info@energjia.al

Enti Rregullator i Energjisë do të shpenzojë 18 milionë lekë për blerje biletash udhëtimi me avion. Agjencia e Prokurimit Publik ka hapur procedurën tenderuese, ndërkohë që operatorët e interesuar mund të paraqesin ofertat e tyre deri në datën 13 nëntor.

Pas depozitimit të kërkesave, marrëveshja kuadër do të lidhet me 3 operatorë ekonomikë të kualifikuar e të renditur të parët.

Ndërkohë që, në varësi të ofertave, ERE do të lidhë marrëveshje me ata operatorë që i kanë përmbushur të gjitha kriteret, me kusht që ato të jenë të paktën 2.

Fondi limit i vënë në dipsozicion parashikon shpenzime për bileta avioni për një periudhë 24-mujore, ndërkohë që Enti në mënyrë periodike do të evidentojë kërkesat përkatëse, që do të bazohen në planin e aktiviteteve të ERE-s.

Nga ana tjetër, procesi i minikonkurrencës për lidhjen e kontratës do të zhvillohet sa herë që ky institucion do të ketë nevojë dhe të dhëna të mjaftueshme për blerje biletash. Së fundmi, Enti Rregullator i Energjisë është përfshirë në një konflikt me Kontrollin e Lartë të Shtetit për shkak të auditimit.

Sipas KLSH-së, Enti ka refuzuar 2 herë të jetë objekt i këtij procesi, por sipas ERE, kjo është e jashtëligjshme, pasi ky institucion nuk merr asnjë financim nga buxheti i shtetit.

Scan Tv,  21.10.2017

Tashmë të gjithë klientët, të cilët kanë ankesa për matësit e energjisë elektrike do ta kenë më të lehtë t’i kryejnë ato bazuar në një rregullore të miratuar së fundmi, në rast se të dhënat në të nuk dalin të sakta. Është publikuar në Fletoren zyrtare rregullorja “Mbi procedurat për paraqitjen e një kërkese, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit, kur klienti dyshon në saktësinë e të  dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike”.

Kjo rregullore është miratuar nga bordi i ERE dhe ka si qëllim që të përcaktojë kushtet dhe procedurat për paraqitjen, shqyrtimin dhe zgjidhjen e kërkesave të klientëve në lidhje me saktësinë e të dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike, si edhe afatet kohore për trajtimin dhe zgjidhjen e këtyre kërkesave.

Fusha e zbatimit

Kjo rregullore përcakton procedurën e paraqitjes së kërkesës, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit të kërkuesit për rastet kur ai dyshon në saktësinë e matësit të energjisë elektrike, në mënyrë që:

Të sigurojë trajtimin e barabartë dhe jodiskriminues ndaj të gjithë klientëve, në respekt të të drejtave dhe detyrimeve të tyre, në lidhje me saktësinë e matjes së energjisë elektrike të konsumuar prej tyre.

Të mbrojë klientët përmes promovimit të qasjes transparente ndaj kërkesave që kanë të bëjnë me saktësinë e matjes së energjisë elektrike të regjistruar nga matësi elektrik i instaluar te klienti.

Të sigurojë përmbushjen e kritereve të matjes së energjisë elektrike në mënyrë transparente.

Të garantojë zhvillimin e një procedure të shpejtë dhe transparente për trajtimin e kërkesave të klientëve nga operatori i rrjetit.

Të garantojë trajtimin e kërkesave në zbatim të procedurave dhe afateve të zgjidhjes së kërkesave, sipas parashikimeve të përcaktuara në këtë Rregullore.

Çdo ankesë që lidhet me elementet e veprës penale dhe vjedhjes së energjisë elektrike, të përcaktuara në ligjin nr. 43/2015, “Mbi sektorin e energjisë elektrike”, nuk trajtohet në këtë rregullore dhe është nën juridiksionin e gjykatës kompetente.

Ankesat e klientëve për saktësinë e matësit të energjisë elektrike

Procedurat e paraqitjes së një kërkese për verifikimin e saktësisë së matësit elektrik dhe shqyrtimin e saj

Nëse klienti dyshon në saktësinë e matësit elektrik në përdorim të tij, ai paraqet një kërkesë, pranë zyrave të operatorit të rrjetit, si dhe çdo institucioni tjetër përgjegjës, për verifikimin e aparatit matës të energjisë elektrike.

