info@energjia.al

Vendim, Nr. 82, Datë 26.05.2017 mbi çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz Sh.a.

Në mbështetje të neneve 37, 50, 59, 68, dhe 80 të Ligjit Nr.102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”, Vendimit të Këshillit Ministerial Nr. D/2011/02/MC-EnC, Traktatit të Komunitetit të Energjisë, të ratifikuar me ligjin Nr. 9501, datë 03.04.2006, si dhe neneve 6, 7, 8, 9, 10, 11 të rregullave “Për çertifikimin e Operatorit të Kombinuar për Gazin Natyror”, miratuar me vendimin Nr.100, datë 05.08.2015 të Bordit të ERE dhe ndryshuar me vendimin Nr.129, datë 31.10.2015,si dhe nenit 15, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe proçedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s Nr. 96, datë 17.06.2016 , Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin paraprak të çertifikimit të Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Albgaz Sh.a. në përputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80 të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror” dhe nenin 9, pika 6, të direktivës 73/2009 EC.

2. Brenda 3 muajve pas miratimit të Vendimit të Çertifikimit, ALBGAZ Sh.a të caktojë Zyrtarin e Përputhshmërisë subjekt i miratimit nga ERE, si dhe duhet që të hartojë dhe t’i dorëzojë ERE-s, Raportin e përcaktuar sipas Programit të Përputhshmërisë rregullatore jo më vonë se 12 muaj nga miratimit të Vendimit të Çertifikimit, të ALBGAZ Sh.a , konform përcaktimeve të Nenit 21 të Direktivës Nr.73/2009 të Komisionit Europian mbi rregullat për tregun e Gazit Natyror dhe Nenit 47 të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”.

3. T’i përcjellë këtë vendim Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, për opinion, ashtu siç përcaktohet në nenin 37, të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”.

energjia.al  19.06.2017

Enti Rregullator i Energjisë fillon procedurat për të përcaktuar çmimin e energjisë të prodhuar nga dielli dhe era.

VKM e  datës 26.04.2017, “Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era” shprehet se: “Ligji i ri (7/2017) parashikon vendosjen e tarifave FIP (Feed-In- Premium) me anë të një procesi konkurrues, jo diskriminues të tenderimit (ankande) nëpërmjet Kontratave për Diferencë (CfD), ndërsa instalimet e reja mbi 2 MW përjashtohen nga procesi konkurrues me çmimin tavan që do të vendoset bazuar në këtë metodologji.

Enti Rregullator i Energjisë do të miratojë çmimin e blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era, në përputhje me çmimin e mesatarizuar për vitin 2017.

Këshilli i Ministrave miraton metodologjinë e përcaktimit të çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga prodhuesit e tjerë me përparësi, e cila duhet të përcaktojë kriteret e llogaritjes së çmimit, bazuar në kthimin e arsyeshëm të vlerës së investimeve sipas llojit të teknologjisë së përdorur. ERE përcakton çmimin bazuar në kriteret e përcaktuara tek kjo metodologji.

Vendosja e një çmimi blerjeje për impiantet e vogla vetëm për vitin 2017, nuk mund të shërbejë për të nxitur investimet në këto lloj burimesh të vogla, të cilat duhet të kenë një perspektivë afatgjatë të kthimit të investimit.  ERE shprehet se vendosja e këtij çmimi në metodologji i shërben më shumë qëllimit të kryerjes së tenderimit të impianteve që përfitojnë mbështetje nga Kontrata për diferencë.

ERE ka konstatuar paqartësi në lidhje me referencat orientuese në llogaritjen e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era.

Prodhimi i energjisë prej ujit, diellit dhe erës po tërheqin së fundmi shumë investitorë. Përveç HEC-eve shumë kërkesa janë drejtuar në Ministrinë e Energjetikes për ndërtimin e parqeve që do të prodhojnë energji të pastër nga dielli. Shqipëria si një vend 240-300 ditë diell në vit, nuk e ka të zhvilluar prodhimin e energjisë nga burimet e diellit.

Revista Monitor,  15.06.2017

Enti Rregullator i Energjisë miratoi tarifën e përkohshme të transmetimit të gazit që do të jetë e vlefshme deri në shtator të këtij viti. Tarifa e transmetimit të gazit natyror do të jetë 25.2 lekë/, tarifë kjo e rënë dakord me Shoqërinë “Albetrol” sh.a. njoftoi ERE. Shqipëria nuk ka linja të transmetimit të gazit, por tarifat do të miratohen për ti paraprirë zhvillimeve në sektor nga projekti TAP.

