info@energjia.al

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare i kërkon qeverisë të miratojë me shpejtësi vendimin, që e autorizon atë të nisë importet e energjisë. 

Sipas KESH, vendi po përballet me një situatë të vështirë hidrike, e cila e bën të detyrueshme nisjen e importeve sa më shpejt për të ruajtur rezervën në Kaskadën e Drinit.

Sipas të dhënave zyrtare, në fund të muajit prill, niveli i ujit në liqenin e Fierzës ishte 16 metër më i ulët se një vit më parë. Situata e katërmujorit është bazë mbi të cilën KESH programon gjithë vitin energjetik, përfshirë prodhimin vendas dhe sasinë që nevojitet nga importit.

Treguesit e këtij viti e kanë alarmuar korporatën. Përveç rezervës së ulët, KESH parashikon se edhe vera do të jetë e thatë ndaj i i ka kërkuar qeverisë që të miratojë sa më shpejtë vendimin për të nisur importet e energjisë.

Në vitin 2014, kur nisi programi i rimëkëmbjes së sektorit energjetik, banka botërore akordoi një kredi 150 milionë dollarë. Brenda kësaj shume 25 milionë dollarë janë akorduar posaçërisht për të blerë energji elektrike nga import në rast thatësire.

KESH ka marrë miratimin e bankës për ta përdorur fondin, por paralelisht i duhet edhe miratimi i qeverisë. Por fushata elektorale dhe ndryshimet teknike në qeveri duket se e kanë bërë më të vështirë kalimin e vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.

Burime nga kompania thonë se nëse qeveria nuk do marrë vendim për të filluar sa më shpejt importin e energjisë, vendi mund të përballet me një situatë të vështirë energjetike.

Revista Monitor,  14.06.2017

KESH njoftoi pak ditë më parë se do të zhvillonte procedurën e shitjes dhe blerjes së energjisë që synon optimizimin. Sipas dokumentit të publikuar nga Korporata koha e shitjes dhe blerjes së energjisë është nga data 10 deri më 30 qershor.

Në garë për këtë procedurë u futën të paktën 13 kompani por ndërsa një pjesë e mirë e tyre kanë fituar njërin apo tjetrin lot pesë janë s’kualifikuar nga procedura.

Mes emrave që u s’kualifikuan është edhe Devoll Hydropower. Por si rezultoi në fakt procedura e optimizimit.

KESH sipas kontratave do të shesë tek të tretët 18 900 megavat dhe kjo në orare që njihen si orare piku dhe ku kostoja është më e shtrenjtë. Në total për energjinë pritet të arkëtohen mbi 966 mijë euro me një çmim mesatar për megavat/orë prej 51.1 euro.

Ndërkohë KESH do të blejë po të njëjtën sasi prej 18 900 megavatesh nga të tretë gjatë orëve që kanë konsumin më të ulët dhe normalisht me një çmim më të leverdishëm.

Për këtë energji do të paguhet 707.9 mijë euro me një çmim mesatar prej 37.4 euro. Pikërisht këtë synon dhe optimizimi i energjisë duke menaxhuar në mënyrë sa më të mirë rezervën hidrike me efekte financiare pozitive.

Scan Tv,  12.06.2017

Ligji për sektorin e energjisë përveçse e dimensionoi tregun në bazë të një modeli të ri përcaktoi edhe marrëdhënien e re kontraktuale që do të kenë operatorët mes njëri-tjetrit.

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare do të vazhdojë të ketë rolin kryesor në prodhimin e energjisë duke siguruar një sasi të paracaktuar për furnizuesin universal që në këtë rast është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Pikërisht sasia e energjisë që do të sigurohej prej kohësh është objekt debati duke mos gjetur një dakordësi por Enti Rregullator i Energjisë përcaktoi se fundmi edhe kontratën që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti mes dy operatorëve, gjenerimit dhe shpërndarjes.

Në pikën dy të kësaj kontrate përcaktohet pikërisht kjo sasi.

“Sasia e programuar/kontraktuar e prodhimit të energjisë elektrike që Shitësi do ti livrojë Blerësit, përcaktohet sipas Vendimit nr.244, datë 30.03.2016, të Këshillit te Ministrave dhe sipas kësaj kontrate është 3 950 GWh, e cila specifikohet sipas muajve të livrimit”.

