjerrëse  dhe me interes publik trajtohen si njësi të mëdha pavarësisht sa i ka të ardhurat nga veprimtaria, aktivin ose numrin mesatar të punëmarrësve gjatë  periudhës raportuese.

Projektligji i ri përcakton se nuk është nevoja që në raport të merret në konsideratë çdo pagesë, qoftë në formë pagese të vetme apo në formë vargu pagesash të lidhura, nëse është nën vlerën 13,5 milion lekë brenda një periudhe raportuese.

Raporti i pagesave jep informacionet për shumën gjithsej të pagesave që i bëhen institucioneve shtetërore.

Këto kompani duhet të publikojnë të drejtat e prodhimit, tatimet sipas legjislacionit tatimor në fuqi pa përfshirë tatimet mbi konsumin, rentën minerare, dividendët, shpërblimet, tarifa, taksa dhe pagesa te tjera në lidhje me licenca dhe koncesione, pagesa për përmirësime të infrastrukturës.

Kur një institucioni shtetëror i bëhen pagesa në natyrë, ato raportohen në vlerë dhe, sipas rastit, në vëllim jepen shënimet përkatëse për të shpjeguar se si është përcaktuar vlera.

Çdo biznes me interes publik që është aktive në industrinë nxjerrëse ose në shfrytëzimin për lëndë drusore të pyjeve, nëse është objekt i detyrimit për të përgatitur pasqyra financiare të konsoliduara, duhet të përpilojë edhe një raport të konsoliduar për  pagesat që u bëhen institucioneve shtetërore.

Revista Monitor,  31.05.2017

Në Shqipëri, punonjësit e minierave janë punëkërkuesit më të mëdhenj dhe të papunët më afatgjatë. Për vitin 2016, sipas të dhënave të Shërbimit Kombëtar të Punësimit rezultuan 41,488 punëkërkues të papunë që i përkisnin kategorisë së profesioneve elementare e ku përfshihen punëtorët e shërbimit, të bujqësisë, minierave, ndërtimit, transporti, përgatitjes së ushqimeve apo shërbimeve të tjera. Nga këta, rreth 18,000 punëkërkues i përkasin sektorit të ndërtimit dhe minierave, duke u ndjekur nga bujqësia me rreth 6,000.

Kategoria tjetër e të papunëve që kërkojnë një punë janë çuditërisht zanatçinjtë, që edhe pse mungojnë në treg, nuk arrijnë dot të zotërojnë një vend pune. Të dhënat zyrtare flasin për 14,251 zanatçinj të papunë që u regjistruan si të tillë në vitin 2016, kryesisht në ndërtim, prodhime artizanale dhe shtypshkrime, por edhe të elektroteknologjisë. Nga këta, rreth 9,000 rezultojnë punëkërkues afatgjatë, çka tregon se kanë më shumë se një vit që nuk kanë arritur të punësohen.

Numri më i ulët i punëkërkuesve të papunë u përket profilit të menaxherëve, ku gjithsej si të regjistruar për vitin 2016 ishin 53 persona, nga këta vetëm njëri rezulton të ishte i papunë afatgjatë.

Të dhënat e Shërbimit Kombëtar të Punës tregojnë gjithashtu se arsimtarët rezultojnë kategoria me numrin më të madh të të papunëve në rangun e specialistëve me arsim të lartë. Reforma e ndërmarrë nga qeveria në arsim bëri që një pjesë e mësuesve të humbisni vendet e punës për shkak të mos tejkalimit të provimeve. Ata ndiqen pas nga punonjësit e shëndetësisë, të cilët gjithashtu iu nënshtruan testimeve të ndryshme dhe një pjesë e tyre nuk arritën dot të garantonin vendin e punës. Në fund të vitit 2016 numri i punonjësve të këtij sektori që rezultuan të papunë të regjistruar ishte 753.

