info@energjia.al

Enti Rregullator i Energjisë do të shpenzojë 18 milionë lekë për blerje biletash udhëtimi me avion. Agjencia e Prokurimit Publik ka hapur procedurën tenderuese, ndërkohë që operatorët e interesuar mund të paraqesin ofertat e tyre deri në datën 13 nëntor.

Pas depozitimit të kërkesave, marrëveshja kuadër do të lidhet me 3 operatorë ekonomikë të kualifikuar e të renditur të parët.

Ndërkohë që, në varësi të ofertave, ERE do të lidhë marrëveshje me ata operatorë që i kanë përmbushur të gjitha kriteret, me kusht që ato të jenë të paktën 2.

Fondi limit i vënë në dipsozicion parashikon shpenzime për bileta avioni për një periudhë 24-mujore, ndërkohë që Enti në mënyrë periodike do të evidentojë kërkesat përkatëse, që do të bazohen në planin e aktiviteteve të ERE-s.

Nga ana tjetër, procesi i minikonkurrencës për lidhjen e kontratës do të zhvillohet sa herë që ky institucion do të ketë nevojë dhe të dhëna të mjaftueshme për blerje biletash. Së fundmi, Enti Rregullator i Energjisë është përfshirë në një konflikt me Kontrollin e Lartë të Shtetit për shkak të auditimit.

Sipas KLSH-së, Enti ka refuzuar 2 herë të jetë objekt i këtij procesi, por sipas ERE, kjo është e jashtëligjshme, pasi ky institucion nuk merr asnjë financim nga buxheti i shtetit.

Scan Tv,  21.10.2017

Çmimet e Energjisë Elektrike ndaj konsumatorëve të pakicës do të përcaktohen sipas një metodologjie të re që është në proces miratimi nga Enti Rregullator i Energjisë Elektrike.

Metodologjia e re do të marrë në konsideratë një konfigurim me të mirë te të ardhurave që OSHEE deklaron për vitin bazë të axhustimit. Kjo nënkupton që ERE do të kryejë rregullimet e tarifave duke marrë në konsideratë edhe të ardhurat e tjera, si të ardhurat nga lidhjet e reja; energjia reaktive si dhe çdo e ardhur tjetër kur kjo nuk është e pasqyruar në aplikim.

Gjithashtu ERE kur të miratojë ndryshime në tarifat e OSHEE do të shikojë me hollësi planet e investimeve se sa reale  dhe të realizueshme janë.  Nëpërmjet mekanizmit të axhustimit të ardhurave të kërkuara parashikohet që ERE të rishikojë dhe të korrigjojë tarifat, në rast se OSSH dështon në zbatimin e planit të investimeve.

Në një vendim të posaçëm të ditëve të fundit Enti sqaroi se në përmbushje të këtij detyrimi drejtoritë teknike në bashkëpunim me konsulencën e USAID kanë përgatitur draft metodologjinë e llogaritjes së tarifave të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike.

ERE sqaron se, ndryshimet e propozuara mbështeten në praktikën dhe eksperiencat e deritanishme të miratimit dhe rishikimit të tarifave pa ndryshuar thelbin e metodologjisë ekzistuese, por përmban ndryshime teknike në lidhje me kërkesat për komponentët përbërës të tarifës nisur nga praktika dhe eksperienca e deritanishme.

Kjo metodologji, vendos domosdoshmërinë e alokimit të kostove të energjisë dhe kapacitetit sipas niveleve të tensionit, për të mundësuar përcaktimin e një tarife sa më të drejtë për të mundësuar aksesin e klientëve fundore në rrjetin e shpërndarjes

Kompanitë e publike të Energjisë janë në fazën e aplikimit për tarifat e reja për periudhën rregullatorë 2018. Me shumë gjasë kompania e shpërndarjes do të kërkojë rritje të çmimit për konsumatorët për shkak të vështirësisë financiare në të cilin ndodhet për shkak thatësirës së tejzgjatur.