Kjo sasi duhet të sigurohet me çmimin që ERE ka vendosur për KESH dhe Furnizuesin e Shërbimit Universal që aktualisht është 1.45 lekë/kwh. Çdo sasi energjie ekstra që prodhohet në kohëra të favorshme do të llogaritet me çmim tjetër.

Scan tv,  19.05.2017

Kompanitë publike të energjisë (OST dhe OSHEE) kishin kërkuar rritje të çmimit për vitin 2017, duke përfshirë edhe shitjen me pakicë për konsumatorët e mëdhenj, por Enti Rregullator Energjisë ka arsyetuar se kërkesa e kompanive nuk është pranuar për faktin se kompanitë kishin realizuar fitime të kënaqshme gjatë vitit 2016.

“Nga analiza dhe vlerësimet e përgjithshme, rezultoi se shoqëritë KESH sh.a. OST sh.a. dhe OSHEE sh.a., kanë performancë të kënaqshme, që përgjithësisht ka mbuluar kostot e veprimtarive të këtyre aktiviteteve përgjatë periudhës 2015-2016 si dhe kanë krijuar një rezervë për zhvillimin normal të aktiviteteve për periudhën pasardhëse” u shpreh ERE në një relacion të posaçëm, ku shpjegoi se arsyet e mosndryshimit të çmimeve për 2017-n.

Fitimi i KESH, OST dhe OSHEE për 2016 ishte 104 milionë euro. ERE argumenton se situata e mirë hidrike ka sjellë një rritje të gjenerimit të kaskadës së Drinit për vitet 2015-2016 me rreth 2,675 GWh energji elektrike, më shumë se ai i parashikuar për KESH sh.a.

Performancë pozitive ka pasur edhe shoqëria OSHEE për periudhën 2015-2016 në drejtim të uljes së humbjeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, si dhe të arkëtimit të detyrimeve të prapambetura.

Vlen të përmendet se shoqëritë, megjithëse kanë arritur rezultatet financiare pozitive gjatë kësaj periudhe, njëkohësisht trashëgojnë detyrime të ndërsjella. Gjithashtu, edhe për shoqërinë OSHEE sh.a. arsyetohet se ndër të tjera, një faktor pozitiv në lidhje me sigurinë e të ardhurave të saj për vitin 2017 do të jetë arritja e objektivave të vendosur nga Qeveria, sidomos reduktimi i mëtejshëm i humbjeve të energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes, si dhe arkëtimi i të ardhurave nga shitja e energjisë elektrike.

“Për sa më sipër, gjykojmë se korrigjimi në ulje i të ardhurave për këto shoqëri nuk do të ishte i arsyeshëm, pasi kjo nuk do të ndihmonte përmirësimin financiar të të gjithë sektorit dhe veçanërisht atë të OSHEE sh.a, e cila vazhdon të ketë një kapital të vetin negativ prej (rreth -48 miliardë lekësh). Nga ana tjetër, këto të ardhura mund të përdoren për shlyerjen e detyrimeve ndaj KESH sh.a. dhe OST sh.a.

Për këtë qëllim, OSHEE sh.a. ka ndërtuar një plan të uljes së detyrimeve ndaj KESH dhe OST në përputhje edhe me ristrukturimin e borxheve të KESH nga EBRD. Sipas kësaj skeme, OSHEE do t’i paguajë KESH dhe OST në 5 vitet e ardhshme rreth 10.7 miliardë lekë më tepër se sa fatura korente duke bërë që borxhi total ndaj KESH dhe OST të ulet në mënyrë progresive.

Revista Monitor,  03.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë bëri me dije se kompanitë e sektorit energjetik do të vazhdojnë të shlyejnë në mënyrë të vazhdueshme borxhet e akumuluara mes njëra-tjetrës.

Për të garantuar likuiditet ky Ent vendosi që të mos ndryshonte çmimet për operatorët duke vlerësuar se aktualisht performanca e të trejave si OSHEE, OST dhe KESH ka qenë e kënaqshme. Por për të mos ngarkuar llogaritë vjetore duket se Shpërndarja dhe gjenerimi kanë arritur në një marrëveshje që shtrihet në 5 vite.

“OSHEE sh.a. ka ndërtuar një plan të uljes së detyrimeve ndaj KESH dhe OST në përputhje edhe me ristrukturimin e borxheve të KESH nga BERZH. Sipas kësaj skeme OSHEE do t’i paguaje KESH dhe OST në 5 vitet e ardhshme rreth 10.7 miliard lekë më tepër se sa fatura korente duke bërë që borxhi total ndaj KESH dhe OST të ulet në mënyrë progresive”, thuhet në dokumentin e Entit.

