info@energjia.al

Korporata Elektronenergjetike Shqiptare është përballur me një situatë krejt të kundërt në raport me një vit më parë, teksa të ardhurat kanë rënë dukshëm dhe nga fitimet ka kaluar në humbje. Gjendja e saj financiare është vështirësuar muaj pas muaji ndërkohë që në mungesë të prodhimit tashmë është ezauruar plotësisht edhe kredia e Bankës Botërore prej 22.4 milionë euro.

Të dhënat ekonomike tregojnë se KESH ka mundur të sigurojë të ardhura me pikatore nga aktiviteti i saj i gjenerimit që ka në themel operimin dhe menaxhimin e kaskadës së Drinit.

Nga janari në shtator 2017 KESH ka mundur të sigurojë nga aktiviteti i tij në prodhimin e energjisë 4.8 miliardë lekë, që i korrespondon 30 për qind të të ardhurave vjetore që kompania siguroi në vitin parardhës. Në kushtet e vështira KESH  ka “shtrënguar rripin” tek shpenzimet financiare që për 9 mujor janë sa 53% e shpenzimeve vjetore të një viti më parë.

Humbja neto për kompaninë ka shënuar një tjetër rekord në 4.2 miliardë lekë (31 milionë euro) kur një vit më parë situata ishte krejt e kundërt dhe Korporata Elektroenergjetike Shqiptare regjistronte fitim nga tregtimi në vend dhe nga eksportet. Konkretisht në fund të vitit 2016 fitimi i kompanisë ishte  1.1 miliarde lekë.

Në kushtet e një viti të thatë KESH ka ulur dukshëm prodhimin. Sipas shifrave zyrtare nga janari në shtator prodhimi regjistroi nivelin 2.32 milionë MWh, 36 për qind më pak se e njëjta periudhë e një viti më parë. Zëri që ka munguar këtë vit në treguesit e KESH është ai i blerjes së energjisë nga prodhuesit me përparësi të cilët kanë kaluar nën menaxhimin e OSHEE, dhe është kjo e fundit që lidh kontratat e blerjes.

KESH ndërkohë ka mbajtur aktive, edhe pse në nivel minimal blerjen nga tregu vendas për optimizim në një kuotë prej 33.5 mijë MWh që është më e ulët sesa blerja për këtë qëllim e bërë gjatë vitit 2016 deri në muajin shtator.

Revista Monitor,  22.11.2017

Kompania publike e gazit Albgaz sh.a e cila do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e operatorit të sistemit të transmetimit dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në vend mori të mërkurën (8 tetor) certifikimin përfundimtar nga Enti Rregullator i Energjisë. Bordi i Komisionerëve miratoi si pikë të parë draft metodologjinë e tarifave që ishte kriteri kyç për të vijuar më pas me certifikimin final.

I njëjti Bord nënvizoi se tashmë Albgaz sh.a duhet që të përmbushë një sërë kushtesh duke përcaktuar edhe afatet kohore.

Rekomandimi i parë ishte ai që lidhej me anëtarët e Këshillit të Mbikëqyrjes. Sipas ERE duhet të zëvendësohen brenda 3 muajve të gjithë ata anëtarë që aktualisht ushtrojnë një funksion brenda Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Brenda 12 muajve Albgaz duhet që të tregojnë pavarësinë e audituesve ndërkohë që duhet të bëhet edhe një ndryshim tek pronësia.

Albgaz sh.a duhet që brenda një viti të kalojë me pronësi tek Ministria e Financave dhe e Ekonomisë. Ai duhet të jetë i pavarur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në mënyrë që të ruajë pavarësinë. Kjo praktikë është zbatuar edhe për Operatorin e Sistemit të Transmetimit. Në mars të këtij viti OST i kaloi ish-Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ndërsa tani është nën varësinë e ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Vendimi i fundit i Bordit të Komisionerëve për metodologjinë e tarifave i hap rrugë kompanisë që të aplikojë për një tarifë të re nga ajo që është miratuar deri në fund të këtij viti. Në ligj është parashikuar një fazë tranzitore e cila mund të shtyjë tarifën ekzistuese në rast se aplikimi nuk bëhet në kohë. Sipas kuadrit aplikimi për tarifën e re mund të bëhet deri në 4 dhjetor.

Revista Monitor,  09.11.2017

Nga janari në nëntor  Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Korporata Elektroenergjetike Shqiptare kanë shpenzuar mbi 178 milionë euro në importe energjie. Pjesën më të madhe të këtyre parave e ka shpenzuar OSHEE e cila është detyruar që të sigurojë sasinë që kërkohet për konsum ndërkohe që KESH ka importuar një sasi dukshëm më të vogël duke qenë se pjesa e saj primare është prodhimi nga hidrocentralet dhe menaxhimi i kaskadës.

Burime nga OSHEE bënë me dije se janë shpenzuar vetëm për janar-tetor 135 milionë euro ndërkohë që kësaj pjese nuk i është shtuar shuma prej 21.7 milionë euro që është shifra e kontratës së nëntorit.

KESH nga ana tjetër ka shpenzuar në total 21.5 milionë euro në tre procedura të ndara për shtator-tetor dhe nëntor. Kompania e gjenerimit ka shfrytëzuar për këto importe paratë e kredisë së Bankës Botërore, e cila në Planin e Rimëkëmbjes së sektorit kishte parashikuar edhe 22.4 milionë euro të dedikuara për blerje energjie në situata të vështira.

Importet e energjisë, të të dyja kompanive janë sa 1.5% e Prodhimit të Brendshëm Bruto, një vlerë relativisht e lartë dhe që pritet të japë efektin e saj edhe tek deficiti tregtar.

Në raport me vitin 2016 duket sikur situata është kthyer në kahun e kundërt. Për herë të parë vitin e kaluar Shqipëria ishte një vend eksportues dhe jo importues, me një bilanc energjetik tejet pozitiv. Kjo i siguroi KESH të ardhura që kalonin 100 milionë euro.

