info@energjia.al

Vendim, Nr. 82, Datë 26.05.2017 mbi çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz Sh.a.

Në mbështetje të neneve 37, 50, 59, 68, dhe 80 të Ligjit Nr.102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”, Vendimit të Këshillit Ministerial Nr. D/2011/02/MC-EnC, Traktatit të Komunitetit të Energjisë, të ratifikuar me ligjin Nr. 9501, datë 03.04.2006, si dhe neneve 6, 7, 8, 9, 10, 11 të rregullave “Për çertifikimin e Operatorit të Kombinuar për Gazin Natyror”, miratuar me vendimin Nr.100, datë 05.08.2015 të Bordit të ERE dhe ndryshuar me vendimin Nr.129, datë 31.10.2015,si dhe nenit 15, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe proçedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s Nr. 96, datë 17.06.2016 , Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin paraprak të çertifikimit të Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Albgaz Sh.a. në përputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80 të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror” dhe nenin 9, pika 6, të direktivës 73/2009 EC.

2. Brenda 3 muajve pas miratimit të Vendimit të Çertifikimit, ALBGAZ Sh.a të caktojë Zyrtarin e Përputhshmërisë subjekt i miratimit nga ERE, si dhe duhet që të hartojë dhe t’i dorëzojë ERE-s, Raportin e përcaktuar sipas Programit të Përputhshmërisë rregullatore jo më vonë se 12 muaj nga miratimit të Vendimit të Çertifikimit, të ALBGAZ Sh.a , konform përcaktimeve të Nenit 21 të Direktivës Nr.73/2009 të Komisionit Europian mbi rregullat për tregun e Gazit Natyror dhe Nenit 47 të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”.

3. T’i përcjellë këtë vendim Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, për opinion, ashtu siç përcaktohet në nenin 37, të ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”.

energjia.al  19.06.2017

Një rregullore e miratuar nga Enti Rregullator i Energjisë në vitin 2016 përcaktonte që operatorët e tregut të funksiononin në bazë të një modeli të ri lidhur me mbulimin e humbjeve, shitjen, blerjen e shkëmbimin e energjisë.

Por duket se kjo nuk ka qenë e mundur për t’u zbatuar në muajt e parë të këtij viti sepse procedurat e ndërtimit të platformës online kalojnë në një sërë hallkash të prokurimit.

Në këto kushte duket se ERE ka vendosur që funksionimi i operatorëve të tregut që do të sigurojnë energji në përmbushje të detyrimeve të shërbimit publik të shtyhet në korrik të këtij viti duke i lënë kohë OSHEE që po ndërton edhe platformën për ta plotësuar këtë angazhim.

“OSHEE sh.a. bën me dije se grupi  i  punës i ngritur nga OSHEE ka filluar punën  me qëllim krijimin e platformës online për prokurim/blerjen online të energjisë elektrike dhe është hapur procedura me objekt “ndërtimi i platformës elektronike të  publikimit të të dhënave të blerësit dhe shitësit në funksion të blerjes/shitjes së energjisë elektrike”, thuhet në vendim.

Por argumenti pse është kërkuar shtyje e afatit sipas Operatorit të Shpërndarjes qëndron në faktin që lidhja e kontratës duhet bërë jo më shumë se 60 ditë nga publikimi dhe ekzekutimi jep 45 ditë afat.

Nën këtë argument por edhe situatën e përgjithshme të operatorëve ERE ka vendosur që hyrja në fuqi të shtyhet.

Revista Monitor,  09.06.2017

Tregut të energjisë po i shtohen çdo ditë aktorë të rinj që licencohen nga ana e Entit Rregullator të Energjisë. Vetëm gjatë muajit maj janë regjistruar një seri procedurash në lidhje me licencimet.

Referuar vendimeve të marra së fundmi ERE ka vendosur të licencojë me një afat 5 vjeçar kompaninë Alb Energy në aktivitetin e tregtimit të energjisë, po kështu kompaninë CGC SH.P.k në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror.

