info@energjia.al

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka hapur procedurën e shit-blerjes së energjisë elektrike për periudhën kohore 8-31 tetor.

Procedura për shitblerje ekonomike bëhet për një sasi të vogel prej 17,800 MWh, ndërkohë që afati i fundit për dorëzimin e ofertave është ora 20:00 e datës 6 tetor.

Kryerja e kësaj procedure synon përfitimin nga diferenca e çmimit të shitjes me atë të blerjes, që do të thotë se e njëjta sasi energjie do të blihet dhe shitet në profile të ndryshme orare.

Referuar njoftimit të KESH, shitja e energjisë bëhet për fashën orare 18:00-21:00, ndërsa blerja për orën 7:00-24:00.

Ndërkohë që, referuar legjislacionit në fuqi blerja bëhet me çmim më të ulët se shitja, duke siguruar të ardhura shtesë për Korporatën Elektorenergjetike Shqiptare.

Kjo edhe në kushtet kur mungesa e rreshjeve të shiut ka përkeqësuar situatën financiare të kësaj, duke u reflektuar në uljen e të ardhurave me 2.4 miliard lekë në raport me parashikimet.

Për muajin tetor KESH bleu 111.750 mwh energji elektrike, me një çmim mesatar prej 50.85 euro/ mwh. Ndërkaq, korporata garanton se në aspektin sasior nuk cenohet volumi i energjisë që është destinuar për të furnizuar Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Scan Tv,  06.10.2017

Flet Agron Hetoja, Administrator i Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH)

Viti 2016 ka qenë pozitiv për Korporatën Elektroenegjetike Shqiptare, sipas administratorit të saj, Agron Hetoja, si rrjedhojë e mirëmenaxhimit dhe kushteve të mira hidrike.
Por, Z.Hetoja thotë se se viti 2017 të ketë një rezultat krejtësisht të ndryshëm nga ai i një viti më parë për shkak të thatësirës dhe “rregullimit” që i është bërë veprimtarisë së shoqërisë KESH sh.a. duke e projektuar të gjithë veprimtarinë e saj si një detyrim për shërbim publik në funksion të OSHEE.

Si e vlerësoni ecurinë e treguesve financiarë të kompanisë KESH për vitin 2016 dhe periudhën e deritanishme e 2017-s?

Mirëmenaxhimi, por edhe kushtet e mira hidrike, bënë që viti 2016 të mbyllej me një fitim prej 1.6 miliardë lekësh. Gjithsesi, në këtë vit u morën disa vendime, të cilat çojnë në ndryshime thelbësore në veprimtarinë e Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare e që kanë të bëjnë me aktet nënligjore të miratuar në zbatim të ligjit të ri Për Sektorin e Energjisë Elektrike. Funksioni i Furnizuesit Publik me Shumicë u transferua nga KESH sh.a. tek operatori që ka përgjegjësinë direkte të furnizimit të klientëve fundorë (furnizuesi i shërbimit universal/OSHEE), gjë që i jep mundësinë KESH sh.a. të përqendrohet në kryerjen me eficiencë të veprimtarive primare të saj, prodhimin dhe shitjen/tregtimin e energjisë elektrike.

Ndaj shoqërisë KESH sh.a. u vendosën detyrimet e shërbimit publik për: (i) dhënien tek OST sh.a. të shërbimeve ndihmëse, shërbimin e balancimit dhe sasisë së energjisë të nevojshme për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit, (ii) sigurimin e volumeve të energjisë elektrike për OSHEE në cilësinë e Furnizuesit të Shërbimit Universal (OSHEE/FSHU), volume të cilat duhet të zvogëloheshin sipas grafikut të liberalizimit të veprimtarisë së Furnizimit me Pakicë (sipas përcaktimeve në Modelin e Synuar të Tregut të Energjisë Elektrike).

Si rrjedhojë e thatësirës dhe “rregullimit” që i është bërë veprimtarisë së shoqërisë KESH sh.a. duke e projektuar të gjithë veprimtarinë e saj si një detyrim për shërbim publik në funksion të OSHEE/(FSHU), KESH sh.a. vlerëson se viti 2017 të ketë një rezultat krejtësisht të ndryshëm nga ai i një viti më parë. Përvoja e deritanishme tregoi se masa e Detyrimit të Shërbimit Publik të vendosur ndaj KESH sh.a. për të furnizuar OSHEE/FSHU, jo vetëm që nuk përbën kufizimin më të vogël dhe proporcional (neni 47) por është përtej kapaciteteve teknike dhe financiare të KESH, nuk i lejon KESH-it fleksibilitetin e duhur për të optimizuar burimet dhe portofolin e vet dhe shkakton kosto shtesë, të cilat nuk gjejnë pasqyrim në çmimin e lënë në fuqi nga ERE për KESH për detyrimin e shërbimit publik, çmim ky që në pikënisje nuk mbulonte kosto qartësisht të evidentuara dhe të nevojshme për përmbushjen e këtij detyrimi në masën e caktuar.