Në vitin 2017 situata hidrike ishte tërësisht e kundërt me 2016 dhe nivelet në kaskadën e Drinit kanë bërë që kompania të fokusohej tek menaxhimi i kujdesshëm duke prodhuar në minimum dhe në tre muajt e fundit të mbështesë përmes importeve.

Ky bilanc në avantazh të importeve pritet që të thellohet edhe më tej me dhjetorin pasi OSHEE parashikon vijimin e importeve për të garantuar konsumin në vend që me ftohjen e motit pritet të jetë edhe më i lartë.

Revista Monitor,  01.11.2017

Thatësira e tejzgjatur e këtij viti  dhe vijimi i saj edhe për vitin që vjen është vlerësuar rreziku më i madh që kërcënon stabilitetin fiskal dhe ekonomik të vendit për vitin 2018 sipas vlerësimit të Ministrisë së Financave.

Qeveria ka relatuar për Kuvendin se, situata hidrike problematike e vitit 2017 ka kushtëzuar rënien e prodhimit të energjisë në vend, nuk mund t’i sigurojë OSHEE sh.a sasinë e nevojshme të energjisë duke e detyruar këtë të fundit që t’i drejtohet importit të energjisë me çmimin e tregut, logjikisht më i shtrenjtë se sa ai i prodhimit vendas.

Për pasojë, brishtësia e sektorit të Energjisë nga situata meteorologjikë në vend, përbën faktorin kryesor të riskut.  Qeveria sqaron se në rastet e një situate ndjeshëm negative, ky vulnerabilitet efektiv shkakton një efekt domino në të gjithë operatorët e sektorit, me një ndikim të ndjeshëm në situatën financiare të secilës prej kompanive, duke vënë kësisoj në pikëpyetje ecurinë e masave të ndërmarra në kuadër të reformës për rimëkëmbjen energjetike

Situata e pafavorshme financiare e OSHEE sh.a gjatë gjysmës së dytë të vitit 2017, kushtëzuar nga kushtet e vështira klimaterike të thatësirës së tejzgjatur,  mund të rishfaqet gjatë vitit 2018 shprehet Ministria e Financave . Për rrjedhojë, pozicioni i pafavorshëm financiar i OSHEE sh.a ndikon edhe në situatën e kompanive të tjera të sektorit, sidomos të KESH sh.a, përmes pamundësisë së arkëtimit të detyrimeve të kësaj të fundit nga OSHEE sh.a.

Përvoja ka treguar se, mungesa e prodhimit vendas të energjisë ka prodhuar rreziqe fiskale që në fund kanë kontribuar në rritjen e përgjithshme të borxhit publik dhe janë bërë shkak për futjen në kaos detyrimesh të të gjithë sistemit energjetik.

Kriza e prodhimit të energjisë ka një efekt kaskadë që në finale e ngadalëson ekonominë. Fillimisht, deficiti tregtar i vendit do të thellohet edhe më shumë nga dalja jashtë e vendit e një sasie jo të zakonshme valute për importet.

Ndërsa institucionet që merren me monitorimin e zhvillimeve ekonomike kanë nisur të japin sinjalet për efektet negative të energjisë.

Rritja ekonomike në aspektin e krizës energjetike ngadalësohet nga fluksi më i pakët i investimeve publike, të cilat sipas ekspertëve, janë një indikator i rëndësishëm në faktorët e rritjes.

Shkurtimi i planit të investimeve nga OSHEE dhe rialokimi i fondeve kontigjencë në buxhet përkthehet në më pak punë për bizneset, të cilat tre vitet e fundit i kanë pasur një burim të madh financimi fondet e OSHEE-së me të cilat janë organizuar qindra tenderë për rikonstruksionin e linjave dhe nënstacioneve në të gjithë vendin.

Shpenzimet për importin e energjisë elektrike u shumëfishuan këtë vit për shkak të thatësirës së tejzgjatur. Që nga muaji qershor kur filluan importet jo të zakonta për shkak të rënies së nivelit të baseneve OSHEE ka shpenzuar rreth 100 milionë euro për blerjen e energjisë jashtë vendit.

Kjo shumë është e barabartë me planin e investimeve të kompanisë për këtë vit. Gjithashtu kjo vlerë është rreth 15% e fondit buxhetor për shpenzimet publike.

Gjithashtu qeveria nuk ka sinjalizuar subvencione direkte për importet e mëtejshme të energjisë, duke ia lënë faturën e importeve tërësisht Operatorit të Shpërndarjes.

Deri sa reshjet të rikthehen, OSHEE do të jetë e detyruar të ulë injektimin në ekonomi nëpërmjet investimeve për të siguruar energjinë e nevojshme për konsum.

Revista Monitor,  27.10.2017

Ministria e Financave ka depozituar në Kuvend propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”.

Sipas relacionit, qëllimi i përgatitjes së këtij projektligji synon ndryshimin e  këtij ligji, kryesisht për:

− rishikimin e politikës fiskale për rentën minerare të mineraleve metalore,  të destinuara për përpunim brenda vendi, dhe të rentës për përmbajtjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar, me qëllim lehtësimin e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të mineraleve metalore, duke nxitur nxjerrjen dhe përpunimin e këtyre mineraleve brenda vendit;

− qartësimin e dispozitës dhe aplikimin e taksës së qarkullimit dhe të taksës së karbonit për sasinë e benzinës dhe të gazoilit të përfshira në biokarburant;

− heqjen e aplikimit të taksës së qarkullimit për sasinë e gazoilit dhe të benzinës të prodhuar në vend, por të eksportuar;

− ndryshimin e vlerës për kategorizimin e makinave të luksit, nga 7 milionë në 5 milionë;

− aplikimin e përjashtimit nga taksa e qarkullimit dhe taksa e karbonit për anijet e peshkimit, nëpërmjet procedurës së rimbursimit;

− disa saktësime për përjashtimin nga taksa të mjeteve të djegura dhe të shkatërruara;

− ndryshimin e nivelit të rentës së mineralit zhavorr bituminoz.

