info@energjia.al

Tregut të energjisë po i shtohen çdo ditë aktorë të rinj që licencohen nga ana e Entit Rregullator të Energjisë. Vetëm gjatë muajit maj janë regjistruar një seri procedurash në lidhje me licencimet.

Referuar vendimeve të marra së fundmi ERE ka vendosur të licencojë me një afat 5 vjeçar kompaninë Alb Energy në aktivitetin e tregtimit të energjisë, po kështu kompaninë CGC SH.P.k në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror.

Danske commodities Albania  sh.p.k ka përfituar rinovim të licencës me një vendim të 11 majit.

Paralelisht me kompanitë që e kanë mbyllur procesin janë të paktën tre të tjera që kanë kaluar fazën e parë të shqyrtimit të dokumentacionit dhe për të cilat Bordi ka vendosur fillimin e procedurave të licencimit. Bëhet fjalë për Kurum International, dhe PPC Albania sh.a.

Për t’u bërë pjesë e tregut janë ofruar edhe dy operatorë të rinj, por që sipas ERE dokumentacioni i paraqitur nuk ka qenë bindës dhe për këtë është vendosur që të refuzohet aplikimi i tyre duke mos nisur procedurat e licencimit. Operatorët e refuzuar janë “Albanian green energy” dhe “Balkan Green Energy”.

Scan Tv,  20.05.2017

Ligji për sektorin e energjisë përveçse e dimensionoi tregun në bazë të një modeli të ri përcaktoi edhe marrëdhënien e re kontraktuale që do të kenë operatorët mes njëri-tjetrit.

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare do të vazhdojë të ketë rolin kryesor në prodhimin e energjisë duke siguruar një sasi të paracaktuar për furnizuesin universal që në këtë rast është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Pikërisht sasia e energjisë që do të sigurohej prej kohësh është objekt debati duke mos gjetur një dakordësi por Enti Rregullator i Energjisë përcaktoi se fundmi edhe kontratën që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti mes dy operatorëve, gjenerimit dhe shpërndarjes.

Në pikën dy të kësaj kontrate përcaktohet pikërisht kjo sasi.

“Sasia e programuar/kontraktuar e prodhimit të energjisë elektrike që Shitësi do ti livrojë Blerësit, përcaktohet sipas Vendimit nr.244, datë 30.03.2016, të Këshillit te Ministrave dhe sipas kësaj kontrate është 3 950 GWh, e cila specifikohet sipas muajve të livrimit”.

Kjo sasi duhet të sigurohet me çmimin që ERE ka vendosur për KESH dhe Furnizuesin e Shërbimit Universal që aktualisht është 1.45 lekë/kwh. Çdo sasi energjie ekstra që prodhohet në kohëra të favorshme do të llogaritet me çmim tjetër.

Scan tv,  19.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë trajtoi gjatë vitit 2016 një numër të konsiderueshëm ankesash veçse dukshëm më të ulët sesa viti paraardhës. Në raportin vjetor të këtij institucioni bëhet me dije se numri i ankesave nga klientët ishte 957 ndërkohë që në 2015 ky numër ishte 3519. Të ndara në kategori numrin më të madh e zënë ankesat për energji të pamatur.

“Vihet re se këto ankesa janë të mbartura dhe përfshijnë faturime të energjisë elektrike, të cilat kanë ardhur si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga shoqëria “CEZ Shpërndarje“ sh.a, përgjatë periudhës 2011-2013, ku vihet re se në shumicën e rasteve të paraqitura, procesverbalet e mbajtura për konstatimin e ndërhyrjeve të paautorizuara në sistemin e matjes janë kryer jo në prezencën e klientit, në bokse kolektive të matësave të energjisë elektrike” thuhet në raportin e ERE.

Referuar shifrave zyrtare ankesat për energji të pamatur janë 308, për faturim aforfe 105, për mbifaturim 243, për faturim fiktiv 43, për kontratë fiktive 32, me vlerë referuese 60, të ndryshme 102.