Grupet kryesore në klasifikimin e profesioneve

  1. Ligjvënës, nëpunës të lartë të administratës shtetërore dhe drejtues ekzekutivë;
  2. Specialistë me arsim të lartë;
  3. Teknikë dhe specialistë në zbatim;
  4. Nëpunës të thjeshtë;
  5. Punonjës të shitjeve dhe shërbimeve;
  6. Punonjës të bujqësisë pyjeve dhe peshkimit;
  7. Zejtarë, zanatçinj dhe profesioneve të lidhura me to;
  8. Punonjës të montimit dhe përdorimit të makinerive dhe pajisjeve;
  9. Punëtorë të ndihmës (profesione elementare);
  10. Forcat e Armatosura.

Revista Monitor,  08.05.2017

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për faljen e detyrimeve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore të personave në pension invaliditeti dhe të personave që kanë marrë pension sipas ligjit “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”. Borxhet që do të falën janë ato të krijuara deri me 31 dhjetor të vitit 2016. Falja përfshin edhe detyrimet e njohura me vendim të gjykatave, ndërsa çështjet në proces gjykimi nuk përbëjnë objekt konflikti gjyqësor dhe pushohen, raporton SCAN.

“Brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Instituti i Sigurimeve Shoqërore të evidentojë dhe të zbatojë të gjitha procedurat administrative dhe dokumentare të evidentimit të detyrimeve të falura. Detyrimet e personave të përcaktuar në nenin 1, të këtij ligji, të cilat mund të krijohen për shkak të punësimit pas datës 1.1.2017, nuk falen” përcaktohet në vendim.

Por si janë krijuar këto borxhe dhe kush përfiton?

I gjithë detyrimi është krijuar në kuadër të operacionit kundër informalitetit. Minatorët dalin në pension në moshën 55 vjeç e kur dorëzojnë dokumentet e pensionit, duhet të plotësojnë dhe një deklaratë që nuk kanë aktivitet ekonomik. Të gjithë minatorët e dalë në pension e kanë plotësuar këtë deklaratë, ndërkohë që disa prej tyre kanë vijuar të punojnë në kushte informale. Në kuadër të operacionit kundër informalitetit, punëdhënësit kanë bërë deklarimet ku ka rezultuar se ka minatorë të dalë në pension që vijojnë të punojnë. Në këto kushte është krijuar një borxh që varion nga 15 mijë deri në 150 mijë lekë, i cili konform ligjit duhej t’u mbahej këtyre pensionistëve nga pensioni i tyre. Për këtë qëllim, ka pasur edhe procese gjyqësore.

E njëjta gjë ka ndodhur edhe me ata që përfitojnë pension invaliditeti. Pavarësisht se janë deklaruar të paaftë për punë dhe trajtohej me pension, disa prej tyre kanë arritur të sigurojnë një punë që u përshtatet kushteve të tyre. Nëse kjo kategori personash gjen një punë të përshtatshme, atëherë duhet plotësuar deklarata pranë sigurimeve shoqërore,çka sjell ndërprerjen e pagesës së plotë dhe u jepet një invaliditet i pjesshëm. Në këto kushte është krijuar një detyrim që shkon në 4-5 mijë lekë. Përballë konstatimit të këtyre rasteve, Këshilli Administrativ i ISSH-së miratoi në fillim të këtij viti propozimin për faljen e këtyre detyrimeve që ishin parashikuar të mbaheshin nga pensionet dhe pushimin e çështjeve gjyqësore që ishin në proces.

Scan Tv,  20.04.2017

Kompania e njohur turke në sektorin minerar ESAN me iniciativë të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci ka prezantuar sot para Komisionit Ndërministror mundësitë dhe planet e saj investive në Republikën e Kosovës dhe akterëve tjerë institucionalë që mund të prekin këto investime potenciale.

Në hapje të takimit, Ministri Stavileci tha se hyrja në fuqi e Ligjit për Investime Strategjike, sektori minerar dhe sektorët të tjerë kanë një dritare të re mundësish për investitorët që duan të investojnë këtu, me çka krijohen shumë vende pune.

Kreu i MZHE-së tha se aktualisht është duke u punuar paralelisht në dy iniciativa ligjore mjaft të rëndësishme, të cilat e kompletojnë kuadrin ligjor  të sektorit minerar siç është amandamentimi i Ligjit për Miniera dhe Minerale dhe Ligji për Mbetjet Industriale nga MMPH, çka shkon në drejtim të krijimit të kushteve për investime në sektorin minerar.

