info@energjia.al

Reformës radikale në administratën publike, e cila pritet të shënjojë mandatin e qeverisë ‘Rama 2’, nuk do t’i shpëtojnë as inspektoratet në Shqipëri.

Skema e funksionimit, organizimit, fusha e veprimit dhe kompetencat e 16 inspektorateve në vendin tonë, do të përmbyset, për t’u riorganizuar në themel, përmes disa dokumenteve të përgatitura.

Shqiptarja.com publikon projektligjin dhe dokumentet shoqëruese, të përgatitura nga Inspektorati Qendror, të cilat i janë dorëzuar dje këshilltari i kryeministrit Edi Rama për Sigurinë Kombëtare, Sandër Lleshi, për reformimin e inspektorateve, me impakt të rëndësishëm në jetën e qytetarëve shqiptarë, sidomos të biznesit.

Drafti parashikon reformimin e 16 inspektorateve në varësi të 9 ministrave të linjës dhe të Kryeministrisë. Nisur nga mbikëqyrja e veprimtarisë inspektuese të inspektorateve shtetërore, Inspektorati Qendror ka konstatuar se ka mbivendosje të disa funksioneve inspektuese midis inspektorateve të ndryshme, të cilët inspektojnë në mënyrë të pavarur, për të njëjtin fushë inspektimi, duke rënduar biznesin dhe rritur kostot e tepërta financiare të buxhetit të shtetit.

Në këtë kuadër, në draft propozohet një riorganizim strukturor të trupave inspektuese, si mjet për rritjen e transparencës, efikasitetit të trupave inspektuese, uljen e barrës administrative ndaj biznesit, si një hap i rëndësishëm i goditjes së korrupsionit gjatë procesit të inspektimeve. Sipas rasteve, propozohet bashkimi i funksioneve të inspektimit me fusha të ngjashme inspektuese, krijimi i inspektorateve të reja dhe zgjerimi i fushës së veprimit të inspektorateve aktuale.

Po ashtu, drafti kufizon dhe të drejtën e inspektorëve për të vendosur gjoba, duke parashikuara disa hapa para marrjes së kësaj mase.

Inspektoratet e reja  
Dokumenti parashikon krijimin e një inspektorati të ri shtetëror ku të përfshihen si funksione inspektuese fushat e tokës, detit dhe ajrit, dhe konkretisht siguria në hekurudha, aviacion civil, rrugore, postë -telekomunikacion, frekuencave audio-vizive, si dhe inspektimi i kontrollit teknik të automjeteve.

Po ashtu, kërkohet krijimi i një inspektorati të ri ku të përfshihen fushat e inspektimit për tatimet, doganat, lojërat e fatit, mbikëqyrja financiare. Gjithashtu propozohet krijimi i një inspektorati të ri ku të përfshihen fushat e inspektimit për profesionet e lira: shërbimin përmbarimor gjyqësor privat, për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, avokatinë, noterinë dhe arkivat.

Në dokument identifikohen edhe 22 institucione ekzistuese, të cilat megjithëse ushtrojnë funksione inspektimi, nuk janë nën mbikëqyrjen e Inspektoratit Qendror. Pjesë e listës janë Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Arsimit të Lartë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Autoriteti për Mbikëqyrjen e Lojërave të Fatit etj.

Bashkimi i inspektorateve
Përpos krijimit të inspektorateve të reja, dokumenti parashikon edhe bashkimin e funksioneve të inspektimit. “Bashkimi i funksioneve të inspektimit me fusha të ngjashme inspektuese, në një inspektorat të vetëm, do të ulë shpenzimet administrative dhe do të rrisë bashkëpunimin midis inspektorateve shtetërore, duke bërë të mundur te ketë më shumë efektivitet dhe transparencë të veprimtarisë inspektuese, si dhe një mbikëqyrje të centralizuar dhe të kualifikuar të të gjithë veprimtarisë inspektuese nga ana e Inspektoratit Qendror”, thuhet në dokument.

Skema e re e riorganizimit të inspektorateve shtetërore
1. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Për ISHPSHSH, përveç funksioneve aktuale të shtohen edhe inspektimet në fushën e 1) sigurimeve shoqërore dhe 2) administrative, pasi kanë si objekt të tyre të përbashkët marrëdhëniet e punës.

