info@energjia.al

Kompania e shpërndarjes së energjisë, ende në pronësi të grupit çek CEZ, por që nga 1 janari 2013 në administrim shtetëror ka ndryshuar emrin dhe nuk do të quhet më CEZ Shpërndarje, duke lënë përfundimisht pas historinë e një privatizimi të dështuar.

Sipas aplikimit në QKR, “Enti Rregullator i Energjise”, ka vendosur në 17 korrik miratimin e ndryshimit të emrit tregtar të shoqërise “CEZ SHPËRNDARJE” sh.a., në shoqërinë: “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a., me akronimin “OSHEE”sh.a.

Në fund të qershorit të këtij viti qeveria e Shqipërisë dhe ajo Çeke arritën një marrëveshje për zgjidhjen e konfliktit lindur në janar 2013, kur Enti Rregullator i Energjisë mori vendimin për heqjen e licencës së kompanisë çeke CEZ. Marrëveshja parashikonte transferimin e menjëhershme të aksioneve në favor të CEZ-shqiptar, duke i dhënë shtetit pronësinë e plotë, pas marrjes se 76% të aksioneve që kishte grupi CEZ; Pala çele hoqi dorë nga kërkimi i vlerës prej 103 milionë euro, shumës që ajo bleu kompaninë në 2008; Shoqëria e re e shpërndarjes së energjisë e kontrolluar nga shteti do t’i paguajë çekëve 87.1 milionë euro, me këste deri në 2018, ndërsa interesat e paguara për katër vjet arrijnë në 7.9 milionë euro, duke e çuar koston që duhet të paguajë kompania në rreth 95 milionë euro; Palët heqin dorë nga çdo pretendim i mëtejshëm financiar dhe pala çeke tërhiqet nga procesi i arbitrazhit.

Revista Monitor, 23.07.2014

Qeveria planifikon një proces intensiv privatizimesh për vitin 2014. Gjatë gjysmës së dytë të vitit pritet të privatizohen një numër i madh objektesh, por edhe ndërmarrje, në të cilat shteti shqiptar zotëron aksionet e plota ose një përqindje të tyre. Sipas burimeve nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Sipërmarrjes, bashkë me ministritë e tjera ka nisur një inventarizim i plotë i këtyre objekteve, ku për 19 prej tyre janë thuajse gati dosjet për privatizim. Ndërsa në lidhje me privatizimet strategjike duket se do të jetë qeveria që do të vendosë për mënyrën dhe formulën e privatizimit.

Kompanitë në të cilat shteti shqiptar zotëron aksione të plota ose të pjesshme dhe që mund të cilësohen edhe si privatizime strategjike janë kompanitë e naftës “Albpetrol” e “Armo” dhe kompania e shpërndarjes së energjisë CEZ. Procesi i privatizimit mbetet prioritet, sidomos në sektorë strategjikë që synojnë tërheqjen e kapitalit të huaj dhe vendas që do të ketë impakt pozitiv në zhvillimin ekonomik. Procesi i privatizimit të pasurive shtetërore është paralajmëruar edhe në programin ekonomik e fiskal të Shqipërisë për periudhën 2014- 2016, ndërkohë që për këtë vit të ardhurat e parashikuara në buxhetin e shtetit nga privatizimet janë 400 milion lekë. Ndërkaq, gjatë dy viteve të ardhshme qeveria planifikon të privatizojë thuajse çdo kompani të rëndësishme publike ende në pronësi të shtetit.

Gazeta Shekulli, 23.07.2014

Pas rreth 4 vitesh nën administrimin e tyre, çekët e CEZ e lanë kompaninë e Shpërndarjes së energjisë elektrike me vlerë negative tregu.

Lajmi zbulohet nga një dokument zyrtar i qeverisë, përkatësisht në relacionin, i cili shoqëron marrëveshjen e mirëkuptimit, që ajo nënshkroi me CEZ, duke i dhënë fund konfliktit.

Ndonëse në dokument, qeveria nuk e ka bërë publike se sa është vlera tregtare e kompanisë së Shpërndarjes, fakti që ajo ka rezultuar negative dëshmon se si u menaxhua kompania nga çekët në 4 vitet e tyre të qëndrimit në Shqipëri.