Thatësira që përshkoi vendin e përkeqësoi situatën financiare të KESH sh.a., por gjithsesi me një efekt jo më shumë se 2.4 miliardë lekë në uljen e të ardhurave të parashikuara për këtë vit. Si rezultat i projektimit të të gjithë veprimtarisë së KESH si një Detyrim për Shërbimin publik dhe lënies në fuqi të regjimit plotësisht të rregulluar të veprimtarisë së prodhimit, të ardhurat e KESH ulen në masën 3.9 miliardë lekë krahasuar me të ardhurat e planifikuara. Njëkohësisht, përmbushja e detyrimeve të shërbimit publik i dikton shoqërisë KESH sh.a. rritje shpenzimesh me 5.1 miliardë lekë si rrjedhojë e detyrimit për të kompensuar financiarisht OSHEE/FSHU për shkak të thatësirës dhe pamundësisë së prodhimit të sasisë kontraktuale të energjisë elektrike të përcaktuar nga ERE, si detyrim për lëvrim për OSHEE/FSHU, ndërkohë që shpenzimet (e paparashikuara) për importin e energjisë me financimin e Bankës Botërore në kuadrin e Rimëkëmbjes së Sektorit arrijnë në 2.9 miliardë lekë.

Nëse detyrimi për kompensimin e OSHEE/FSHU në rast mosfurnizimi nga ana e KESH synon të garantojë përmbushjen e detyrimit për shërbimin publik të KESH, mënyra se si është rregulluar zbatimi i këtij parashikimi ligjor, sidomos në rastin me kushte të pafavorshme hidrologjike, e kthen KESH-in në subvencionues të veprimtarisë së Furnizuesit të Shërbimit Universal/OSHEE.
Ka pasur edhe të tjera ngjarje të paparashikuara që ndikuan në rritjen e shpenzimeve të shoqërisë për vitin 2017. Vendimi i Gjykatës së Lartë deklaroi pavlefshmërinë e vendimit Nr. 143 dhe 144, datë 26/12/2014 të Entit Rregullator të Energjisë, për rishikimin e çmimit unik të shitjes së energjisë elektrike për të licencuarit për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentralet ekzistuese dhe të rinj me fuqi të instaluar deri në 15 MW, për vitet 2013 dhe 2014.

Përcaktimi i çmimeve nga ana e ERE-s me efekte prapavepruese, shkaktoi problematikë me efekt zinxhir, e cila e ekspozoi shoqërinë përkundrejt shpenzimeve jo vetëm të paparashikuara në Programin fillestar Ekonomiko-Financiar të KESH sh.a., por të papasqyruara edhe në çmimin prej 1.45 lekë/kWh, të lënë në fuqi nga ERE. Efekti në rritjen e shpenzimeve për këtë arsye ishte në masën 860 milionë lekë.

Miratimi i tarifave të reja të përdorimit të ujit, tashmë të aplikueshme edhe për KESH sh.a., e ekspozojnë shoqërinë përkundrejt shpenzimeve të tjera të paparashikuara në Programin fillestar Ekonomiko-Financiar të KESH sh.a., por edhe të papasqyruara në çmimin prej 1.45 lekë/kWh të lënë në fuqi nga ERE. Efekti i llogaritur për prodhimin e parashikuar për vitin 2017 rrit shpenzimet me 39,2 milionë lekë.
Efekti i përgjithshëm i këtyre zhvillimeve në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve parashikohet të gjenerojë një rezultat neto negativ prej afro 10.5 miliardë lekë.

2017

Efekti i përgjithshëm i këtyre zhvillimeve në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve parashikohet të gjenerojë një rezultat neto negativ prej afro 10.5 miliardë lekë

Si ka qenë ecuria e realizimit të planit të investimeve dhe si është ndikuar ai nga thatësira?