2. Ministria e Shëndetësisë dhe e Mjedisit
ISHSH, t’i shtohen si funksione inspektuese edhe fushat e inspektimit të barnave dhe pajisjeve mjekësore, fushat e mbrojtjes ndaj rrezatimit, fusha e inspektimit të fondit të kujdesit së sigurimeve shëndetësore, fusha inspektuese e mjedisit, pasi qëllimi kryesor i këtyre inspektimeve është sigurimi i jetës dhe shëndetit të njerëzve, si dhe kanë funksioneve të përbashkëta inspektuese si: mbetjet spitalore, për substancat dhe preparatet kimike, për trajtimin e ujërave të ndotura, për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në mjedis, mbrojtjen e cilësisë së ajrit, mbrojtjen e rrezatimeve, etj. Ndërsa inspektimi pyjor t’i kalojë pushtetit vendor për një mirëmenaxhim të hapësirave pyjore, sipas njësive administrative.

3. Ministria e Bujqësisë
Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, do të ketë në varësi dy inspektorate shtetërore.
-AKU, t’i shtohen funksionet inspektuese të peshkimit dhe atij veterinar, pasi kanë si qëllim të përbashkët sigurinë ushqimore.
-ISHU, t’i shtohen edhe inspektimi në fushën e mbrojtjes së tokës dhe atë të digave dhe dambave, duke siguruar menaxhimin e burimeve ujore dhe ruajtjen nga ndotja.

4. Ministria e Arsimit dhe Sportit
ISHA, të përfshihet inspektimi në fushën e arsimit të lartë dhe atë të sporteve, të cilat aktualisht kryhen nga drejtori brenda kësaj ministrie. Gjithashtu, në këtë inspektorat të shtohen edhe funksionet inspektuese të trashëgimisë kulturore, të cilat aktualisht kryhen nga Drejtoria e Përgjithshme e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, për të patur një koordinim sa më të mirë të vlerave arsimore, kulturore dhe sportive.

5. Ministria e Energjisë dhe Industrisë
ISHTI-t t’i bashkohen funksionet inspektuese të AKSEM, dhe të AKBN, pasi si qëllim të përbashkët kanë inspektimin e burimeve natyrore.

6. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Të krijohet një inspektorat shtetëror ku të përfshihen si funksione inspektuese fushat e tokës, detit dhe ajrit, dhe konkretisht siguria në: hekurudha, aviacion civil, rrugore, postë -telekomunikacion, frekuencave audio-vizive, si dhe inspektimi i kontrollit teknik të automjeteve, pasi kanë si qëllim të përbashkët sigurinë e trafikut dhe të frekuencave.

7. Ministria e Ekonomisë, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
ISHMT, t’i shtohen edhe funksionet inspektuese të Autoritetit Kombëtar Shtetëror të Eksporteve, pasi kanë si qëllimi të përbashkët mbikëqyrjen e produkteve dhe mallrave joushqimore.

8. Ministria e Drejtësisë
Të krijohet një inspektorat i ri ku të përfshihen fushat e inspektimit për profesionet e lira: shërbimin përmbarimor gjyqësor privat, për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, avokatinë, noterinë dhe arkivat.

9. Ministria e Financave
Të krijohet një inspektorat i ri ku të përfshihen fushat e inspektimit për: tatimet, doganat, lojërat e fatit, mbikëqyrja financiare. Ndërsa, mbrojtja ndaj zjarrit ka kaluar si kompetence inspektorateve vendore dhe nga ana jonë duhet të kërkohet ngritja e kësaj strukture për të gjitha njësitë administrative.

Lista e institucioneve të tjera inspektuese
1. Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore
2. Autoriteti Shëndetësor Rajonal
3. Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor
4. Sekretariati i Digave të Mëdha
5. Inspektimi Shtetëror i Mbrojtjes së Tokave
6. Drejtoria e Arsimit të Lartë
7. Drejtoria e Sporteve
8. Drejtoria e Përgjithshme e Trashëgimisë Kulturore
9. Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
10. Drejtoria e Aviacionit Civil
11. Autoriteti Rrugor Shqiptar
12. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit
13. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
14. Autoriteti i Mediave Audiovizive
15. Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare
16. Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve
17. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
18. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
19. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
20. Autoriteti për Mbikëqyrjen e Lojërave të Fatit
21. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
22. Drejtoria e Inspektimit të Institucione të Varësisë dhe Profesioneve të Lira