Kur një kompani rezulton me vlerë tregtare negative, shuma e të gjitha aseteve të saj, të vlerësuara sipas tregut, nuk mbulon as borxhet që ajo ka ndaj të tjerëve. Kjo do të thotë se Shpërndarja e energjisë, hallka më e rëndësishme e të gjithë sistemit energjitik, aktualisht është e falimentuar.

Sërish qeveria pagoi 95 milionë euro te çekët për ta marrë atë mbrapsht në pronësi shtetërore. Një shumë që, siç zbulohet në relacion, buron nga kreditë që kompania ka marrë nga donatorët, apo bankat tregtare, por edhe detyrimet që ajo kishte ndaj shoqërive satelitë të saj, si “CEZ Albania”, apo “CEZ Trade Abania”.

Qeveria thotë se ka gati një paketë investimesh me 200 milionë dollarë për 4 vitet e ardhshme, që do të financohet nga kreditë e donatorëve, si Banka Botërore, apo dhe institucione të tjera. Por, rimëkëmbja e kompanisë së falimentuar të Shpërndarjes, veç investimeve dhe kapitaleve të reja, do të kërkojë mbi të gjitha përmirësimin e treguesve, që ishin dhe shkaku se pse kapitali i saj shkoi negativ.

Top Channel, 21.07.2014

Zbardhet marrëveshja e plotë mes qeverisë shqiptare dhe çekëve të kompanisë CEZ, që do të marri nga buxheti i shtetit 95 milionë euro nga prishja e kontratës së menaxhimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në vendin tonë. Në marrëveshjen që pritet të miratohet së shpejti në kuvend përveç detajeve të marrëveshjes mësohet edhe fakti se çekët pas 4 vjet administrimi të sistemit të shpërdarjes së energjisë në Shqipëri jo vetëm nuk kanë investuar sipas kontratës por e kanë zhytur këtë sistem në kolaps. Çekët e CEZ e lanë kompaninë e Shpërndarjes së energjisë elektrike me vlerë negative tregu. Lajmi zbulohet nga një dokument zyrtar i qeverisë, përkatësisht në relacionin, i cili shoqëron marrëveshjen e mirëkuptimit, që ajo nënshkroi me CEZ, duke i dhënë fund konfliktit. Kjo kompani rezulton me vlerë tregtare negative, shuma e të gjitha aseteve të saj, të vlerësuara sipas tregut, nuk mbulon as borxhet që ajo ka ndaj të tjerëve. Kjo do të thotë se shpërndarja e energjisë, hallka më e rëndësishme e të gjithë sistemit energjitik, aktualisht është e falimentuar.

Sërish qeveria pagoi 95 milionë euro te çekët për ta marrë atë mbrapsht në pronësi shtetërore. Një shumë që, siç zbulohet në relacion, buron nga kreditë që kompania ka marrë nga donatorët, apo bankat tregtare, por edhe detyrimet që ajo kishte ndaj shoqërive satelitë të saj, si “CEZ Albania”, apo “CEZ Trade Aba- nia”. Qeveria thotë se ka gati një paketë investimesh me 200 milionë dollarë për 4 vitet e ardhshme, që do të financohet nga kreditë e donatorëve, si Banka Botërore, apo dhe institucione të tjera. Por, rimëkëmbja e kompanisë së falimentuar të Shpërndarjes, veç investimeve dhe kapitaleve të reja, do të kërkojë mbi të gjitha përmirësimin e treguesve, që ishin dhe shkaku se pse kapitali i saj shkoi negativ.

