info@energjia.al

Vetëm pak muaj pas rrëzimit të një vendimi nga ana e Gjykatës Kushtetuese për licencimin e pikave të karburantit duket se qeveria ka bërë korrigjimin e saj.

Në rendin e ditës të mbledhjes së kësaj të mërkure mes të tjerave është edhe ndryshimi në ligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i propozuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

Sipas draftit tarifa e licencimit  reduktohet nga 5 milionë lekë në masën 3 milionë lekë për stacionet e shitjes së karburanteve që operojnë në territorin e Bashkisë së Tiranës dhe 1 milion lekë për stacionet që zhvillojnë aktivitetin në bashkitë e tjera të vendit.

Në vendimin që rrezoi kushtetuesja propozimi ishte që pagesa për licencimin e pikave në Tiranë të ishte 5 milionë lekë kurse të tjerat 2 milionë lekë. Vendimi i Kushtetueses erdhi pas ankimimit të bërë nga ana e Unionit të Shoqërive Hidrokarbure  i cili edhe për tarifat e reja të propozuara ka shfaqur sërish rezervat e tij më herët.

Scan Tv,  20.04.2017

Këshilli i Ministrave ka miratuar ligjin e ri për zonat e mbrojtura që sjell një serë risish në aspektin e përcaktimeve ligjore por edhe detajon penalitetet për rastet e dëmtimit të tyre. Por çfarë do të ndodhë me ata që ushtrojnë veprimtari në këto zona?

Ligji i ri përcakton se “personat fizikë e juridikë, që kanë fituar të drejta të ushtrojnë veprimtari të caktuara në zonat e mbrojtura, duke lidhur marrëveshje, kontrata apo janë pajisur me leje mjedisi për to, do të vazhdojnë t’i kryejnë normalisht veprimtaritë, për derisa ato nuk ndalohen shprehimisht nga ky ligj apo nuk vijnë haptas në kundërshtim me të”. Por ligji i ri përcakton gjithashtu edhe raste të “modifikimit” të marrëveshjeve, pavarësisht se subjektet mund të jenë të pajisur me leje mjedisore.

“Kur ky ligj e ndalon shprehimisht një veprimtari të pajisur me leje mjedisi apo kur ajo vjen haptas në kundërshtim me kërkesat e këtij ligji, brenda tre muajsh nga hyrja e tij në fuqi, AKZM-ja njofton zyrtarisht subjektin të mbyllë veprimtarinë për arsye ligjore dhe të rehabilitojë mjedisin ku është ushtruar veprimtaria” shkruhet në projektligj.

Kur vërtetohen raste të tilla, fillimisht subjekti mund t’i paraqesë Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, brenda tre muajsh nga njoftimi, “propozimet e tij për mundësinë e ndryshimit të vendit ku mund të ushtrohet veprimtaria, për përmirësime të domosdoshme teknologjike, për zvogëlim kapacitetesh, për ndryshim të lëndëve të para apo të energjisë, me qëllim që veprimtaria të bëhet e pranueshme dhe mund të vazhdojë të ushtrohet”.

Kur propozimet e subjektit nuk mund të pranohen, atij i lihet gjashtë muaj deri në një vit kohë për ta hequr veprimtarinë dhe për të bërë rahabilitimet e kërkuara me shkrim nga AKZM-ja. Nëse subjekti nuk kryen ato që i kërkohen dhe nuk respekton afatet, ai kualifikohet dëmtues i zonës së mbrojtur dhe përgjigjet sipas legjislacionit në fuqi, raporton SCAN.

Sa i përket penaliteteve, në rastet kur nuk përbëjnë vepër penale, ligji i ri parashikon se:

-Për ndotjen dhe dëmtimin e zonës së mbrojtur nga shkarkimet mbi normë të veprimtarive që zhvillohen jashtë zonës, por në afërsi të saj, subjekti dënohet me gjobë nga 100 000 deri në 300 000 lekë.

-Për zhvillimin në zonë të veprimtarive që nuk janë pajisur me leje mjedisi, subjekti dënohet me gjobë nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë;

-Për mospërmbushje dhe mosrespektim të kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit sipas parashikimeve të këtij ligji, subjekti dënohet me gjobë nga 500 000 deri në 1 000 000 lekë.

-Për dëmtim të zonave të mbrojtura nga pronarët e pasurive private që ndodhen brenda zonës, subjekti dënohet me gjobë nga 50 000 deri në 80 000 lekë.