Një tendencë e vërejtur të paktën tek kategoria e kontratave fiktive dhe faturimeve fiktive është zbatimi i tyre në ndërtime informale ose në banesa të përfshira në proces legalizimi. Gjithsesi sipas ERE ka një përmirësim të dukshëm të treguesve në lidhje me shërbimin ndaj klientit nga ana e OSHEE.

Ankesat 2016

Energji e pamatur           308,

Faturim aforfe                 105

Mbifaturim                       243

Faturim fiktiv                    43

Kontratë fiktive                 32

Vlerë referuese                 60

Të ndryshme                    102

Scan TV,  13.05.2017

Tepelena do të jetë parku i parë eolik në Shqipëri që do të prodhojë energji nga era me një kapacitet 13 megavat.

Por qeveria synon të nxisë më shumë investime të tilla, që zbusin varësinë nga burimet hidrike dhe paralelisht me këtë ulin humbjet në rrjet pasi delokalizojnë prodhimin e energjisë nga veriu, që është aktualisht në drejtim të jugut.

“Bastionet e erës ndodhen këtu afër Shëngjinit, ndodhen në bregdetin shqiptar, ndodhen sidomos në Karaburun, që është zona më fizibël për të vendosur sisteme eolikë”, deklaron Gjergj Simaku, nga Ministria e Energjitikës.

Ndryshe nga energjia e erës, për energjinë nga Dielli harta është e pakufizuar. “Shqipëria rrihet nga dielli për shumë ditë gjatë vitit dhe ka krijuar një mundësi spektakolare lidhur me vendosjen e këtyre paneleve fotovoltaikë. Koncepti strategjik është të vendoset sa më afër konsumatorit ose ta prodhojë vetë konsumatori”, thotë Simaku.

Për impiantet diellore deri në 2 mega dhe ato të erës nën 3 mega, qeveria ka vendosur të sigurojë tregun me një tarifë të rregulluar që do të vendoset nga ERE.

“Kjo tarifë është më e lartë se sa tarfa e shitjes me shumicë në tregun e rregulluar shqiptar, por u thotë investitorëve të vegjël që të prodhojnë energji me një kosto të përcaktuar nga ne, mbështetur mbi një kontratë të parablerjes së energjisë”, thotë Simaku.

Për sistemet e mëdha investitorët futen në ankand dhe përzgjidhet ai që jep çmimin më të ulët të energjisë.

Top Channel,  11.05.2017

Është botuar në Fletoren Zyrtare rregullorja për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror.

Në nenin 5 të këtij vendimi përcaktohen qartë rastet se kur ERE i heq licencën një subjekti të licencuar.

ERE heq një licencë kur i licencuari:

  1. a) nuk përmbush më kushtet thelbësore të licencës për energjinë apo gazin natyror të dhënë sipas ligjit për energjinë elektrike dhe ligjit për gazin natyror;
  2. b) shkel dispozitat ligjore për mbrojtjen e mjedisit gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij;
  3. c) rrezikon jetën, shëndetin dhe pasurinë e qytetarëve;

ç) nuk kryen pagesat e rregullimit, të vendosura nga ERE, siç përcaktohet në nenin 17 të ligjit të energjisë elektrike ose nenin 14 të ligjit për gazin natyror.

  1. d) bëhet financiarisht i paaftë ose kërkon shpalljen e falimentimit; dh) me kërkesë të të licencuarit; e) ka pushuar së kryeri funksionet e caktuara sipas licencës.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative brenda 30 ditëve nga botimi ne Fletoren Zyrtare.

Scan Tv,  09.05.2017

Kuvendi tashmë i shpërndarë duket se la në fund të tij një seri detyrash për Enti Rregullator të Energjisë që nis nga tarifat tek tregu apo investimet e operatorëve.