Neglizhenca

Mosveprimi në kohë nga ana e institucioneve shqiptare në lidhje me këtë konflikt, si në aspektin e vlerësimit të aseteve të shoqërisë CEZ Shpërndarje, sh.a., ashtu dhe në fillimin e procedurave të shpronësimit të këtyre aksioneve kundrejt një shpërblimi të drejtë, dobësoi seriozisht pozitën e shtetit shqiptar dhe dëmtoi të drejtat dhe interesat ekonomikë në këtë proces arbitrazhi. Edhe nga ana e studios avokatore Derains & Gharavi, të kontraktuar nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Eengjergjitikës (sot Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes), për përfaqësimin e shtetit shqiptar në procesin e arbitrazhit ndërkombëtar të iniciuar nga shoqëria CEZ është kërkuar një angazhim dhe veprim i shpejtë. Kjo për të caktuar një ekspert ose shoqëri ekonomiko-financiare për përcaktimin e aseteve të të licencuarit, për efekt arbitrazhi dheshpronësimi njëherazi, në zbatim të ligjit nr.9072 për sektorin e energjisë elektrike (pas heqjes së licencave shoqërisë CEZ dhe vënien e shoqërisë CEZ Shpërndarje, sh.a., në administrim të përkohshëm); për të caktuar një ekspert ose shoqëri për vlerësimin teknik të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike të Shqipërisë. Kjo do t’i shërbente objektivit të paraqitjes së menjëhershme të padisë nga shteti shqiptar në kuadër të marrëveshjes së shitjes së aksioneve, bazuar në procedurat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.

Procedura për zgjidhjen e mosmarrëveshjes

Fillimi i procedurës së negociatave për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me mirëkuptim u diktua gjithashtu edhe nga kostoja e lartë që mbarte procesi i ndjekjes së procedurave të arbitrazhit. Sipas opinioneve të studios ligjore të kontraktuar për ndjekjen e procedurave të arbitrazhit, deri në dhënien e një vendimi final për të dyja paditë, përfshirë dhe padinë e mundshme të palës shqiptare, do të kërkonte një kohë nga 4-6 vjet dhe një kosto potenciale ligjore në disa milionë euro. Kjo periudhë në kushtet e mosshpronësimit të aseteve do të kërkonte dhe një ngrirje të të gjithë regjimit rregullator të sektorit të shpërndarjes, pasi çdo ndryshim i këtij kuadri ndikonte në përkeqësimin e pozitës së Shqipërisë duke ndikuar në favor të palës çeke. Pikërisht kuadri rregullator përbënte një nga pretendimet e forta të palës çeke në padinë e saj ndaj shtetit shqiptar.

Periudha e arbitrazhit do të diktonte dhe një gjendje pasigurie juridike në shoqërinë e shpërndarjes, si rrjedhim, frenimin e shoqërisë së shpërndarjes për të dalë në tregun financiar më qëllim investimet në sektor, duke garantuar një kolaps absolut operacional dhe financiar. Në bazë të rregullave, palët mund të kërkojnë pezullimin e procesit të arbitrazhit dhe nisjen e bisedimeve për zgjidhjen me marrëveshje të konfliktit, duke shmangur në këtë mënyrë kostot e procedurave të arbitrazhit. Për këtë qëllim, duke marrë në konsideratë interesin mjaft të lartë ekonomik për zgjidhjen e kësaj çështjeje, kompleksitetin e marrëdhënieve dhe të mosmarrëveshjeve midis shtetit dhe shoqërisë CEZ, një pjesë e të cilave u përmend shkurtimisht më lart. Pas kërkesës së institucioneve ndërkombëtare financiare për gjetjen e një zgjidhjeje me mirëkuptim të mosmarrëveshjes së shtetit shqiptar me shoqërinë CEZ a.s. me qëllim lëvrimin e fondeve të nevojshme për rimëkëmbjen e sektorit. Qeveria gjykoi të nevojshme nxjerrjen e një vendimi nga Këshilli i Ministrave, si organi kompetent i ngarkuar me ligj për të autorizuar fillimin e negociatave me shoqërinë CEZ, si dhe për ngritjen e grupit të punës. Këto negociata u zhvilluan për një periudhë 6-mujore në zyrat e sekretariatit të Komunitetit të Energjisë në Vjenë, në praninë e zëvendëskryetarit, Dirk Buschle, i cili u përfshi në procesin e negociatave, në rolin e mediatorit.