Zinxhiri i borxheve në sektorin energjetik ka qenë problematik ndër vite ku kompanitë kishin detyrime të akumuluara vit pas viti duke rrezikuar situatën financiare të tyre dhe kolapsin e sektorit.

Mbledhja e detyrimeve të vjetra nga ana e OSHEE përmes disa skemave lehtësuese por edhe fushata antiinfomalitet rriti në mënyrë të dukshme të ardhurat për shpërndarjen ndërkohë që KESH është favorizuar edhe nga situata e mirë hidrike që ka sjellë eksport në vlera të konsiderueshme.

Scan Tv,  28.04.2017

Ministri i Energjisë dhe Industrisë z.Damian Gjiknuri bashkë me administratorët e OSHEE-së, KESH-it dhe OST-së realizuan një bashkëbisedim me gazetarët referuar treguesve të sektorit elektroenergjitik për vitin 2016.

Ministri Gjiknuri deklaroi se raportet e fundit të institucioneve prestigjioze ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore apo agjenci të njohura si “Standart & Poor’s” dhe “Moody’s” e kanë konsideruar reformën në sektorin elektroenergjitik shumë të suksesshme.

“Hapat e ndërmarra kanë krijuar një efekt pozitiv në financat publike duke e çliruar Buxhetin e Shtetit nga barra e rëndë e këtij sektori që rrezikonte të fundoste financat publike. Vetëm gjatë tre viteve të fundit janë paguar 23 miliard lekë në tatim/taksa si kontribut direkt në Buxhetin e Shtetit. Ndërkaq, 135 milion Euro është efekti pozitiv indirekt në Buxhet përmes reduktimit të mbështetjes buxhetore për sektorin dhe çlirimin e garancive sovrane në 2013-2017”, u shpreh Gjiknuri.

Sipas tij, në 2016 niveli i humbjeve u reduktua në shifrën rekord prej 28.04% ndërsa në vitin 2013 u gjet jo pak por 45%.  Operatori i Shpërndarjes arkëtoi për vitet 2015-2016 shumën totale prej 126 miliard lek ndërsa tre vite më parë mblidheshin vetëm 38,3 miliard. Arkëtimi i faturave korente nga 66.7% që ishte në 2013, vitin e fundit u arrit në 86.6%. Totali i arkëtimeve për vitin 2016 përfshirë edhe kamatat arrin në 93.8%.

Rezultati ekonomik vjetor për OSHEE-në u mbyll pozitiv me 11.5 miliard lekë, Korporata Elektroenergjitike Shqiptare me bilanc pozitiv vjetor prej 1.7 miliard lekësh dhe Operatori i Sistemit të Transmetimit 1 miliard lek.

Në tre vitet e fundit, KESH, OST dhe OSHEE kanë investuar në sektor një shumë prej 45.6 miliard lekësh ndërsa për vitin 2017 plani i investimit arrin në 24 miliard lek.

Detyrimet e të tretëve ndaj OSHEE-së, pra rikuperimi i gjendjes së debisë përfshirë kamatat ka ardhur në rënie. Nëse në vitin 2013 ato ishin 117.8 miliard lekë, në vitin e fundit u mbyllën me 105.2 miliard lekë.

Borxhi i OSHEE-së ndaj KESH, OST dhe palëve të tjera të treta nga 99.9 miliard lekë që ishte në vitin 2013 është ulur tashmë në 93.6 miliard lekë.

Nëse në vitin 2013 shpenzoheshin 151 milion euro për mbulimin e humbjeve me blerje energjie nga importi, në vitin e fundit kjo është reduktuar në 61 milion euro.

Ndërkaq, KESH shpenzoi 12 milion euro më pak për blerje energjie nga importi krahasuar me vitin 2015 dhe 34 milion euro më pak se mesatarja e 5 viteve të fundi. Korporata Elektroenergjitike rriti gjithashtu me 22 milion euro të ardhurat nga eksporti krahasuar me 2015 dhe 41 milion euro krahasuar me mesataren e 5 viteve të fundit.

Normat e interesit të KESH-it për stokun e borxhit të trashëguar u ulën nga 6.58 % që ishte në 2013 tashmë në 3.94%.