Skema aktuale e inspektorateve shtetërore
1. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore.
2. Ministria e Shëndetësisë ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror Shëndetësor; 2) Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore; 3) Zyra për Mbrojtjen ndaj Rrezatimit.
3. Ministria e Mjedisit ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve.
4. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave ka në varësi: 1) Autoriteti Kombëtar i Ushqimit; 2) Inspektorati Shtetëror i Ujerave; 3) Drejtoria e peshkimit; 4) Drejtoria veterinare.
5. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror i Arsimit
6. Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial; 2) Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera.
7. Ministria e Punëve të Brendshme ka në varësi: 1) Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.
8. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka në varësi: 1) Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor.
9. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka në varësi: 1) Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut.
10. Kryeministria ka në varësi: 1) Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Shqiptarja.com  09.08.2017

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Qershor 2017 janë gjobitur 11 subjekte. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt”, -  thuhet në një njoftim të Inspektoratit Shtetëror Teknik.

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS QERSHOR 2017 Nr. Data E Kontroll It Emri I Subjektit Vendodhja Fizike E Objektit Treguesit E Konstatuar / Natyra E Shkeljes Masat Administrative

1 13.06.2017 KANINA OIL Paskuqan, Tiranë Mungesë dokumentacioni 150,000
2 19.06.2017 BESMIRI Pranë Ish Parkut të
Mallrave, Elbasan Mungesë dokumentacioni 150,000
3 20.06.2017 ALF Buçimas, Pogradec Mungesë dokumentacioni 150,000
4 20.06.2017 ROLANDI RIKA Rrëmbec, Korçë Mungesë dokumentacioni 150,000
5 07.06.2017 MURRIZI Shenepremte, Divjake Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
6 20.06.2017 ROFIX Tapize, Fushe Kruje Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
7 02.06.2017 SAINT-GOGAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS ALBANIA Ahmetaq, Preze Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
8 07.06.2017 REMAL Kamez, Tirane Mos paisje me Dëshmi Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion 50,000
9 13.06.2017 PESPA ALUMIN Shkozet, Durres Instalim te bombolave te GLN nga subjekt i paliçensuar 200,000
10 28.06.2017 ALSA Rr. Veledin Kollozi, Vlore Mos kryerje te inspektimit teknik periodic te rezervuareve te GLN nga nje Organ i Miratuar 500,000
11 29.06.2017 HADERI Uznove, Berat Mos paisje me Dëshmi
Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion 50,000
VLERA TOTALE E GJOBAVE 1,550,000 Lekë

Shqiptarja.com  13.07.2017

Kompania franceze Spiecapag e cila është edhe kompania që po ndërton pjesën tokësore të gazjellësit TAP në Shqipëri duket se ka pasur një përplasje me Inspektoratin e Mjedisit lidhur me një masë administrative prej 500 mijë lekësh të vendosur nga ky i fundit.

Çështja nuk është zgjidhur as pas ankimimit në Komisionin e posaçëm të këtij institucioni duke lënë në fuqi masën e vendosur nga Inspektorati.

Në këto kushte Spiecapag Shqipëria sëbashku me nënkontraktorin e saj “Stërkaj” sh.pk kanë vijuar ankimimin në gjykatën administrative ku kërkohet shfuqizimi i pjesshëm i vendimit të marrë në tetor të vitit 2016.

Kompania franceze është një ndër më të lakuarat për eksperiencën e saj në ndërtimin e gazsjellësve.

Në fillim të vitit të kaluar kompania fitoi të drejtën për të ndërtuar dy lote të TAP me gjatësi 215 kilometra nga Bilishti në Topojë. E njëjta po ndërton edhe 185 kilometra në pjesën e Greqisë.

Nga të dhënat paraprake të raportuara nga TAP ndërtimi në terren i tubacionit nga ana e kompanisë që ka fituar tenderin por edhe nënkontraktorëve të saj ka vijuar sipas planit duke lënë në fuqi afatet fillestare të fillimit të operimit të gazsjellësit.

Scan Tv,  23.05.2017

Inspektoriati Shtëtëror Teknik ka gjobitur 19 karburante gjatë muajit mars. ISHTI bën me dije se gjobat janë vendosur për mungesë cilësie por edhe për mungesë dokumentacioni.

Në total ISHTI ka vendosur 7.2 milionë lekë gjoba. “Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2017.

Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, ligji nr.32/2016 datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve/instalimeve nën presion” si dhe VKM  nr.212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)” dhe ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar. Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Mars 2017 janë gjobitur 19 subjekte”, thuhet në një njoftim të ISHTI.