Kështu lidhur me çmimin e energjisë projektrezoluta parashikon vendosjen e një raporti sa më të drejtë në kushtet kur kemi ndryshime rrënjësore në model.

“Në miratimin e tarifave të reja t’i kushtojë një vëmendje të veçantë, nga njëra anë mbrojtjes së konsumatorëve për tarifa dhe çmime sa me të drejta e të përballueshme dhe nga ana tjetër rritjes së cilësisë së shërbimit dhe performancës së kompanisë” thuhet në pikën e parë të projektrezolutës.

Po kështu i njëjti dokument vë theksin tek nxitja e krijimit të ë një tregu të brendshëm dhe hapjen efektive të tregut për të gjithë klientët dhe furnizuesit, në veçanti në dritën e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, duke siguruar shërbime të drejta, të sigurta dhe të argumentuara për klientët dhe përdoruesit e sistemit energjetik në vend si dhe të mbështesë investime strategjike dhe teknologjike të cilat rrisin konkurrencën, përmirësojnë nivelin e shërbimeve në tregun e energjisë elektrike.

Mes të tjerash theksi vihet tek risku hidrologjik i Shqipërisë duke bërë thirrje për nxitje të investimeve për burime të reja energjie. Në fund kërkohet me ngulm plotësimi i legjislacionit sekondar që përvijon modelin e ri të tregut sipas ligjit për sektorin e energjisë elektrike.

Scna Tv,  09.05.2017

Është folur gjatë për Bursën e Energjisë si një pjesë e rëndësishme e ligjit për sektorin e energjisë elektrike. Sipas afateve kjo bursë duhet të jetë operacionale në 1 janar 2018.

Por funksionimi i saj kërkon mbi të gjitha transparencë dhe pikërisht këtu ndalet edhe rregullorja më e fundit që Enti Rregullator i Energjisë ka publikuar së fundmi. Në këtë rregullore përcaktohen qartësisht të dhënat që duhet të publikojë Operatori i Sistemit të Transmetimit, që do të jetë edhe menaxhuesi kryesor i bursës, të dhënat që duhet të merren nga aktorët e tjerë të tregut, si dhe rregullimi i disbalancave dhe afatet kohore brenda të cilit duhet të bëhen njoftimet.

Rregullorja përcakton edhe mënyrën sesi do të veprohet me prodhuesit e energjisë diellore dhe asaj nga era. Këto dy kategori po nxiten gjerësisht së fundmi në përmbushje edhe të angazhimeve për burimet e rinovueshme. Të dyja palët do të bëhen pjesë e bursës dhe e raportimit sipas rregullave të transparencës në momentin që prodhimi i tyre do të arrijë sa 5 për qind e prodhimit total të energjisë në vend.

Menjëherë pas arritjes së këtij targeti do të raportohet kapaciteti gjenerues i instaluar si dhe parashikimin e një dite të avancë të gjenerimit si për eolikët dhe për fotovoltaikët. ERE ka publikuar rregulloren e transparencës në bazë të së cilës do të funksionojë Bursa e Energjisë. Në këtë dokument përcaktohet edhe mënyra si do veprohet me burimet e energjisë nga era dhe dielli.

Scan TV,  08.05.2017

Kompanitë publike të energjisë (OST dhe OSHEE) kishin kërkuar rritje të çmimit për vitin 2017, duke përfshirë edhe shitjen me pakicë për konsumatorët e mëdhenj, por Enti Rregullator Energjisë ka arsyetuar se kërkesa e kompanive nuk është pranuar për faktin se kompanitë kishin realizuar fitime të kënaqshme gjatë vitit 2016.