Gjendja e përkeqësuar financiare e shoqërisë për arsyet e shpjeguara më sipër dhe totalisht jashtë kontrollit të drejtimit të shoqërisë KESH sh.a., natyrisht ka ndikuar edhe në realizimin e planit fillestar të investimeve të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës dhe përfaqësuesi i pronarit shtet (MEI). Këshilli Mbikëqyrës i KESH ka miratuar së fundmi planin e rishikuar të investimeve, i cili ulet me rreth 30%.

Investimet

Këshilli Mbikëqyrës i KESH ka miratuar së fundmi planin e rishikuar të investimeve, i cili ulet me rreth 30%.

Çfarë po ndodh me zinxhirin e borxheve që OST dhe OSHEE i kanë KESH?

Siç ju e dini, çështja e zinxhirit të borxheve mes kompanive të sektorit energjetik është e trashëguar ndër vite. Në kuadër të reformës në sektorin energjetik u ndërmorën edhe nismat për rakordimin e detyrimeve të ndërsjella dhe gjetjen e mundësisë për shuarjen me kompensim të detyrimeve të ndërsjella të KESH/OSHEE/OST në raport me detyrimet e prapambetura që këto shoqëri kanë krijuar ndaj Buxhetit të Shtetit. Pavarësisht ritmit pozitiv të përmirësimit të treguesve krahasuar me gjendjen ku u nis reforma, ende gjendja e detyrimeve ndaj KESH mbetet problematike. Falë rritjes së nivelit të arkëtimeve dhe reduktimit të humbjeve, OSHEE ka garantuar pagesën e faturave korente për KESH, duke mos krijuar borxh të ri për faturat korrente.

Gjithsesi mbetet ende jo në nivelin e dëshiruar pagesa e detyrimeve të prapambetura, që do të çonte në reduktim të stokut të borxhit, i cili aktualisht është në nivelin prej rreth 50 miliardë lekë. Gjendja e detyrimeve të prapambetura të OST përkundrejt KESH deri më 31 gusht 2017 është rreth 1 miliard lekë.

Duhet kuptuar se çdo mungesë likuiditeti e vë shoqërinë KESH në një pozicion të vështirë në raport me pagesën e shpenzimeve të interesave të overdrafteve (të papasqyruara në çmimin prej 1.45 lekë/kWh të lënë në fuqi nga ERE), të cilat janë marrë dhe me garanci qeveritare pikërisht për faturat e papaguara të energjisë ndër vite të shoqërisë së shpërndarjes.

Adresimi i mëtejshëm i problematikës së borxheve të ndërsjella e bën edhe më të detyrueshme thellimin e reformës në sektorin energjetik për të kaluar tashmë drejt hapave konkretë me synim eliminimin e ndërsubvencionimit ndërmjet veprimtarive të operatorëve, rritjen e vetë eficensës së tyre dhe konsolidimin e qëndrueshmërisë financiare të sektorit.

A do të kërkoni rishikim të çmimit në fund të vitit dhe me çfarë tendence?

KESH ka dokumentuar të gjitha kostot që lidhen me përmbushjen e Detyrimit të Shërbimit Publik, ato të parashikuara dhe të paparashikuara, të cilat do të analizohen me kujdesin e duhur. Në përfundim të këtij procesi dhe në koordinim dhe me Qeverinë do të merren masat përkatëse me synim garantimin e funksionimit normal të korporatës në frymën e përcaktimeve të ligjit të ri nr. 43/2015 për sektorin e energjisë elektrike që parashikon liberalizimin e tregut dhe derregullimin e segmentit të prodhimit të energjisë elektrike. Është ende herët për të folur konkretisht në lidhje me përmbajtjen e kërkesës që KESH do t’i bëjë Entit Rregullator të Energjisë.

Në çfarë faze është ristrukturimi i kredisë nga BERZH?

Marrëveshja e kredisë u nënshkrua me BERZH në qershor 2016, por fillimi i disbursimit të saj, pra dhe procesi i rifinancimit të borxhit afatshkurtër të KESH me një borxh me terma të buta dhe me afat maturimi prej 15 vitesh, është i lidhur me plotësimin e disa kushteve për bërjen efektive të kredisë. Ndërsa një pjesë e kushteve është plotësuar, ato kushte që lidhen me planin e reformave të sektorit të energjisë – aneks i marrëveshjes së kredisë, mbeten ende për t’u adresuar në nivelin e kërkuar. Plotësimi i këtyre kushteve ka të bëjë me projektimin e veprimtarisë së KESH, jo bazuar në parimet e rregullimit të së gjithë veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike nga ERE, por bazuar në parimet e rritjes së eficensës menaxheriale, operacionale, si dhe në të drejtën për të operuar në tregun e energjisë elektrike.