Stavileci përsëriti se çdo investim duhet t’i plotësojë tri kriteret kryesore atë ekonomik ambiental dhe mjedisor.

Nga ana e tij, Ministri i Mjedisit dhe planifikimit Hapësinor, Ferat Shala tha se Kompania “ESAAN” ka vite që vepron në këto zona dhe gjatë këtyre viteve ka arritur rezultate të matshme.

Ai tha se është i interesuar t’i gjejë modalitetet e mundshme legjislative që zonat e interesit të jenë të gatshme për investime, qoftë në modelin e investitorit strategjik, qoftë në modelin e investitorëve të tjerë në mënyrë që këto zona të jenë në funksion të shkencës, të hulumtimit por edhe të zhvillimit të vendit.

Më pas, Drejtoresha e ESAN, Serpil Demirel duke prezantuar profilin dhe planet e kompanisë për Kosovë, tha se nëse hulumtimet e rezerva rezultojnë të suksesshme janë të gatshëm të investojnë më shumë se 100 milionë në këtë sektorë.

Ajo tha se me licencat e hulumtimeve që kanë marrë në vendit tonë, po kërkojnë Plumb dhe Zink, pasi çmimet e këtyre metaleve në treg janë rritur. “Në ESAN, politikat lokale të punësimit janë diçka që ne i kushtojmë rëndësi  dhe kudo që ne shkojmë për investime ne punësojmë njerëz nga aty dhe kemi programe speciale edukative për trajnimin e punëtorëve, e veçanërisht përfshirjen e grave”, tha Demirel.

Drejtori për hulumtime në ESAN, Ali Can Akpinar duke prezantuar aktivitetet e kompanisë përgjatë pesë viteve në Kosovë, ka theksuar se këtu kanë parë
potencial, prandaj kanë kryer hapin e parë që ka qenë eksplorimi.

“Në vitin 2015 dhe 2016 ne kemi bërë shpime diku 8 mijë metra në Bellaqicë.

Në këtë periudhë pesëvjeçare ne kemi shpenzuar 5 milion euro. Në hapin tjetër ne kemi marrë harta dhe në kemi parë potencial për plumb dhe zink në tri zona me interes siç janë: Karaqa e Gumnishta (Vushtri) dhe Bresalci (Gjilan)”, tha Akpinar.

Sipas tij, në zonën e Gumnishtës kanë parë potencial për Plumb, Zink dhe Argjend ndërsa në Bresalc kanë hasur potencial për Ari dhe Plumb. Akpinar shtoi se ESAN planifikon të investojë 43 milionë dollarë  dhe angazhimin e 410 punëtorëve.

Nismat për investime në këto zona i kanë mirëpritur edhe drejtuesit e komunave ku gjendet këto resurse siç janë Vushtrria dhe Gjilani.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  06.04.2017

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci, ka marrë pjesë në prezantimin e kompanisë “Esaan”, e cila ka shpalosur planet e saj për investime në sektorin minerar në Kosovë, respektivisht krijimin e vendeve të punës.

Kjo kompani prezantimin e ka bërë në Prishtinë para studentëve të Gjeoshkencës së Universitetit “Isa Boletini” nga Mitrovica, kuadro që mund të jenë pjesë e investimeve që planifikon të bëjë kompania.

Ministri Stavileci tha se arsyeja që kanë dashur të kenë një prezantim të tillë para studentëve është se kompania “Esaan” si synim ka krijimin e vendeve të reja të punës, gjë që mund të jetë një mundësi edhe për studentët që në të ardhmen të jenë pjesë e kësaj kompanie.

“Ne kemi aprovuar Ligjin për Investime Strategjike përmes të cilit do të hapet një dritare e re për të pasur investime. Kemi investitorë të cilët e kanë parë si mundësi të jashtëzakonshme sektorin minerar. Jemi në diskutime se si ta gjejmë një balancë në mes të përfitimeve ekonomike të ambientit dhe aspekteve sociale. Një projekt është i suksesshëm vetëm atëherë ku ka bilanc ekonomik mjedisor dhe social”, ka thënë ministri Stavileci.