Revista Monitor,  03.10.2017

Tashmë të gjithë klientët, të cilët kanë ankesa për matësit e energjisë elektrike do ta kenë më të lehtë t’i kryejnë ato bazuar në një rregullore të miratuar së fundmi, në rast se të dhënat në të nuk dalin të sakta. Është publikuar në Fletoren zyrtare rregullorja “Mbi procedurat për paraqitjen e një kërkese, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit, kur klienti dyshon në saktësinë e të  dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike”.

Kjo rregullore është miratuar nga bordi i ERE dhe ka si qëllim që të përcaktojë kushtet dhe procedurat për paraqitjen, shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave të klientëve në lidhje me saktësinë e të dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike, si edhe afatet kohore për trajtimin dhe zgjidhjen e këtyre kërkesave.

Fusha e zbatimit

Kjo rregullore përcakton procedurën e paraqitjes së kërkesës, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit të kërkuesit për rastet kur ai dyshon në saktësinë e matësit të energjisë elektrike, në mënyrë që:

Të sigurojë trajtimin e barabartë dhe jodiskriminues ndaj të gjithë klientëve, në respekt të të drejtave dhe detyrimeve të tyre, në lidhje me saktësinë e matjes së energjisë elektrike të konsumuar prej tyre.

Të mbrojë klientët përmes promovimit të qasjes transparente ndaj kërkesave që kanë të bëjnë me saktësinë e matjes së energjisë elektrike të regjistruar nga matësi elektrik i instaluar te klienti.

Të sigurojë përmbushjen e kritereve të matjes së energjisë elektrike në mënyrë transparente.

Të garantojë zhvillimin e një procedure të shpejtë dhe transparente për trajtimin e kërkesave të klientëve nga operatori i rrjetit.

Të garantojë trajtimin e kërkesave në zbatim të procedurave dhe afateve të zgjidhjes së kërkesave, sipas parashikimeve të përcaktuara në këtë Rregullore.

Çdo ankesë që lidhet me elementet e veprës penale dhe vjedhjes së energjisë elektrike, të përcaktuara në ligjin nr. 43/2015, “Mbi sektorin e energjisë elektrike”, nuk trajtohet në këtë rregullore dhe është nën juridiksionin e gjykatës kompetente.

Ankesat e klientëve për saktësinë e matësit të energjisë elektrike

Procedurat e paraqitjes së një kërkese për verifikimin e saktësisë së matësit elektrik dhe shqyrtimin e saj

Nëse klienti dyshon në saktësinë e matësit elektrik në përdorim të tij, ai paraqet një kërkesë, pranë zyrave të operatorit të rrjetit, si dhe çdo institucioni tjetër përgjegjës, për verifikimin e aparatit matës të energjisë elektrike.

Në rastet kur klienti paraqet një kërkesë për verifikim të saktësisë të aparatit matës të energjisë elektrike pranë institucioneve të tjera përgjegjëse, ato do të regjistrojnë kërkesën e tij dhe do t’ia përcjellin operatorit të rrjetit në zbatim të afateve kohore për trajtimin e kërkesave.

Në të gjitha rastet, institucioni përgjegjës, të cilit i është drejtuar kërkesa e klientit për verifikim të saktësisë të aparatit matës të energjisë elektrike, do të vërë në dijeni dhe klientin për përcjelljen e kërkesës së tij pranë operatorit të rrjetit.

Me paraqitjen e kërkesës, përfaqësuesi I operatorit të rrjetit është i detyruar të regjistrojë kërkesën dhe të pajisë klientin me një numër unik të kërkesës së paraqitur.

Kërkesa e paraqitur nga klienti, pranë zyrave të operatorit të rrjetit, si dhe çdo institucioni tjetër përgjegjës, për verifikimin e aparatit matës të energjisë elektrike, do të jetë subjekt i ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.

Operatori i rrjetit planifikon realizimin e shërbimit të verifikimit të saktësisë të aparatit mates të energjisë elektrike te klienti jo më vonë se 5 ditë pune prej ditës së paraqitjes së kërkesës.