Tarifa do të administrohet nga shoqëria ALBGAZ sh.a, e cila u krijua me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 848, datë 07.12.2016 “Për krijimin e shoqërisë ALBGAZ sh.a. dhe përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive Albpetrol sh.a. dhe ALBGAZ sh.a.

” ERE me Vendimin nr. 82, datë 26.05.2017, vendosi certifikimin paraprak të Shoqërisë “ALBGAZ” sh.a., si Operator i Kombinuar i Gazit Natyror në përputhje me procedurat e përcaktuara në nenet përkatëse të Ligjit nr. 102/2015, “Për Sektorin e Gazit Natyror”.

Albgaz kërkoi që për periudhën 20.02.2017 – 20.09.2017 tarifa e transmetimit të gazit natyror të jetë 40 Lekë/m3 me TVSH (pa TVSH 33.33 Lekë/m3). ERE me shkresën nr. 167/1, datë 28.02.2017 i kërkoi Shoqërisë “ALBGAZ” sh.a., informacion të detajuar dhe argumentet përkatëse në lidhje me kostot e shërbimit të transmetimit të gazit natyror në zbatim të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”.

Me anë të shkresës Nr.93/4, datë 13.03.2017, Shoqëria “ALBGAZ” sh.a. paraqiti në ERE informacion shtesë për të argumentuar kërkesën për tarifë.

ERE në datë 29.03.2017, zhvilloi seancë dëgjimore me palët Shoqëria “ALBGAZ” sh.a. dhe Shoqërinë “Albpetrol” sh.a., me qëllim qartësimin e kërkesave në lidhje me aplikimin për tarifën e transmetimit të gazit natyror.

Më pas ERE vendosi miratimin e tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria “ALBGAZ” sh.a. prej 25 Lekë/m3 , për periudhën 05.01.2017 – 20.09.2017. 2. Përditësimi dhe kompensimi i të gjitha efekteve të mundshme financiare për shoqërinë “ALBGAZ sh.a.” për periudhën 05.01.2017 – 20.09.2017, do të  bëhet në periudhën pasardhëse sipas përcaktimeve të nenit 17, pika “e” të Ligjit nr.102/2015 “Për Sektorin e Gazit Natyror”.

Operatori i Sistemit të Transmetimit ka ankimuar vendimin numër 52 të Entit Rregullator të Energjisë lidhur me çmimin që aplikohet nga kompania për shërbimin e saj. Në një kërkesë paraqitur në ERE, OST argumenton se nuk ka të ardhura të mjaftueshme për t’ju përgjigjur shlyerjes së detyrimeve që ka për kreditë e marra dhe  investimet e nevojshme.

Por Enti pas një analize të bërë së fundmi në mbledhjen e kësaj të marte vendosi se OST ka gjithë mundësitë për likujditet, mjaft që të arkëtojë detyrimet që i ka Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. Për ta pasur këtë raport sa më të drejtë mes dy operatorëve dhe të kemi arkëtim të faturës korrente por edhe të detyrimeve të vjetra ERE propozoi që të krijohet një procedurë periodike monitorimi mbi pagesat.

Në këto kushte OST do të arkëtojë në kohë paratë për të cilat ka nevojë. ERE vendosi të lerë në fuqi tarifën e vjetër të transmetimit prej 0.65 lekë/kwh ndërkohë që në aplikimin fillestar të saj OST kërkoi një çmim 1.17 lekë/kwh.

Scan Tv,  24.05.2017

Tregut të energjisë po i shtohen çdo ditë aktorë të rinj që licencohen nga ana e Entit Rregullator të Energjisë. Vetëm gjatë muajit maj janë regjistruar një seri procedurash në lidhje me licencimet.

Referuar vendimeve të marra së fundmi ERE ka vendosur të licencojë me një afat 5 vjeçar kompaninë Alb Energy në aktivitetin e tregtimit të energjisë, po kështu kompaninë CGC SH.P.k në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror.

Danske commodities Albania  sh.p.k ka përfituar rinovim të licencës me një vendim të 11 majit.