Referuar përfituesve të skemave lehtësuese të shlyerjes së borxheve të prapambetura, deri më tani kanë përfituar 332 000 abonentë nga reduktimi deri në zerim të plotë të kamatëvonesës. Vlera e përfituar prej tyre deri më tani është 147 milion USD për periudhën 2014-2016. Deri në Qershor 2017 pritet të përfitojnë edhe 68000 abonentë duke e çuar shumën totale të detyrimeve të falura në 230 milion USD.

energjia.al  16.02.2017

Ministria e Energjetikës raportoi zyrtarisht sot se OSHEE e mbylli 2016 me fitim 11.5 miliardë lekë, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare rezultoi me bilanc pozitiv vjetor prej 1.7 miliardë lekësh dhe Operatori i Sistemit të Transmetimit 1 miliard lekë.

Gjithsej fitimi i kompanive këtë vit arriti në 14,2 miliardë lekë, ose 104 milionë euro.

Në tre vitet e fundit, KESH, OST dhe OSHEE kanë investuar në sektor një shumë prej 45.6 miliardë lekësh, ndërsa për vitin 2017 plani i investimit arrin në 24 miliardë lekë.

Ministri i Energjisë dhe Industrisë, z. Damian Gjiknuri, bashkë me administratorët e OSHEE-së, KESH-it dhe OST-së realizuan një bashkëbisedim me median referuar treguesve të sektorit elektroenergjetik për vitin 2016.

Ministri Gjiknuri deklaroi se raportet e fundit të institucioneve prestigjioze ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore apo agjenci të njohura si “Standart & Poor’s” dhe “Moody’s” e kanë konsideruar reformën në sektorin elektroenergjetik shumë të suksesshme.

“Hapat e ndërmarra kanë krijuar një efekt pozitiv në financat publike duke e çliruar Buxhetin e Shtetit nga barra e rëndë e këtij sektori që rrezikonte të fundoste financat publike. Vetëm gjatë tre viteve të fundit janë paguar 23 miliardë lekë në tatim-taksa si kontribut direkt në Buxhetin e Shtetit. Ndërkaq, 135 milionë euro është efekti pozitiv indirekt në Buxhet përmes reduktimit të mbështetjes buxhetore për sektorin dhe çlirimin e garancive sovrane në 2013-2017”, u shpreh Gjiknuri.

Sipas tij, në 2016, niveli i humbjeve u reduktua në shifrën rekord prej 28.04% ndërsa në vitin 2013 u gjet jo pak por 45%. Operatori i Shpërndarjes arkëtoi për vitet 2015-2016 shumën totale prej 126 miliardë lekë ndërsa tre vite më parë mblidheshin vetëm 38,3 miliard. Arkëtimi i faturave korente nga 66.7% që ishte në 2013, vitin e fundit u arrit në 86.6%. Totali i arkëtimeve për vitin 2016, përfshirë edhe kamatat, arrin në 93.8%.

Detyrimet e të tretëve ndaj OSHEE-së, pra rikuperimi i gjendjes së debisë përfshirë kamatat, ka ardhur në rënie. Nëse në vitin 2013 ato ishin 117.8 miliardë lekë, në vitin e fundit u mbyllën me 105.2 miliardë lekë.

Borxhi i OSHEE-së ndaj KESH, OST dhe palëve të tjera të treta nga 99.9 miliardë lekë që ishte në vitin 2013 është ulur tashmë në 93.6 miliardë lekë.

Revista Monitor,  16.02.2017

Ministria e Financave pohon se kredia 218 mln euro e BERZH lëvrohet direkt nga KESH, me plotësimin e konventave të parashikuara në marrëveshje. Por një nga këto kushte ka të bëjë pikërisht me çmimet e rregulluara të prodhimit dhe ato të shumicës!

Qeveria është në hapat finale të liberalizimit të tregut të energjisë, por kompanitë publike OSHEE, OST dhe KESH janë vënë gati në një situatë konfliktuale me njëra-tjetrën se kush do të sigurojë fitimet më të larta nga “torta e liberalizimit”. Nga ana tjetër, në kontratën e garancisë për kredinë 218 mln euro dhënë KESH, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka kërkuar,  krahas liberalizimit edhe rishikimin e çmimeve të rregulluara të prodhimit të energjisë dhe atyre të shumicës (të konfirmuara me shkrim), duke kushtëzuar lëvrimin me këto kushte.