Operatori i rrjetit njofton klientin me shkrim, brenda 3 ditëve pune nga paraqitja e kërkesës, për ditën dhe orën kur parashikohet të kryhet verifikimi i saktësisë së matësit elektrik te klienti.

Operatori i Rrjetit planifikon realizimin e shërbimit të verifikimit, duke njoftuar DPM-në ose personin juridik të autorizuar prej saj, për verifikimin e matësve elektrikë, që mbulojnë zonën administrative të klientit që ka paraqitur kërkesën. Nëse matësi elektrik ka qenë i verifikuar më pare nga subjekti i autorizuar që mbulon zonën administrative të klientit që ka paraqitur kërkesën, operatori i Rrjetit njofton një subjekt të autorizuar që kryen aktivitet në një zonë tjetër administrative që të kryejë këtë shërbim.

Operatori i Rrjetit dhe subjekti i autorizuar kryejnë shërbimin e verifikimit të matësit elektrik për saktësinë e të cilit është ankuar klienti. Verifikimi i saktësisë do të kryhet në prezencën e Operatorit të rrjetit, subjektit të autorizuar për verifikimin e matësve elektrikë, si edhe në presence të klientit që ka paraqitur kërkesën.

Shërbimi i verifikimit të matësit te klienti do të kryhet pa e shkëputur matësin elektrik nga lidhjet elektrike. Regjime të ndryshme ngarkese do të realizohen ose nëpërmjet vetë klientit ose duke realizuar ngarkesa të ndryshme në vend nga subjekti i autorizuar.

Nëse gjatë verifikimit në terren subjekti I autorizuar nuk është në gjendje të gjykojë mbi saktësinë e matësit të energjisë elektrike, atëherë ai kërkon që aparati matës të testohet në kushte laboratori. Kjo kërkesë dëshmohet duke vendosur nga ana e tij etiketa sigurie, ritestim në laborator.

Me përfundimin e verifikimit përgatitet raporti i testimit, i cili firmoset nga përfaqësuesi I Operatorit të Rrjetit dhe përfaqësuesi i subjektit të autorizuar. Një kopje e raportit të testimit I dorëzohet edhe klientit që ka paraqitur kërkesën.

Nëse aparati matës i konstatuar i dëmtuar do t’i nënshtrohet procesit të riparimit, operatori I rrjetit njofton më parë klientin për këtë, duke i bërë me dije këtij të fundit afatet brenda të cilave mund të kërkojë të ushtrojë të drejtën për të kërkuar ritestim të aparatit pranë një tjetër subjekti të autorizuar nga DPM-ja.

Nëse gjatë verifikimit të matësit elektrik, nga ana e operatorit të rrjetit konstatohen parregullsi apo ndërhyrje të paautorizuara në sistemin e matjes, që ndikojnë në regjistrimin e konsumit të energjisë elektrike dhe nuk përbëjnë vepër penale, merr masa të menjëhershme për riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve, në të cilat është ndërhyrë, përllogarit dëmin ekonomik të shkaktuar nga ndërhyrjet e paligjshme, sipas metodologjisë së llogaritjes së dëmit të miratuar nga ERE dhe zbaton procedurat përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.

Interpretimi i rezultateve të verifikimit të kërkesës mbi saktësinë e matësit elektrik

Kur pas verifikimit nga subjekti i autorizuar, në prani të përfaqësuesit të operatorit të rrjetit dhe klientit që ka paraqitur kërkesën, konstatohet se gabimi i matjes i regjistruar pas verifikimit është përtej gabimit maksimal të lejuar (minus ose plus) dhe nuk ka prova të dëmtimeve me dashje të bëra nga klienti, atëherë operatori i rrjetit kryen përllogaritjet përkatëse të sasisë së energjisë së faturuar më shumë ose më pak, sipas rezultatit të pasaktësisë në matës dhe në këtë mënyrë bëhet rimbursimi sipas rregullave dhe procedurave të parashikuara në Kodin e Matjes.