-Për dëmtim të zonave të mbrojtura nga përdoruesit e zonës, me gjobë nga 50 000 deri në 80 000 lekë.

Krahas dënimit me gjobë Inspektorati i Policisë Pyjore dhe administrata e zonave të mbrojtura mund t’i propozojnë ministrit heqjen e lejes së mjedisit dhe mbylljen e të gjithë veprimtarisë apo të pjesëve të saj përgjithmonë ose për një kohë të caktuar, referuar ligjislacionit në fuqi për lejet e mjedisit.

Scan Tv,  20.04.2017

Një rafineri e re për përpunimin e naftës bruto do të ndërtohet në Balldren të Elbasanit. Qeveria i ka dhënë lejen koncesionare kompanisë “RBH Beline”, e cila tashmë është regjistruar edhe në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Vendimi është botuar sot në Fletoren Zyrtare dhe vjen në një kohë kur interesi për të përpunuar naftën vendase është shtuar dukshëm. Për shkak të cilësisë së dobët dhe çmimit të ulët, nafta e prodhuar në vend po përballet me një kërkesë të ulët në tregun ndërkombëtar, ndaj kompanitë që nxjerrin naftën në Shqipëri, për momentin, kanë interes ta shesin në tregun e brendshëm.

Kompanitë të lidhura me sektorin tashmë e kanë rritur kërkesën për të hapur impiante të përpunimit të naftës në vend dhe Ministria e Energjetikës ka dhënë të paktën dy leje deri më tani. Por, nga ana tjetër, vihet në dyshim teknologjia dhe se si do të funksionojnë këto kompani, pasi naftës vendase që të kapë standardet e eurodiezielit i duhet një kartë teknologjike e avancuar, të cilën ende nuk e kanë sjellë në Shqipëri asnjë nga impiantet e përpunimit.

Afati i vlefshmërisë së licencës së koncesionit është 30 vjet me të drejtë përsëritjeje, pas miratimit të saj nga Këshilli i Ministrave, thuhet në vendimin e qeverisë.

Objekti ka përfunduar ndërtimin në bazë të lejes së ndërtimit nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit. Afati i vënies në përdorim është 31.12.2016. Këshilli i Ministrave ka të drejtë revokimin e kësaj licence kur, nga kontrollet e ushtruara nga organet dhe institucionet shtetërore, të ngarkuara me ligj, konstatohet dështimi i përmbushjes së kërkesave të licencës së koncesionit për rafineri, në zbatimin e parametrave teknikë, në afatin e realizimit të projektit dhe të normave mjedisore; f) Kapaciteti dhe kategoria e produkteve që do të prodhojë rafineria.

Kapaciteti i përpunimit të naftës bruto është 600 tonë/24 orë. Produktet që do të prodhojë rafineria janë të përshkruara në kartën teknologjike të lëshuar nga ISHTI-ja, bashkëlidhur licencës, e cila është pjesë e integruar e saj.

Shoqëria aksionere “RBH Beline”, pas miratimit të kësaj licence koncesioni, duhet të paguajë tarifën e licencimit sipas legjislacionit në fuqi. Licenca e koncesionit është e vlefshme vetëm pas pagesës së tarifës së licencimit.

Shoqëria aksionere “RBH Beline” pas miratimit të kësaj licence koncesioni, në zbatim të kërkesave të nenit 9, të ligjit nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar, ka detyrim mbajtjen e rezervës së sigurisë, sipas kushteve Shoqëria aksionere “RBH Beline” në rastin e ndryshimeve në skemën dhe kartën teknologjike të funksionimit të rafinerisë, si dhe për markën e cilësinë e nënprodukteve të naftës të prodhuara nga rafineria, duhet të zbatojë përcaktimet e nenit 12, të ligjit nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar.

Revista Monitor,  26.11.2016

Ruajtja e një konkurrence të shëndetshme në treg që i shërben mbi të gjitha cilësisë së shërbimit ndaj konsumatorit dhe politikave të caktimit të një çmimi të drejtë është objekt vëzhgimi kudo në botë i rregullatorëve.

Sekretariati për Energjinë në një raport të hartuar nga konsulenti i kontraktuar ka marrë në analizë një sërë aspektesh që lidhen me konkurrencën dhe barrierat në tregun e energjisë dhe gazit në vende të ndryshme të Ballkanit dhe më gjerë.