Liberalizimi kërkon që kompanitë do të tregtojnë mallin dhe shërbimet me çmime të liberalizuara, në kushtet kur çmimi për konsumatorin fundor nuk do të ndryshojë. Kjo do të thotë se të ardhurat që realizohen nga shitja e energjisë elektrike do të shpërndahen në mënyrë të barabartë me kushte që asnjëra nga kompanitë të mos subvencionoje tjetrën. Duket se nga kjo situatë kërkon të fitojë KESH, e cila mësohet se po përdor dhe kredinë e fundit të BERZH prej 218 milionë euro (që zëvendësoi kreditë tregtare të bankave), ku BERZH ka kërkuar që KESH të ketë tregues të lartë financiarë, që mund të jenë të arritshme vetëm nëse rritet çmimi me të cilin ai i shet energjinë Operatorit të Shpërndarjes. Aktualisht KESH një kilovator energji e shet 1.45 lekë ndaj Operatorit të Shpërndarjes (OSHEE). Por me liberalizimin e tregut OSHEE ketë energji qe e merr nga KESH do ta shesë ndaj klientëve 35 kilovolt me çmime importi.

Agron Hetoja, drejtor i KESH, tha për Monitor se se për të mbuluar kostot që vijnë nga amortizimi i aseteve dhe shlyerja e kredive që KESH ka marrë për gjithë sistemin i duhet një tarifë shitjeje 2.8 lekë për kilovatorë.

Ardian Çela, administrator i Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë, tha se tashmë çmimet finale për konsumatorin familjar janë të vendosura dhe nuk bëhet fjalë të ketë rritje. Enti Rregullator i Energjisë ka metodologjinë e vet të llogaritjes së çmimit dhe dokumenti është miratuar tashmë nga qeveria.  Për shpërndarjen nuk do të ketë rritje tarife. Ai tha se OSSHE ka propozuar një variant që të paguhet një pjesë e kësteve të kredisë që BERZH ka dhënë për shlyerjen e borxheve të KESH në banka.  Çela pohoi se Ministria e Energjisë po udhëheq negociatat në mënyrë që rishikimi i tarifave mos të cenojë konsumatorin fundor dhe të gjendet një zgjidhje e pëlqyeshme për të gjithë.

Ndërsa Drejtori i KESH, Agron Hetoja tha se modeli i tregut të energjisë, që ka në thelb liberalizimin, duhet të aplikohet edhe për KESH. Hetoja tha se logjikisht në një treg të liberalizuar fitimet shkojnë për atë që shet mallin dhe më pak për ofruesit e shërbimit, ndaj sipas tij kjo logjike duhet të ndiqet edhe për tregun e energjisë. Hetoja tha se, për të mbuluar kostot që vijnë nga amortizimi i aseteve dhe shlyerja e kredive që KESH ka marrë për gjithë sistemin i duhet një tarifë shitjeje 2.8 lekë për kilovatorë.

Enti Rregullator i Energjisë në relacionin për mosndryshimin e tarifave vitin e kaluar ka vënë në dukje se OSHEE ka realizuar më 2015 fitime 10 herë më të larta se sa ishte parashikuar nga ERE në relacionin kur janë miratuar çmimet e reja të energjisë më 2014.

Financat: Kredia e BERZH lëvrohet automatikisht kur plotësohen kushtet, po cilat janë ato?!

Në fund të vitit të kaluar, Kuvendi miratoi ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), në lidhje me marrëveshjen e huasë 218 ndërmjet KESH dhe BERZH. KESH, përmes kësaj huaje synon ristruktimin e borxheve, optimizimin e shpenzimeve dhe përmirësimin e bilancit. Sipas relacionit, ai synon shlyerjen e borxhit të shtrenjtë afatshkurtër ndaj bankave tregtare vendase, nëpërmjet një huaje afatgjatë, shumë më të lirë nga institucionet financiare ndërkombëtare, duke krijuar kështu mundësinë e çlirimit vit pas viti të buxhetit të shtetit nga garancitë qeveritare që ka dhënë për KESH-in (pagesat vjetore të principalit do të shkojnë për reduktimin e volumit  të garancive qeveritare).

Kredia nuk është lëvruar ende. Burime zyrtare nga Ministria e Financave pohuan se “kredia e BERZH lëvrohet direkt nga KESH, me plotësimin e konventave të parashikuara në marrëveshje”.