Rregullimet për pasaktësitë e matjeve do të kufizohen për një periudhë të përcaktuar, në përputhje me parashikimet e bëra në Kodin e Matjes.

Nëse testimi për qëllime verifikimi është kryer në kushte laboratori, si pikë referuese për vlerësimin e kompensimit do të shërbejë diferenca midis gabimit të matjes që rezulton në matës pas testimit dhe gabimit maksimal të lejuar sipas klasës së saktësisë së vetë matësit elektrik. Gabimi i matjes së matësit llogaritet në pikën referuese të ngarkesës, si më poshtë:

a) Matës 1-fazor (njëfazor): ngarkesa simetrike nominale (bazë), I=100%, për cosø=1

b) Matës 3-fazorë (trefazorë): ngarkesa simetrike nominale (bazë), I=100% (L1, L2, L3), për cosø=1

Nëse testimi për qëllime verifikimi është kryer në kushte terreni me instrumente etalon referues portative, si pikë referuese për vlerësimin e kompensimit do të shërbejë diferenca midis gabimit të matjes që rezulton në matës pas testimit me 1.5 x klasën e matësit elektrik.

Matësi që rezulton i rregullt, pas verifikimit do të vuloset në përputhje me parashikimet e kontratës “Tip”, “Mbi verifikimin e matësve të energjisë elektrike dhe vulosjen e tyre”, të miratuar nga ERE. Matësi që rezulton jo i rregullt do të identifikohet me anën e një çifti etiketash sigurie, që tregon se matësi është jo i rregullt. Operatori I rrjetit do të kryejë zëvendësimin e këtij matësi që rezulton jo i rregullt, duke njoftuar paraprakisht me shkrim klientin, brenda tri ditëve pune prej ditës së verifikimit nga subjekti i autorizuar, në përputhje me parashikimet e Kodit të Rrjetit të Transmetimit dhe Kodit të Rrjetit të Shpërndarjes.

Afati i realizimit të shërbimeve

Realizimi i shërbimit të verifikimit të saktësisë së matësit elektrik të klientit, i cili ka bërë kërkesë pranë operatorit të rrjetit, kryhet brenda 5 ditëve pune prej ditës së paraqitjes së kërkesës në zyrat e operatorit të rrjetit.

Brenda 3 ditëve pune prej ditës së kryerjes së shërbimit të verifikimit të matësit elektrik, operatori i rrjetit paraqet vlerësimin ndaj kërkesës së bërë dhe ia dorëzon klientit.

Ankimimi i kërkesës

Në rastet kur klienti nuk është i kënaqur me trajtimin e kërkesës nga operatori i rrjetit apo kur klienti nuk është dakord me vlerësimin e bërë nga operatori i rrjetit pas verifikimit të matësit elektrik, atëherë klienti paraqet një ankimim pranë institucioneve përgjegjëse mbi trajtimin e kërkesës që lidhet me verifikimin e saktësisë e matësit elektrik.

Detyrimet financiare

Kur verifikimi i matësit është bërë me kërkesë të klientit dhe gjatë verifikimit të matësit nuk konstatohen pasaktësi, atëherë shpenzimet e verifikimit paguhen nga klienti që ka paraqitur kërkesën, në përputhje me tarifat tavan për verifikimin e matësve, të miratuara me udhëzim të përbashkët të ministrit të Financave dhe ministrit përgjegjës për energjinë.

Tarifat tavan për verifikimin e matësve miratohen me udhëzim të përbashkët të ministrit të Financave dhe ministrit përgjegjës për energjinë, sikurse përcaktohet në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Tashmë kjo rregullore ka hyrë në fuqi pas publikimit në Fletoren Zyrtare

Scan Tv,  29.09.2017

Të gjithëve na ka qëlluar të habitemi nga një faturë energjie e cila ka regjistruar një vlerë dukshëm më të lartë sesa ajo që ne perceptonim se kemi konsumuar. Nëse kjo përsëritet në disa raste, atëherë e keni ju në dorë të kërkoni verifikim.