Faza e parë lidhet me çmimet që aplikohen lidhur me licencimin e operatorëve. Shqipëria referuar shifrave hyn tek vendet më tarifa të kripura që aplikohen në fazën e parë. Konkretisht për një licencë në energji ajo aplikon një tarifë fillestare prej 7 mijë eurosh. Bosnjë –Hercegovina aplikon një tarifë fillestare prej 1000 eurosh për licencat në energji dhe naftë dhe 500 euro për ato në gaz.

Në Maqedoni vlera fillestare është e unifikuar në 500 euro për të gjitha. Për Kosovën të dhënat i referohen vetëm atyre mbi hidrocentralet ku politika e licencimit është në varësi të megavatëve të instaluar dhe fillon nga 3000 euro për ato deri në 50 mega deri në 12 mijë euro për ato mbi 400 mega.

Në Mal të Zi licenca kushton në fillim 1500 euro, kurse në Serbi 2500 euro plus një seri taksash për procedurat që limitohen në nivelet e 6 eurove. Ukraina aplikon për licencat e gazit dhe energjisë një nivel 54 euro në fillim.

Një pjesë e vendeve kanë edhe tarifa mirëmbajtje për licencat që janë vjetore. Në këndvështirmin e Sekretariatit çmimet që aplikohen për operatorët e rinj që duan ti bashkohen tregut janë mesatarë duke parë edhe mundësitë dhe potencialin që ofron secili treg.

Scan Tv,  22.09.2016

Tregut të energjisë elektrike i janë shtuar aktorë të rinj, pasi kanë hyrë në fuqi vendimet e Entit Rregullator të Energjisë për licencime dhe rinovime.

Kështu pas përfundimit të fazë së ndërtimit tashmë ka nisur nga prodhimi kompania

“ Denas Power”, Hec-i i së cilës ka një fuqi të instaluar prej 14.5MW. Veprimtaria e kompanisë do të jetë si në prodhim, ashtu edhe në tregtim.

ERE gjithashtu njofton se ka filluar pocedura për licencimin për tregtim dhe furnizim me energji elektrike të shoqërisë “DOO Veternik shpk”, ndërsa ka rinovuar licencën për “Energy Supply”.

Sipas të dhënave të ERE-s për vitin 2014 kanë prodhuar energji elektrike 98 centrale hidrike private / koncesion. Nga këto 93 prej tyre kanë pasur kontrate shitje me KESH, një është prodhues i shkëputur nga prodhimi publik, por me kontrate shitje, kurse 4 të tjera kane prodhuar për nevojat e veta apo për t’u tregtuar.

Prodhimi i përgjithshëm për vitin 2014 nga këta gjenerues privatë/koncesion ishte 919 GWh ose 19.45 % e prodhimit të përgjithshëm neto vendas të vitit 2014. Ne këtë grupim prodhuesish përfshihet edhe HEC Ashta me fuqi te instaluar mbi 15 MË (50MW) dhe qe ka prodhuar gjate 2014 rreth 201 GWh.

Revista Monitor,

Në kuadër të implementimit të ligjit të ri të energjisë ERE (Enti rregullator i Energjisë) ka përfshirë në proces konsultimi rregulloren e re për “Dhënien, Modifikimin, Rinovimin dhe heqjen e Licencave në sektorin e energjisë elektrike“, e cila parashikon një kategorizim të ri të licencave për:

Prodhimin e energjisë elektrike;

Operimin e Sistemit te Transmetimin e energjisë elektrike;

Operimin e Sistemit të Shpërndarjen e energjisë elektrike;

Furnizimin e energjisë elektrike;

Tregtimin e energjisë elektrike.

Operimin e Tregut të energjisë elektrike

Sistemet e mbyllura te shpërndarjes se energjisë elektrike.

Lidhur me kohëzgjatjen e vlefshmërisë së licensave rregullorja e re parashikon:

1-Prodhimin e energjisë elektrike deri në 30 vjet

2-Operimin e Sistemit të Transmetimit e energjisë elektrike deri 25 vjet

3-Operimin e Sistemit të Shpërndarjen e energjisë elektrike deri në 30 vjet

4-Furnizimin e energjisë elektrike deri në 5 vjet

5-Tregtimin e energjisë elektrike deri në 5 vjet

6-Operimin e Tregut të energjisë elektrike deri ne 5 vjet

7-Sistemet e mbyllura te shpërndarjes se energjisë elektrike deri ne 5 vjet

E Drejta për të Aplikuar për një Licencë

Ka të drejtë të aplikojë për një licencë të lëshuar nga ERE, çdo person që ka vendqëndrimin e tij në Shqipëri, dhe me objekt të veprimtarisë aktivitetin e kërkuar për licencim. Çdo person i huaj duhet të krijojë një shoqëri sipas legjislacionit në fuqi, me objekt veprimtarie aktivitetin e kërkuar për licencim nga ERE për të gjithë periudhën e vlefshmërisë së licencës.