Paralelisht me kompanitë që e kanë mbyllur procesin janë të paktën tre të tjera që kanë kaluar fazën e parë të shqyrtimit të dokumentacionit dhe për të cilat Bordi ka vendosur fillimin e procedurave të licencimit. Bëhet fjalë për Kurum International, dhe PPC Albania sh.a.

Për t’u bërë pjesë e tregut janë ofruar edhe dy operatorë të rinj, por që sipas ERE dokumentacioni i paraqitur nuk ka qenë bindës dhe për këtë është vendosur që të refuzohet aplikimi i tyre duke mos nisur procedurat e licencimit. Operatorët e refuzuar janë “Albanian green energy” dhe “Balkan Green Energy”.

Scan Tv,  20.05.2017

Ligji për sektorin e energjisë përveçse e dimensionoi tregun në bazë të një modeli të ri përcaktoi edhe marrëdhënien e re kontraktuale që do të kenë operatorët mes njëri-tjetrit.

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare do të vazhdojë të ketë rolin kryesor në prodhimin e energjisë duke siguruar një sasi të paracaktuar për furnizuesin universal që në këtë rast është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Pikërisht sasia e energjisë që do të sigurohej prej kohësh është objekt debati duke mos gjetur një dakordësi por Enti Rregullator i Energjisë përcaktoi se fundmi edhe kontratën që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti mes dy operatorëve, gjenerimit dhe shpërndarjes.

Në pikën dy të kësaj kontrate përcaktohet pikërisht kjo sasi.

“Sasia e programuar/kontraktuar e prodhimit të energjisë elektrike që Shitësi do ti livrojë Blerësit, përcaktohet sipas Vendimit nr.244, datë 30.03.2016, të Këshillit te Ministrave dhe sipas kësaj kontrate është 3 950 GWh, e cila specifikohet sipas muajve të livrimit”.

Kjo sasi duhet të sigurohet me çmimin që ERE ka vendosur për KESH dhe Furnizuesin e Shërbimit Universal që aktualisht është 1.45 lekë/kwh. Çdo sasi energjie ekstra që prodhohet në kohëra të favorshme do të llogaritet me çmim tjetër.

Scan tv,  19.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë trajtoi gjatë vitit 2016 një numër të konsiderueshëm ankesash veçse dukshëm më të ulët sesa viti paraardhës. Në raportin vjetor të këtij institucioni bëhet me dije se numri i ankesave nga klientët ishte 957 ndërkohë që në 2015 ky numër ishte 3519. Të ndara në kategori numrin më të madh e zënë ankesat për energji të pamatur.

“Vihet re se këto ankesa janë të mbartura dhe përfshijnë faturime të energjisë elektrike, të cilat kanë ardhur si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga shoqëria “CEZ Shpërndarje“ sh.a, përgjatë periudhës 2011-2013, ku vihet re se në shumicën e rasteve të paraqitura, procesverbalet e mbajtura për konstatimin e ndërhyrjeve të paautorizuara në sistemin e matjes janë kryer jo në prezencën e klientit, në bokse kolektive të matësave të energjisë elektrike” thuhet në raportin e ERE.

Referuar shifrave zyrtare ankesat për energji të pamatur janë 308, për faturim aforfe 105, për mbifaturim 243, për faturim fiktiv 43, për kontratë fiktive 32, me vlerë referuese 60, të ndryshme 102.

Një tendencë e vërejtur të paktën tek kategoria e kontratave fiktive dhe faturimeve fiktive është zbatimi i tyre në ndërtime informale ose në banesa të përfshira në proces legalizimi. Gjithsesi sipas ERE ka një përmirësim të dukshëm të treguesve në lidhje me shërbimin ndaj klientit nga ana e OSHEE.

Ankesat 2016

Energji e pamatur           308,

Faturim aforfe                 105

Mbifaturim                       243

Faturim fiktiv                    43

Kontratë fiktive                 32

Vlerë referuese                 60

Të ndryshme                    102

Scan TV,  13.05.2017

Tepelena do të jetë parku i parë eolik në Shqipëri që do të prodhojë energji nga era me një kapacitet 13 megavat.

Por qeveria synon të nxisë më shumë investime të tilla, që zbusin varësinë nga burimet hidrike dhe paralelisht me këtë ulin humbjet në rrjet pasi delokalizojnë prodhimin e energjisë nga veriu, që është aktualisht në drejtim të jugut.