Ndërsa, drejtoresha e kompanisë “Esaan”, Serpil Enirel, tregoi para 5 vjetësh kjo kompani ka hapur degën e saj edhe në Kosovë dhe ka dy licenca dhe se është në pritje për t’i finalizuar investimet.

“Gjatë kësaj periudhe ne kemi finalizuar studimet tona eksploruese dhe jemi në proces të studimit të fizibilitetit. Ne e kuptojmë që ka fusha të tjera shtesë për t’u hulumtuar dhe duam të dimë çfarë ka, dhe nëse ka diçka për t’u investuar ne duam të investojmë dhe ne kemi një plan të cilin e kemi prezantuar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik”, ka thënë ajo.

Rektori i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, Alush Musaj, tha se sektori i minierave në Kosovë shihet vetëm si profesion për meshkujt, por jo edhe për femrat.

“Ne mendojmë që Kosova po shkon kah zhvillimi duke iu ofruar studentëve këto programe si kjo. Këtë mundësi që ju është dhënë sot shpresoj që do ta shfrytëzojnë studentët dhe mendoj se ata do ta gjejnë në të ardhmen një Kosovë më të zhvilluar”, theksoi Musaj.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  05.04.2017

Instituti për Politika Zhvillimore, INDEP në bashkëpunim me Komisionin për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, kanë mbajtur tryezën diskutuese “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të minierave dhe mineraleve – Draft-Projektligji i ri për Miniera dhe Minerale”.

Kjo tryezë mblodhi deputetë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, përfaqësues të kompanive dhe palë të ndryshme të interesuara për ta diskutuar këtë draft-projektligj para se të mbahet dëgjimi publik formal në Kuvend.

Kjo tryezë ofroi mundësi që palë të ndryshme të interesit dhe ekspertë përkatës të kësaj fushe t’i japin vlerësimet dhe vërejtjet e tyre për draft-projektligjin e ri, në mënyrë që të mos ketë nevojë për ndryshime dhe përplotësime të këtij ligji më vonë.

Tryeza u hap nga Drejtori Ekzekutiv, Burim Ejupi, i cili tha se INDEP ka përkrahur përherë nismat ligjore me analizat dhe sugjerimet e Institutit dhe mëton të ofrojë hapësirë për diskutim të palëve të ndryshme për diskutimin e këtyre nismave ligjore.

Në fjalën e saj hyrëse, deputete dhe kryesuese e grupit punues për hartimin e Projektligjit për Miniera dhe Minerale, Sala Berisha Shala, së pari falenderoi INDEP për përkahjen e vazhdueshme që i ofron Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë dhe Industri.

Ajo tha se pas monitorimit që ky komision i ka bërë zbatimit të ligjit ekzistues për Miniera dhe Minerale, në bazë të takimeve me palët e interesit dhe të tjera, ka rezultuar se ky ligj ka qenë duke u zbatuar por se ka pasur nevojë për ndryshime.

Andaj, sipas saj, ata kanë vendosur ta hartojnë një ligj të ri, por që bazohet në ligjin ekzistues. “Ne kemi identifikuar bukur shumë elemente që i mungojnë këtij ligji, ose që duhet të ndryshohen apo plotësohen.

Rekomandimet e dala nga raporti i grupit punues si çështja e garancionit, parqeve nacionale, One Stop Shop-it e çështjeve të tjera që s’kanë qenë të rregulluara me ligjin ekzistues, janë përfshirë në këtë draft-projektligj për miniera dhe minerale.”  shtoi znj. Shala-Berisha.

Më tej, znj. Shala-Berisha tha se ky zhvillimi i sektorit për miniera dhe minerale është shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit dhe se ky ndryshimet e bëra dhe të bartura në draft-projektligj mëtojnë ta lehtësojnë qasjen e kompanive dhe bizneseve në këtë sektor.

Përfaqësuesi i Komisionit të Pavarura për Miniera dhe Minerale, Musa Shabani, tha se KPMM e ka mandatin e tij për ta zbatuar ligjin në terren, rrjedhimisht është zbatuesi kryesor i ligjit; agjenci e pavarur e formuar prej Kuvendit.