Danske commodities Albania  sh.p.k ka përfituar rinovim të licencës me një vendim të 11 majit.

Paralelisht me kompanitë që e kanë mbyllur procesin janë të paktën tre të tjera që kanë kaluar fazën e parë të shqyrtimit të dokumentacionit dhe për të cilat Bordi ka vendosur fillimin e procedurave të licencimit. Bëhet fjalë për Kurum International, dhe PPC Albania sh.a.

Për t’u bërë pjesë e tregut janë ofruar edhe dy operatorë të rinj, por që sipas ERE dokumentacioni i paraqitur nuk ka qenë bindës dhe për këtë është vendosur që të refuzohet aplikimi i tyre duke mos nisur procedurat e licencimit. Operatorët e refuzuar janë “Albanian green energy” dhe “Balkan Green Energy”.

Scan Tv,  20.05.2017

Ligji për sektorin e energjisë përveçse e dimensionoi tregun në bazë të një modeli të ri përcaktoi edhe marrëdhënien e re kontraktuale që do të kenë operatorët mes njëri-tjetrit.

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare do të vazhdojë të ketë rolin kryesor në prodhimin e energjisë duke siguruar një sasi të paracaktuar për furnizuesin universal që në këtë rast është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Pikërisht sasia e energjisë që do të sigurohej prej kohësh është objekt debati duke mos gjetur një dakordësi por Enti Rregullator i Energjisë përcaktoi se fundmi edhe kontratën që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti mes dy operatorëve, gjenerimit dhe shpërndarjes.

Në pikën dy të kësaj kontrate përcaktohet pikërisht kjo sasi.

“Sasia e programuar/kontraktuar e prodhimit të energjisë elektrike që Shitësi do ti livrojë Blerësit, përcaktohet sipas Vendimit nr.244, datë 30.03.2016, të Këshillit te Ministrave dhe sipas kësaj kontrate është 3 950 GWh, e cila specifikohet sipas muajve të livrimit”.

Kjo sasi duhet të sigurohet me çmimin që ERE ka vendosur për KESH dhe Furnizuesin e Shërbimit Universal që aktualisht është 1.45 lekë/kwh. Çdo sasi energjie ekstra që prodhohet në kohëra të favorshme do të llogaritet me çmim tjetër.

Scan tv,  19.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë trajtoi gjatë vitit 2016 një numër të konsiderueshëm ankesash veçse dukshëm më të ulët sesa viti paraardhës. Në raportin vjetor të këtij institucioni bëhet me dije se numri i ankesave nga klientët ishte 957 ndërkohë që në 2015 ky numër ishte 3519. Të ndara në kategori numrin më të madh e zënë ankesat për energji të pamatur.

“Vihet re se këto ankesa janë të mbartura dhe përfshijnë faturime të energjisë elektrike, të cilat kanë ardhur si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga shoqëria “CEZ Shpërndarje“ sh.a, përgjatë periudhës 2011-2013, ku vihet re se në shumicën e rasteve të paraqitura, procesverbalet e mbajtura për konstatimin e ndërhyrjeve të paautorizuara në sistemin e matjes janë kryer jo në prezencën e klientit, në bokse kolektive të matësave të energjisë elektrike” thuhet në raportin e ERE.

Referuar shifrave zyrtare ankesat për energji të pamatur janë 308, për faturim aforfe 105, për mbifaturim 243, për faturim fiktiv 43, për kontratë fiktive 32, me vlerë referuese 60, të ndryshme 102.

Një tendencë e vërejtur të paktën tek kategoria e kontratave fiktive dhe faturimeve fiktive është zbatimi i tyre në ndërtime informale ose në banesa të përfshira në proces legalizimi. Gjithsesi sipas ERE ka një përmirësim të dukshëm të treguesve në lidhje me shërbimin ndaj klientit nga ana e OSHEE.