Makinat e luksit

 1. Ndryshimi i përkufizimit të makinave të luksit, lidhur me kriterin e vlerës/çmimit, duke ulur vlerën e mjeteve që do të konsiderohen automjete luksi nga 7 000 000 lekë në 5 000 000 lekë.

Në praktikë është vënë re se, nëse nuk përmbushet kriteri i cilindratës, vlera është një kusht, i cili është relevant në përcaktimin e makinave të luksit. Për këtë qëllim propozohet ulja e vlerës për përkufizimin e makinave të luksit. Efekti, sipas kësaj mase, parashikohet të jetë 0 077 miliardë lekë.

Taksa e qarkullimit

 1. Ndryshimi në taksën e qarkullimit dhe në taksën e karbonit, sipas së cilës janë shtuar kodet e nomenklaturës së mallrave për biokarburantin, si në import edhe brenda vendit, i cili duhet t’i nënshtrohet taksës së qarkullimit, për sa është për përdorimin në transport, për përmbajtjen e gazoilit ose të benzinës në biokarburant dhe jo për sasinë e produktit bio në përmbajtjen e tij.

Minerare

 1. Përjashtimi nga taksa e qarkullimit mbi benzinën dhe gazoilin të prodhuar në vend, por të eksportuar jashtë territorit të Shqipërisë, për arsye se taksa e qarkullimit mbi benzinën dhe gazoilin, e cila lidhet me përdorimin e karburantit për qarkullim, aplikohet mbi sasitë e importuara dhe të prodhuara brenda vendit, aplikohet për të mbuluar kostot dhe pasojat që shkaktohen nga ky përdorim. Kështu që, kur benzina dhe gazoili prodhohen në vend, por eksportohen, nuk kanë ndikim në pasojat që shkaktohen nga qarkullimi i këtyre produkteve brenda vendit, (ndotja e ambientit, dëmtimi i infrastrukturës rrugore, etj). Gjithashtu, kjo masë e propozuar ndikon pozitivisht edhe në politikat që lidhen me eksportin.

Renta

 1. Rishikimi i taksës së rentës për rentën minerare të mineraleve metalore të destinuara për përpunim brenda vendi dhe të taksës së rentës për përmbajtjen e mineralit metalor të destinuar për përpunim brenda vendit.

Taksa e rentës minerare, për mineralet metalore të Grupit të parë, është përcaktuar si përqindje ndaj çmimit të shitjes ose, ndryshe, ad valorem, sipas masës së përcaktuar në shtojcën nr.2, të ligjit nr.9975/2009, si për mineralet e destinuara për eksport, ashtu edhe për mineralet e destinuara për përpunim  brenda vendit. Pra, referuar ndryshimeve në projektligj, duke vlerësuar se  industria e përpunimit të mineraleve metalore ka një peshë të rëndësishme në industrinë përpunuese minerare në vend, është reflektuar një përgjysmim i  taksës së rentës nga 6% në 3%, në rast se minerali metalor shitet për përpunim brenda vendit, si dhe aplikimi i kësaj norme (3%) për mineralin e shitur nga nxjerrësi te përpunuesi, mbi (vlerën) çmimin e shitjes për eksport, sipas çmimit në tregjet ndërkombëtare të mineralit të papërpunuar.

Gjithashtu, me anë të këtij projektligji propozohet që taksa e rentës minerare për përmbatjen e mineralit metalor në nënproduktin minerar të jetë  1/2 e normës së mineralit të përcaktuar në shtojcën nr.2, nga 2/3 që është aktualisht.

Në rastin e shitjes së mineralit të Grupit të parë (I), Mineralet Metalike, për përpunim brenda vendit, nga nxjerrësi te përpunuesi, përqindja e rentës aplikohet në masën sa 1/2 e normës së rentës së përcaktuar në shtojcën nr.2, mbi vlerën (çmimin) e shitjes, e cila nuk mund të jetë më e vogël se çmimi i shitjes për eksport të mineralit të papërpunuar.

Aktualisht, sipas legjislacionit në fuqi, për rentën për mineralet metalore aplikohet renta prej 6%, si në rastin kur minerali shkon direkt për eksport, i  papërpunuar, edhe në rastin kur shitet nga nxjerrësi te një përpunues brenda vendit. Ndërkohë që, pas përpunimit, për produktin e përpunuar, të destinuar për eksport, renta llogaritet përsëri në masën prej 2/3 e 6%, pra 4 %  për vlerën e mineralit të përfshirë në produkt. Përpunuesi, i cili është edhe eksportues, në të njëjtën kohë, llogarit rentën prej 4% dhe paguan vetëm shtesën, në rast se rezulton e tillë.

Me ndryshimin e propozuar, renta, në rastin kur minerali shkon direkt për eksport, pa u përpunuar në vend, do të vazhdojë të mbetet 6%, ndërkohë, nëse minerali shitet për t’u përpunuar në vend, do të aplikohet në masën 3%. Gjithashtu, edhe në fazën pasardhëse, kur përpunuesi e shet produktin për eksport, llogaritja e rentës për vlerën e mineralit të përfshirë në produkt ose nënprodukt do të bëhet me 3% (pra 1/2 e 6%) dhe paguhet rentë nëse ka shtesë për t’u paguar. Pra, unifikohet edhe norma e rentës së aplikuar në secilën fazë.

Ky parashikim synon të japë një stimul për këtë industri, me qëllim nxitjen e përpunimit të mineraleve brenda vendit.

Këto propozime vijnë nga Shoqata e Minierave të Shqipërisë dhe konsistojnë në uljen e nivelit të rentës minerare për mineralin metalor të shitur për përpunim brenda vendit, konkretisht, në aplikimin e një përqindjeje rente të reduktuar për mineralin që shitet për t’u përpunuar brenda vendit, duke e vlerësuar uljen e rentës për mineralin për përpunim brenda vendit si një hap për nxitjen e investimeve në industrinë e përpunimit minerar, për zhvillimin  e sektorit të industrisë minerare të përpunimit dhe në interes të drejtpërdrejtë  edhe të shtresave të punëtorëve apo minatorëve të punësuar në këtë industri.