“Vazhdimisht gjatë raportimeve në Kuvend, ne i kemi ngritë shqetësimet e bizneseve minerale për vështirësinë e zbatimit të disa pikave në këtë fushë. Çështja e garancionit – bizneset e reja që hyjnë së pari në këtë sektor, për të marrë licensën është dashur që të garantojnë me shuma të mëdha të parave për rikultivimin e mjedisit të shfrytëzuar gjatë aktivitetit të këtyre bizneseve. Kjo ka qenë barrë e rëndë për bizneset.” tha Shabani.

Sipas tij, ky draft-projektligj do të sigurojë që garancionet do të bëhen në përputhje me projektet e parapara për shfrytëzim dhe nuk do të kërkojë që investuesit të lënë gjysmën e pasurisë së tyre për ta marrë një licensë.

Për më shumë, u pa më se e duhur dhe lehtësuese nisma për One Stop Shop, që do të lejonte eliminimin e procedurave të gjata nga një institucion në tjetrin për sigurimin e dokumentacioneve, që përmes One Stop Shop-it do të themelohet një institucion i vetëm që do t’i ofrojë të gjitha shërbimet e nevojshme në një vend.

Ndërkaq, Skender Sallahi, përfaqësues nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik është angazhuar që sektori mineral të zhvillohet sa më optimalisht dhe racionalisht për shfrytëzimin e resurseve duke pasë parasysh edhe mbrojtjen e ambientit. Sipas tij, është e nevojshme që draft projektligji të sigurojë një kuadro ligjore për zhvillimin e këtij sektori.

Në anën tjetër, Blerim Grainca, anëtar i komisionit të ZHEIT, tha se është e nevojshme që ky sektor të rregullohet njëherë e përgjithmonë dhe ta lehtësojë marrjen e licensën për operatorët vendorë dhe ata potencialë përmes eliminimit të burokracisë që duhet kaluar për ta marrë licensën. Për më shumë ai tha se duhet të kihet parasysh edhe renta minerale, pasi deri tani nuk përfituar komuniteti direkt nga pagesat që kanë bërë kompanitë, por më shumë kanë marrë vetëm pasojat; pastaj çështja e sigurisë së punëtorëve dhe banorëve në vendet përkatëse etj.

Të pranishëm në tryezë ishin edhe përfaqësues të kompanive dhe bizneseve në këtë sektor që e panë si nismë të duhur ndryshimin e këtij ligji dhe mbajtjen e kësaj tryeze diskutuese. Ata vlerësuan se ligji duhet t’i mbrojë interesat jo vetëm të vendit por edhe të kompanive dhe bizneseve.

Për ta arritur këtë, ata kërkuan koordinim të të gjitha palëve të përfshira në këtë sektor që do të lejonte një rezultat optimal për të gjithë palët e interesit, pwrfshirw institucionet nw nivel lokale, agjencitë  e pyjeve, ujërave etj.

Për më tutje, ata diskutuan disa nga pikat e këtij draft-projektligji dhe kërkuan sqarime nga anëtarët e këtij komisioni lidhur me to.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  21.03.2017

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri organizojn në tryezën e diskutimit “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të minierave dhe mineraleve – Projektligji i ri për Miniera dhe Minerale”.

Tryeza e diskutimit mbahet si aktivitet shtesë përpara dëgjimit publik që do të mbahet në Kuvend në fazat e ardhshme.

Në këtë fazë, tryeza qëllimisht po mbahet jashtë objektit të Kuvendit në mënyrë që diskutimi të tejkalojë natyrën formale të dëgjimeve publike dhe palë të ndryshme të kenë rastin të shtrojnë problemin nga këndvështrimi i tyre.

Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri është në fazën e hartimit të projektligjit për Miniera dhe Minerale.

Ky aktivitet i Komisionit, ka ardhur pas monitorimit të zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet ku u konstatua nevoja për një ligj të ri për Miniera dhe Minerale.

Me qëllim të përfshirjes së sa më shumë palëve në procesin e hartimit të këtij ligji dhe debatit mbi dispozitat e tij, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri organizojn në tryezën e diskutimit “Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të minierave dhe mineraleve – Projektligji i ri për Miniera dhe Minerale”.

Agjensia e lajmeve ekonomia, 20.03.2017