Cili është rekomandimi juaj për të investuar në burimet e prodhimit të energjisë, në mënyrë që Shqipëria të mos përballet me situata si kjo e kësaj vere?

Për sa kohë që vendi është importues neto, është e qartë se nevojitet të instalohen kapacitete të reja, pse jo të mos shfrytëzohen potencialet ujore në vend, për ato projekte që rezultojnë me leverdishmëri tekniko – ekonomike. Shqipëria ka potenciale të energjive të rinovueshme dhe mund të konsiderohen potencialisht si kapacitete të reja, dhe në tërësi përbëjnë atë që quhet “flota e kapaciteteve gjeneruese” e vendit, e cila duhet të mbështetet nga një infrastrukturë dhe treg i mirëfilltë i energjisë elektrike.

Prandaj, në çdo rast, vetëm nëpërmjet zbatimit të reformave të sektorit që synojnë rritjen e konkurrencës, rritjen e transparencës, si dhe përdorimin më me efektivitet të kapitalit në segmentet problematikë të zinxhirit të shërbimeve energjetike, do të mund të arrihet liberalizimi i tregut të energjisë elektrike duke dhënë sinjalet e duhura se në cilat burime duhet investuar, e rrjedhimisht duke sjellë përfitime për ekonominë në tërësi dhe duke rritur mirëqenien sociale të qytetarëve shqiptarë.

Revista Monitor,  02.10.2017

Opozita e fokusoi debatin për aktin normativ që ndryshon buxhetin e shtetit në një fenomen, sipas saj shqetësues, që ka ndodhur së fundmi në ekonomi: krijimi i borxheve të prapambetura nga sektori publik.

“Për OSHEE situata është problematike. Të paktën sipas dejtorit teknik që ka qenë në detyrë deri pak javë më parë, kompania ka detyrime të papaguara për rreth 100 milionë euro”, deklaroi deputetja Jorida Tabaku.

Por ministri i Financave, Arben Ahmetaj, ndonëse pranoi situatën e vështirë që ka shkaktuar thatësira, tha se nuk bëhet fjalë për borxhe të prapambetura.

“Sa i përket OSHEE, në dijeninë time, sot që flasim nuk ka detyrime të prapambetura. Mund të ketë shtyrje pagesash, por jo të prapambetura. Dhe ka një urdhër të ministrit të Energjitikës që detyron kompaninë të ngadalësojë pagesat për shkak të thatësirës”, tha Ahmetaj.

Kriza energjitike ishte arsyeja kryesore pse qeveria ndryshoi buxhetin e shtetit duke dhënë 3 miliardë lekë hua për KESH dhe OSHEE. Por pavarësisht shpenzimeve më të larta për energjinë, borxhi publik nuk rritet, por do vazhdojë të ulet.

“Të ardhurat janë realizuar në 103.2 për qind, ose 7.7 miliardë lekë më shumë se projeksioni. Ndërsa shpenzimet janë realizuar në 98.3 për qind. Por çka është më e rëndësishme, ndonëse në periudhë zgjedhjesh parlamentare, balanca fiskale e qeverisë në korrik është rreth 2.9 miliardë lekë suficit, për herë të parë në 27 vite”, vijoi Ahmetaj.

Top Channel,  26.09.2017

Korporata Elektroenergjitë Shqiptare hapi procedurën për importin e energjisë në muajin tetor. Në dokumentet e kësaj procedure rezulton se kërkohet një sasi të paktën 4500 MW më e lartë se në muajin paraardhës.

Në të njëjtën ditë duket se edhe OSHEE ka shpallur procedurën e importit por duke kërkuar përveç plotësimit të sasisë që duhet për tetorin edhe sigurimin e ofertave për nëntorin e dhjetorin.

Procedura e KESH

KESH është duke përdorur për importet transhin e dytë të kredisë me Bankën  Botërore e cila përmes programit të Rimëkëmbjes ka një fond prej 22.4 milionë euro vetëm për rastet e emergjencës.

Subjektet e interesuara duhet të paraqesin ofertat pranë KESH deri në 27 shtator ndërkohë që vlefshmëria e tyre duhet të jetë deri në 28 shtator 2017. Periudha e importeve do të jetë nga data 1 deri në 31 tetor nga 00:00-24:00.