Cani: Marrëveshja me CEZ, zgjidhja më e mirë

Ministri i Financave Shkëlqim Cani ka shpjeguar përfitimet e qeverisw shqiptare nga zgjidhja me marrëveshje e konfliktit me çekët e CEZ Shpërndarje. “Kjo është një marrëveshje që sipas gjykimit tonë është më e mira e mundshme që mund të bënte qeveria. Po e ndaj pak, edhe pse s’më pyetët, me atë që opozita dhe më konkretisht ishkryeministri po mundohet që të shpërndajë një terr në publik: se kjo nuk ishte zgjidhja më e mirë, se nuk duhej ndarë në mënyrë miqësore sepse me demek kjo çështje mund të fitohej lirshëm në arbitrazh, etj. Nëqoftëse ne kemi qenë në pozita kaq të favorshme, mund të më thoni pse nuk e hodhi një gjyq, në arbitrazh, ajo qeveri, por na hodhën ata ne në arbitrazh?

D.m.th. të jem një pozita të favorshme ndaj jush dhe të mos ju hedh në gjyq por të hidhni ju në pozita të disfavorshme? Ka një paradoks që kur ndërtohet. Për sqarim shuma nuk është 95 milionë euro, por është 87 milionë euro, por sa më vonë të më paguash, doemos do mbartësh interesin. Një bankë kur të jep një kredi ti jep paratë sot, por doemos do të kërkojë shumë më tepër pas 4 viteve dhe kjo është arsyeja pse do paguajmë më shumë se 87 milionë euro. Tani ku do gjenden paratë? Paratë do gjenden nga CEZ-i i cili do marri një emër të ri dikur. CEZ-i do të mbledhi paratë dhe CEZ-i nuk mund të veprojë ose siç ka vepruar deri tani. Duhet riformatuar totalisht. Unë nuk kam hezituar ta quaj një reformë të dhimbshme, edhe pse për atë kohë u keqkuptua sepse u lidh me rritjen e çmimit. Reforma është e dhimbshme dhe kur është e thellë, sepse reformë e thellë nënkupton operacionin. Ky operacion nuk është i lehtë në vetvete, është kompleks dhe kap tërësinë e sistemit energjetik. Pothuajse u bë e përjavshme që ne takohemi për këtë reformë, për ta formatuar sa më mirë, jo vetëm brenda nesh, por dhe me institucionet ndërkombëtare për të qenë sa më mirë organizuar. Prek aspekte nga më të përgjithshmet, prek: CEZ, ERE, KESH, prek eficiencën e përdoruesve, deri në gjërat më të thjeshta.

P.sh. do supozojmë që ne do të lejojmë çdo lloj pajisjeje elektrike që të hyjë në Shqipëri apo ato që janë më eficiente dhe ato që nuk përmbushin një standard ti largojmë? Doemos do ti largojmë. Tani le të përqendrohem tek CEZ-i. Me çfarë do t’i paguajë CEZ këto para? CEZ-i ka mjaft hapësira, ka çështje organizative, ka çështje sidomos të mbledhjes së parasë. Nuk mund të qëndrojmë më kështu siç jemi, që ju të paguani dhe unë të mos paguajë përjetë. Nëqoftë se ne duam të kalojmë që dhe bukën ta marrim kështu; që ju të paguani bukën, dhe unë ta grabis dhe për bukën që ju do të merrni të dyfishojmë çmimet, kjo nuk shkon. Kështu që këto të gjitha duhen bërë dhe Po, duhet shtrënguar dhe do i paguajë paratë. Unë nuk jam ministri përkatës që duhet ti shpall këto, ne kemi Ministrin e Energjisë që shumë shpejt do të dalë me strategjinë totale se si ne e shikojmë riformatimin e energjetikës në Shqipërisë”-shpjegoi Cani .

Detajet e marrëveshjes së mirëkuptimit

1. Shoqëria CEZ, a.s., do t’ia transferojë aksionet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETS) falas (vlerë simbolike 1 euro),

2. CEZ Shpërndarje (aktualisht i administruar nga qeveria shqiptare) do t’i paguajë CEZ, a.s.-së (kompania çeke mëmë) shumën totale prej 87.1 milionë eurosh ose 94,9 milionë eurosh me interesa, shumë e cila do të paguhet në këste në periudhë kohore që shtrihet deri në vitin 2018.