Në rastet kur klienti paraqet një kërkesë për verifikim të saktësisë të aparatit matës të energjisë elektrike pranë institucioneve të tjera përgjegjëse, ato do të regjistrojnë kërkesën e tij dhe do t’ia përcjellin operatorit të rrjetit në zbatim të afateve kohore për trajtimin e kërkesave.

Në të gjitha rastet, institucioni përgjegjës, të cilit i është drejtuar kërkesa e klientit për verifikim të saktësisë të aparatit matës të energjisë elektrike, do të vërë në dijeni dhe klientin për përcjelljen e kërkesës së tij pranë operatorit të rrjetit.

Me paraqitjen e kërkesës, përfaqësuesi I operatorit të rrjetit është i detyruar të regjistrojë kërkesën dhe të pajisë klientin me një numër unik të kërkesës së paraqitur.

Kërkesa e paraqitur nga klienti, pranë zyrave të operatorit të rrjetit, si dhe çdo institucioni tjetër përgjegjës, për verifikimin e aparatit matës të energjisë elektrike, do të jetë subjekt i ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.

Operatori i rrjetit planifikon realizimin e shërbimit të verifikimit të saktësisë të aparatit mates të energjisë elektrike te klienti jo më vonë se 5 ditë pune prej ditës së paraqitjes së kërkesës.

Operatori i rrjetit njofton klientin me shkrim, brenda 3 ditëve pune nga paraqitja e kërkesës, për ditën dhe orën kur parashikohet të kryhet verifikimi i saktësisë së matësit elektrik te klienti.

Operatori i Rrjetit planifikon realizimin e shërbimit të verifikimit, duke njoftuar DPM-në ose personin juridik të autorizuar prej saj, për verifikimin e matësve elektrikë, që mbulojnë zonën administrative të klientit që ka paraqitur kërkesën. Nëse matësi elektrik ka qenë i verifikuar më pare nga subjekti i autorizuar që mbulon zonën administrative të klientit që ka paraqitur kërkesën, operatori i Rrjetit njofton një subjekt të autorizuar që kryen aktivitet në një zonë tjetër administrative që të kryejë këtë shërbim.

Operatori i Rrjetit dhe subjekti i autorizuar kryejnë shërbimin e verifikimit të matësit elektrik për saktësinë e të cilit është ankuar klienti. Verifikimi i saktësisë do të kryhet në prezencën e Operatorit të rrjetit, subjektit të autorizuar për verifikimin e matësve elektrikë, si edhe në presence të klientit që ka paraqitur kërkesën.

Shërbimi i verifikimit të matësit te klienti do të kryhet pa e shkëputur matësin elektrik nga lidhjet elektrike. Regjime të ndryshme ngarkese do të realizohen ose nëpërmjet vetë klientit ose duke realizuar ngarkesa të ndryshme në vend nga subjekti i autorizuar.

Nëse gjatë verifikimit në terren subjekti I autorizuar nuk është në gjendje të gjykojë mbi saktësinë e matësit të energjisë elektrike, atëherë ai kërkon që aparati matës të testohet në kushte laboratori. Kjo kërkesë dëshmohet duke vendosur nga ana e tij etiketa sigurie, ritestim në laborator.

Me përfundimin e verifikimit përgatitet raporti i testimit, i cili firmoset nga përfaqësuesi I Operatorit të Rrjetit dhe përfaqësuesi i subjektit të autorizuar. Një kopje e raportit të testimit I dorëzohet edhe klientit që ka paraqitur kërkesën.

Nëse aparati matës i konstatuar i dëmtuar do t’i nënshtrohet procesit të riparimit, operatori I rrjetit njofton më parë klientin për këtë, duke i bërë me dije këtij të fundit afatet brenda të cilave mund të kërkojë të ushtrojë të drejtën për të kërkuar ritestim të aparatit pranë një tjetër subjekti të autorizuar nga DPM-ja.

Nëse gjatë verifikimit të matësit elektrik, nga ana e operatorit të rrjetit konstatohen parregullsi apo ndërhyrje të paautorizuara në sistemin e matjes, që ndikojnë në regjistrimin e konsumit të energjisë elektrike dhe nuk përbëjnë vepër penale, merr masa të menjëhershme për riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve, në të cilat është ndërhyrë, përllogarit dëmin ekonomik të shkaktuar nga ndërhyrjet e paligjshme, sipas metodologjisë së llogaritjes së dëmit të miratuar nga ERE dhe zbaton procedurat përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.

