info@energjia.al

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë kërkon ndryshime në legjislacion përpara se kompania Albgaz, të konsiderohet plotësisht e pavarur nga ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Përmes një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare, Sekretariati ka bërë publik opinionin mbi certifikimin e operatorit shqiptar të sistemit të transmetimit të gazit natyror, sipas Paktit të Tretë të Energjisë.

Opinioni mbështet certifikimin nga Enti Rregullator i Energjisë, por duke iu nënshtruar disa kërkesave dhe kushteve shtesë.

Në këtë kuadër, ky organizëm e vë theksin pikërisht te ndryshimi i ligjit aktual, duke i kujtuar ERE-s se vendimi  përfundimtar i certifikimit, duhet marrë duke patur parasysh maksimalisht Opinionin e Sekretariatit.

Gjithashtu, ky organizëm vë në dukje se ky detyrim rrjedh nga Direktiva e Parlamentit dhe Këshillit Evropian “Për rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të gazit natyror”.

Në mesin e muajit gusht, ERE miratoi fillimin e procedurës për licencimin e Albgaz në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror, por në vendim argumentohej se shoqëria plotësonte pjesërisht kërkesat e parashikuara nga ERE.

Kjo vihej re kryesisht në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar për këtë proces, ndërkohë që vetë shoqëria është shprehur publikisht se po ndjek me përpikëri të gjithë hapat përsa i përket përmbushjes së dokumentacionit specifik për marrjen e licencimit.

Scan Tv,  11.10.2017

Enti Rregullator i Energjisë i ka hapur dritën jeshile procedurave për certifikimin e kompanisë me kapital 100% shtetëror të gazit natyror “Albgaz sh.a.” Vendimi i cili tashmë ka hyrë në fuqi lejon që  me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesi, shoqërisë “Albgaz sh.a.” i hapet rruga për të aplikuar pranë Entit Rregullator të Energjisë për certifikimin si operator transmetimi, bazuar kjo edhe në ligjin “Për sektorin e gazit natyror”, si dhe për pajisjen me licencë për transmetimin e shpërndarjen e gazit natyror, në përputhje me procedurat e përcaktuara në nenet 22, 23 dhe 24, të ligjit nr. 102/2015.

Vetëm pak ditë më parë TAP Shqipëri ndërmjetësoi takimin e parë zyrtar midis AlbGaz, shoqërisë së krijuar për operimin e sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror, dhe DESFA-s, operatori grek i sistemit të transmetimit të gazit, në Selanik të Greqisë.

Në dhjetor të 2016-ës qeveria shqiptare miratoi krijimin e kompanisë së re të quajtur “Albgaz”, e cila do të jetë me kapital 100% shtetëror. Kjo kompani sipas vendimit të qeverisë, do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të gazit natyror.

Kapitali fillestar për krijimin e shoqërisë “Albagaz”, sh.a., do të jetë 359, 068, 000 lekë.

Deri në fund të vitit 2017, aktiviteti i shoqërisë do të financohet nëpërmjet fondeve që do të sigurohen nga  marrëveshja e huas, e lidhur me shoqërinë “Albpetrol”, sh.a. dhe/ose fondet që siguron mbi bazën e marrëveshjeve me institucione financiare dhe/ose donatorë vendas apo ndërkombëtarë.

Revista Monitor,  24.03.2017

Prodhimi i energjisë nga djegia e mbetjeve duket se po i afrohet çdo ditë realizimit. Enti Rregullator i Energjisë ka vendosur që të hapë procedurat për shqyrtimin e dokumentacionit dhe aplikimit të kompanisë “ALBTEK ENERGY”sh.p.k. në Elbasan, e cila ka një “Impiant të përpunimit të mbetjeve urbane” në qytetin e Elbasanit e përfituar përmes formës së partneritetit publik privat.