Mbështetja e industrisë minerare dhe aplikimi i lehtësirave fiskale nga qeveria është një stimul shumë i rëndësishëm për zhvillimin e industrisë në vend, duke ditur që kjo lloj industrie ofron punësim për një numër të madh punonjësish dhe kontribuon shumë në ekonominë e vendit. Nga listëpagesat e tatimpaguesve me aktivitet për nxjerrjen e mineraleve joferrore rezulton se në këtë veprimtari janë të punësuar 3 369 punonjës.

Pra, në konkluzion, ndryshe nga rasti kur zvogëlimi i burimeve minerare të vendit bëhet vetëm për qëllime eksporti të mineralit të papërpunuar, ky ndryshim do të sjellë vlerë të shtuar, veçanërisht për industrinë përpunuese në vend, si dhe për ekonominë në përgjithësi, në aspektin e punësimit dhe mirëqenies, por jo vetëm. Gjithashtu, ky ndryshim, që nxit përpunimin e këtij minerali brenda vendit, synon lehtësimin nga barra fiskale të industrisë vendase të përpunimit të mineralit metalor, si i vetmi mineral në grupin e mineraleve metalike që përpunohet në formë produkti në vend.

Efektet në buxhet: për vitin 2017 të ardhurat e parashikuara do të ulen me  0.010 milionë lekë për mineralin metalor të destinuar për përpunim brenda vendit, por ky efekt balancohet me efektet sociale dhe të konsumit në ekonomi, për shkak të stimulimit dhe nxitjes së punësimit në këtë lloj industrie si dhe të pritshmërive në rritjen e punësimit.

 1. Rishikimi i rentës për pirobitumin (zhavorrin bituminoz)

Me ndryshimet e bëra me ligjin nr.141/2015, që ndryshoi ligjin nr.9975, datë  28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”, si pjesë e Paketës Fiskale 2016, u ndryshua edhe mënyra e përllogaritjes së rentës minerare për grupin e mineraleve jometalore.

Para hyrjes në fuqi të këtij ligji, taksa e rentës minerare për Bitumin ishte 5 % e vlerës së deklaruar në faturën e shitjes së mineralit, ndërsa për zhavorrin bituminoz (pirobitume) ishte 6 % e vlerës së deklaruar në faturën e shitjes së mineralit. Me ndryshimet e pësuara u ndryshua mënyra e taksimit, duke kaluar në vlerë për ton. Konkretisht, renta minerare për Bitumin dhe

Pirobitumin u përcaktua në masë të njëjtë, 2 371 lekë/ton.  Ndërkohë, nga verifikimet e kryera nga administrata tatimore u konstatua se çmimi i deklaruar për pirobitumet (zhavorrin bituminoz) është në masën 3 101.55 lekë/ ton .

Kështu, në këtë projektligj, pas verifikimit nga organet tatimore të çmimit të shitjes së mineralit zhavorr bituminoz dhe argumenteve të paraqitura nga kompanitë që zhvillojnë veprimtari në këtë fushë, u vlerësua edhe ndryshimi i nivelit të rentës për këtë mineral jometalor.

Revista Monitor,  18.11.2016

Fondi Monetar Ndërkombëtar publikoi në Dubai raportin mbi parashikimin ekonomik në Lindjen e Mesme dhe vendet e Afrikës Veriore, ku thuhet se me rritjen e çmimeve ndërkombëtare të naftës është zbutur disi presioni financiar i vendeve arabe të Gjirit.

Sipas raportit, duhet të zgjidhen sfidat e borxheve publike dhe të diversitetit ekonomik.

Përgjegjesi për çeshtjet e Lindjes së Mesme dhe të Azisë Qendrore pranë Fondit Monetar Ndërkombëtar Masood Ahmed, duke komentuar raportin tha se që nga pranvera e këtij viti cmimet ndërkombëtare të naftës janë ngritur nga më pak se 30 dollarë në afro 50 dollarë për fuci.

Nga ky ndikim, përvec Bahrejnit, në vitin 2017 vendet e tjera të Gjirit Persik do të realizojnë përqindjen më të lartë ekonomike.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  20.10.2016

Në një kohë kur thuajse u mbush një vit që qeveria ndërmori aksionin kundër informalitetit, duket se nuk ka ato efektet e pritshme në buxhetin e shtetit.

Sipas statistikave paraprake të Ministrisë së Financave, të ardhurat në buxhetin e shtetit për 8 mujorin nga tatimi mbi të ardhurat personale janë vetëm 600 milionë lekë më të larta se një vit më parë.  

Kështu gjatë 8 mujorit 2016 janë arkëtuar në buxhet nga ky zë 22.1 miliardë lekë, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të një viti më parë ishin 19.5 miliardë lekë. Kjo mund të argumentohet edhe me faktin e rritjes së të punësuarve, apo uljen e informalitetit që do të thotë që shumë të punësuar që punonin në të zezë janë futur në skemën e sigurimeve shoqërore.

Qeveria miratoi një politikë të re taksash sa i takon të ardhurave personale, ku hyri në fuqi taksimi progresiv. Sipas ligjit të ri të gjithë ata që kanë të ardhura nga paga deri në 90 mijë lekë në muaj paguajnë më pak taksa në shtet nga sa paguanin deri në 31 dhjetor të vitit 2013.

Të ardhurat personale që tatohen mund të kategorizohen në nëngrupe: TAP mbi të ardhurat nga paga në sektor publik dhe sektor privat; TAP nga interesat bankare; TAP nga dividendët; TAP nga shitja e pasurive të paluajtshme dhe TAP për burime të tjera të ardhurash. Të ardhurat që vijnë nga tatimi mbi pagat zënë peshën kryesore, në rreth 60%, sa i takon strukturës së vlerave të tatimit të të ardhurave personale.