Interpretimi i rezultateve të verifikimit të kërkesës mbi saktësinë e matësit elektrik

Kur pas verifikimit nga subjekti i autorizuar, në prani të përfaqësuesit të operatorit të rrjetit dhe klientit që ka paraqitur kërkesën, konstatohet se gabimi i matjes i regjistruar pas verifikimit është përtej gabimit maksimal të lejuar (minus ose plus) dhe nuk ka prova të dëmtimeve me dashje të bëra nga klienti, atëherë operatori i rrjetit kryen përllogaritjet përkatëse të sasisë së energjisë së faturuar më shumë ose më pak, sipas rezultatit të pasaktësisë në matës dhe në këtë mënyrë bëhet rimbursimi sipas rregullave dhe procedurave të parashikuara në Kodin e Matjes.

Rregullimet për pasaktësitë e matjeve do të kufizohen për një periudhë të përcaktuar, në përputhje me parashikimet e bëra në Kodin e Matjes.

Nëse testimi për qëllime verifikimi është kryer në kushte laboratori, si pikë referuese për vlerësimin e kompensimit do të shërbejë diferenca midis gabimit të matjes që rezulton në matës pas testimit dhe gabimit maksimal të lejuar sipas klasës së saktësisë së vetë matësit elektrik. Gabimi i matjes së matësit llogaritet në pikën referuese të ngarkesës, si më poshtë:

a) Matës 1-fazor (njëfazor): ngarkesa simetrike nominale (bazë), I=100%, për cosø=1

b) Matës 3-fazorë (trefazorë): ngarkesa simetrike nominale (bazë), I=100% (L1, L2, L3), për cosø=1

Nëse testimi për qëllime verifikimi është kryer në kushte terreni me instrumente etalon referues portative, si pikë referuese për vlerësimin e kompensimit do të shërbejë diferenca midis gabimit të matjes që rezulton në matës pas testimit me 1.5 x klasën e matësit elektrik.

Matësi që rezulton i rregullt, pas verifikimit do të vuloset në përputhje me parashikimet e kontratës “Tip”, “Mbi verifikimin e matësve të energjisë elektrike dhe vulosjen e tyre”, të miratuar nga ERE. Matësi që rezulton jo i rregullt do të identifikohet me anën e një çifti etiketash sigurie, që tregon se matësi është jo i rregullt. Operatori I rrjetit do të kryejë zëvendësimin e këtij matësi që rezulton jo i rregullt, duke njoftuar paraprakisht me shkrim klientin, brenda tri ditëve pune prej ditës së verifikimit nga subjekti i autorizuar, në përputhje me parashikimet e Kodit të Rrjetit të Transmetimit dhe Kodit të Rrjetit të Shpërndarjes.

Afati i realizimit të shërbimeve

Realizimi i shërbimit të verifikimit të saktësisë së matësit elektrik të klientit, i cili ka bërë kërkesë pranë operatorit të rrjetit, kryhet brenda 5 ditëve pune prej ditës së paraqitjes së kërkesës në zyrat e operatorit të rrjetit.

Brenda 3 ditëve pune prej ditës së kryerjes së shërbimit të verifikimit të matësit elektrik, operatori i rrjetit paraqet vlerësimin ndaj kërkesës së bërë dhe ia dorëzon klientit.

Ankimimi i kërkesës

Në rastet kur klienti nuk është i kënaqur me trajtimin e kërkesës nga operatori i rrjetit apo kur klienti nuk është dakord me vlerësimin e bërë nga operatori i rrjetit pas verifikimit të matësit elektrik, atëherë klienti paraqet një ankimim pranë institucioneve përgjegjëse mbi trajtimin e kërkesës që lidhet me verifikimin e saktësisë e matësit elektrik.

Detyrimet financiare

Kur verifikimi i matësit është bërë me kërkesë të klientit dhe gjatë verifikimit të matësit nuk konstatohen pasaktësi, atëherë shpenzimet e verifikimit paguhen nga klienti që ka paraqitur kërkesën, në përputhje me tarifat tavan për verifikimin e matësve, të miratuara me udhëzim të përbashkët të ministrit të Financave dhe ministrit përgjegjës për energjinë.