Kjo është e para licencë e kësaj natyre që jepet në vend në rast se nga dokumentacioni do të dilet në përfundimin se përmbushen të gjitha kushtet. Vlera e investimit është 21 milionë dollarë ndërkohë që nga djegia e mbetjeve parashikohet që të përfitohet energji në masën 17 250 Mwh në vit.

Një impiant i ngjashëm me koncension është duke u ndërtuar në qytetin e Fierit, por që ka hasur në rezistencë të banorëve. Për koiçidencë gjithë zhvillimet qoftë për dhënien me koncension të impianteve të ngjashëm, qoftë për aplikimin për licenca vijnë në kushtet kur debatet mbeten ende të nxehta lidhur me importin e mbetjeve.

Propozimi i mazhorancës hasi në kundërshtim të fortë të shoqërisë civile por edhe të opozitës, ndërkohë që Presidenti e rikthehu atë në parlament duke mos e dekretuar.

Scan Tv,  02.11.2016

Agjencia e Metrologjisë e Kosovës (AMK) është kritikuar nga kompanitë që operojnë me shitjen e njehsorëve elektrikë, shkruan sot Koha Ditore.

Në një tryezë të organizuar të martën, në Ditën Botërore të Metrologjisë, Sebastijan Luposha nga kompania “Landis Gyr” ka shprehur zhgënjimin e tij për zvarritjen e procedurave për licencimin e një njehsori të mençur të energjisë elektrike i destinuar për konsumatorët e KEDS-it.

Ka thënë se kanë aplikuar në verën e kaluar për licencimin e një tipi të njehsorëve, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje për më shumë se 10 muaj.

E ndërkohë, një ekspert i angazhuar nga Ministria i kishte dhënë përgjigje negative në aplikimin e tyre. Raporti i ekspertizës, sipas tij, nuk është profesional dhe ka gabime elementare në aspektin e njehsorëve.

Luposha ka bërë të ditur se kanë nënshkruar dy kontrata me KEDS-in për furnizim me njehsorë të mençur elektrikë, porse nuk po mund të jetësohet për shkak të burokracisë në Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë.

Telegrafi,  29.06.2016

Edhe pse është deklaruar nga drejtues të Ministrisë së Tregtisë se në të gjitha pikat e karburanteve është bërë kalibrimi i pikës rrjedhëse, kjo realisht nuk ka ndodhur prej dy vitesh. Kurse, qytetarët marrin sasinë e pasigurt të karburanteve që paguajnë.

Kjo ministri, sipas shoqatës së naftëtarëve, pikave të karburanteve iu ka lëshuar licenca pa qenë të kalibruara, gjë që për shoqatën është skandaloz dhe kërkohet të hetojë edhe Prokuroria e shtetit.

Kryetari i shoqatës së naftëtarëve, Fadil Berjani tha se përveç se është shkelje ligjore, është edhe vepër penale të punojnë operatorët pa kalibrim dhe t’iu lëshohen licencat. Kjo sipas tij, është bërë me vetëdijen e stafit të MTI-së, përfshirë edhe strukturat udhëheqëse të saj.

“Ka shumë vite që nuk janë bërë matjet e pikave që shesin ‘Gaz-plin’ kjo me vet fajin e MTI-së. Pra, deri më tani qytetarët nuk kanë pranuar sasitë e sigurta dhe kjo mbetet përgjegjësi e MTI-së. Përveç që dëmton qytetarët, dëmton edhe konkurrencën e lirë. Ne kemi kërkuar disa herë që të ketë kontroll më të lartë, por kjo ka hasur në vesh të shurdhër nga stafi udhëheqës dhe stafi politik i MTI-së”, tha Berjani, raporton KP.

Kreu i shoqatës së naftëtarëve ka folur edhe për monopolin e kontrollimit të cilësisë së derivateve.