Po cilat janë këto kushte. Sipas kontratës zyrtare të përkthyer, një nga detyrat për të cilat qeveria është angazhuar, krahas liberalizimit të tregut, është se garantuesi (qeveria) do të “Rishikojë çmimet e rregulluara për prodhimin e energjisë elektrike dhe çmimet e tregut të shitjes me shumicë në linjë me përfundimin e kontratës afatgjatë  për furnizimin/blerjen e OSHEE/KESH-it, me të ardhura në nivelet e tarifës për KESH-in të konfirmuara me shkrim në mënyrë të pëlqyeshme për BERZH” .

Pikërisht kjo pikë ka ngjallur dhe debat, teksa BERZH merr atribute për të vënë detyra të tilla si rishikimin e çmimeve, në një kohë kur me ligj një detyrë të tillë e ka Enti Rregullator i Energjisë (ERE).

Burimet nga  Ministria e Energjetikes dhe OSHEE pohojnë se kredia 218 milionë euro që BERZH ka dhënë për KESH ka marrë në konsideratë që kompanitë do të operojnë me kushtet të tregut me çmime të liberalizuara, por në asnjë rast BERZH nuk vendos për çmimet, ato janë atribut i ERE.

Ligji i ri për energjinë i miratuar që ka hyrë në fuqi në vitin 2015 detyron kompanitë të operojnë me çmime të tregut dhe kjo reforme përfshin kompaninë e prodhimit të energjisë.

Revista Monitor,  01.02.2017

Zbatimi i paketës së reformave dhe mbështetje për ristrukturimin e Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) do të mbështetet nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), nëpërmjet një hua prej 218 milionë euro.

Marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe këtij institucioni financiar u miratua nga Komisioni parlamentar i Ekonomisë. Zëvendësministri i Energjetikës, Ilir Bejtja, u shpreh se huaja e BERZH do të jetë me garanci sovrane dhe do t’i mundësojë KESH një financim afatgjatë duke reduktuar kostot dhe rritur likuiditetin.

KESH është shoqëri shtetërore e gjenerimit të energjisë elektrike e cila siguron 70 për qind të prodhimit total në vend. Sektori i energjisë prej vitesh ka marrë fonde të konsiderueshmë si mbështetje edhe nga buxheti i shtetit.

Scan TV,  14.12.2016

Korporata Elektroenergjetike shqiptare shënoi një fitim neto prej 797 milionë lekësh gjatë periudhës 9-mujore me një rënie vjetore prej 7 për qind.

Rënia e fitimeve lidhet lidhen më uljen e të ardhurave nga shitja e energjisë elektrike.

Sipas të dhënave zyrtare të kompanisë të ardhurat e periudhës ishin 13.3 miliardë lekë me një ulje 31% krahasuar me 9-mujorin e 2015.

Nga këto të ardhura KESH shpenzoi  8.1 miliardë lekë për blerjen e energjie dhe mbi 1 miliardë lekë për shpenzimet e personelit. Gjithashtu zhvlerësimi i aseteve të kompanisë shënoi një vlerë negative prej 2.1 miliardë lekësh.

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH)  është  prodhuesi  publik  dhe në të njëjtën kohë  prodhuesi më i madh i energjisë elektrike në Shqipëri. KESH ka nën administrim  impiantet kryesore të prodhimit të energjisë elektrike në vend. Këto asete përbëhen nga hidrocentralet e Kaskadës së Drinit, (HEC Fierzë, HEC Koman dhe HEC Vau i Dejës) me një fuqi të instaluar prej  1,350 MË, dhe TEC Vlora me fuqi të instaluar prej 98 MW.

Kaskada e ndërtuar mbi Pellgun e  Lumit Drin është  më e madhja në  Ballkan si për nga kapaciteti i instaluar ashtu edhe nga madhësia e veprave hidroteknike. Duke pasur në funksionim 79% të kapaciteteve prodhuese  në vend, KESH furnizon  rreth 70-75 %  të kërkesës për energji elektrike të klientëve tariforë, siguron energjinë e nevojshme për mbulimin e humbjeve në sistemin e transmetimit, si dhe nëpërmjet energjisë balancuese e shërbimeve ndihmëse garanton sigurinë e sistemit energjitik shqiptar. Gjithashtu, KESH  ka përgjegjësinë për administrimin, operimin korrekt dhe garantimin e sigurisë teknike e operacionale  të veprave energjitike që administron. KESH, jo vetëm është një nga prodhuesit e energjisë elektrike nga burimet hidrikemë të rëndësishëm në rajon, por konsiderohet edhe një faktor me ndikim rajonal përsa i përket sigurisë së veprave hidrike.

Revista Monitor,  18.11.2016