Scan Tv,  28.09.2016

Pikat kryesore për periudhën deri në 30 Qershor 2016 janë:

Arritja e Marrëveshjes:

• Më 19 Mars 2016, Bankers Petroleum Ltd ka hyrë në një marrëveshje përfundimtare me një degë të Geo-Jade Petroleum Corporation, për blerjen e të gjitha aksioneve me një çmim cash prej C$2.20 për aksion. Transaksioni do të realizohet me anë të një plani marrëveshjeje në bazë të Aktit të Biznesit të Korporatave (Alberta).

Të gjithë drejtorët dhe zyrtarët e Bankers janë të angazhuar për këtë transaksion dhe kanë realizuar marrëveshje ndihmëse. Në “Takimin e Posaçëm” më 31 Maj 2016, aksionarët e Bankers miratuan me shumicë dërrmuese transaksionin dhe më pas, Gjykata e Albertës ka dhënë autorizimin e saj. Miratimet e tjera rregullatore janë marrë në bazë të Aktit Kanadez të Investimeve, Republikës Popullore të Kinës dhe Republikës së Shqipërisë. Transaksioni pritet të mbyllet para 30 shtatorit 2016 dhe mbetet subjekt i miratimit rregullator të Administratës Shtetërore Kineze të Këmbimit Valutor (“SAFE”). Dështimi për të marrë miratimin nga SAFE deri më 30 shtator, 2016 do ti japë të drejtën Bankers të marrë 20 Milionë Dollarë si tarifë terminimi nëse Bankers detyrohet të ndërpresë Marrëveshjen. Me përfundimin e suksesshëm të transaksionit, aksionet e Bankers nuk do të tregtohen më në bursën e Torontos dhe të Londrës.

Të dhënat Operative:

• Prodhimi mesatar i naftës për tre muajt e dytë deri në 30Qershor 2016 ishte 15,934 fuçi naftë në ditë (Bopd) në krahasim me 17,363 bopd në tremujorin e mëparshëm dhe 20,050 bopd në tremujorin e dytë të vitit 2015. Per gjashtë muaj deri në 30 Qershor 2016, prodhimi mesatar i naftës ishte 16,649 bopd krahasuar me 19,909 bopd që ishte për të njëjtën periudhë në 2015.

• Shitjet e naftës ishin mesatarisht 15,023 bopd për tremujorin e dytë të vitit 2016 në krahasim me 17,280 bopd në tremujorin e parë dhe 19,626 bopd për tremujorin e dytë të vitit 2015. Inventari i naftës bruto në 30Qershor 2016 u rrit në 350.000 fuçi krahasuar me 260,000 fuçi në 31 Mars 2016. Per gjashtëmujorin e parë të vitit 2016, shitjet e naftës ishin 16,152 bopd ne krahasim me 19,953 bopd që ishte për të njëjtën periudhë të vitit 2015.

• Shpenzimet kapitale ishin 7 Milion Dollarë për tremujorin e dytë të viti 2016. Kompania nuk shpoi asnjë pus të ri gjatë këtij tremujori. Shpenzimet kapitale ishin 13 Milion Dollarë për tremujorin e kaluar dhe 38 Milion Dollarë për tremujorin e dytë të vitit 2015.

Marzhi i Produktit:

• Gjatë tremujorit të parë dhe të dytëderi në 30 Qershor 2016 kostot operative, të shitjes dhe transportit (S&T), kryesisht me origjinë nga kompanitë me bazë shqiptare dhe punonjësit e tyre, ishin përkatësisht 23 Milionë Dollarë ($ 16.58 / bbl) dhe 48 Milion Dollarë ($16.35/bbl), të reduktuara në krahasim me 32 Milionë Dollarë ($ 17.86 /bbl) dhe 69 Milionë Dollarë (19.18 $/bbl) për të njëjtën periudhëtë vitit 2015

• Të ardhurat neto operative (netback) në tremujorin e dytë të vitit 2016 ishin 12 Milionë Dollarë ($ 9.05/ bbl) në krahasim me 3 Milionë Dollarë ($2.19/bbl) për tremujorin e kaluar dhe 42 Milionë Dollarë ($23.24/bbl) për tremujorin e dytë të vitit 2015. Të ardhurat neto operative per gjashtë muaj deri në 30 Qershor 2016 ishin 16 Milion Dollarë ($5.39/bbl) në krahasim me 66 Milion Dollarë ($18.38/bbl) për të njëjtën periudhë në 2015.

Të Dhënat Financiare:

• Për T2 e 2016, të ardhurat ishin 41 Milionë Dollarë (29.98 $/fuçi) në krahasim me 33 Millionë Dollarë (21.04 $/fuçi) që ishin në T1 e 2016 dhe 86 Millionë Dollarë (47.99 $/fuçi) në T2 të 2015. Çmimi i realizuar nga fusha përfaqëson 66% të çmimit reference Brent të naftës (45.59 $/fuçi) për T2 të 2016 krahasuar me 62% të çmimit reference Brent të naftës (33.94 $/fuçi) në T1 e 2016 dhe 78% të çmimit reference Brent të naftës (61.88 $/fuçi) që ishte në T2 të 2015. Rritja në % e çmimit Brent në krahasim me T1 e 2016 ka qenë për shkak të përmirësimit të cmimeve të mallrave në botë, pra duke ulurpresionin e diferencëssë çmimit konkurues gjate T2 të 2016. Për gjashtëmujorin deri ne 30 Qershor 2016, të ardhurat ishin 74 Milion Dollarë (25.20 $/fuci) në krahasim me 158 Milion Dollarë (43.78 $/fuci) për të njëjtën periudhë në 2015.

•Renta për qeverinë Shqiptare dhe institucioneve përkatëse, gjatë T2 të2016 ishte 6 Milionë Dollarë (14% e të ardhurave) krahasuar me 4 Milionë Dollarë (13% të të ardhurave) që ishin në T1 e 2016 dhe 12 Milionë Dollarë (14% e të ardhurave) për T2 e 2015. Për gjashtëmujorin e parë deri në 30 Qershor 2016, renta ëishte 10 Milion Dollarë (14% e të ardhurave) në krahasim me 22 Milion Dollarë (14% e të ardhurave) për të njëjtën periudhe në 2015.