Revista Monitor,  07.10.2015

Gjatë vitit që lamë pas, 13 hidrocentrale të vogla dhe të mesme private u bënë pjesë e rrjetit shqiptar të furnizmit. Sipas raportit të Entit Rregullator të Energjisë, energjia e gjeneruar nga hidrocentralet private gjatë vitit 2014 ka arritur vlerën e 20% të energjisë totale të prodhuar në vend.

Ndërsa portali “Balkaninsight” vlerëson se, tregu privat i prodhimit të energjisë në Shqipëri arrin një vlerë prej 58 milionë euro në vit, me një kapacitet të instaluar prej 294 megavat. Gjithashtu, portali vlerëson se, pjesën më të madhe të energjisë private të prodhuar në vend e ka hidrocentrali i Ashtës me një kapacitet të instaluar prej 50 megavat, ndërsa gjenerimi vjetor për vitin që lamë pas arriti në 200 gigavatorë.

Pritshmëritë e qeverisë shqiptare janë që, i gjithë konsumi i energjisë të mbulohet nga prodhimi vendas brenda vitit 2020, duke marrë në konsideratë edhe përfundimin brenda vitit 2018 të tre hidrocentraleve në lumin e Devollit. Energjia e gjeneruar nga këto hidrocentrale, me kapacitet të instaluar prej 800 megavat pritet të arrijë në diçka më shumë se një teravator në vit, një shifër e konsiderueshme kjo duke ditur se konsumi total arrin në 6 teravatorë.

Gjithashtu, qeveria shqiptare dhe ministria e Energjisë janë duke parë mundësinë e dhënies me koncesion të hidrocentraleve të Skavicës dhe Kalivaçit ndaj kompanive private të interesuara pasi të kenë zgjidhur çështjet e pronësisë që pengojnë ndërtimin e tyre që nga viti 1997. Realizimi i këtyre veprave dhe vënia në funksionim jo vetëm që do të mbulonte nevojat e vendit për konsum, por do të rriste edhe kapacitetet eksportuese të energjisë shqiptare.

Scan TV, 07.05.2015

Interesi i sektorit privat për hidrocentralet vendore është rritur edhe gjatë vitit 2014. Sipas Entit Rregullator të Energjisë, 64 subjekte paraqitën aplikime të ndryshme në aktivitetet e sektorit të energjisë elektrike, nga 57 që ishin gjatë vitit 2013. Për 42 aplikime për licencim, Bordi i Komisionerëve vendosi miratimin, ndërsa 22 aplikime të tjera janë në proces. Vitin e kaluar, prodhimi i energjisë elektrike nga hidrocentralet vendore private arriti në 19.45% të prodhimit të përgjithshëm neto vendas. Nga 98 HEC-e private që prodhuan energji elektrike, 93 prej tyre kishin kontrata shitje me KESH, të tjerët punuan si prodhues i shkëputur nga prodhimi publik, ose prodhuan energji për nevojat e veta dhe tregtim. Që prej vitit 2008, prodhimi i energjisë elektrike të prodhuar nga HEC-et vendore ka ardhur në rritje të përvitshme, më të spikatur nga viti 2013, kur ato e rritën 2.5 herë më shumë prodhimin nga 2012-ta.

Gazeta Shqip,  21.06.2015

Ministria e Energjisë dhe Industrisë e ka përmbyllur fazën e parë të kontrolleve dhe verifikimit të subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit me shumicë të lëndëve hidrokarbureve.

Ministri Gjiknuri ka firmosur kërkesën për revokimin e licensës së 23 kompanive të tregtimit me shumicë, të cilat nuk kanë përmbushur kërkesat ligjore të kapaciteteve minimale dhe kushteve teknike.

Shkresa e Ministrit i është dërguar Qendrës Kombëtare të Licencimit, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.