Vlera e konkluduar përfaqëson një shumë të argumentuar dhe të provuar mbi bazën e kontratave dhe të faturave që CEZ, a.s.-ja, dhe shoqëritë e tjera të CEZ Group kanë pasur me CEZ Shpërndarje, sh.a.,- në. Konkretisht kjo vlerë nuk përfaqëson “kompensimin” e dëmeve ndaj shoqërisë CEZ, a.s., por detyrime të pastra kontraktore që kanë pasur të bëjnë me kontrata kredie apo kontrata furnizimi mallrash e shërbimesh, faturat e të cilave janë njohur dhe janë pranuar rregullisht nga CEZ Shpërndarje, sh.a.-ja, dhe madje edhe kanë vazhduar të paguhen në mënyrë të pjesshme edhe pas kalimit të shoqërisë në administrim të përkohshëm pas datës 23 janar 2014 deri në maj 2014. Aksionet e shoqërisë kalojnë falas duke mos njohur pretendimin e CEZ, a.s.-së, për vlerën fillestare të privatizimit prej 102 milionë eurosh si dhe vlera e rivlerësuar prej rreth 11 milionë eurosh, për faktin se shoqëria CEZ Shpërndarje, edhe sipas vlerësimeve të auditeve të pavaruara ka një vlerë tregtare negative.

Termat financiarë të zgjidhjes së kontratës me çekët

Në një lidhje të veçantë të marrëveshjes mes cekeve dhe qeverisë shqiptare janë detajuar detyrimet financiare, të cilat janë grupuar në gjashtë pika kyçe. 1. Shuma prej 36.9 milionë eurosh përfaqëson vlerën e kredisë së disbursuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe IFC-ja (Korporata Financiare Ndërkombëtare) mbi bazën e kontratave të lidhura nga CEZ Shpërndarje në periudhën 30 qershor 2011 dhe 1 korrik 2011. 2. Shuma prej 17.4 milionë eurosh përfaqëson vlerën e kredisë së disbursuar nga disa marrëveshje Over- draft (Kredi me interes të lartë që s ka nevojë për garanci) me banka të nivelit të dytë në Shqipëri.

3. Shuma prej 1 milion eurosh përfaqëson vlerën e huasë që CEZ a.s.-ja, i ka dhënë CEZ Shpërndarje, sh.a.-së, në bazë të marrëveshjes së lehtësimit të huasë nr.2012/3, ndërmjet CEZ Shpërndarje dhe CEZ në 1 qershor 2012, amenduar me amendamentin nr.1, datë 26 nëntor 2012.

4. Shuma prej 600 mijë eurosh përfaqëson vlerën e detyrimit të CEZ Shpërndarje ndaj shoqërisë CEZ Logistika Rumani për furnizimin e transformatorëve sipas parashikimeve të kontratës së blerjes, me 19 tetor 2011, për furnizimin e transformatorëve të shpërndarjes. 5. Shuma prej 25.1 milionë eurosh përfaqëson detyrimet e CEZ Shpërndarje ndaj shoqërisë CEZ, a.s., dhe CEZ Trade Albania, për energjinë elektrike të lëvruar nga këto të fundit për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes. 6. Shumat prej 6.1 milionë eurosh dhe 528 mijë eurosh përfaqësojnë detyrimet që CEZ Shpërndarje i ka pasur shoqërisë CEZ Albania, tashmë e njohur me emrin Share Services Albania për shërbimet e ofruara në vazhdimësi sipas marrëveshjeve përkatëse të nënshkruaraduke filluar nga viti 2009.