•Fondet e realizuara nga operacionet ishin 5 Millionë Dollarë (0.02$/aksion) për T2 të 2016 krahasuar me 1 Milionë Dollarë (0.01$/aksion) që ishte në T1 të 2016 dhe 50 Milionë Dollarë (0.19 $/aksion) për T2 e vitit 2015. Fondet e realizuara nga operacionet për gjashtëmujorin e parë deri ne 30 Qershor 2016 ishin 7 MIlion Dollarë (0.03 %/aksion) krahasuar me 75 Milion Dollarë (0.29 $/aksion) që ishte për të njëjtën periudhe në 2015.

•Kompania vazhdon të ruajë një pozitë të fortë financiare deri në 30Qershor 2016 me para Cash prej 26 Milionë Dollarë dhe kapital qarkullues prej 84 Milionë Dollarë. Deri në 30 Qershor 2016, kompania ka tërhequr 109 Milionë Dollarë nga kredia lehtësuese e aprovuar. Kapitali qarkullues deri në 31 Dhjetor 2015 dhe deri në 30Qershor 2015 ishte përkatësisht 160 Milionë Dollarë dhe 161 Milionë Dollarë.

•Në 30 Qershor 2016, Bankers ka ‘mbrojtur’ 6000 fuçi naftë në ditë sipas kontratave me një çmim dysheme mesatar prej 50.84 $ për fuçi në ditë dhe një çmim tavan prej 52.90 $ për fuçi në ditë (të gjithë çmimet i referohen çmimit referues Brent) për bilancin e vitit 2016. Në T2 të 2016, programi mbrojtës ka gjeneruar shumën prej 2 Milionë Dollarë krahasuar me 7 Milion Dollarë që ishte në T1 e 2016. Këto kontrata janë të hartuara për të mbrojtur Bankers ndaj luhatjeve të mëtejshme të çmimit të naftës gjatë vitit 2016.

Parashikimi:

Prodhimi në tremujorin e tretë deri më sot është 15.358 bopd, 3% më ulët se mesatarja e tremujorit të dytë prej 15,934 bopd. Kompania është e fokusuar në optimizimin e niveleve aktuale të prodhimit dhe është duke monitoruar kthimin ekonomik të të gjitha puseve në përputhje me mjedisin e tanishëm të çmimeve të naftës.

Në tremujorin e tretë, projektet lehtësuese dhe infrastruktura e Bankers përfshijnëkomisionimin e sistemit hyrës dhe të nj sisë së rikuperimit të avullit në Padin D, në njësinë e mbledhjes së gazit në Pad H dhe zgjerimin e sistemit grumbullues. Përveç kësaj, kompania është përqëndruar në hartimin dhe zbatimin e një projekti të trajtimit të vajit me pwrqwndrim H2S me synimin e uljes së përqendrim në zona të ndryshme të rezervuarit, në të gjithë fushën.

Bankers vazhdon ti japë përparësi zhvillimit te injektimit tëpolimerit dhe tëmbrojtjes nga përmbytjet e ujit, me një shtim të 7 puseve konvertuese të planifikuara në të gjithë pjesën e mbetur të vitit 2016, për ta cuar në 16 numrin e përgjithshëm të puseve konvertuese. Modelet e prodhimit të ujit dhetë polimerit po operojnë mirë dhe Bankers po vazhdon të monitorojë prodhimin e 58 puseve me injektim polimeri dhe 4 puseve me injektim uji të zbatuara deri më sot.

Për shkak të presionit të vazhdueshëm të cmimeve të naftës, Bankers parashikon realizimin e fitimit në cash të barabartë me 67-68% te Brentit referues për tregun e eksportit për pjesën e mbetur të vitit 2016. Përvec kësaj, Bankers është në diskutim për kontrata të mundshmëpër shitjen e naftës bruto në tregun e brendshëm për një pjesë të vëllimit të saj dhe pret të marrë çmime të barabartë me tregun e eksportit, pas reduktimit të kostove të transportit dhe tarifave që lidhen me eksportin.

energjia.al  15.08.2016

ContourGlobal ka demantuar deklaratat e pabaza të bëra kohët e fundit në disa media se nuk mund ta financojmë projektin prej rreth 1 miliardë dollarësh, “Kosova e Re”.

ContourGlobal ka arritur të sigurojë rreth 3 miliardë financim në vitet e fundit në lokacione shumë më të ndërlikuara gjeografike se që është rasti këtu kur kemi të bëjmë me një vend evropian.

“Ne jemi fuqimisht të sigurt se kemi financimin për të ndërtuar krejtësisht një termocentral të ri me standardet më të larta bashkëkohor. Në fakt ka interesim të madh nga shumë institucione ndërkombëtare për të marrë pjesë në financimin e rreth 700 milionë eurove, ndërkohë që rreth 300 milionë do të financohen nga fondet vetanake të ContourGlobal”, thuhet në njoftimin e ContourGlobal. Po ashtu në këtë njoftim thuhet se “ata që përpiqen ta pengojnë këtë projekt po mundohen që ta dëmtojnë popullin e Kosovës, duke e lënë në një ambient të ndotur dhe të dëmshëm për shëndetin, si dhe pa furnizim të qëndrueshëm me energji, gjë që pamundëson rritjen ekonomike. Pa këtë rritje ekonomike, qytetari i Kosovës nuk do të mund të përmirësojë cilësinë e jetës”.