Shqiptarja.com  19.04.2017

Informacion paraprak nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial(ISHTI) në lidhje me ngjarjen e ndodhur në Repartin e Hidropastrimit të KPTHN Ballsh

Impianti i hidropastrimit është një nga repartet kryesore të rafinerisë së naftës në Ballsh, i cili ka si qëllim  pastrimin  e squfurit nga nënproduktet e naftës. Në datën 10.11.2016, rreth orës 2242, në separatorin e presionit të ulët të impiantit të Hidropastrimit në rafinerinë e naftës – Ballsh,  ndodhi një shpërthim i fuqishëm dhe u shfaq një vatër zjarri me përmasa të konsiderueshme që si rezultat solli ndërprerjen e veprimtarisë të këtij sektori.

Rrethanat

Reparti i Hidropastrimit në rafinerinë e naftës – Ballsh ishte në procesin e lëshimit për vënien në punë. Rreth orës 22.42 të datës 10.11.201, në seperatorin e presionit të ulet si rezultat i tejkalimit të menjëhershëm të presionit të punës të pajisjes, ndodhi një shpërthim i fuqishëm në seperatorin R-201, duke krijuar një vatër zjarri të konsiderueshme. Presioni  i llogaritur i pajisjes që shpërtheu sipas projektit është 15 atm, ndërsa presioni në punë normale 6- 9 atm. Mbajtja e presionit të pajisjes sipas projektit rregullohet nga një valvol pneumatike automatike e cila për shkak defekti ishte jashtë funksioni.

Përdorimi i linjave direkte midis seperatorit të presionit të lartë dhe seperatorit të ulët bëri që presioni të tejkaloje vlerat e lejuara rreth 3 herë. Nga verifikimi paraprak i dokumentacionit teknik të pajisjes rezulton se seperatori i presionit të ulët R-202 është inspektuar nga shoqëria e licencuar “ALBA ENERG” sh.p.k, e cila me raport inspektimi 00197 A, datë 22.11.2015 ka siguruar se pajisja garanton sigurinë e punës.

Në  legjislacionin në fuqi:

  •  ligjin nr.10489, datë 15.12.2011 “Per sigurinë e produkteve jo ushqimore “,
  •  ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,
  •  ligjit 32/2016 “Për sigurinë e punës të pajisjeve nën presion”,
  • “Rregullores për projektimin, prodhimin, vendosjen, shfrytëzimin dhe riparimin e pajisjeve nën presion”.

Është përcaktuar se kontrolli teknik i pajisjeve nën presion kryhet nga trupa të treta të licencuara dhe akredituara. Kontrolli teknik i planifikuar nga shoqëria e licencuar do të kryhej brenda datës 22.11.2016.

Shkaqet

Nga sa më sipër, shkaku i shpërthimit dhe  i shfaqjes të kësaj vatre të madhe zjarri ishte mos funksionimi i valvolës të sigurimit të pajisjes dhe mosrespektimi i rregulloreve të shfrytëzimit duke përdorur linjat direkte.

Pasojat

Nga ky shpërthim dhe zjarr:

  1. Humbi jetën një punonjës i repartit të hidropastrimit dhe u plagosen disa të tjerë.
  2. Impianti u ndal plotësisht.
  3. Pati dëmtime të pariparueshme të seperatorit të presionit të ulët, tubacioneve teknologjike, linjave përcjellëse të ajrit dhe të energjisë të aparateve matëse dhe sinjalizuese në zonën rreth rezervuarit

Masat

Nga ana e personelit drejtues të kësaj rafinerie dhe repartet zjarrfikëse u morën masat për fikjen e zjarrit dhe normalizimin e gjendjes. Në vijim do të analizohet avaria e ndodhur, dhe njëkohësisht kanë filluar përgatitjet e nevojshme teknologjike për kalimin në remont dhe rikuperimin e tubacionit të dëmtuar. Konkluzionet përfundimtare do të dalin pas hetimit të plotë të avarisë nga Prokuroria.

energjia.al  12.11.2016

19 subjekte të tregtimit të karburanteve dhe të gazit janë gjobitur pasi nuk përmbushnin kriteret e vendosura në ligj.

Inspektorati Shtetëror Teknik pas inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë ka vërejtur problemeve më cilësinë e naftës pasi niveli i squfurit ka qenë tej normave të lejuara si dhe mungese ne dokumentacionin e kërkuar.