Investimet në rrjetin e shpërndarjes

Miratimi i marrëveshjes së mirëkuptimit dhe zgjidhja e statusit juridik të shoqërisë CEZ Shpërndarje që vazhdon të funksionojë në një situatë të paqartë juridike e cila vështirëson veprimtarinë e saj, besojmë se do t’u hapë rrugë investiswmeve nga ana e Bankës Botërore, BERZHit, KFË-së dhe IFC-së. Kwto institucione financiare mirëprisnin zgjidhjen me mirëkuptim të kësaj çështjeje përpara se të investojnë në sektorin e shpërndarjes. Sipas diskutimeve të deritanishme, zgjidhja me mirëkuptim hapi rrugën që këto institucione financiare të parashikojnë një paketë investimesh në sektorin e energjisë, prej rreth 200 milionë USD-sh, që do të disbursohet në 4 vite.

Përfundimi me sukses i negociimit dhe arritja e marrëveshjes për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjes kanë një rëndësi të veçantë për Republikën e Shqipërisë në disa aspekte: I) Për sektorin e energjisë elektrike siç vihet në dukje në progresraportin e Bashkimit Evropian të tetorit 2013; II)Për financat publike duke pasur parasysh impaktin negativ që do kishte një vendim arbitrazhi i disfavorshëm për Republikën e Shqipërisë; III) Për imazhin e Republikës së Shqipërisë si një mjedis i favorshëm për investimet e huaja.

Vendimi për negociim

Vendimi nr.969, i datës 25 tetor 2013, i Këshillit të Ministrave, parashikon se pas përfundimit të negocimit, marrëveshja e mundshme, që do të dalë nga ky proces negocimi, do të paraqitet për miratim në Këshillin e Ministrave. Gjithashtu, duke qenë se marrëveshja e mirëkuptimit parashikon transferimin e 76 për qind të aksioneve nga CEZ, a.s.-ja te Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, miratimi i saj duhet të bëhet me ligj, pasi ka implikime direkte me detyrimet e parashikuara në ligjin nr.10116, datë 23.4.2009, i cili ka miratuar kontratën e shitjes së 76 për qind të aksioneve të OSSH shoqërisë CEZ, a.s.

Për më tepër, kjo marrëveshje parashikon edhe detyrimin e CEZ, a.s.-së për të hequr dorë nga çdo pretendim i mëtejshëm për rimbursime të TVSH-së dhe detyrime të tjera financiare. Gjithashtu, projektligji ngarkon Këshillin e Ministrave për ristrukturimin e shoqërisë së shpërndarjes nisur nga fakti se statusi aktual i administrimit të përkohshëm të shoqërisë nën mbikëqyrjen e ERE-s, si një instrument ligjor i përkohshëm, krijoi një boshllëk të madh në drejtimin, llogaridhënien dhe mirëadministrimin e saj. Autoriteti i ERE-s me funksione rregullatore të mirëpërcaktuara në ligj, nuk mund të zëvendësonte autoritetin e shtetit apo të aksionarëve në drejtimin dhe menaxhimin e shoqërisë duke e vënë këtë institucion në një pozitë të paqartë juridike në raport edhe me pjesëtarët e tjerë të tregut.Vendosja në administrim të përkohshëm e kompanisë së shpërndarjes, si një sektor strategjik, lejonte operimin e aseteve vetëm për të garantuar vazhdimin e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve. Gjatë këtij administrimi, duke mos pasur zotërimin e aksioneve të shoqërisë, u ndalua kryerja e investimeve, faktor i cili rëndoi gjendjen teknike të rrjetit të shpërndarjes, përkeqësimin e gjendjes financiare dhe, për rrjedhojë, cilësinë e furnizimit me energji të konsumatorëve. Me rikthimin e aksioneve të zotëruara nga CEZ, a.s.-ja, pronësia e shpërndarjes tashmë kalon 100 pwr qind shtetërore, duke krijuar mundësitë e organizimit normal të mirëfunksionimit ligjor dhe tekniko – ekonomik të kompanisë.

Gazeta Shekulli, 22.07.2014

CEZ Shpërndarje njofton abonentët e saj në Tiranë se ditën e sotme dhe deri në datën 25 (nga ora 09:00 – 15:00) do të ndërpritet energjia elektrike në Lagjen Kombinat dhe në disa zona të tjera të kryeqytetit, për shkak të punimeve të remontit.