“Ministria po krijon favorizime ose monopole edhe pse ne publikisht kemi kërkuar që të mos ketë monopole. Kabineti i MTI-së, ka ndërhyrë në komision për autorizimin e trupave inspektuese dhe këtu ka shkelje ligjore për autorizimin e dy trupave Inspektuese me ndërhyrjen e kabinetit, si dhe të drejtorëve përgjegjës, të cilët kanë pranuar dokumentet edhe pas afatit ligjore dhe më pas iu kanë vazhduar edhe autorizimet. Ministrja Bajrami disa herë ka deklaruar se do t’i largoj Trupat Inspektuese, kjo në mënyrë të pa ligjshme i ka autorizuar ato”, theksoi Berjani.

Ai tha se si shoqatë e naftëtarëve kërkojnë nga Prokuroria e shtetit që të ndërhyjnë në sektorin e naftës dhe të sjellin para drejtësisë ata që kanë abuzuar me ligjin dhe që abuzojnë ende.

Drejtori i Departamentit për Rregullimin e Tregut të Naftës (DRRTN) që është në kuadër të MTI-së, Sherif Sherifi theksoi se ka arsyetuar se vërtetimi nga Metrologjia lëshohet për një vit, ndërsa licenca që i jep DRRTN, lëshohet për dy vite.

“Çdo subjekt afarist që aplikon për t’u pajisur me licencë, për shitje me pakicë të dizelit dhe benzinës, duhet ta prezantoj edhe vërtetimin për verifikimin e mjeteve matëse që lëshohet nga Agjencia e Metrologjisë. Por ky lloj vërtetimi nga Metrologjia lëshohet për një vit, ndërsa, licenca që i jep DRRTN, lëshohet për dy vjet”, theksoi Sherifi.

Ai tha se për ta licencuar një subjekt për gazë, kërkon certifikatën e plotësimit të kërkesave themelore të sigurisë teknike të lëshuar nga Inspektorati i MZHE, dhe tek pastaj bëhet licencimi. Kurse, sa i përket çështjes së monopolit, Sherifi theksoi se kanë të bëjnë me një trup inspektues të vlerësimit, gjegjësisht me një laborator të vetëm në treg.

“Në rastin e parë me monopol, kemi të bëjmë me një trup inspektues të vlerësimit, gjegjësisht një laborator të vetëm në treg, kurse, në rastin e dytë, konkurrenca monopolistike, kemi të bëjmë me një strukturë tregu, ku veprojnë një numër i caktuar i trupave inspektuese të cilat operojnë në pajtim me përcaktimet e çmimeve, por që kanë një përballje me konkurrencë të lirë për të hyrë e dalë në treg”, ka theksuar Sherifi.

Edhe qytetarët po ankohen se po keqpërdoret sasia, por Berjani theksoi se derisa nuk ka matje, qytetaret kanë të drejt dhe ankesat e tyre kanë bazë ligjore dhe kanë bazë për t’u ankuar.

Telegrafi,  23.05.2016

Të gjithë vetëprodhuesit e energjisë elektrike të lidhur në rrjetin kombëtar, me kapacitet të instaluar deri në 1 MW, nuk do të pajisen me licencë nga ERE.

ERE njoftoi se e mori këtë vendim për krijimin e kushteve lehtësuese për futjen në rrjet të kapaciteteve të reja prodhuese, si dhe heqjen e barrierave që mund të pengojnë futjen e pjesëmarrësve të rinj të tregut.
Kështu çdo shoqëri tregtare që dëshiron të ushtrojë aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike me kapacitet të instaluar deri në deri në 1 MW, nuk pajiset me licencë nga ERE.

Këto kategori prodhuesish kanë detyrimin të njoftojnë ERE-n, në çdo rast që fillojnë të ushtrojnë veprimtari në Tregun e Energjisë Elektrike. Për të përmbushur këtë vendim ERE ka njoftuar kompanitë e energjetikës, OSSHE KESH sh.a, OST sh.a.

Në kuadër të ligjit të Ri të Energjisë, Enti Rregullator, është duke miratuar një sërë aktesh ligjore që i përgjigjen liberalizimit të tregut. Kështu konsumatorëve u mundësohet të prodhojnë energji për nevojat e veta kundrejt një kapaciteti të kufizuar.