Ankesat 2016

Energji e pamatur           308,

Faturim aforfe                 105

Mbifaturim                       243

Faturim fiktiv                    43

Kontratë fiktive                 32

Vlerë referuese                 60

Të ndryshme                    102

Scan TV,  13.05.2017

Kuvendi tashmë i shpërndarë duket se la në fund të tij një seri detyrash për Enti Rregullator të Energjisë që nis nga tarifat tek tregu apo investimet e operatorëve.

Kështu lidhur me çmimin e energjisë projektrezoluta parashikon vendosjen e një raporti sa më të drejtë në kushtet kur kemi ndryshime rrënjësore në model.

“Në miratimin e tarifave të reja t’i kushtojë një vëmendje të veçantë, nga njëra anë mbrojtjes së konsumatorëve për tarifa dhe çmime sa me të drejta e të përballueshme dhe nga ana tjetër rritjes së cilësisë së shërbimit dhe performancës së kompanisë” thuhet në pikën e parë të projektrezolutës.

Po kështu i njëjti dokument vë theksin tek nxitja e krijimit të ë një tregu të brendshëm dhe hapjen efektive të tregut për të gjithë klientët dhe furnizuesit, në veçanti në dritën e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, duke siguruar shërbime të drejta, të sigurta dhe të argumentuara për klientët dhe përdoruesit e sistemit energjetik në vend si dhe të mbështesë investime strategjike dhe teknologjike të cilat rrisin konkurrencën, përmirësojnë nivelin e shërbimeve në tregun e energjisë elektrike.

Mes të tjerash theksi vihet tek risku hidrologjik i Shqipërisë duke bërë thirrje për nxitje të investimeve për burime të reja energjie. Në fund kërkohet me ngulm plotësimi i legjislacionit sekondar që përvijon modelin e ri të tregut sipas ligjit për sektorin e energjisë elektrike.

Scna Tv,  09.05.2017

Në mbledhjen e VII të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), Bordi ka vazhduar me aprovimin e pakos së legjislacionit sekondar e cila është duke u përshtatur me Ligjet e reja të Energjisë, të aprovuara vitin e kaluar nga Kuvendi i Kosovës me qëllim të harmonizimit me pakon e tretë të direktivave të BE-së për energji.

Bordi i ZRRE në këtë takim ka aprovuar po ashtu Rregullën e procedurës së autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë dhe Rregullën për skemën mbështetëse të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE).

Rregulla e procedurës së Autorizimit përcakton kriteret dhe procedurat për dhënien e Autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, sistemeve të reja për bartjen dhe shpërndarjen e gazit, përfshirë linjat interkonektive si dhe linjat direkte elektrike dhe ato të gazsjellësit, në mënyrë që të krijohen kushte për shfrytëzim efiçient dhe me kosto-efektive të energjisë, duke marrë parasysh madhësinë e tyre të kufizuar dhe ndikimin e mundshëm mjedisor.

Përderisa Rregulla për Skemën Mbështetëse (SM) përcakton kriteret dhe procedurën për aplikim dhe pranim në SM me qëllim të përkrahjes së prodhimit të energjisë elektrike nga BRE.

Kjo rregull përcakton procedurën e aplikimit për pranim në SM në përputhje me kritere objektive, transparente dhe jodiskriminuese.

Kjo Rregull përkrah krijimin e një tregu konkurrues të energjisë duke nxitur investime dhe duke garantuar siguri dhe stabilitet të sektorit të energjisë në Republikën e Kosovës.

Në këtë takim janë miratuar gjithashtu Metodologjitë për përcaktimin e tarifave për Operim të Sistemit,  tarifat e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe ato të Operatorit të Tregut. Bazuar në këto metodologji janë përcaktuar edhe tarifat për shfrytëzim të sistemit të Transmetimit, tarifat për operim të sistemit dhe ato për operim të Tregut.