“Nga analiza dhe vlerësimet e përgjithshme, rezultoi se shoqëritë KESH sh.a. OST sh.a. dhe OSHEE sh.a., kanë performancë të kënaqshme, që përgjithësisht ka mbuluar kostot e veprimtarive të këtyre aktiviteteve përgjatë periudhës 2015-2016 si dhe kanë krijuar një rezervë për zhvillimin normal të aktiviteteve për periudhën pasardhëse” u shpreh ERE në një relacion të posaçëm, ku shpjegoi se arsyet e mosndryshimit të çmimeve për 2017-n.

Fitimi i KESH, OST dhe OSHEE për 2016 ishte 104 milionë euro. ERE argumenton se situata e mirë hidrike ka sjellë një rritje të gjenerimit të kaskadës së Drinit për vitet 2015-2016 me rreth 2,675 GWh energji elektrike, më shumë se ai i parashikuar për KESH sh.a.

Performancë pozitive ka pasur edhe shoqëria OSHEE për periudhën 2015-2016 në drejtim të uljes së humbjeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, si dhe të arkëtimit të detyrimeve të prapambetura.

Vlen të përmendet se shoqëritë, megjithëse kanë arritur rezultatet financiare pozitive gjatë kësaj periudhe, njëkohësisht trashëgojnë detyrime të ndërsjella. Gjithashtu, edhe për shoqërinë OSHEE sh.a. arsyetohet se ndër të tjera, një faktor pozitiv në lidhje me sigurinë e të ardhurave të saj për vitin 2017 do të jetë arritja e objektivave të vendosur nga Qeveria, sidomos reduktimi i mëtejshëm i humbjeve të energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes, si dhe arkëtimi i të ardhurave nga shitja e energjisë elektrike.

“Për sa më sipër, gjykojmë se korrigjimi në ulje i të ardhurave për këto shoqëri nuk do të ishte i arsyeshëm, pasi kjo nuk do të ndihmonte përmirësimin financiar të të gjithë sektorit dhe veçanërisht atë të OSHEE sh.a, e cila vazhdon të ketë një kapital të vetin negativ prej (rreth -48 miliardë lekësh). Nga ana tjetër, këto të ardhura mund të përdoren për shlyerjen e detyrimeve ndaj KESH sh.a. dhe OST sh.a.

Për këtë qëllim, OSHEE sh.a. ka ndërtuar një plan të uljes së detyrimeve ndaj KESH dhe OST në përputhje edhe me ristrukturimin e borxheve të KESH nga EBRD. Sipas kësaj skeme, OSHEE do t’i paguajë KESH dhe OST në 5 vitet e ardhshme rreth 10.7 miliardë lekë më tepër se sa fatura korente duke bërë që borxhi total ndaj KESH dhe OST të ulet në mënyrë progresive.

Revista Monitor,  03.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë i është drejtuar Kuvendit me një kërkesë për amendime ligjore që synojnë rritjen e pavarësisë së institucionit dhe rritjen e kapaciteteve profesionale.

“Domosdoshmëria e rishikimit nga Parlamenti për statusin  dhe pavarësinë e ERE-s. Për respektimin e direktivës së BE lidhur me një Ent Rregullator të Pavarur është e nevojshme dhe e domosdoshme miratimi nga Kuvendi i dy amendimeve, të cilat do të ndikonin në punën tonë në mënyrë cilësore”,- cilëson ERE në kërkesën ndaj Kuvendit.

Të dy këto amendime janë paraqitur nga një grup deputetësh të të gjithë krahëve politikë, që në muajin prill të vitit 2015, janë diskutuar në Komisionet Parlamentare, janë diskutuar në seancë parlamentare, dhe mbetet vetëm për t’u votuar në Parlament.

“Këtë e kërkojmë sepse miratimi i këtyre dy amendimeve nga Kuvendi përmbush një nga kushtet kryesore  të implementimit të Paketës së Tretë të Energjisë, “Për një Pavarësi Funksionale dhe Financiare të Entit Rregullator të Energjisë”, argumenton ERE.

