info@energjia.al

Inspektoriati Shtëtëror Teknik ka gjobitur 19 karburante gjatë muajit mars. ISHTI bën me dije se gjobat janë vendosur për mungesë cilësie por edhe për mungesë dokumentacioni.

Në total ISHTI ka vendosur 7.2 milionë lekë gjoba. “Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2017.

Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, ligji nr.32/2016 datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve/instalimeve nën presion” si dhe VKM  nr.212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)” dhe ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar. Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Mars 2017 janë gjobitur 19 subjekte”, thuhet në një njoftim të ISHTI.

Shqiptarja.com  19.04.2017

19 subjekte të tregtimit të karburanteve dhe të gazit janë gjobitur pasi nuk përmbushnin kriteret e vendosura në ligj.

Inspektorati Shtetëror Teknik pas inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë ka vërejtur problemeve më cilësinë e naftës pasi niveli i squfurit ka qenë tej normave të lejuara si dhe mungese ne dokumentacionin e kërkuar.

Probleme serioze janë konstatuar edhe në pikat e tregtimit të gazit ku është konstatuar tregtim dhe mbushje e bombolave jashtë standardeve si dhe mos respektim i kushteve për tregtim të gazit.

Nisur nga këto shkelje, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka vendosur gjoba të cilat variojnë nga 100 mijë deri ne 4 milion lekë.

Siguria e furnizimit më gaz është kthyer në një çështje mjaft e diskutuar kohet e fundit për shkak të disa aksidenteve të ndodhura në vend me pasoja te renda.

Ora News,  16.06.2016

Në 90 ditë Inspektoriati Shtetëror Teknik e Industrial ka kryer në total 1618 inspektime, duke vendosur 140 gjoba ndaj subjekteve me shkelje.

Inspektoriati ka bërë bilancin tre mujorit të parë të punës për vitin 2016, nga i cili rezulton se krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më pare, për periudhën janar mars 2016 janë vjelur gjobat në një vlerë monetare prej 25.608.166.

Për të njëjtën periudhë të viti të shkuar (janar mars 2015) janë vjelur 340.102 lekë.

Inspektorati bën me dije se ka gjobitur në mars 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike

Shqiptarja.com  13.04.2016

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse për muajin Mars 2016. Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Shkurt 2016 janë gjobitur 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Mars 2016

energjia.al  12.04.2016

Duke filluar nga data 1 Janar 2017, certifikimi i performancës së energjisë në ndërtesa duhet të jetë i detyrueshëm, sipas përcaktimeve në projektligjin për “Për Performancën e Energjisë Të Ndërtesave.

Certifikata është një dokument i lëshuar nga audituesi energjetik, ku përcaktohet performanca e energjisë së një ndërtese ose të njësisë së një ndërtese e përcaktuar dhe e lëshuar sipas kërkesave të këtij ligji.

Sipas përcaktimeve në projektligj me certifikatë duhet të pajisen të gjitha ndërtesat ose njësitë e ndërtesave të cilat do të shiten ose do të jepen me qira, të gjithë ndërtesat e reja të cilat do të parashikohen të ndërtohen, ose do ti nënshtrohen rinovimit të rëndësishëm dhe të gjitha ndërtesat në fazën e projektimit për të cilat lëshohet certifikata e përkohshme e performancës së energjisë.

Me përfundimin e punimeve të ndërtimit, këto ndërtesa, pajisen me certifikatën e performancës së energjisë për qëllime të lejes së përdorimit.

Kur ndërtesat ose njësitë e ndërtesave ndërtohen, shiten ose jepen me qira, certifikata e performancës Sipas përcaktimeve të reja ligjore certifikata e energjisë duhet t’i dorëzohet çdo blerësi ose qiramarrësi dhe duhet të jetë e vlefshme për një periudhë maksimale prej 10 vitesh nga momenti i lëshimit, nëse nuk do të ketë ndryshime që do të ndikojnë në vlefshmërinë e saj.   Certifikata e performancës së energjisë lëshohet nga Audituesit e Energjisë, në bazë të të dhënave teknike të performancës së energjisë dhe raportit të verifikimit.

Procedurat dhe kushtet e certifikimit të performancës së energjisë të ndërtesave si dhe modeli, përmbajtja, kushtet e regjistrimit të certifikatës së performancës së energjisë të ndërtesave përkatëse përcaktohen Vendim të Këshillit të Ministrave, sipas propozimit të ministrisë përgjegjëse për energjinë dhe ministrisë përgjegjëse për ndërtimin.   Certifikata e performancës së energjisë të një ndërtese ose njësie të një ndërtese duhet të përfshijë:

(a) Llogaritjen vjetore të performancës së integruar të energjisë të ndërtesës ose të njësisë të ndërtesës;

(b) Treguesin e llogaritur për performancën e energjisë të ndërtesës ose të njësisë të ndërtesës;

(c) Treguesin numerik të konsumit të energjisë primare të ndërtesës ose të njësisë të ndërtesës;

(d) Karakteristikat e përgjithshme të ndërtesës ose njësisë të ndërtesës, duke përfshirë këtu dhe periudhën datën e ndërtimit;

(e) informacion mbi vlerësuesin e performancës së energjisë për ndërtesën ose njësinë e ndërtesës, si dhe autoritetin e miratuar që e ka lëshuar certifikatën;

(f) Vlerat krahasuese, të tilla si kërkesat minimale të efiçencës së energjisë për të njëjtën kategori ndërtesash dhe të atyre që janë tipike për stokun referent të ndërtesave, në mënyrë që pronarët apo qiramarrësit e ndërtesës apo njësisë së ndërtesës të krahasojnë performancën e energjisë për ndërtesën e tyre që po vlerësohet;

(g) Rekomandime për përmirësimin e kostove optimale ose kostove efektive të: i. Sistemeve teknike të ndërtesës; ii. Elementëve të mbështjelljes të ndërtesës dhe njësisë të ndërtesës etj.