Për t’i dhënë zgjidhje këtyre situatave, Enti Rregullator i Energjisë ka miratuar një rregullore në të cilën përcakton mënyrën si procedohet për paraqitjen e një kërkese shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit kur klienti dyshon në saktësinë e të dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike.

Hapi i parë, në rast dyshimi, është ai i paraqitjes së një kërkese në zyrat e Operatorit të Rrjetit (në çdo rast mund të jetë operatori i transmetimit dhe/ ose i shpërndarjes)  si dhe çdo institucioni tjetër përgjegjës për verifikim.

Operatori përgjegjës duhet të paraqitet për të bërë verifikimin jo më vonë se 5 ditë pune nga paraqitja e kërkesës. Paraprakisht klienti njoftohet me shkrim për orën dhe datën e kryerjes së këtij verifikimi.

“Nëse gjatë verifikimit të matësit elektrik, nga ana e Operatorit të Rrjetit konstatohen parregullsi apo ndërhyrje të paautorizuara në sistemin e matjes, që ndikojnë në regjistrimin e konsumit të energjisë elektrike dhe nuk përbëjnë vepër penale, merr masa të menjëhershme për riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve, në të cilat është ndërhyrë, përllogarit dëmin ekonomik të shkaktuar nga ndërhyrjet e paligjshme, sipas metodologjisë së llogaritjes së dëmit të miratuar nga ERE dhe zbaton procedurat përkatëse sipas legjislacionit në fuqi” thuhet në rregullore.

Në rastet kur verifikimi i i matësit është bërë me kërkesë të klientit dhe gjatë verifikimit të matësit nuk konstatohen pasaktësi, atëherë shpenzimet e verifikimit paguhen nga klienti që ka paraqitur kërkesën.

Rregulloja është tashmë në fuqi dhe çdo rast dyshimi dhe kërkesë për verifikim duhet të zbatohet sipas kësaj procedure.

Revista monitor,  26.09.2017

Së shpejti pritet  të nisin procedurat për miratimin e metodologjisë së llogaritjes të tarifave për përdorimin, transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror.

Sipas vendimit të fundit, Enti Rregullator i Energjisë është organi kompetent që miraton metodologjinë dhe përcakton tarifat për përdorimin e rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes, tarifat e lidhjes me rrjetin e transmetimit ose të shpërndarjes, tarifat për aksesin në hapësirat e depozitimit dhe impiantet e GNL-së dhe tarifat e furnizimit për klientët fundorë që furnizohen në bazë të detyrimit të shërbimit publik.

Nga ana tjetër, vendimi thekson se Drejtoria e Tarifave dhe e Çmimeve të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe mund të bëhet ankimi në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 45 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

Vendimi i publikuar sot në Fletoren Zyrtare u miratua në mbështetje të neneve 16; 32 dhe 33 të ligjit nr. 102/2015 “Për gazin natyror”, si dhe nenit 26 të “Rregullave të organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s, nr. 96, datë 17.6.2016.

Scan Tv,  19.09.2017

Një sagë e gjatë seancash gjyqësore ka përfunduar në favor të prodhuesve të vegjël të energjisë, të cilëve KESH do të duhet t’u paguajë mbi 6 milionë euro nga një vendim jo i argumentuar mirë i ERE-së

Prodhuesit e vegjël të energjisë kanë fituar një çështje në Gjykatën e Lartë kundër vendimit të Entit Rregullator të Energjisë  për rregullimin e çmimit me ulje për periudhën rregullatore 2012-2014.

Me këtë vendim gjykata e detyron Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) që të paguajë një shumë prej 860 milionë lekësh ose 6.2 milionë eurosh ndaj prodhuesve të vegjël të energjisë.

Burimet nga KESH pohojnë se ky vendim ka vënë arkën e kompanisë në vështirësi për shkak edhe të situatës jo shumë të favorshme që po kalon sektori nga mungesa e reshjeve.