Enti Rregullator i Energjisë nuk financohet nga buxheti i shtetit, por nga tarifat e rregullimit që merr nga kompanitë e rregulluara, kjo e bën atë më fleksibël në punën e tij, të veçantë në lidhje me institucionet e tjera të pavarura, si dhe shumë specifik dhe me impakt të drejtpërdrejte në ekonomi.

Mosmiratimi i këtyre amendimeve ka penguar në miratimin e strukturës së këtij institucioni, ai vazhdon të funksionojë me strukturën e para 11 viteve, strukturë që i përkiste vetëm sistemit të energjisë elektrike, duke mos pasur asnjë shtesë për Gazin Natyror, shpjegon më tej Enti në kërkesën për Kuvendin.

“Në kushtet aktuale kemi  shtimin në mënyrë intensive të problemeve të Gazit Natyror. Me projektin TAP dhe IAP, jemi vendosur në vështirësi të mëdha në realizimin e detyrave tona, të cilat kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe profesionale. E kemi të domosdoshme ngritjen e Departamentit të Gazit, por që kemi pengesën kryesore, atë të miratimit të strukturës së këtij institucioni. Mosmiratimi i këtyre dy amendimeve në këtë legjislaturë do të ishte një pengesë e madhe dhe serioze në punën tonë, e cila sa vjen dhe shtohet me ritme të larta” , përfundon ERE në argumentet e saj për ndryshimet.

Revista Monitor,  18.04.2017

Enti Rregullator i Energjisë, në një vendim që mori të enjten, vendosi të mos ndryshojë tarifat e energjisë edhe për këtë vit edhe pse, kompanitë kishin kërkuar rritje për segmente të ndryshëm konsumatorësh.

Në mbledhjen e djeshme, ERE vendosi që të lërë në fuqi vendimet 139, 145, 146, 147 dhe 148 të vitit 2014. Këto vendime të ERE-s, më 2014, përcaktuan çmimet që konsumatorët paguajnë sot dhe gjithashtu çmimet që kompanitë e sektorit energjetik i paguajnë sot njëra-tjetrës për prodhimin dhe transmetimin, të cilat do të jenë të vlefshme deri më 31 dhjetor 2017.

OSHEE kërkoi që më 2017 të aplikohen tarifa në nivele tensioni. Për konsumatorët fundorë, OSHEE kërkoi 4.9 lekë për kilovatorë tarifë, e cila bashkë me tarifat e tjera të transmetimit dhe prodhimit dhe furnizuesit me shumicë, arrijnë nivelet aktuale të çmimit që është sot në fuqi prej 11 lekësh për kilovatorë.

Gjithashtu ERE la të pandryshuara edhe tarifat e tjera për çdo nivel tensioni.

Enti Rregullator nuk ndryshoi as tarifën që KESH ia shet OSHEE energjinë, edhe pse modeli i tregut që është në zbatim aktualisht kërkon që kjo tarifë të ndryshojë.

Aktualisht KESH e shet një kilovator energji 1.45 lekë dhe kishte kërkuar që kjo tarifë së paku të ishte 2.4 lekë. Enti Rregullator nuk mori në konsideratë këtë kërkesë.

Operatori i Transmetimit të Energjisë OST kishte kërkuar dyfishim të tarifës për periudhën 31 mars-31 dhjetor 2017. Tarifa e kërkuar është 1.17 lekë për kilovatorë nga 0.65 lekë që është aktualisht. Por Enti Rregullator nuk e ka marrë në konsideratë këtë kërkesë duke e lënë të pandryshuar tarifën.

Sipas shpjegimeve që vetë OST ka dhënë, rritja e tarifës kërkohet për të realizuar rreth 7,6 miliardë lekë të ardhura që duhen për të mbuluar shpenzimet e aktivitetit. OST thotë se këtë vit, vetëm pagesat për anëtarësim në organizata europiane dhe rajonale kushtojnë mbi 500 mijë euro.

Revista monitor,  08.04.2017