Probleme serioze janë konstatuar edhe në pikat e tregtimit të gazit ku është konstatuar tregtim dhe mbushje e bombolave jashtë standardeve si dhe mos respektim i kushteve për tregtim të gazit.

Nisur nga këto shkelje, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka vendosur gjoba të cilat variojnë nga 100 mijë deri ne 4 milion lekë.

Siguria e furnizimit më gaz është kthyer në një çështje mjaft e diskutuar kohet e fundit për shkak të disa aksidenteve të ndodhura në vend me pasoja te renda.

Ora News,  16.06.2016

Inspektoriati Shtetëror Teknik gjobit 33 subjekte private për muajin prill. Gjatë inspektimeve të kryera në të gjithë vendin në 693 subjekte private inspektorët kanë vendosur ndëshkimin për të gjitha subjektet e tregtimit me shumicë e pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse.

Këto masa administrative janë marrë në kuadër të inspektimit në të  gjitha subjektet e tregtimit me shumicë e pakicë  të karburanteve  dhe të lëndëve djegëse ku vetëm gjatë muajit prill  janë kryer 693  inspektime në gjithë vendin, nga të cilat 127 janë sh.a dhe 566 sh.p.k

Vendimi i komisionit për gjobë ndaj këtyre subjekteve merret në bazë të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Inspektoriati Shtetëror  Teknik dhe Industrial në një deklaratë të shpërndarë për mediat thotë se, do të vijojë  pa ndërprerje kontrollet  në të gjitha pikat e tregtimit të karburantit dhe të lëndëve  djegëse.

Nga ana tjetër ISHTI u bën apel atyre  të blejnë bombola  gazi (GLN) në pikat e shpërndarjes të cilat janë të certifikuara dhe që përmbushin elementët e sigurisë teknike.

Shqiptarja.com  12.05.2016

Në 90 ditë Inspektoriati Shtetëror Teknik e Industrial ka kryer në total 1618 inspektime, duke vendosur 140 gjoba ndaj subjekteve me shkelje.

Inspektoriati ka bërë bilancin tre mujorit të parë të punës për vitin 2016, nga i cili rezulton se krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më pare, për periudhën janar mars 2016 janë vjelur gjobat në një vlerë monetare prej 25.608.166.

Për të njëjtën periudhë të viti të shkuar (janar mars 2015) janë vjelur 340.102 lekë.

Inspektorati bën me dije se ka gjobitur në mars 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike

Shqiptarja.com  13.04.2016

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse për muajin Mars 2016. Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Shkurt 2016 janë gjobitur 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Mars 2016

energjia.al  12.04.2016

Përdorimi dhe tregtimi i gazit të lëngshëm është një rrezik konstant për këdo. Duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit Këshillli i Ministrave miratoi një VKM ku përcakton qartë rregullat e tregtimit të gazit të lëngshëm. Eksperti i Institutit Shtetëror teknik industrial Nako Petro thotë se pas këtij vendimi do të ngrihen grupe të posaçme inspektimi.

Me këtë vendim të Këshillit të Ministrave parashikohet që Inspektoriati teknik dhe Industrial të ketë të drejtë të kontrollojë shoqëritë që tregëtojnë bombolat, por edhe bizneset. Inspektorët tanë do të shkojnë në të gjitha lokalet e ambienteve që të kontrollojnë masat e sigurisë” tha ai.

Por në vendim është përcaktuar edhe rregullorja e re e tregtimit të gazit të lëngshëm për të cilin Petro Sqaron se kjo duhet të ishte bërë që më parë.

Është parashikuar që gazi që do të tregtohet, do të jetë me disa substanca aromatizuese që do të injektohen në subjektet e tregtimit me shumicë, me qëllim që pas rrjedhjes përdoruesi ta ndjejë erën e gazit e të marrë masat e duhura” vijoi ai.

Lidhur me konsumin e gazit të lëngshëm Shqipëria mban nivelin më të ulët.

“Sasia që konsumohet sot për frymë, në Europë, është më e larta me 110 kilogram për frymë është Portugalia, ndërkohë që në Shqipëri kjo sasi është 3 kilogram për frymë. Jemi në norma shumë të ulëta” u shpreh Petro.

Gjatë muajve të fundit nga konstatimet në terren të shkeljeve të kushteve teknike vetë inspektoriati ka vendosur dhjetëra masa administrative.

Shqiptarja.com  18.03.2016