Tarifat tavan për verifikimin e matësve miratohen me udhëzim të përbashkët të ministrit të Financave dhe ministrit përgjegjës për energjinë, sikurse përcaktohet në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”. Tashmë kjo rregullore ka hyrë në fuqi pas publikimit në Fletoren Zyrtare

Scan Tv,  29.09.2017

Enti Rregullator i Energjisë ka rrëzuar kërkesën e katër operatorëve të telefonisë celulare në vend për trajtimin me çmim preferencial.

Më 24 prill 2017, Telecom Albania, Vodafone Albania., Plus Communication dhe Albtelecom i janë drejtur entit me një shkresë ku i kërkojnë që në kategoritë e çmimeve të furnizimit të shtohet një kategori e veçantë për operatorët e shërbimeve publike të komunikimeve elektronike dhe të zbatohen tarifa për këta sipërmarrës me nivele më të ulëta se tarifat që aplikohen aktualisht.

Sipas kërkesës së operatorëve celularë, në çdo rast çmimi të mos ishte më shumë se 9.5 lekë/KWh. Por Enti Rregullator është përgjigjur se kërkesa nga ana e operatorëve nuk mund të merret parasysh, pasi ligji u jep subjekteve që pretendojnë rishikim të çmimit vetëm 7 ditë kohë për të paraqitur kërkesë për rishikim.

“Kërkesa për rishikimin e vendimit të ERE-s nr. 148, datë 26.12.2014, është përcjellë jashtë afateve të parashikuara në ligj e si e tillë është parashkruar”, thekson Enti në përgjigjen për operatorët celularë.

Scan Tv,  10.08.2017

Enti Rregullator i Energjisë (ERE)  ka miratuar katër licenca të reja për energjinë, mes të cilave njëra është modifikim i një licence ekzistuese, dy për prodhim energjie dhe një tjetër për tregtim.

Sipas vendimeve rezulton që turqit e Ayen AS Energy kanë kërkuar që licenca e tyre të modifikohet për shkak të ndryshimit të fuqisë së instaluar si dhe kontratës koncesioneve me qeverinë.

Fillimisht turqve iu dhanë me koncesion HEC-et “Gojan”, “Gjegjan”, “Peshqesh” dhe “Fangu” por nga kontrata fillestare janë hequr HEC-et : “Gojan” dhe “Gjegjan” dhe është shtuar HEC – i i ri “Ura Fanit.”

Ndryshimi i kontratës koncesionare u bë me kërkesë të kompanisë e cila gjatë hartimit të projekt-zbatimit i rezultoi si zgjidhje më e leverdishme. Në total për hidrocentralet vlera e investimit mendohet të jetë 210 milionë euro.

Për të përshtatur licencën e vjetër me situatën reale të operimit të kompanisë, ERE miratoi modifikimin për një fuqi të instaluar prej 110.54MW.

Kompania “Energjia Valamara” sh.p.k dhe “Skatina HEC” sh.p.k janë licencuar të dyja për prodhimin e energjisë. E para për prodhimin në pesë hidrocentralet e saj  si “Mesmal 1” me fuqi të instaluar 410 kW, “Mesmal 2” me fuqi të instaluar 1 473 kW, “Mesmal 3” me fuqi të instaluar 235 kW,  “Selca 2” me fuqi të instaluar 2 388 Kë. Totali i fuqisë për shkon në 4 506 kW.

Skatina nga ana tjetër ka marë miratimin për një hidrocentral me të njëjtin emër dhe me fuqi të instaluar prej 2677 kW.

ERE licencoi edhe EFT Tirana sh.p.k gjatë korrikut në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike.

Revista Monitor,  26.07.2017

Vendim, Nr. 82, Datë 26.05.2017 mbi çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz Sh.a.

Në mbështetje të neneve 37, 50, 59, 68, dhe 80 të Ligjit Nr.102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”, Vendimit të Këshillit Ministerial Nr. D/2011/02/MC-EnC, Traktatit të Komunitetit të Energjisë, të ratifikuar me ligjin Nr. 9501, datë 03.04.2006, si dhe neneve 6, 7, 8, 9, 10, 11 të rregullave “Për çertifikimin e Operatorit të Kombinuar për Gazin Natyror”, miratuar me vendimin Nr.100, datë 05.08.2015 të Bordit të ERE dhe ndryshuar me vendimin Nr.129, datë 31.10.2015,si dhe nenit 15, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe proçedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s Nr. 96, datë 17.06.2016 , Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin paraprak të çertifikimit të Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Albgaz Sh.a. në përputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80 të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror” dhe nenin 9, pika 6, të direktivës 73/2009 EC.