Në total sasia që do të importohet nga ana e KESH është 134 100 MW kurse pjesa tjetër që duhet për të plotësuar furnizimin në vend do të bëhet nga ana e OSHEE-së.

KESH në shtator kërkoi të importonte  129 600 MË energji ndërkohe që në mbyllje të procedurës u importuan vetëm 115 200 MË me një çmimi mestar prej 62.33 euro/MW dhe shuma totale e shpenzuar ishte 7.18 milionë euro.

Procedura e OSHEE

OSHEE ka hapur procedurën e saj e cila konsiston në katër lote.

Tek i pari kërkohet energji me fuqi deri në 120 MË për periudhën 1 tetor deri më 31 tetor dhe lëvrimi të bëhet përgjatë 24 orëve të çdo dite.

Në lotin 2 priten oferta për periudhën 1-31 tetor me një fuqi deri 60MW dhe për një kohë furnizimi 16 orë në ditë nga 06:00-22:00.

Në lotin e tretë operatorët e interesuar mund të ofrojnë energji me fuqi deri 100MËdhe për një kohë furnizimiN 24 orë  për periudhën nga 1 nëntori deri në 30 nëntor.

Loti i katërt parashikon furnizimin nga 1 deri në 31 dhjetor ku furnizimi të jetë 24 orë në ditë dhe me fuqi deri në 200 MË.

Jo rastësisht kompania e shpërndarjes ka përfshirë katër lote në procedurën e saj duke kërkua kombinimin e ofertave më të mira që do t’i sjellin asaj edhe kursim në fonde.

Përmirësimi disi i kushteve klimatike në vend por edhe në rajon pritet që të lehtësojë disi negociatat për sigurimin e importeve që për shtatorin shkuan deri në pesë raunde si asnjëherë më parë.

Operatorët e interesuar për të shitur tek OSHEE duhet të paraqesin ofertat e tyre deri më 28 shtator.

Kostoja financiare e importeve

Situata e thatësirës së këtij viti vuri në vështirësi kompanitë e sektorit energjetik ku peshën kryesore e mbajti OSHEE duke importuar me fondet e veta ndërkohe që KESH kishte në punë HEC-et në kaskadën e Drinit duke përpunuar vetëm prurjet minimale.

Importet nga qershori deri më tani u kanë kushtuar në total 90 milionë euro ndërkohe që kjo shifër pritet të rritet pas përfundimit të procedurave të tetorit nga KESH dhe OSHEE.

Revista monitor,  25.09.2017

Kompania rezulton me humbje 328 milionë lekë për 6 mujorin e parë të vitit, pas fitimeve të larta në 2016-n

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare gjendet këtë vit në një situatë aspak të favorshme krahasuar me një vit më parë. Temperaturat e larta përveç avullimit të Fierzës dhe kaskadës së Drinit në përgjithësi duket se kanë avulluar edhe fitimin e kompanisë publike të gjenerimit të energjisë.

Të dhënat zyrtare tregojnë se KESH regjistroi një humbje mbi 328 milionë lekë deri më 30 qershor 2017. Në fund të vitit 2016 kompania ishte në një tjetër pozicion pasi kishte akumuluar një fitim para tatimit në nivelin 1.78 miliardë lekë. Ky është viti i parë që KESH regjistron humbje pas dy viteve të mëparshme me një situatë dukshëm të favorshme për financat e saj. Në fund të vitit 2015 fitimi para tatimit ishte 1.44 miliardë lekë.

Të ardhurat e kompanisë

Të ardhurat e kompanisë nga shitja e energjisë tek Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ishin 3.8 miliardë lekë. Kjo vlerë përbën 21% të të ardhurave vjetore që u gjeneruan gjatë gjithë vitit 2016.

Gjatë këtij viti kompania publike e gjenerimit ka prodhuar me kufizime në mënyrë që të ruante nivelin optimal të kaskadës sipas rregullores. Në total deri në qershor u prodhuan rreth 2 milionë MW energji, ku pjesa më e madhe e saj rreth 70% u prodhua deri në prill ndërkohë që në maj dhe qershor prodhimi ka qenë me pikatore për të kulmuar në nivelin më të ulët gjatë muajit gusht.

Si ndryshuan borxhet e kompanisë

Treguesit ekonomikë të KESH japin një ide më të qartë mbi mënyrën sesi ka lëvizur borxhi i kompanisë. Ajo që vihet re është rritja e detyrimeve afatgjata deri më 31 qershor 2017 në raport me fundin e vitit të kaluar. Kështu detyrimet afatgjata ishin 35.4 miliardë lekë deri në fund të 6-mujorit të parë, me një rritje prej 11% në krahasim me fundin e vitit 2016.