Gjykata e Lartë e mori vendimin me datë 13 qershor të këtij viti dhe në seancë nuk ishte asnjë përfaqësues i ERE-së. Vendimi nuk është zbardhur akoma.

Më 2014-n Enti Rregullator i Energjisë (ERE) mori një vendim të pazakontë duke rishikuar me ulje çmimin e energjisë elektrike që KESH jep ndaj HEC të vogla deri në 15 megavatorë. Çmimi i shitjes së HEC-ve të reja deri në 15 MW për periudhën rregullatorë 2012-2014 ishte 9.3 lekë për kilovat. Me rishikimin që ka bërë Enti Rregullator i Energjisë çmimi i shitjes për vitin 2013 u llogarit me 9.73 leke/kwh dhe për vitin 2014 u rillogarit me 7.95 lekë/kwh. Rillogaritja për vitin 2014, nga 9.3 lekë u bë në 7.9 lekë, dukë shënuar një ulje rreth 14% të fitimeve që HEC-et kishin përfituar nga shitja e energjisë.

Shoqata e prodhuesve të Energjisë çoi në gjykatë këtë vendim të ERE, po gjykata e shkallës së parë ka vendosur në favor të ERE duke e zhveshur KESH-in nga shlyerja e rreth 5 milionë eurove me kursin e këmbimit të asaj kohe.

Burimet nga Enti Rregullator pohuan se, rishikimi me ulje është bërë duke marrë në konsideratë problematikën që kaloi sektori gjatë kësaj periudhe dhe çmimet më të cilat është importuar energjia nga jashtë vendit.

Shoqata e HEC-ve pati reaguar për rishikimin e çmimeve me ulje për një periudhë prapavepruese, pasi sipas tyre nuk është ligjore. Për shkak se, vendimi ka kosto, të cilat nuk ishin njoftuar më parë. Se dyti ERE nuk ka dhënë asnjë arsye për këtë rishikim të çmimit dhe së treti nuk kishte njoftim paraprak. Përfaqësuesit e HEC-ve kanë shpjeguar se, ndërkohë të gjitha detyrimet tatimore për vitin 2014 janë kryer duke marrë në konsideratë çmimin 9.3 lekë.

Por teksa vendimi në disfavor të HEC-ve u mor nga ERE, prodhuesit e vegjël të HEC-ve nisin ankimin në shkallët e gjyqësorit. Pas më shumë se dy vitesh, ata kanë marrë një gjykim pozitiv nga Gjykata e Lartë.

Por pas këtij vendimi, kompania publike e Energjisë KESH, do të përballet me vështirësi jo të zakonshme. Burimet pranë saj bëjnë me dije se shpesh vendimet të paarsyetuara mirë të ERE kanë sjellë kosto për sektorin.

KESH tani është në vështirësi financiare për shkak të rënies së shitjeve të energjisë nga thatësira e gjatë dhe gjithashtu mosrishikimi me rritje i tarifave të shitjes së energjisë sipas modelit të tregut ka sjell një ngërç të ri.

Teksa Operatori i Shpërndarjes vitin e kaluar realizoi rreth 70 milionë euro fitime, vetë kompania KESH pati një rezultat shumë më të ulët fitimesh (12 milionë euro) edhe pse logjika e tregut e kërkon ndryshe.

Shqipëria në kuadër të krijimit të tregut të përbashkët rajonal është duke aplikuar rregullore të reja për funksionimin e tregut. Tarifat dhe funksionimi i operatorëve publikë do të bëhen me logjikën e tregut të lirë, çka do të thotë se kompania e prodhimit të energjisë nuk do të subvencionojë më çmimin operatorin e shpërndarjes.

Vitin që shkoi energjia e prodhuar nga HEC-et e vogla kishte një vlerë tregu rreth 60 milionë euro dhe tani do t’i shitet direkt operatorit të shpërndarjes, duke anashkaluar kostot që krijon procesi i shitjes fillimisht të KESH, pastaj të OSHE dhe më pas të konsumatorëve final.