Për tu njohur në kohë reale me ndërprerjet e energjisë në të gjithë territorin e republikës së Shqipërisë klikoni Ndërprerjet e Energjisë, në portalin tonë.

energjia.al 21.07.2014

Në 5 qershor të këtij viti Shoqëria Përmbarimore “JUS” ku është urdhëruar venndosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave në shoqërinë “CEZ SHPERNDARJE ”sh.a, si rrjedhojë e një fature të papaguar që kjo e fundit kishte ndaj kompanisë shtetërore të prodhimit të energjisë, CEZ. Sipas shkresës urdhëruese, që është publikuar në Qendrën KOmbëtare të Regjistrimit (QKR), në titullin ekzekutiv me shitës KESh Sha dhe blerës CEZ Shpërndarje, pala debitore (CEZ) duhet t’i paguante palës kreditore (KESH) shumën prej rreth 2.7 miliardë lekësh (19.2 milionë euro). Urdhëri i ekzekutimit për këtë faturë tatimore (titull ekzekutiv) ishte lëshuar nga Gjykata e Tiranës, që në datë 23 janar 2013.

Kjo sekuestro konservative ka zgjatur vetëm 10 ditë. Në datën 16.06.2014, Zyra Përmbarimore Private “JUS”, ka urdhëruar Heqjen e masës së sekuestros konservative nga kuota, aksione, biznese, automjete dhe pasuri të paluajtshme të regjistruara në emër të debitorit “CEZ SHPËRNDARJE”, me NIPT K72410014H.

Hera e fundit që CEZ iu vu sekuestro konservative mbi kuotat e saj ishte dhjetori 2012, një muaj përpara se Enti Rregullator i Energjisë t’i hiqete licencën kompanisë çeke CEZ Shpërdarje.

Vitet e fundit, i gjithë sektori i energjisë është përfshirë në një situatë të vështirë financiare dhe funksionale, si rrjedhojë e akumulimit të detyrimeve të ndërsjella midis aktorëve të këtij tregu (KESH, OST, CEZ, prodhuesit e pavarur të energjisë). Normalizimi i situatës së vështirë financiare të KESH kërkon stabilizimin e marrëdhënieve kontraktuale midis KESH dhe CEZ Shpërndarje sa i takon pagesës së detyrimeve nga ana e CEZ Shpërndarje kundrejt KESH për energjinë që kjo e fundit lëvron për të mbuluar nevojat e konsumatorëve tariforë, kapohuar drejtori i KESH, Agron Hetoja në një intervistë për Monitor. Borxhet e ndërsjellta arrojnë në miliona euro.

Në fund të qershorit të këtij viti qeveria e Shqipërisë dhe ajo Çeke arritën një marrëveshje për zgjidhjen e konfliktit lindur në janar 2013, kur Enti Rregullator i Energjisë mori vendimin për heqjen e licencës së kompanisë çeke CEZ. Marrëveshja parashikonte transferimin e menjëhershme të aksioneve në favor të CEZ-shqiptar, duke i dhënë shtetit pronësinë e plotë, pas marrjes se 76% të aksioneve që kishte grupi CEZ; Pala çele hoqi dorë nga kërkimi i vlerës prej 103 milionë euro, shumës që ajo bleu kompaninë në 2008; Shoqëria e re e shpërndarjes së energjisë e kontrolluar nga shteti do t’i paguajë çekëve 87.1 milionë euro, me këste deri në 2018, ndërsa interesat e paguara për katër vjet arrijnë në 7.9 milionë euro, duke e çuar koston që duhet të paguajë kompania në rreth 95 milionë euro; Palët heqin dorë nga çdo pretendim i mëtejshëm financiar dhe pala çeke tërhiqet nga procesi i arbitrazhit.