Nga ana tjetër detyrimet afatshkurta pësuan një rënie të lehtë prej 1.4% (870 milionë lekë) në fund të qershorit në raport me 31 dhjetorin 2016, duke zbritur në 62.3 miliardë lekë. Totali i kapitalit dhe detyrimeve të kompanisë shënoi vlerën 174 miliardë lekë në fund të qershorit 2017.

Prodhimi dhe importet

KESH nisi për shtatorin importet duke përdorur një pjesë të kredisë së Bankës Botërore dhënë në kuadër të projektit për Rimëkëmbjen e Sektorit. Për momentin, kompania ka përdorur vetëm 7.2 milionë euro por ndërkohe mund të vijojë edhe në muajt e tjerë me prekjen e pjesës tjetër të kredisë, që në total shkon 22.4 milionë euro. Vetë Korporata po prodhon në minimum duke përpunuar vetëm pjesën e prurjeve çka i jep mundësi dy kompanive të sektorit, përfshirë Shpërndarjen që të plotësojnë totalin e konsumit. Viti 2017 pritet të jetë një vit i vështirë për të treja kompanitë e sektorit, por në veçanti për KESH dhe OSHEE të cilat do të duhet të sigurojnë furnizimin me energji sipas gjasave edhe për tetorin ndërkohë që burimet e financimit do të shkojnë për blerjen e energjisë nga importi dhe jo për kryerjen e investimeve. Aktualisht edhe qeveria ka rritur nivelin e huadhënies për energjinë me 3 miliardë lekë sipas ndryshimeve të fundit në buxhet duke e çuar totalin në 4.5 miliardë lekë, por mbi këtë pjesë as vetë operatorët nuk janë të qartë sesi do të përdoret. Për KESH së fundmi është shtuar edhe një faturë e re që duhet të paguhet dhe që lidhet me detyrimet ndaj hidrocentraleve të vegjël të cilët kanë fituar një proces gjyqësor mbi precedentin e ndryshimit të çmimit nga ana e qeverisë, me vlerë rreth 6.2 milionë euro.

Revista Monitor,  04.09.2017

Në qershor të vitit të kaluar, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare nënshkroi një kontratë huaje prej 218 milionë eurosh me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Kredia do të garantohej nga qeveria shqiptare dhe do të shërbente për ristrukturimin e borxhit të kompanisë publike të prodhimit të energjisë. Më konkretisht, kjo hua do të zëvendësonte kreditë që KESH ka marrë në bankat tregtare shqiptare, me qëllim përfitimin e kushteve më të favorshme, përmes interesave më të ulëta dhe zgjatjes së maturitetit të borxhit.

Por, e vërteta është se kjo kredi ende nuk është disbursuar ende. Kjo konfirmohet nga të dhënat e regjistrit të borxhit të Ministrisë së Financave.

Në regjistrin e garancive rezultojnë aktive si garancia e dhënë për kredinë që KESH ka marrë nga BERZH, me shënimin se kredia nuk është bërë efektive, ashtu edhe garancitë për kreditë ekzistuese në bankat shqiptare.

Këto kredi nuk janë shlyer ende dhe kanë një vlerë totale prej 30 miliardë lekësh ose rreth 225 milionë eurosh. Ndonëse ka kaluar më shumë se një vit nga nënshkrimi i kontratës, as KESH dhe as qeveria shqiptare nuk kanë bërë transparencë për arsyet e mosdisbursimit të saj.

Megjithatë, besohet se shkaku kryesor ka qenë vendimi i Entit Rregullator të Energjisë për të mos rritur çmimin e shitjes së energjisë nga KESH. Rritja e çmimit të energjisë ishte një nga kushtet e përcaktuara nga BERZH për dhënien e kredisë.

Për këtë arsye, KESH në fillim të këtij viti aplikoi për për një rritje të çmimit të energjisë që i shet OSHEE në 2.4 lekë për kwh. Por, kërkesa u refuzua nga ERE, që vendosi ta lërë atë të pandryshuar në nivelin 1.45 lekë, deri në fund të këtij viti.

Alternativat ishin që kjo rritje çmimi t’i ngarkohej OSHEE-së ose konsumatorëve, por, qeveria nuk ka dashur të marrë një kosto të tillë në një vit elektoral, duke shkelur atë që, me sa duket, ishte një angazhim i marrë kundrejt BERZH.