2. Brenda 3 muajve pas miratimit të Vendimit të Çertifikimit, ALBGAZ Sh.a të caktojë Zyrtarin e Përputhshmërisë subjekt i miratimit nga ERE, si dhe duhet që të hartojë dhe t’i dorëzojë ERE-s, Raportin e përcaktuar sipas Programit të Përputhshmërisë rregullatore jo më vonë se 12 muaj nga miratimit të Vendimit të Çertifikimit, të ALBGAZ Sh.a , konform përcaktimeve të Nenit 21 të Direktivës Nr.73/2009 të Komisionit Europian mbi rregullat për tregun e Gazit Natyror dhe Nenit 47 të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”.

3. T’i përcjellë këtë vendim Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, për opinion, ashtu siç përcaktohet në nenin 37, të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”.

energjia.al  19.06.2017

Një rregullore e miratuar nga Enti Rregullator i Energjisë në vitin 2016 përcaktonte që operatorët e tregut të funksiononin në bazë të një modeli të ri lidhur me mbulimin e humbjeve, shitjen, blerjen e shkëmbimin e energjisë.

Por duket se kjo nuk ka qenë e mundur për t’u zbatuar në muajt e parë të këtij viti sepse procedurat e ndërtimit të platformës online kalojnë në një sërë hallkash të prokurimit.

Në këto kushte duket se ERE ka vendosur që funksionimi i operatorëve të tregut që do të sigurojnë energji në përmbushje të detyrimeve të shërbimit publik të shtyhet në korrik të këtij viti duke i lënë kohë OSHEE që po ndërton edhe platformën për ta plotësuar këtë angazhim.

“OSHEE sh.a. bën me dije se grupi  i  punës i ngritur nga OSHEE ka filluar punën  me qëllim krijimin e platformës online për prokurim/blerjen online të energjisë elektrike dhe është hapur procedura me objekt “ndërtimi i platformës elektronike të  publikimit të të dhënave të blerësit dhe shitësit në funksion të blerjes/shitjes së energjisë elektrike”, thuhet në vendim.

Por argumenti pse është kërkuar shtyje e afatit sipas Operatorit të Shpërndarjes qëndron në faktin që lidhja e kontratës duhet bërë jo më shumë se 60 ditë nga publikimi dhe ekzekutimi jep 45 ditë afat.

Nën këtë argument por edhe situatën e përgjithshme të operatorëve ERE ka vendosur që hyrja në fuqi të shtyhet.

Revista Monitor,  09.06.2017

Tregut të energjisë po i shtohen çdo ditë aktorë të rinj që licencohen nga ana e Entit Rregullator të Energjisë. Vetëm gjatë muajit maj janë regjistruar një seri procedurash në lidhje me licencimet.

Referuar vendimeve të marra së fundmi ERE ka vendosur të licencojë me një afat 5 vjeçar kompaninë Alb Energy në aktivitetin e tregtimit të energjisë, po kështu kompaninë CGC SH.P.k në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror.

Danske commodities Albania  sh.p.k ka përfituar rinovim të licencës me një vendim të 11 majit.

Paralelisht me kompanitë që e kanë mbyllur procesin janë të paktën tre të tjera që kanë kaluar fazën e parë të shqyrtimit të dokumentacionit dhe për të cilat Bordi ka vendosur fillimin e procedurave të licencimit. Bëhet fjalë për Kurum International, dhe PPC Albania sh.a.

Për t’u bërë pjesë e tregut janë ofruar edhe dy operatorë të rinj, por që sipas ERE dokumentacioni i paraqitur nuk ka qenë bindës dhe për këtë është vendosur që të refuzohet aplikimi i tyre duke mos nisur procedurat e licencimit. Operatorët e refuzuar janë “Albanian green energy” dhe “Balkan Green Energy”.

Scan Tv,  20.05.2017

Ligji për sektorin e energjisë përveçse e dimensionoi tregun në bazë të një modeli të ri përcaktoi edhe marrëdhënien e re kontraktuale që do të kenë operatorët mes njëri-tjetrit.

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare do të vazhdojë të ketë rolin kryesor në prodhimin e energjisë duke siguruar një sasi të paracaktuar për furnizuesin universal që në këtë rast është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Pikërisht sasia e energjisë që do të sigurohej prej kohësh është objekt debati duke mos gjetur një dakordësi por Enti Rregullator i Energjisë përcaktoi se fundmi edhe kontratën që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti mes dy operatorëve, gjenerimit dhe shpërndarjes.