Revista Monitor,  18.12.2015

Enti Rregullator i Energjisë ka miratuar fillimin e procedurave për certifikimin e gazsjellësit TAP si Operator i Pavarur i Transmetimit të gazit natyror.

Me datë 1 Korrik 2015, TAP AG ka paraqitur në ERE kërkesën dhe dokumentacionin përkatës për certifikim. Kjo kërkesë dhe dokumentacioni i paraqitur në ERE, është vënë gjithashtu në dispozicion të Autoriteteve (RAE dhe AEEGSI) si pjesë e gjithë dokumentacionit të nevojshme për procedurën e certifikimit nga tre Rregullatorët e vendeve ku kalon projekti TAP përkatësisht Greqi, Shqipëri dhe Itali .

Me anë të kësaj kërkese TAP AG synon të certifikohet si operator i pavarur i transmetimit për gazin natyror para fillimit të ndërtimit të infrastrukturës dhe jo me vonë se data 1 Janar 2018.

ERE ne cilësinë e autoritetit përgjegjës për rregullimin e sektorit te gazit natyror dhe ne përputhje me detyrimet sipas Traktatit të Komunitetit të Energjisë Bordi i ERE-s, vendosi fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit te shoqërisë TAP AG për certifikim si Operator i Pavarur i Transmetimit të Gazit Natyror.

Punimet për shtrirjen e tubacionit të gazsjellësit TAP pritet të nisi vitin që vjen, ndërkohë që punimet këtë vit kanë vijuar me ndërtimin e infrastrukturës mbështetëse, rrugë dhe ura.
Në tërësi, TAP do të ndërtojë dhe rehabilitojë rreth 100 km rrugë përgjatë gjurmës së gazsjellësit, në Vishocicë, Vithkuq dhe Shtyllë në qarkun e Korçës; në Potom, Çorovodë, Kakrukë, Tepelene, Vendreshë në qarkun e Beratit; dhe në Topojë në qarkun e Fierit.

Ndërtojë tre ura të reja dhe do të rehabilitojë më shumë se 40 ura ekzistuese në qarqet e Korçës, Beratit dhe Fierit.

Punimet për rrugët dhe urat ndihmuese priten të përfundojnë gjatë vitit 2016 duke i krijuar kushtet që fillimi punës për ndërtimin e gazsjellësit të nisin në verën e vitit 2016.

Revista Monitor,  25.08.2016

Pas publikimit të raportit për njehsorët e energjisë elektrike, tani më Agjencia e Metrologjisë revokojë licencën për njehsorët e tipit Kohler. Më poshtë po ju tregojmë se kush licencon dhe teston njehsorët në Kosovë.

Sipas uebfaqes së Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, është pikërisht kjo agjenci përgjegjëse për licencimin, verifikimin, testimin dhe kalibrimin e mjeteve matëse në Kosovë duke përfshirë edhe njehsorët elektrikë.

Madje edhe neni 4 i Ligjit për Metrologji, precizon saktë organizimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit te Metrologjisë, tani më të shndërruar në Agjenci të Metrologjisë. Neni 4 saktë specifikon që kjo Agjenci organizon aktivitetet e kalibrimit në Kosovë, kryen kontrollin ligjor të mjeteve matëse dhe kryen mbikëqyrjen e mjeteve matëse, të prodhuara në vend dhe ose të importuara në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi.

Kjo agjenci, vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë e cila deri së fundmi ishte e udhëhequr nga Ismet Mulaj, i vendosur aty pas dorëheqjes së ministrit paraprak, z.Bernard Nikaj, që të dytë nga partia AKR e udhëhequr nga z.Behgjet Pacolli. Madje, udhëheqësi i Agjencisë së Metrologjisë u vendos aty gjatë udhëheqjes së Ministrisë nga kjo parti dhe paraprakisht ishte i punësuar në njërën nga kompanitë e z.Pacolli.

Telegrafi,  24.02.2015