info@energjia.al

Autoriteti i Konkurrencës vendosi të mbyllë procedurën e hetimit të thelluar në treg për produktin gaz i lëngshëm, për konsumin familjar dhe për bizneset. Bëhet fjalë për të gjitha segmentet e tregut të ngarkim- shkarkimit, importit, depozitimit dhe shitjes me shumicë të produktit gaz i lëngshëm.

Ky vendim me nr. 476, datë 05.10.2017 është marrë nga Komisioni i Konkurrencës, i cili është bërë publik sot me botimin në faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës. Vendimi, përveç njoftimit për mbylljen e hetimit, ka në përmbajte edhe rekomandimet për operatorët që do të veprojnë në treg.

Autoriteti i Konkurrencës vendosi që të monitorojë tregun e ngarkim- shkarkimit, importit, depozitimit dhe shitjes me shumicë të produktit gaz i lëngshëm për konsum familjar dhe biznes për një periudhë 1 (një) vjeçare, duke filluar nga data 16 Tetor 2016.

“Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e datës 5 tetor 2017, me vendimin nr. 476, datë 05.10.2017 vendosi që të mbyllë procedurën e hetimit të thelluar në këtë treg për produktin gaz i lëngshëm për konsum familjar dhe biznes, si dhe të japë rekomandimet e mëposhtme:

  1. Operatorit Shtetëror të Autorizuar, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministrisë së Financave për të hartuar dhe miratuar një metodologji për rregullimin e tregut, që të përcaktojë në mënyrë të qartë rolin, funksionet dhe mënyrën e funksionimit të çdo operatori që vepron në këtë treg.
  2. Risjelljen në vëmendje të zbatimit të vendimit të Komisionit të Konkurrencës nr. 390, datë 22.12.2015.
  3. Subjektet e mësipërme duhet të njoftojnë pranë Autoritetit të Konkurrencës mbi zbatimin e rekomandimeve brenda 90 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi”, thuhet në vendim.

Scan Tv,  12.10.2017

Shirat e ditëve të fundit kanë sjellë probleme të ndryshme dhe duket se kjo ka detyruar disa nga insitucionet në vend të kalojnë në gjendje gatishmërie.

I pari që deklaroi këtë ishte Operatori i Shpërndajres së Energjisë Elektrike ku theksohet se nisur nga niveli i lartë i problem të shfaqura është ngritur Shtabi Qëndror i Gadishmërisë që menaxhon punën në 10 drejtori rajonale në gjithë vendin. Në fokus të punës janë linjat e rëndësishme që lidhën me Spitalet, Hidrovoret, objektet e rëndësisë së veçantë adminitsative dhe gjithë konsumatorët. OSHEE raporton se ka pasur problem në disa zona të vendit të cilat tashmë janë riparuar.

Në Tiranë ndërkohë vijojnë ende punimet tek nënstacioni i Karbit që ka lënë pa energji disa zona deri në përfundim të zvendësimit. Përveç energjisë probleme janë shfaqur edhe në transportin rrugor. Autoriteti Rrugor Shqiptar bëri me dije se akset kryesore në vend janë në funksion të plotë por në disa zona ka pasur rrëshqitje duke vështirësuar transportin. Segmentet më të vështira për momentin janë: Vlorë-Fushë Dukat, Ersekë-Korçë, Këlcyrë-Ballaban. Aksi Banjë -Drizë është bllokuar për shkak të rënies së dherave në rrugë, dhe është bërë devijimi nga Kaciveli.

Po pastrohet rënia e gurëve të vegjël në segmentin Gramsh – Kodovjat. Në segmentin Pajovë – Elbasan ka pasur rënie gurësh dhe bllokim të një korsie ku është ndërhyrë në orën 4 të mëngjesit dhe tani është funksionale, po në këtë segment vazhdon pastrimi i gurëve të vegjël. Në segmentin e Durrësit ka pasur ujë në disa pjesë të autostradës, por që është ndërhyrë nga firma kontraktuese dhe është normalizuar qarkullimi. Sakaq ARRSH mbetet në gatshmëri për çdo ndërhyrje.

Scan TV, 13.10.2015

Çmimi i ndryshueshëm i hidrokarbureve vjen si pasojë e disa faktorëve të ndryshëm duke ndikuar direct në xhepat e konsumatorëve. Në një intervistë për A1Report drejtoresha e Autoritetit të Konkurencës Lindita Lati shprehet se importimi i hidrokarbureve në sasi të vogla për shkak të kapaciteteve përballuese të vendit tonë është një nga faktorët që ndikon në çmimin e ndryshueshëm të naftës në tregun e pakicës.