Rrjedhimisht, kredia ka ngelur pezull dhe KESH vazhdon të paguajë interesa të larta për kredi me kushte tregtare. Vetëm për vitin 2016, KESH shpenzoi afro 2 miliardë lekë ose 15 milionë euro për të paguar interesat e kredive.

Scan TV,  31.08.2017

The Albanian Power Corporation has opened a bid for the import of electricity a few days after the World Bank authorized a loan of $ 22.4 million for energy purchases.

The interested companies have a deadline until August 29 to present their bids.

Referring to the official offer request, KESH will buy 129,600 megawatts of energy from June 1 to June 30,

KESH has to provide only one part of the import energy for September in order to fully guarantee consumption in the country.

Meanwhile, for the two months of summer, July and August, OSHEE has paid 53.6 million euros in total for the purchase of electricity.

The preferred criterion will be the lowest price, referring to the bidding offer published on KESH’s website.

The funding of 22.4 million euro is part of the 150m-euro loan granted by the World Bank in 2014 to finance the reform of the country’s energy sector.

Last week, the Albanian government raised the fund for energy imports by ALL 3 billion, or $ 26.7 million, to a total of 4.5 billion ALL.

Because of the drought that has affected the country, production capacities in the main hydropower plants in the country have been significantly reduced.

Scan Tv,  28.08.2017

Koorporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) ka njoftuar se ka përfunduar procesi i blerjes së energjisë elektrike për muajin shtator, për të cilën u përdor një pjesë e kredisë së dhënë nga Banka Botërore.

Korporata njoftoi se ka blerw gjithsej 115,200 MWh sasi të energjisë elektrike ose kapacitetin 160 MW me një cmim/njësi mesatar prej 62.33 Euro/MWh. Shuma totale e shpenzuar është 7.18 milionë euro.

Banka Botërore zhbllokoi së fundmi një pjesë të kredisë për rimëbëkmbjen e energjisë, prej 22.4 milionë euro, që mund të përdorej për nevoja emergjence, çka i mundësoi KESH-it të hapë procedurat për blerjen e energjisë për muajin shtator, teksa si rrjedhojë e thatësirës, koorporata e ka të pamundur të prodhojë energji nga HEC-et e veta.

Krahas, KESH, edhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ka hapur tender për blerjen e energjisë dhe të dy institucionet pritet të plotësojnë nevojat e muajit shtator.

Deri tani, OSHEE ka përdorur fondet e veta, por nëse situata vazhdon do të detyrohet të preket dhe buxheti, teksa ndryshimet e fundit rritën fondet buxhetore rezervë në dispozicion të energjisë.

Totali i importeve ka kaluar për korrik dhe gusht mbi 50 milionë euro.

Fituesit e tenderit

KESH njoftoi se ofertat u hapën në 22 gusht, ku nga 28 kompani të ftuara 10  paraqitën oferta, konkretisht si më poshtë vijon:

  • GEN-I Tirana shpk
  • EFT AG
  • GSA sh.p.k
  • Future Energy AL
  • DEVOLL Hydropower sh.a.
  • AYEN Energy Trading sh.a.
  • NOA Energy Trade sh.p.k
  • A & A Group sh.p.k
  • HSE doo
  • Axpo doo Beograd

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave renditi ofertat duke nisur nga cmimet/njësi më të ulëta dhe kapacitetet përkatëse deri në sasinë e kërkuar nga KESH sh.a. dhe i dërgoi Bankës Botërore Raportin e Vlerësimit të Ofertave për dhënien e miratimit/”no objection”, sipas përcaktimeve të bëra në Manualin e Operimit.

Në datën 24 Gusht 2017, Banka Botërore dërgoi miratimin e saj/”no objection” në lidhje me Raportin e Vlerësimit të Ofertave të blerjes së energjisë elektrike nga KESH sh.a.-ja për periudhën kohore 01-30 Shtator 2017, prej nga KESH sh.a. vijoi me njoftimin e 7 shoqërive fituese.

Sasia më e madhe e energjisë u ble nga GEN-I, që ofroi dhe çmimin më të lirë prej 59.9 euro për MWH në total, gati 3 mln euro dhe kompania e dytë ishte GSA, nga e cila KESH bleu 1.85 mln euro. Nga kompanitë e tjera shuma ishte nën 450 mijë euro.