Si pjesë e akomodimit të sektorit me legjislacionin e ri, i cili obligon liberalizimin e tregut të energjisë, ZRRE në përputhje me kërkesat e dala nga ligjet dhe në harmoni me Udhëzimin për liberalizimin e tregut, ka vendosur që operatorit të furnizimit me energji elektrike KESCO sh.a, ti vendos obligimin e shërbimit publik për furnizim të konsumatorëve fundorë që gëzojnë të drejtën e furnizimit universal.

Në këtë drejtim Bordi po ashtu ka aprovuar Rregullën për vendosjen e të hyrave dhe çmimeve për Furnizuesin me shërbim universal si dhe ka amandamentuar Licencën e operatorit për furnizim KESCO sh.a, duke i shtuar obligimin e shërbimit publik.

Sipas Ligjit për Energji Elektrike, të drejtën e furnizimit me shërbim universal e gëzojnë të gjithë konsumatorët familjar dhe ata jofamiljar që kanë qarkullim vjetor jo më shumë së dhjetë (10) milion euro, ose jo më shumë së pesëdhjetë (50) punonjës.

Vendim tjetër i Bordit të ZRRE ka qenë edhe shqyrtimi dhe aprovimi i formave të marrëveshjeve për shitblerje të energjisë në mes të operatorëve të sistemit të energjisë në vend.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  04.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë, në një vendim që mori të enjten, vendosi të mos ndryshojë tarifat e energjisë edhe për këtë vit edhe pse, kompanitë kishin kërkuar rritje për segmente të ndryshëm konsumatorësh.

Në mbledhjen e djeshme, ERE vendosi që të lërë në fuqi vendimet 139, 145, 146, 147 dhe 148 të vitit 2014. Këto vendime të ERE-s, më 2014, përcaktuan çmimet që konsumatorët paguajnë sot dhe gjithashtu çmimet që kompanitë e sektorit energjetik i paguajnë sot njëra-tjetrës për prodhimin dhe transmetimin, të cilat do të jenë të vlefshme deri më 31 dhjetor 2017.

OSHEE kërkoi që më 2017 të aplikohen tarifa në nivele tensioni. Për konsumatorët fundorë, OSHEE kërkoi 4.9 lekë për kilovatorë tarifë, e cila bashkë me tarifat e tjera të transmetimit dhe prodhimit dhe furnizuesit me shumicë, arrijnë nivelet aktuale të çmimit që është sot në fuqi prej 11 lekësh për kilovatorë.

Gjithashtu ERE la të pandryshuara edhe tarifat e tjera për çdo nivel tensioni.

Enti Rregullator nuk ndryshoi as tarifën që KESH ia shet OSHEE energjinë, edhe pse modeli i tregut që është në zbatim aktualisht kërkon që kjo tarifë të ndryshojë.

Aktualisht KESH e shet një kilovator energji 1.45 lekë dhe kishte kërkuar që kjo tarifë së paku të ishte 2.4 lekë. Enti Rregullator nuk mori në konsideratë këtë kërkesë.

Operatori i Transmetimit të Energjisë OST kishte kërkuar dyfishim të tarifës për periudhën 31 mars-31 dhjetor 2017. Tarifa e kërkuar është 1.17 lekë për kilovatorë nga 0.65 lekë që është aktualisht. Por Enti Rregullator nuk e ka marrë në konsideratë këtë kërkesë duke e lënë të pandryshuar tarifën.

Sipas shpjegimeve që vetë OST ka dhënë, rritja e tarifës kërkohet për të realizuar rreth 7,6 miliardë lekë të ardhura që duhen për të mbuluar shpenzimet e aktivitetit. OST thotë se këtë vit, vetëm pagesat për anëtarësim në organizata europiane dhe rajonale kushtojnë mbi 500 mijë euro.