“Është një fakt i mirënjohur tashmë nga ekspertë me renome të fushës se “Kosova e Re” është zgjidhja e vetme për problemin kronik të Kosovës nga ndotja dhe mungesa e furnizimit me energji dhe kjo është arsyeja pse ne jemi duke shënuar përparime të dukshme me partneren tonë, Qeverinë e Kosovës, për ta realizuar këtë projekt sa më shpejtë të jetë e mundur”, thuhet në fund të komunikatës.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  13.05.2016

Shpenzimet kapitale ishin vetëm 13 Milionë Dollarë. Vitet e kaluara Bankers Petroleum ishte burimi kryesor i investimeve të huaja në vend, teksa investimet në sektorin e hidrokarbureve përbënin rreth 40% të totalit të investimeve të huaja në vend…

Bankers Petroleum Ltd. ka publikuar rezultatet financiare dhe operacionale të tremujorit të parë 2016.  Sipas të dhënave, të ardhurat e kompanisë ishin 33 milionë dollar në tremujorin e parë 2016, nga 57 milionë dollar në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2016, shpenzimet kapitale ishin 13 Milionë Dollarë. Kompania nuk ka shpuar asnjë pus të ri gjatë këtij tremujori. Shpenzimet kapitale ishin 25 Milion Dollarë për tremujorin e kaluar dhe 50 Milionë Dollarë në tremujorin e parë të vitit 2015, raportoi kompania.

Vitet e kaluara Bankers Petroleum ishte burimi kryesor i investimeve të huaja në vend, teksa investimet në sektorin e hidrokarbureve përbënin rreth 40% të totalit të investimeve të huaja në vend.

Periudhë sfiduese për kompaninë

“Tremujori i parë ishte sfidues për kompaninë. Ne kemi operuar në tregje të paqëndrueshme dhe konkuruese të naftës së rëndë dhe kemi mbajtur një biznes me bazë të fortë. Në të njëjtën kohë, ky ishte një tremujor emocionues, pasi blerja e propozuar nga Geo-Jade Petroleum Corporation (“Geo-Jade”) sjell mundësinë për aksionerët për të garantuar vlerë në një nivel të rëndësishëm në kushtet e tregut aktual”, komentoi Presidenti dhe Shefi Ekzekutiv, David French.

“Bankers ka punuar së bashku me Geo-Jade për të përfunduar hapat e nevojshëm për të siguruar një realizim të shpejtë të transaksionit të propozuar. Ekipi ynë menaxherial dhe Bordi i Drejtorëve mbetet në mbështetje të plotë të transaksionit dhe besojmë që do të jetë në interesin më të mirë të aksionerëve”.

bankers pasqyra financiare bilanc

Pikat kryesore

Bankers ka shënuar disa arritje të rëndësishme financiare dhe operacionale gjatë tremujorit të parë të vitit 2016, të përshkruar si më poshtë:

Arritja e Marrëveshjes:

 • Më 20 Mars 2016, Bankers Petroleum Ltd ka hyrë në një marrëveshje përfundimtare me një degë të Geo-Jade Petroleum Corporation, për blerjen e të gjitha aksioneve me një çmim cash prej C $ 2.20 për aksion. Transaksioni do të realizohet me anë të një plani marrëveshjeje në bazë të Aktit të Biznesit të Korporatave. Ky transaksion është subjekt i kushteve të zakonshme të mbylljes, duke përfshirë vendimin e gjykatës, miratimet e aksionerit dhe rregullatorëve në bazë të Aktit të Investimeve të Kanadasë, Republikës Popullore të Kinës dhe Republikës së Shqipërisë. Transaksioni pritet të mbyllet para 30 Qershorit 2016.
 • Materialet tani janë shpërndarë në të gjithë aksionerët e Bankers për votën e tyre në Asamblenë e veçantë që do të mbahet më 31 Maj 2016. Të gjithë drejtorët dhe zyrtarët e Bankers mbeten të angazhuar për këtë transaksion dhe rekomandojnë votimin në favor.

Të dhënat Operative:

 • Prodhimi mesatar i naftës për tre muajt e parë deri në 31 Mars 2016 ishte 17,363 fuçi naftë në ditë (Bopd) në krahasim me 18,137 bopd në tremujorin e mëparshëm dhe 19,767 bopd në tremujorin e parë të vitit 2015.
 • Shitjet e naftës ishin mesatarisht 17,280 bopd për tremujorin e parë të vitit 2016 në krahasim me 18,558 bopd në tremujorin e katërt dhe 20.283 bopd për tremujorin e parë të vitit 2015. Inventari i naftës bruto në 31 Mars 2016 u rrit në 260.000 fuçi në krahasim me 256,500 fuçi në 31 dhjetor 2015.
 • Gjatë tremujorit të parë të vitit 2016, shpenzimet kapitale ishin 13 Milionë Dollarë. Kompania nuk ka shpuar asnjë pus të ri gjatë këtij tremujori. Shpenzimet kapitale ishin 25 Milion Dollarë për tremujorin e kaluar dhe 50 Milionë Dollarë në tremujorin e parë të vitit 2015.

Marzhi i Produktit:

 • Gjatë tremujorit të parë deri në 31 Mars 2016 kostot operative, të shitjes dhe transportit (S&T), kryesisht me origjinë nga kompanitë me bazë shqiptare dhe punonjësit e tyre, ishin 25 Milionë Dollarë ($ 16.16 / bbl) në krahasim me 26 Milionë Dollarë ($ 15.40 /bbl) në tremujorin e mëparshëm dhe 37 Milionë Dollarë (20.48 $/bbl) për tremujorin e parë të vitit 2015.
 • Të ardhurat neto operative (netback) në tremujorin e parë të vitit 2016 ishin 3 Milionë Dollarë ($ 2.19 / bbl) në krahasim me 23 Milionë Dollarë ($13.60/bbl) për tremujorin e kaluar dhe 25 Milionë Dollarë ($13.62/bbl) për tremujorin e parë të vitit 2015.

