info@energjia.al

Përgjatë muajit gusht, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka gjobitur 62 subjekte të tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike.

Vlera e gjobave varion nga 50 mijë deri në 1.5 milion lekë, sipas të shkeljeve të konstatuara, ndërkohë që për disa subjekte është ndaluar ushtrimi i aktivitetit, pasi këta të fundit nuk dispononin dokumentacionin e  nevojshëm. Po ashtu, për 1 subjekt është vendosur gjobë në masën  2.250.000 lekë, duke qenë se rezulton përsëritës në shkeljet e konstatuara.

Shkaqet për vendosjen e gjobave janë të ndryshme sipas subjekteve, duke filluar që nga mungesa e kushteve teknike, mosregjistrimi i pajisjeve nën presion e deri te mungesa e projektit teknologjik të rezervuarit të gazit.

Ndër subjektet e gjobitur, përveç pikave të karburantit ka edhe restorante apo hotele, ndërkohë që vlera totale e gjobave kap shifrën e 16.9 milion lekëve.

Numri i subjekteve të ndëshkuar ka pësuar rritje në krahasim me muajin korrik, ku u gjobitën 50 subjekte, me një vlerë totale prej 10.7 milion lekë.  Po ashtu, në krahasim me 7-mujorin e parë të vitit, numri i subjekteve të penalizuar është në rritje të ndjeshme, duke qenë se përgjatë gjithë kësaj periudhe u gjobitën në total 72 operatorë.

Në periudhën e verës Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial intensifikoi kontrollet si pasojë e temperaturave të larta dhe shpërthimit të një depozite gazi në një kompleks turistik në Velipojë.

Scan Tv,  16.09.2017

Gjiganti francez i prodhimit të automjeteve PSA (PSA Peugeot Citroën) mund të përballet me një gjobë prej 5 miliardë eurosh pasi akuzohet se ka shitur rreth 2 milionë automjete me motor diesel të modifikuar.

Sipas njoftimeve mediake, prodhuesi francez ka shitur në vitet 2009- 2015 afro 2 milionë automjete diesel me pajisje që mashtron mbi nivelin e ndotjes.

PSA e i ka mohuar akuzat, ndërkohë që prokurorët francezë kanë nisur hetimin.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  1409.2017

Në korrik Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka refuzuar të paktën 11 subjekte që kërkonin heqje të masës administrativë të marrë ndaj tyre.

Masat për të cilat u kërkua rishikimi i përkisnin një periudhe relativisht të vjetër, kryesisht në vitin 2014 dhe 2015, por për asnjërën prej tyre duket se nuk ka pasur argumente bindëse për të rishikuar vendimin paraprak.

Nga fillimi i vitit deri në fund të korrikut të dhënat zyrtare të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë tregojnë se janë 156 vendime të dhëna ndaj ankimimeve ku dominon pjesa e mospranimit të ankesave por në një pjesë më të vogël ka edhe shfuqizime.

Sektori minerar është shoqëruar në vazhdimësi me problematika që lidheshin si me pagesën e garancive që shërben për pjesën e rehabilitimit të mjedisit ku kryhet aktiviteti ashtu edhe me mungesën e një plani investimesh.

Në rastet e konstatimit të shkeljeve që lidhen me mungesën e investimeve apo faktorët e sigurisë institucionet e përfshira si Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës apo Reparti i Inspektim Shpëtim Minierave mund të marrin masa për gjendjen e konstatuar. Për rastet e revokimit të lejeve minerare, atributin e ka vetëm Ministri i Energjisë dhe Industrisë.

Referuar raportit vjetor 2016 nga ana e AKBN janë kryer në terren 54 verifikime, u shpallën për konkurrim dhe rezultuan me subjekt fitues 30 zona.

Revista Monitor,  09.09.2017

Përmes një rregulloreje të re të miratuar këtë muaj, Këshilli i Ministrave ka ashpërsuar ndjeshëm gjobat ndaj kompanive të furnizimit me gaz, që nuk respektojnë kushtet teknike dhe të sigurisë ndaj konsumatorëve.

Gjobat do të vendosen nga Enti Rregullator i Enegjisë. Shkalla e gobave të reja shkon nga 0,1% deri në 0,5% të të ardhurave vjetore të vitit paraardhës të subjektit që kryen shkeljet.

Me gjoba do penalizohen një seri shkeljesh, që nisin nga mosrespektimi i rregullave të cilësisë, te ato të sigurisë teknike, deri te mospublikimi i të dhënave të nevojshme për konsumatorët.

Me gjobë do të penalizohet edhe mospublikimi i informacionit për tarifat dhe kushtet e përgjithshme të aksesit në rrjet, ashtu si dhe refuzimi i paraqitjes së të dhënave, informacioneve, raporteve periodike apo dërgimi me vonesë i tyre nga ana e kompanive.