Në pikën dy të kësaj kontrate përcaktohet pikërisht kjo sasi.

“Sasia e programuar/kontraktuar e prodhimit të energjisë elektrike që Shitësi do ti livrojë Blerësit, përcaktohet sipas Vendimit nr.244, datë 30.03.2016, të Këshillit te Ministrave dhe sipas kësaj kontrate është 3 950 GWh, e cila specifikohet sipas muajve të livrimit”.

Kjo sasi duhet të sigurohet me çmimin që ERE ka vendosur për KESH dhe Furnizuesin e Shërbimit Universal që aktualisht është 1.45 lekë/kwh. Çdo sasi energjie ekstra që prodhohet në kohëra të favorshme do të llogaritet me çmim tjetër.

Scan tv,  19.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë trajtoi gjatë vitit 2016 një numër të konsiderueshëm ankesash veçse dukshëm më të ulët sesa viti paraardhës. Në raportin vjetor të këtij institucioni bëhet me dije se numri i ankesave nga klientët ishte 957 ndërkohë që në 2015 ky numër ishte 3519. Të ndara në kategori numrin më të madh e zënë ankesat për energji të pamatur.

“Vihet re se këto ankesa janë të mbartura dhe përfshijnë faturime të energjisë elektrike, të cilat kanë ardhur si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga shoqëria “CEZ Shpërndarje“ sh.a, përgjatë periudhës 2011-2013, ku vihet re se në shumicën e rasteve të paraqitura, procesverbalet e mbajtura për konstatimin e ndërhyrjeve të paautorizuara në sistemin e matjes janë kryer jo në prezencën e klientit, në bokse kolektive të matësave të energjisë elektrike” thuhet në raportin e ERE.

Referuar shifrave zyrtare ankesat për energji të pamatur janë 308, për faturim aforfe 105, për mbifaturim 243, për faturim fiktiv 43, për kontratë fiktive 32, me vlerë referuese 60, të ndryshme 102.

Një tendencë e vërejtur të paktën tek kategoria e kontratave fiktive dhe faturimeve fiktive është zbatimi i tyre në ndërtime informale ose në banesa të përfshira në proces legalizimi. Gjithsesi sipas ERE ka një përmirësim të dukshëm të treguesve në lidhje me shërbimin ndaj klientit nga ana e OSHEE.

Ankesat 2016

Energji e pamatur           308,

Faturim aforfe                 105

Mbifaturim                       243

Faturim fiktiv                    43

Kontratë fiktive                 32

Vlerë referuese                 60

Të ndryshme                    102

Scan TV,  13.05.2017

Kuvendi tashmë i shpërndarë duket se la në fund të tij një seri detyrash për Enti Rregullator të Energjisë që nis nga tarifat tek tregu apo investimet e operatorëve.

Kështu lidhur me çmimin e energjisë projektrezoluta parashikon vendosjen e një raporti sa më të drejtë në kushtet kur kemi ndryshime rrënjësore në model.

“Në miratimin e tarifave të reja t’i kushtojë një vëmendje të veçantë, nga njëra anë mbrojtjes së konsumatorëve për tarifa dhe çmime sa me të drejta e të përballueshme dhe nga ana tjetër rritjes së cilësisë së shërbimit dhe performancës së kompanisë” thuhet në pikën e parë të projektrezolutës.

Po kështu i njëjti dokument vë theksin tek nxitja e krijimit të ë një tregu të brendshëm dhe hapjen efektive të tregut për të gjithë klientët dhe furnizuesit, në veçanti në dritën e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, duke siguruar shërbime të drejta, të sigurta dhe të argumentuara për klientët dhe përdoruesit e sistemit energjetik në vend si dhe të mbështesë investime strategjike dhe teknologjike të cilat rrisin konkurrencën, përmirësojnë nivelin e shërbimeve në tregun e energjisë elektrike.

Mes të tjerash theksi vihet tek risku hidrologjik i Shqipërisë duke bërë thirrje për nxitje të investimeve për burime të reja energjie. Në fund kërkohet me ngulm plotësimi i legjislacionit sekondar që përvijon modelin e ri të tregut sipas ligjit për sektorin e energjisë elektrike.

Scna Tv,  09.05.2017