Revista Monitor, 21.07.2014

Lidhur me shqetesimin e djegies se transformatorit ne stacionin e pompave te ujit ne Vlore dhe mungeses se furnizimit me energji elektrike te banoreve te lagjes “10 Korriku” ne kete qytet, CEZ Shperndarje sqaron se :

Transformatori i djegur ndodhet ne nje kabine private ku pronar eshte shoqeria Beis sh.k me administrator Besnik Cameri. CEZ Shperndarje mirekupton shqetesimin e qytetareve por e ka ligjerisht te pamundur te nderhyje ne nje kabine elektrike private. Theksojme se ne perputhje me ligjin i takon pronarit te kabines te kryeje riparimin e transformatorit te prishur, ne rastin konkret shoqerise Beis sh.p.k.

energjia.al 18.07.2014

Vidhen 2 km percjellës bakri nga linja 35 kv TEC-Uji i Ftohte në Vlorë. Për këtë arsye kanë mbetur pa energji elektrike Nenstacionet Uji i Ftohte, Radhime dhe Orikum.

Punonjësit e CEZ Shpërndarjes menjehërë sapo konstatuan vjedhjen bënë denoncimin në organet e policisë. Ndërkohë që brigada e punonjësve të kompanisë ka filluar punen që ne oren 03:00 te mengjesit të ditës së sotme, për të rikuperuar dëmin e shkaktuar nga kjo grabitje, me pasoja për abonentët në të gjithë zonën.

CEZ Shpërndarje dënon këtë akt dhe bën apel ndaj organeve të rendit dhe drejtësisë për gjetjen dhe ndëshkimin e autorëve të vjedhjes. Shprehemi të shqetësuar pasi veprime të tilla të grabitjes dhe dëmtimit të linjave të shpërndarjes së energjisë elektrike janë bërë të shpeshta në këtë zonë. Ato shkaktojnë dëme financiare për kompaninë dhe njëkohësisht pengojnë funksionimin normal të punës për furnizimin e abonentëve me energji elektrike.

energjia.al 18.07.2014

Defekt i rëndë në qendër të Tiranës nga ngarkesa e lartë në linjë. “Nga një mbitension në tensionin e lartë janë dëmtuar në të njëjtën kohë disa nga fiderët që furnizojnë qendrën e Tiranës, duke dëmtuar telat e linjave, si dhe dy linjat 35 kilovolt, në të cilat kishin dalë jashtë përdorimit një shkarkues dhe dy xhunto 35 kilovolt”, njofton CEZ Shpërndarje. Nga mënyra se si erdhën këto defekte, të gjithë në të njëjtën kohë, sigurohemi që kemi pasur një mbitension që ka shkaktuar këtë situatë emergjente, informon CEZ Shpërndarje. Të gjitha ekipet e CEZ Shpërndarjes, sipas njoftimit, janë në terren dhe po punojnë për ta stabilizuar situatën dhe riparuar defektin.

Gazeta Shqip, 17.07.2014

Abonentet debitore te kompanise CEZ Shperndarje, pasi u eshte nderprere energjia elektrike, tentojne rilidhjen e saj ne rrjet ,ne menyre te jashteligjshme, duke u bere shkak per shume defekte ne Tirane.

Departamenti Inxhinierik ne CEZ Shperndarje njofton se po hasen probleme ne:

Fiderat 150, 145 dhe 156 ne Nenstacionin Valias, qe furnizojne me energji elektrike Kamzen, Valiasin dhe Kasallen.

Fideri 107, Nenstacioni Mezez, qe furnizon me energji elektrike Yrshekun dhe Domjen.

Fideri 2 dhe 3 ne Nenstacionin Ibe, qe furnizon me energji elektrike Baldushkun, Hekalin dhe Kryeziun

Fideri 126 A8, qe furnizon me energji elektrike Tufinen, Paskuqanin dhe Babrrune.

Specialistet e kompanise sqarojne se ne linjat e Tensionit te Mesem provokohen defekte, qe lene te gjithe fiderin te stakuar, pa energji elektrike dhe per pasoje nuk mund te furnizohen shume abonente te rregullt.

Grupet e teknikes jane ne gadishmeri te riparimit te ketyre defekteve. CEZ Shperndarje paralajmeron se do te denoncoje ne komisariatet e policise, sipas zonave qe mbulojne, te gjithe ata persona qe behen shkak per defektet ne rrjetin e shperndarjes se energjise elektrike.

energjia.al 15.07.2014