Rregullorja e re parashikon edhe aplikimin e gjobës progresive për çdo dite vonesë, e cila gjithsesi nuk mund të kalojë vlerën e gjobës fillestare, ose vlerën maksimale të saj.

Scan Tv,  21.07.2017

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Qershor 2017 janë gjobitur 11 subjekte. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt”, -  thuhet në një njoftim të Inspektoratit Shtetëror Teknik.

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS QERSHOR 2017 Nr. Data E Kontroll It Emri I Subjektit Vendodhja Fizike E Objektit Treguesit E Konstatuar / Natyra E Shkeljes Masat Administrative

1 13.06.2017 KANINA OIL Paskuqan, Tiranë Mungesë dokumentacioni 150,000
2 19.06.2017 BESMIRI Pranë Ish Parkut të
Mallrave, Elbasan Mungesë dokumentacioni 150,000
3 20.06.2017 ALF Buçimas, Pogradec Mungesë dokumentacioni 150,000
4 20.06.2017 ROLANDI RIKA Rrëmbec, Korçë Mungesë dokumentacioni 150,000
5 07.06.2017 MURRIZI Shenepremte, Divjake Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
6 20.06.2017 ROFIX Tapize, Fushe Kruje Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
7 02.06.2017 SAINT-GOGAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS ALBANIA Ahmetaq, Preze Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
8 07.06.2017 REMAL Kamez, Tirane Mos paisje me Dëshmi Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion 50,000
9 13.06.2017 PESPA ALUMIN Shkozet, Durres Instalim te bombolave te GLN nga subjekt i paliçensuar 200,000
10 28.06.2017 ALSA Rr. Veledin Kollozi, Vlore Mos kryerje te inspektimit teknik periodic te rezervuareve te GLN nga nje Organ i Miratuar 500,000
11 29.06.2017 HADERI Uznove, Berat Mos paisje me Dëshmi
Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion 50,000
VLERA TOTALE E GJOBAVE 1,550,000 Lekë

Shqiptarja.com  13.07.2017

Inspektoriati Shtëtëror Teknik ka gjobitur 19 karburante gjatë muajit mars. ISHTI bën me dije se gjobat janë vendosur për mungesë cilësie por edhe për mungesë dokumentacioni.

Në total ISHTI ka vendosur 7.2 milionë lekë gjoba. “Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2017.

Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, ligji nr.32/2016 datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve/instalimeve nën presion” si dhe VKM  nr.212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)” dhe ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar. Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Mars 2017 janë gjobitur 19 subjekte”, thuhet në një njoftim të ISHTI.

Shqiptarja.com  19.04.2017

19 subjekte të tregtimit të karburanteve dhe të gazit janë gjobitur pasi nuk përmbushnin kriteret e vendosura në ligj.

Inspektorati Shtetëror Teknik pas inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë ka vërejtur problemeve më cilësinë e naftës pasi niveli i squfurit ka qenë tej normave të lejuara si dhe mungese ne dokumentacionin e kërkuar.

Probleme serioze janë konstatuar edhe në pikat e tregtimit të gazit ku është konstatuar tregtim dhe mbushje e bombolave jashtë standardeve si dhe mos respektim i kushteve për tregtim të gazit.

Nisur nga këto shkelje, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka vendosur gjoba të cilat variojnë nga 100 mijë deri ne 4 milion lekë.

Siguria e furnizimit më gaz është kthyer në një çështje mjaft e diskutuar kohet e fundit për shkak të disa aksidenteve të ndodhura në vend me pasoja te renda.

Ora News,  16.06.2016

Në 90 ditë Inspektoriati Shtetëror Teknik e Industrial ka kryer në total 1618 inspektime, duke vendosur 140 gjoba ndaj subjekteve me shkelje.

Inspektoriati ka bërë bilancin tre mujorit të parë të punës për vitin 2016, nga i cili rezulton se krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më pare, për periudhën janar mars 2016 janë vjelur gjobat në një vlerë monetare prej 25.608.166.

Për të njëjtën periudhë të viti të shkuar (janar mars 2015) janë vjelur 340.102 lekë.

Inspektorati bën me dije se ka gjobitur në mars 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike

Shqiptarja.com  13.04.2016

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse për muajin Mars 2016. Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Shkurt 2016 janë gjobitur 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Mars 2016

energjia.al  12.04.2016

Duke filluar nga data 1 Janar 2017, certifikimi i performancës së energjisë në ndërtesa duhet të jetë i detyrueshëm, sipas përcaktimeve në projektligjin për “Për Performancën e Energjisë Të Ndërtesave.

Certifikata është një dokument i lëshuar nga audituesi energjetik, ku përcaktohet performanca e energjisë së një ndërtese ose të njësisë së një ndërtese e përcaktuar dhe e lëshuar sipas kërkesave të këtij ligji.