OSHEE tashmë ka nënshkruar kontrata për blerjen e Energjisë Elektrike me Prodhuesit me Përparësi të Energjisë Elektrike. ERE do të përcaktojë çmimin e shitjes së Energjisë Elektrike për Prodhuesit me Përparësi te Energjisë Elektrike.

Punonjësi i impiantit përkatës do t`i vejë në dispozicion përfaqësuesve të OSHEE regjistrin e leximit të matësit të Energjisë Elektrike dhe do t`i krijojë aksesin e nevojshëm për të kontrolluar Sistemin e Matjes.

Kjo kontratë do të jetë në fuqi për një periudhë 15 (pesëmbëdhjetë) vjeçare. Për subjektet që kanë një kontratë të shitblerjes së energjisë elektrike me KESH në kohën e hyrjes në fuqi të kësaj kontrate.

Revista monitor,  28.08.2017

Enti Rregullator i Energjisë ka rrëzuar kërkesën e katër operatorëve të telefonisë celulare në vend për trajtimin me çmim preferencial.

Më 24 prill 2017, Telecom Albania, Vodafone Albania., Plus Communication dhe Albtelecom i janë drejtur entit me një shkresë ku i kërkojnë që në kategoritë e çmimeve të furnizimit të shtohet një kategori e veçantë për operatorët e shërbimeve publike të komunikimeve elektronike dhe të zbatohen tarifa për këta sipërmarrës me nivele më të ulëta se tarifat që aplikohen aktualisht.

Sipas kërkesës së operatorëve celularë, në çdo rast çmimi të mos ishte më shumë se 9.5 lekë/KWh. Por Enti Rregullator është përgjigjur se kërkesa nga ana e operatorëve nuk mund të merret parasysh, pasi ligji u jep subjekteve që pretendojnë rishikim të çmimit vetëm 7 ditë kohë për të paraqitur kërkesë për rishikim.

“Kërkesa për rishikimin e vendimit të ERE-s nr. 148, datë 26.12.2014, është përcjellë jashtë afateve të parashikuara në ligj e si e tillë është parashkruar”, thekson Enti në përgjigjen për operatorët celularë.

Scan Tv,  10.08.2017

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) vendosi që çmimi për energjinë që prodhohet nga impiantet fotovoltaikë të jetë në 100 euro/MwH, kurse për parqet eolikë 76 euro/Mwh.

Kjo vlen për impiantet fotovoltaikë me kapacitet të instaluar 2 MwH dhe për parqe eolike me kapacitet të instaluar 3MwH.

Vendimi

Për vitin 2017, çmimi për të gjithë kontraktuesit e ndërtimit të impianteve të jetë:

  1. a) për burimet e energjisë PV (Fotovoltaikët) në vlerën 100 Euro/MwH
  2. b) për burimet e energjisë nga era (Eolike) 76 Euro/MwH

Duke filluar nga viti 2018, për investimet në vijim, ERE, në bazë të grumbullimit të të dhënave, për sa u përket kostove reale të investimit, nëse rezultojnë të ndryshme nga parashikimet e VKM nr. 369 datë 26.4.2017, “Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era”, t’i propozojë MEI-t për përmirësimin dhe rishikimin e VKM.  Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë palët e interesuara për vendimin e Bordit të ERE-s

Mungesa e investimeve konkrete

ERE vlerëson se ka një seri kërkesash për investime konkrete në të dy llojet e prodhimit të energjisë si nga dielli dhe nga era, por ende nuk ka konkretizim dhe vlerësim të investimeve.

Gjithsesi, caktimi i çmimit bëhet në bazë të informacionit të pakët që disponohet.