Revista monitor,  08.04.2017

Enti Rregullator i Energjisë i ka hapur dritën jeshile procedurave për certifikimin e kompanisë me kapital 100% shtetëror të gazit natyror “Albgaz sh.a.” Vendimi i cili tashmë ka hyrë në fuqi lejon që  me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesi, shoqërisë “Albgaz sh.a.” i hapet rruga për të aplikuar pranë Entit Rregullator të Energjisë për certifikimin si operator transmetimi, bazuar kjo edhe në ligjin “Për sektorin e gazit natyror”, si dhe për pajisjen me licencë për transmetimin e shpërndarjen e gazit natyror, në përputhje me procedurat e përcaktuara në nenet 22, 23 dhe 24, të ligjit nr. 102/2015.

Vetëm pak ditë më parë TAP Shqipëri ndërmjetësoi takimin e parë zyrtar midis AlbGaz, shoqërisë së krijuar për operimin e sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror, dhe DESFA-s, operatori grek i sistemit të transmetimit të gazit, në Selanik të Greqisë.

Në dhjetor të 2016-ës qeveria shqiptare miratoi krijimin e kompanisë së re të quajtur “Albgaz”, e cila do të jetë me kapital 100% shtetëror. Kjo kompani sipas vendimit të qeverisë, do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të gazit natyror.

Kapitali fillestar për krijimin e shoqërisë “Albagaz”, sh.a., do të jetë 359, 068, 000 lekë.

Deri në fund të vitit 2017, aktiviteti i shoqërisë do të financohet nëpërmjet fondeve që do të sigurohen nga  marrëveshja e huas, e lidhur me shoqërinë “Albpetrol”, sh.a. dhe/ose fondet që siguron mbi bazën e marrëveshjeve me institucione financiare dhe/ose donatorë vendas apo ndërkombëtarë.

Revista Monitor,  24.03.2017

Enti Rregullator i Energjisë ka filluar procedurën e shqyrtimit dhe miratimit të rregullave të tregut të energjisë bazuar në funksionimin e Bursës së Energjisë. Deri në krijimin e Bursës si një platformë e veçantë, tregu funksionon me rregullat e përkohshme që hynë në fuqi në fund të vitit të kaluar. Bordi i Entit Rregullator, në mbledhjen e fundit, vendosi të fillojë procedurën për shqyrtimin dhe miratimin e Rregullave të Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike. Në themel do të jenë specifikat se si do të funksionojë Bursa e Energjisë.

Do të specifikohen produktet dhe do të miratohen rregullat e Tregut Shqiptar të Ditës në Avancë dhe rregullat e tregtimit brenda ditës. Enti ka nisur shqyrtimin e rregullores se “Administrimit të tregut” dhe Rregullat për Pagesat dhe Faturimin.

Enti ka përfshirë në proces miratimi zonat e import-eksportit. Shqipëria paraqitet mjaft e vonuar në liberalizimin e tregut të energjisë dhe për këtë mosveprim mori kritika në raportin e fundit të progresit të BE-së.

Modeli i tregut të Ditës në Avancë (Day-Ahead) është arena kryesore në rajonin nordik dhe baltik për tregtimin e energjisë. Në këtë model tregu, kontratat bëhen ndërmjet shitësit dhe blerësit për dorëzimin e mallit një ditë më parë.

Me këtë model, një blerës duhet të vlerësojë se sa energji do t’i duhet për të përmbushur kërkesat të nesërmen dhe sa është i gatshëm të paguajë për këtë vëllim, orë pas ore. Shitësi, për shembull, pronari i një hidrocentrali, duhet të vendosë se çfarë sasie mund të dorëzojë dhe me çfarë çmimi, orë pas ore. Këto nevoja pasqyrohen përmes urdhrave nga blerësit dhe shitësit në sistemin e tregtimit në Bursën e Energjisë.

Çmimet e çdo ore janë shpallur në mënyrë tipike në treg në 12:42 ose më vonë. Pasi çmimet e tregut janë llogaritur, nga ora 00:00 të nesërmen, kontratat e energjisë janë dorëzuar fizikisht (që do të thotë se malli është siguruar për blerësit) orë për orë sipas kontratave të rëna dakord.

Revista Monitor,  26.01.2017