Sipas përcaktimeve në projektligj me certifikatë duhet të pajisen të gjitha ndërtesat ose njësitë e ndërtesave të cilat do të shiten ose do të jepen me qira, të gjithë ndërtesat e reja të cilat do të parashikohen të ndërtohen, ose do ti nënshtrohen rinovimit të rëndësishëm dhe të gjitha ndërtesat në fazën e projektimit për të cilat lëshohet certifikata e përkohshme e performancës së energjisë.

Me përfundimin e punimeve të ndërtimit, këto ndërtesa, pajisen me certifikatën e performancës së energjisë për qëllime të lejes së përdorimit.

Kur ndërtesat ose njësitë e ndërtesave ndërtohen, shiten ose jepen me qira, certifikata e performancës Sipas përcaktimeve të reja ligjore certifikata e energjisë duhet t’i dorëzohet çdo blerësi ose qiramarrësi dhe duhet të jetë e vlefshme për një periudhë maksimale prej 10 vitesh nga momenti i lëshimit, nëse nuk do të ketë ndryshime që do të ndikojnë në vlefshmërinë e saj.   Certifikata e performancës së energjisë lëshohet nga Audituesit e Energjisë, në bazë të të dhënave teknike të performancës së energjisë dhe raportit të verifikimit.

Procedurat dhe kushtet e certifikimit të performancës së energjisë të ndërtesave si dhe modeli, përmbajtja, kushtet e regjistrimit të certifikatës së performancës së energjisë të ndërtesave përkatëse përcaktohen Vendim të Këshillit të Ministrave, sipas propozimit të ministrisë përgjegjëse për energjinë dhe ministrisë përgjegjëse për ndërtimin.   Certifikata e performancës së energjisë të një ndërtese ose njësie të një ndërtese duhet të përfshijë:

(a) Llogaritjen vjetore të performancës së integruar të energjisë të ndërtesës ose të njësisë të ndërtesës;

(b) Treguesin e llogaritur për performancën e energjisë të ndërtesës ose të njësisë të ndërtesës;

(c) Treguesin numerik të konsumit të energjisë primare të ndërtesës ose të njësisë të ndërtesës;

(d) Karakteristikat e përgjithshme të ndërtesës ose njësisë të ndërtesës, duke përfshirë këtu dhe periudhën datën e ndërtimit;

(e) informacion mbi vlerësuesin e performancës së energjisë për ndërtesën ose njësinë e ndërtesës, si dhe autoritetin e miratuar që e ka lëshuar certifikatën;

(f) Vlerat krahasuese, të tilla si kërkesat minimale të efiçencës së energjisë për të njëjtën kategori ndërtesash dhe të atyre që janë tipike për stokun referent të ndërtesave, në mënyrë që pronarët apo qiramarrësit e ndërtesës apo njësisë së ndërtesës të krahasojnë performancën e energjisë për ndërtesën e tyre që po vlerësohet;

(g) Rekomandime për përmirësimin e kostove optimale ose kostove efektive të: i. Sistemeve teknike të ndërtesës; ii. Elementëve të mbështjelljes të ndërtesës dhe njësisë të ndërtesës etj.

Certifikata e performancës së energjisë mund të perfshijë informacione shtesë të tilla si konsumi vjetor i energjisë për ndërtesat jo-banimi dhe përqindja e energjisë prej burimeve

Projektligji përcakton se, përpara certifikimit të performancës së energjisë së ndërtesave audituesit energjetik mund të kryejnë një verifikim të gjëndjes së performanancës së energjisë në ndërtesa edhe sistemeve teknike dhe në pëfundim, lëshojnë një raport verifikimi i cili ndër të tjera duhet të përmbajë rezultate të vlerësimit të performancës së energjisë së ndërtesave dhe sistemeve teknike të instaluara në ndërtesë si: sistemet e ngrohjes, ajrit të kondicionuar, ventilimit, ndricimit dhe ujit të ngrohtë sanitar duke përfshirë kaldajën, pompat e nxehtësisë, akumulatorët e energjisë, sistemin e kontrollit, si dhe pompat e qarkullimit të ujit, etj;

Penalitetet

Mos zbatimi i detyrimeve për certifikimin e banesave dënohet me gjobë. Kështu projektimi i ndërtesave dhe njësive të tyre pa kushtet e performances se energjisë dënohet me gjobe në masën 300,000 lek për projektuesin dhe në masën 1,000,000 për zbatuesin e punimeve.   Mos dhënia e çertifikates se performances dënohet me gjobe në masën 500,000 lek.   Lëshimi i raporteve të pasakta të verifikimit, dënohet me gjobë në masën 500,000 lekë, shkruan monitor.   Mospërmbushja e detyrimeve të parashikuara në nenin 14 nga subjekti që ka në pronësi apo në përgjegjësi administrimi ndërtesën, dënohet me gjobë në vlerën nga 0,5 për qind deri në 2 për qind të vlerës së vlerësuar të ndërtesës që ai ka në pronësi apo në përgjegjësi administrimi.

Sot News,  01.04.2016