Të Dhënat Financiare:

 • Për T1 e 2016, të ardhurat ishin 33 Milionë Dollarë (21.04 $/fuçi) në krahasim me 57 Millionë Dollarë (33.31 $/fuçi) që ishin në T4 e 2015 dhe 72 Millionë Dollarë (39.66 $/fuçi) në T1 të 2015. Çmimi i realizuar nga fusha përfaqëson 62% të çmimit reference Brent të naftës (33.94 $/fuçi) për T1 të 2016 krahasuar me 76% të çmimit reference Brent të naftës (43.76 $/fuçi) në T4 e 2015 dhe 74% të çmimit reference Brent të naftës (53.94 $/fuçi) që ishte në T1 të 2015. Rënia në % e çmimit Brent në krahasim me T1 dhe T4 të vitit 2015 ka qenë për shkak të trysnisë së diferencuar të çmimit konkurues, si pasojë e dobësisë së cmimit të mallrave.
 • Renta për qeverinë Shqiptare dhe institucioneve të lidhura me të, gjatë T1 të2016 ishte 4 Milionë Dollarë (13% e të ardhurave) krahasuar me 7 Milionë Dollarë (13% të të ardhurave) që ishin në T4 e 2015 dhe 10 Milionë Dollarë (14% e të ardhurave) për T1 e 2015.
 • Fondet e realizuara nga operacionet ishin 1 Millionë Dollarë (0.01 $/aksion) për T1 të 2016 krahasuar me 34 Milionë Dollarë (0.13 $/aksion) që ishte në T4 të 2015 dhe 25 Milionë Dollarë (0.10 $/aksion) për T1 e vitit 2015
 • Kompania vazhdon të mbajë një pozitë të fortë financiare deri në 31 Mars 2016 me para Cash prej 53 Milionë Dollarë dhe kapital qarkullues prej 144 Milionë Dollarë. Deri në 31 Mars 2016, kompania ka tërhequr 120 Milionë Dollarë nga kredia lehtësuese e aprovuar, në krahasim me 119 Milionë Dollarë që ka tërhequr në fund të vitit 2015. Kapitali qarkullues deri në 31 Mars 2015 dhe deri në 31 Dhjetor 2015 ishte përkatësisht 174 Milionë Dollarë dhe 160 Milionë Dollarë.
 • Në 31 Mars 2016, Bankers ka ‘mbrojtur’ 5000 fuçi naftë në ditë sipas kontratave me një çmim dysheme mesatar prej 52.09 $ për fuçi në ditë dhe një çmim tavan prej 54.64 $ për fuçi në ditë (të gjithë çmimet i referohen çmimit referues Brent) për bilancin e vitit 2016. Në T1 të 2016, programi mbrojtës ka gjeneruar shumën prej 7.4 Milionë Dollarë. Programi i mbrojtjes i mbetur në 31 Mars 2016 është vlerësuar me 16.2 Milionë Dollarë. Këto kontrata janë të hartuara për të mbrojtur Bankers ndaj luhatjeve të mëtejshme të çmimit të naftës gjatë vitit 2016. Në fund të Marsit, kompania shtoi 1000 fuçi nafte në ditë në kontratat mbrojtëse për bilancin e vitit 2016, duke e çuar në 6000 fuçi naftë në ditë nivelin e prodhimit të mbrojtur me një çmim dysheme mesatar prej 51.52 $ për fuçi/ditë dhe një çmim tavan mesatar prej 53.78 $ për fuçi/ditë.
 • Gjatë T1 të 2016, Kompania ka nënshkruar një marrëveshje zyrtare të detyrueshme me AKBN dhe Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për të pajtuar ekspertë të palës së tretë ndërkombëtare për të ndihmuar në zgjidhjen e auditimit të kostove të rikuperueshme. Puna nga auditori i pavarur dhe konsulenti ka filluar dhe pritet të përfundoje gjatë T3 të vitit 2016.

Parashikimi:

Prodhimi në tremujorin e dytë deri më sot është 16.704 bopd, 3.5% më ulët se mesatarja e tremujorit të parë prej 17,363 bopd. Kompania është e fokusuar në optimizimin e niveleve aktuale të prodhimit dhe është duke monitoruar kthimin ekonomik të të gjitha puseve në përputhje me mjedisin e tanishëm të çmimive të naftës.
Aktiviteti në tremujorin e dytë përfshin 2 deri në 4 konvertime shtesë pusesh injektimit për të zgjeruar programin e Zgjerimit të Prodhimit të Naftës (EOR), përfundimin e njësive të mbledhjes së gazit në Pad D dhe Pad H, përfundimin e zgjerimit të sistemit grumbullues në Pad D dhe përmirësimin e kostove të transportit.

Bankers planifikon konvertimin e 12 puseve në injektim me polimer dhe rifillimin e shpimit të puseve të reja sapo çmimet e naftës të rriten.

Të dhënat e Transaksionit:

Bankers dhe Geo-Jade vazhdojnë të punojnë së bashku për të përfunduar hapat e nevojshëm për të siguruar në kohë të shpejtë të transaksionit të shpallur më parë të korporatës. Bankers ka paraqitur Qarkoren e Informacionit Menaxherial dhe materiale të ngjashme në Sedar dhe faqen e saj, para takimit të veçantë të aksionerëve të kompanisë që do të mbahet më 31 maj, 2016. Qëllimi i Takimit special është për të kërkuar miratimin e aksionerëve të marrëveshjes me bashkëpunëtorët e Geo-Jade.

Përfitimet e Marrëveshjes janë:

 • Çmimi i Cash C $ 2.20 për çdo aksion të Bankers
 • Borxhet e Bankers do të mbahen nga kompania blerëse dhe nuk do të ndikojnë çmimin e deklaruar të blerjes prej $ 2.20 për aksion
 • Marrëveshja është një mundësi për aksionerët për të arritur vlerë që përfaqëson një çmim prej 98% mbi çmimin e aksionit të kompanisë në bursë prej C $ 1.11 më 18 mars, 2016, dhe 109% mbi çmimin mesatar 30- ditor të aksioneve të Bankers prej C $ 1.05 deri më 18 mars 2016.
 • Marrëveshja ka marrë miratimin unanim të Bordit të Drejtorëve të Bankers dhe mbart mbështetjen e plotë të ekipit të Menaxhimit të Bankers.

Votimi i Aksionerëve:

Bordi i Drejtuesve të Bankers rekomandon në mënyrë anonime që aksionerët të votojnë në favor të marrëveshjes.

Revista Monitor,  06.05.2016