“Bastionet e erës ndodhen këtu afër Shëngjinit, ndodhen në bregdetin shqiptar, ndodhen sidomos në Karaburun, që është zona më fizibël për të vendosur sisteme eolikë”, deklaron Gjergj Simaku, nga Ministria e Energjitikës.

Ndryshe nga energjia e erës, për energjinë nga Dielli harta është e pakufizuar. “Shqipëria rrihet nga dielli për shumë ditë gjatë vitit dhe ka krijuar një mundësi spektakolare lidhur me vendosjen e këtyre paneleve fotovoltaikë. Koncepti strategjik është të vendoset sa më afër konsumatorit ose ta prodhojë vetë konsumatori”, thotë Simaku.

Për impiantet diellore deri në 2 mega dhe ato të erës nën 3 mega, qeveria ka vendosur të sigurojë tregun me një tarifë të rregulluar që do të vendoset nga ERE.

“Kjo tarifë është më e lartë se sa tarfa e shitjes me shumicë në tregun e rregulluar shqiptar, por u thotë investitorëve të vegjël që të prodhojnë energji me një kosto të përcaktuar nga ne, mbështetur mbi një kontratë të parablerjes së energjisë”, thotë Simaku.

Për sistemet e mëdha investitorët futen në ankand dhe përzgjidhet ai që jep çmimin më të ulët të energjisë.

Top Channel,  11.05.2017

Është botuar në Fletoren Zyrtare rregullorja për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror.

Në nenin 5 të këtij vendimi përcaktohen qartë rastet se kur ERE i heq licencën një subjekti të licencuar.

ERE heq një licencë kur i licencuari:

  1. a) nuk përmbush më kushtet thelbësore të licencës për energjinë apo gazin natyror të dhënë sipas ligjit për energjinë elektrike dhe ligjit për gazin natyror;
  2. b) shkel dispozitat ligjore për mbrojtjen e mjedisit gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij;
  3. c) rrezikon jetën, shëndetin dhe pasurinë e qytetarëve;

ç) nuk kryen pagesat e rregullimit, të vendosura nga ERE, siç përcaktohet në nenin 17 të ligjit të energjisë elektrike ose nenin 14 të ligjit për gazin natyror.

  1. d) bëhet financiarisht i paaftë ose kërkon shpalljen e falimentimit; dh) me kërkesë të të licencuarit; e) ka pushuar së kryeri funksionet e caktuara sipas licencës.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative brenda 30 ditëve nga botimi ne Fletoren Zyrtare.

Scan Tv,  09.05.2017

Kuvendi tashmë i shpërndarë duket se la në fund të tij një seri detyrash për Enti Rregullator të Energjisë që nis nga tarifat tek tregu apo investimet e operatorëve.

Kështu lidhur me çmimin e energjisë projektrezoluta parashikon vendosjen e një raporti sa më të drejtë në kushtet kur kemi ndryshime rrënjësore në model.

“Në miratimin e tarifave të reja t’i kushtojë një vëmendje të veçantë, nga njëra anë mbrojtjes së konsumatorëve për tarifa dhe çmime sa me të drejta e të përballueshme dhe nga ana tjetër rritjes së cilësisë së shërbimit dhe performancës së kompanisë” thuhet në pikën e parë të projektrezolutës.

Po kështu i njëjti dokument vë theksin tek nxitja e krijimit të ë një tregu të brendshëm dhe hapjen efektive të tregut për të gjithë klientët dhe furnizuesit, në veçanti në dritën e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, duke siguruar shërbime të drejta, të sigurta dhe të argumentuara për klientët dhe përdoruesit e sistemit energjetik në vend si dhe të mbështesë investime strategjike dhe teknologjike të cilat rrisin konkurrencën, përmirësojnë nivelin e shërbimeve në tregun e energjisë elektrike.

Mes të tjerash theksi vihet tek risku hidrologjik i Shqipërisë duke bërë thirrje për nxitje të investimeve për burime të reja energjie. Në fund kërkohet me ngulm plotësimi i legjislacionit sekondar që përvijon modelin e ri të tregut sipas ligjit për sektorin e energjisë elektrike.

Scna Tv,  09.05.2017