“Aktualisht në Shqipëri nuk ka investime të kësaj natyre të impianteve me diell (PV) apo me erë (Eolik), dhe për këtë arsye ka një mungesë të theksuar të të dhënave lidhur me planet e biznesit dhe kostot shoqëruese, me qëllim kryerjen e një analize të saktë të kostove në kushtet e vendit tonë. Informacioni që disponojmë nga propozime të pakërkuara është se ka shumëllojshmëri analizash dhe kostosh, të cilat asnjëherë nuk kanë proceduar në investim konkret. Në këto kushte, referencat janë të bazuara në studimet që disponohen, dhe mbi bazën e këtyre studimeve, rezulton se orët e punës së impianteve me diell, ndryshojnë nga ato me erë dhe ky faktor, përbën edhe ndryshimin në llogaritjen e çmimit për të dy impiantet”,- thuhet në vendimin e ERE.

Aktualisht ky institucion është në pritje të një vendimi nga Konkurrenca.

Revista monitor,  03.08.2017

Enti Rregullator i Energjisë (ERE)  ka miratuar katër licenca të reja për energjinë, mes të cilave njëra është modifikim i një licence ekzistuese, dy për prodhim energjie dhe një tjetër për tregtim.

Sipas vendimeve rezulton që turqit e Ayen AS Energy kanë kërkuar që licenca e tyre të modifikohet për shkak të ndryshimit të fuqisë së instaluar si dhe kontratës koncesioneve me qeverinë.

Fillimisht turqve iu dhanë me koncesion HEC-et “Gojan”, “Gjegjan”, “Peshqesh” dhe “Fangu” por nga kontrata fillestare janë hequr HEC-et : “Gojan” dhe “Gjegjan” dhe është shtuar HEC – i i ri “Ura Fanit.”

Ndryshimi i kontratës koncesionare u bë me kërkesë të kompanisë e cila gjatë hartimit të projekt-zbatimit i rezultoi si zgjidhje më e leverdishme. Në total për hidrocentralet vlera e investimit mendohet të jetë 210 milionë euro.

Për të përshtatur licencën e vjetër me situatën reale të operimit të kompanisë, ERE miratoi modifikimin për një fuqi të instaluar prej 110.54MW.

Kompania “Energjia Valamara” sh.p.k dhe “Skatina HEC” sh.p.k janë licencuar të dyja për prodhimin e energjisë. E para për prodhimin në pesë hidrocentralet e saj  si “Mesmal 1” me fuqi të instaluar 410 kW, “Mesmal 2” me fuqi të instaluar 1 473 kW, “Mesmal 3” me fuqi të instaluar 235 kW,  “Selca 2” me fuqi të instaluar 2 388 Kë. Totali i fuqisë për shkon në 4 506 kW.

Skatina nga ana tjetër ka marë miratimin për një hidrocentral me të njëjtin emër dhe me fuqi të instaluar prej 2677 kW.

ERE licencoi edhe EFT Tirana sh.p.k gjatë korrikut në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike.

Revista Monitor,  26.07.2017

Vonesat në plotësimin e dokumentacioneve kanë sjellë edhe mosnisjen e shumë investimeve në sektorin energjetik, sidomos nga dy institucionet kryesore si OSHEE dhe KESH.

Bordi drejtues i Entit Rregullator të Energjisë miratoi në mbledhjen e radhës, fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017 për  dy shoqëritë OSHEE dhe KESH.  Sipas kreut të ERE, planet e investimeve kanë ndryshuar disa herë duke bërë që raportet të jenë fleksibël, kjo referuar edhe situatës në të cilën është ky sektor.

Ndërkohë sipas raportit të paraqitur pranë bordit të ERE, këto dy institucione nuk kanë hartuar dosje të plota dhe zëri i investimeve është fokusuar kryesisht vetëm  në buxhetim dhe në jo detajim teknik.

Nuk jepen detaje se sa do të jenë fondet e planifikuara për investime për këtë vit. Për vitin e kaluar nga OSHEE janë realizuar vetëm 61 % e planit të investimeve. Sipas raportit, investimet në këtë sektor nuk janë vetëm për një vit, por ka edhe të shtrira në kohë.

Scan Tv,  04.07.2017