Revista Monitor,  28.08.2017

Kriza vendase e prodhimit të energjisë e ka vënë me shpatulla për “muri” Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë, i cili në kushtet e emergjencës ka bërë një tender me vlerë 1.6 milionë euro për të siguruar energjinë e plotë deri në fund të ketij muaji.

Çmimi mesatar i blerjes ishte 67 euro për MW, nivel më i ulët se çmimi i bursës në këto ditë.

Gjithsej shpenzimet e OSHEE-se për blerjen e energjisë për muajin gusht shënuan 31.6 milionë euro. Në fund të korrikut OSHEE e tenderoi energjinë e gushtit me 29.9 milionë euro.

Vijimi i thatësirës edhe për muajin shtator është duke e vënë stabilitetin fiskal të vendit para një vështirësie serioze. Sipas shpenzimeve të kryera gjatë muajit gusht shihet se OSHEE nuk do të mund të përballojë e vetme harxhimet për importin. Teksa pritet që me formimin e qeverisë së re të ndryshojë buxheti i vitit 2017 për të akorduar tepricat buxhetore në favor të importit të energjisë.

OSHEE raprton se pasi u konsultua me KESH u pa se mundësitë e prodhimit për periudhën gusht 2017 janë të kufizuara. Ndërkohë vihet re një rritje e ngarkeses mbi parashikimet mbi të cilën u realizua blerja për muajin gusht 2017 në sasinë 434,000 MWh.

Në këto kushte OSHEE pas konsultimeve me KESh, OST dhe MEI vendosi të fillojë blerjen e një sasie shtesë energjie prej 35,200 MWh për periudhen 12-31 gusht 2017.

Duke qenë se nga ofertat e ardhura ne fazën e parë, nuk ishte arritur sigurimi i sasisë së kërkuar për të optimizuar portofolin ekonomik të OSHEE sh.a., Komisioni i Blerjes vendosi të negociojë më të gjitha kompanitë për të rritur sasitë dhe për të ulur çmimin për njësi.

Komisioni i blerjes vazhdoi procedurat e vlerësimit me 7 shoqëritë prodhuese/tregtare që paraqitën interes në raundin e fundit te procedurës se zhvilluar nga OSHEE. Fituesit ishin shoqerite “EFT AG”; “GSA shpk”; “GEN-I Tirana shpk”; “NOA Energy Trade”, “Devolli Hydropoëer –Statkraf”; “A&A Group of companies” dhe “HSE”.

Revista Monitor,  11.08.2017

Pas më shumë se një dekade mosvënieje në funksion, Termocentrali i Vlorës është rikthyer në fokusin e qeverisë.

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, e cila ka marrë nën administrim këtë objekt, ka vendosur të sigurojë asetet e këtij TEC-i për një periudhë 1-vjeçare.

KESH ka shpallur të hapur garën për tenderin me fond maksimal 32 milionë lekë për sigurimin e godinës dhe pajisjeve nga zjarri, rrufetë, eksplozionet, tërmetet, përmbytja dhe aksidente të tjera.

Sipas të dhënave të disponuara nga KESH, vlera totale e këtyre aseteve arrin në 8 miliardë lekë, ku pjesa më e madhe e tyre kanë nevojë për paketën e plotë të sigurimit, ndërsa një pjesë me vlerë 839 milionë lekë kanë nevojë të sigurohen vetëm nga tërmetet.

Makineritë më të kushtueshme në pronësi të TEC-it të Vlorës përfshijnë turbinën e gazit dhe gjeneratorin e fuqisë, me vlerë 2.6 miliardë lekë; gjeneratorin e avullit dhe pompat e ushqimit, me vlerë 1.2 miliardë lekë; si edhe turbinën e avullit, kondeserin dhe rigjeneruesin e nxehtësisë, me vlerë 1.1 miliardë lekë.

Gara për këtë shërbim do të mbyllet më 31 Gusht 2017 dhe fituese do të shpallet kompania e kualifikuar që ka bërë ofertën më të ulët. Fondi për pagesën e këtij shërbimi është vënë në dispozicion nga të ardhurat e vetë KESH.

Pas realizimit të gazsjellësit TAP, Shqipëria do të ketë akses në sasi të konsiderueshme gazi natyror me çmim të ulët. Synimi është që TEC-i ekzistues, përmes një investimi të konvertohet për të punuar me gaz, e kështu të prodhojë energji elektrike për nevojat e vendit.

Sakaq, investimi fillestar për këtë termocentral ka qenë 95 milionë euro.

Scan Tv,  08.08.2017