Ministria e Energjisë do të vazhdojë kontrollet e të gjitha subjekteve që nga prodhimi, përpunimi, transportimi dhe tregtimi i hidrokarbureve nga pikat e shumicës dhe pakicës.

Përmes ndryshimeve në ligj, të kryera vitin e kaluar, është bërë e mundur tanimë ndërhyrja edhe tek impiantet e përpunimit. Sipas detyrimit ligjor, sot asnjë impiant nuk mund të përpunojë naftë bruto pasi këtë mund ta bëjë vetëm një rafineri. Të gjithë impiantet duhet të plotësojnë kërkesat ligjore teknike për tu licencuar për përpunimin e nënprodukteve të naftës.

Ndërkaq, Ministria e Energjisë dhe Industrisë po harton ndryshime të reja ligjore që synojnë ashpërsimin e masave ndëshkimore për rastet e abuzimeve me standardin e cilësisë së lëndëve hidrokarbure.

Masa e revokimit  të licencës së tregtimit me shumicë të karburanteve jepet për shoqëritë e listuara më poshtë:

1. “Joni MD” sh.a.

2. “Halilaj Hollding Group” sh.a.

3. “Duçellari 2010” sh.a.

4. “Ina Petrol” sh.a.

5. “Al Prima” sh.a.

6. “Gentjan 2011” sh.a.

7. “Alfa Omega Enterprise” sh.a.

8. “New Petrol” sh.a.

9. “Lilo Petrol 2011Compani” sh.a.

10. “Dizayn Gaz” sh.a.

11. “Niti Petrol Company” sh.a.

12. “Gramozi Oil Compani” sh.a.

13. “Albania Oil Compani 2011” sh.a.

14. “Petroleum 2011- Company” sh.a.

15. “Lloga Oil  Company” sh.a.

16. “Power Sprint Oil” sh.a.

17. “Sheng Oil” sh.a.

18. “Eurostandard Oil” sh.a.

19. “Evo Power” sh.a.

20. “Dion Petroleum” sh.a.

21. “Tangra Group” sh.a.

22. “East Mediterranean” sh.a.

23. “Kalaja” sh.a.

energjia.al  19.05.2015

Enti Rregullator i Energjisë do të diskutojë në mbledhjen e ditës së mërkurë mbi shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë “Devoll Hidropower” sh.a., për licensim ne aktivitetin e Tregetimit dhe në aktivitetin e Furnizuesit të kualifikuar të Energjisë Elektrike.

Devoll Hydropower Sh.A. (DHP) është një kompani e regjistruar në Shqipëri, nën pronësi dhe e operuar prej kompanisë norvegjeze Statkraft AS. Në përputhje me një Marrëveshje Koncesioni të nënshkruar dhe miratuar nga Parlamenti Shqiptar në 2009, Devoll Hydropower do të zhvillojë, ndërtojë dhe operojë hidrocentrale në kaskadën përgjatë Lumit Devoll, i cili ndodhet në pjesën jug-lindore të Shqipërisë. Kapaciteti total i instaluar i këtij projekti do te jetë prej rreth 280 MË, kur të përfundojë ndërtimi në vitin 2019.

Në mbledhjen e Bordit të ERE-s do të diskutohet edhe mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “KOXHERI ENERGJI” sh.p.k., për liçensim në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë Elektrike nga Hec “Koxheraj” dhe ne aktivitetin e Tregetimit te Energjise Elektrike.

Edhe kërkesat e shoqërisë “ELECTRAL” sh.p.k., per licensim ne aktivitetin e Tregetimit te Energjise Elektrike Elektrike dhe ne aktivitetin e Furnizuesit te Kualifikuar te Energjise Elektrike janë në axhendë.

Shoqëria “AYEN AS ENERGJI” sh.a., gjithashtu ka paraqitur një kërkesë për liçensim në aktivitetin e Prodhimit te Energjise Elektrike nga Hec-et “Gojan”, “Gjegjan”, “Peshqesh” dhe “Fangu” dhe “Alpiq Energy Albania” sh.p.k., ka një kërkesë për licensim ne aktivitetin e Tregetimit te Energjise Elektrike dhe për licensim ne aktivitetin e Furnizuesit te Kualifikuar te Energjise Elektrike.

Pika e fundit e axhendës së ERE është lidhur me “Disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e prokurimit të energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në sistemin e shpërndarjes” të Autoritetit të Konkurencës.

Revista Monitor, 03.03.2015