Certifikata e performancës së energjisë mund të perfshijë informacione shtesë të tilla si konsumi vjetor i energjisë për ndërtesat jo-banimi dhe përqindja e energjisë prej burimeve

Projektligji përcakton se, përpara certifikimit të performancës së energjisë së ndërtesave audituesit energjetik mund të kryejnë një verifikim të gjëndjes së performanancës së energjisë në ndërtesa edhe sistemeve teknike dhe në pëfundim, lëshojnë një raport verifikimi i cili ndër të tjera duhet të përmbajë rezultate të vlerësimit të performancës së energjisë së ndërtesave dhe sistemeve teknike të instaluara në ndërtesë si: sistemet e ngrohjes, ajrit të kondicionuar, ventilimit, ndricimit dhe ujit të ngrohtë sanitar duke përfshirë kaldajën, pompat e nxehtësisë, akumulatorët e energjisë, sistemin e kontrollit, si dhe pompat e qarkullimit të ujit, etj;

Penalitetet

Mos zbatimi i detyrimeve për certifikimin e banesave dënohet me gjobë. Kështu projektimi i ndërtesave dhe njësive të tyre pa kushtet e performances se energjisë dënohet me gjobe në masën 300,000 lek për projektuesin dhe në masën 1,000,000 për zbatuesin e punimeve.   Mos dhënia e çertifikates se performances dënohet me gjobe në masën 500,000 lek.   Lëshimi i raporteve të pasakta të verifikimit, dënohet me gjobë në masën 500,000 lekë, shkruan monitor.   Mospërmbushja e detyrimeve të parashikuara në nenin 14 nga subjekti që ka në pronësi apo në përgjegjësi administrimi ndërtesën, dënohet me gjobë në vlerën nga 0,5 për qind deri në 2 për qind të vlerës së vlerësuar të ndërtesës që ai ka në pronësi apo në përgjegjësi administrimi.

Sot News,  01.04.2016

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse për muajin Shkurt 2016. Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Shkurt 2016 janë gjobitur 80 subjekte nga të cilat 73 për mungesë dokumentacioni dhe mbushjen e  bombolave me gaz të lëngëzuar të naftës dhe 7 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Shkurt 2016

energjia.al  18.03.2016

Incidentet e vazhdueshme me gazin sidomos kohëve të fundit kanë vënë në lëvizje institucionet për të kaluar në sitë gjithë zinxhirin e tregut nga kompanitë e shitjes me shumicë tek ato me pakicë.

Kryeinspektori i Inspektoratit Shtetëror Teknik, Gazmend Osmani tha se gjatë shkurtit janë marrë 61 masa nga gjobat tek bllokimi i pikave të hasura në shkleje të ligjit. Gjatë janarit dhe shkurtit në disa qytete në vend ka pasur incidente nga shpërthimi i bombolave të gazit. Më i rëndi është ai në Pogradec ku një person humbi jetën dhe 29 te tjerë mbetën të plagosur.

Scan TV,  17.02.2016

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Janr 2016 janë gjobitur 8 subjekte nga të cilat 2 për mungesë dokumentacioni dhe 6 për tregtim jashtë standardeve.

Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

TABELA E SANKSIONEVE TE ISHTI

Gjithashtu të gjitha njoftimet rreth ndëshkimeve të ISHTI-së i gjeni në rubrikën “Pikat Abuzuese” tek energjia.al

energjia.al  16.02.2016

Inspektorati Shtetëror Teknik ka gjobitur 11 pika karburantesh. Katër prej tyre janë gjobitur për naftën dhe benzinë që tregtojnë pa cilësi, tre se mbushin bombla gazi në kundërshtim me ligjin si dhe katër të tjerë për mungesën e dokumentacionit. Gjobat varjojnë nga 700.000 deri në 2,250,000 lekë të reja.

“Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Tetor 2015 janë gjobitur 11 subjekte, nga të cilat 4 për mungesë dokumentacioni dhe 7 për tregtim të karburanteve dhe nënprodukteve jashtë standardit.

Shqiptarja.com  16.11.2015

Pavarësisht masave të marra ndaj karburanteve, sërish është vënë re cilësia e dobëët në pikat e shitjes. Për këtë arsye Qeveria ka ndërhyrë në ligjin “Për Metrologjin” duke ndryshuar masën e gjobave. Të gjithë karburantet do të dënohen me gjobë duke filluar nga 150 mijë lekë deri në 1 milionë e 500 mijë lekë të reja. “Përdorimi i njësive matëse në kundërshtim me rregullat e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.

Mbajtja në biznesin e vet të një instrumenti matës që nuk është në përdorim dhe nuk është shënuar në mënyrë të dukshme me shenjën “Instrument matës jashtë përdorimit”. Mossigurimi i verifikimit periodik të instrumenteve matëse. Të gjithë këto raste dënohen me gjobë.

Shqiptarja.com  16.10.2015