“Autoriteti Konkurrencës po monitoron ngushtësisht këtë treg edhe në vijim të komisionit të konkurrencës me mbylljen e hetimit në këtë treg pasi është shumë e rëndësishme për ne që të shohim në mënyrë sistematike sjelljen e firmave për këtë treg kuptohet që ne vëmë re një ndryshim të stukturës së importeve e cila tregon që kemi një dinamikë pra dinamika e çmimeve është shoqëruar edhe me dinamikën e strukturës së tregut”, – tha Lati.

Po ashtu ajo thotë se edhe cilësia është një factor ndikues në tregtimin e hidrokarbureve.

Sipas drejtoreshës së autoritetit të Jonkurencës është e nevojshme që të ndërmerren disa politika ekzakte për përcaktimin e çmimit të hidrokarbureve në vend dhe për rregullimin e këtij tregu

“Cilësia e hidrokarbureve absolutisht është një formë e konkurrencës së pandershme dhe kjo dëmton lojtarët korrektë dhe lojtarët që kujdesen për konsumatorin”, – tha Lati.

Shqiptarja.com 30.06.2015

Kompanitë që “spiunojnë” nga brenda kartelin do të shpërblehen nga Autoriteti i Konkurrencës (AK). Për aktivitetet e kartelit gjobat mund të arrijnë deri në 10% të xhiros vjetore një ndërmarrje. Por, marrëveshjet e fshehta janë të vështira për t’u zbuluar dhe për t’u hetuar pa bashkëpunimin e njërit prej pjesëmarrësve në kartel. Tani, nëse pendohesh dhe bashkëpunon me AK, mund të fitosh imunitet dhe shpërblim. Një program i posaçëm e mundëson këtë status në kushte konfidencialiteti. Programi i Lehtësimit nga Gjoba bazohet në nenin 77 të ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”, si dhe në Kreun III të Rregullores “Për gjobat dhe lehtësimin prej tyre”. “Lehtësimi” nënkupton imunitetin, por edhe reduktimin e çdo gjobe që do të vendosej për një pjesëmarrës në një kartel, në shkëmbim të zbulimit vullnetar të informacionit, para ose përgjatë fazës hetimore të një rasti. Me anë të programit të lehtësimit, anëtarët e kartelit mund t’i pakësojnë pjesërisht gjobat e tyre financiare ose t’i shmangin ato tërësisht. Programi i lehtësimit nga gjobat, ka të bëjë me marrëveshjet dhe praktikat e bashkërenduara ndërmjet dy ose më shumë konkurrentëve, që synojnë të kufizojnë konkurrencën nëpërmjet p.sh fiksimit të blerjeve ose çmimeve të shitjeve, kufizimin e prodhimit, shpërndarjes së produkteve ose kuotave të shitjes apo ndarjes së tregjeve përfshirë edhe “bid-ridding” (marrëveshjet në oferta). Programi ofron mbrojtje të veçantë për nëpunësit dhe drejtorët e ndërmarrjes duke aplikuar imunitet dhe përjashtim nga sanksionet individuale. Gjithashtu, garantohet mbrojtje e informacionit të dhënë. Sipas platformës së programit, informacioni mbi kartelin nuk mund të përdoret nga ndonjë autoritet tjetër pa pëlqimin e ndërmarrjes. Një subjekt kualifikohet për të përftuar lehtësim nga gjoba, nëse: bashkëpunon plotësisht, i siguron AK-së informacionin e nevojshëm; vë në dispozicion punonjësit dhe drejtorët për t’u pyetur; nuk fsheh dokumentacionin; zbulon fakte të paktën para se AK të ketë njoftuar raportin e hetimit. Lehtësim i plotë nga çdo gjobë jepet, nëse kjo ndërmarrje është e para që ndihmon në zbulimin dhe ndalimin e marrëveshjes kartel, si dhe siguron prova për personat përgjegjës, të pazotëruara më parë nga AK, që i mundësojnë këtij të fundit të fillojë një hetim në lidhje me një marrëveshje të ndaluar. Për përfitim nga lehtësimi i plotë i gjobës ndërmarrja duhet: a) T’i sigurojë AK-së një kopje ose përshkrim të marrëveshjes së ndaluar. b) Të japë emrat, pozicionet, vendndodhjet e zyrave dhe kur është e nevojshme, adresat e të gjithë individëve të cilët janë ose kanë qenë pjesëmarrës në kartel. Lehtësimi nga gjobat nuk do të jepet nëse, në kohën e aplikimit, AK ka pasur të dhëna të mjaftueshme për të ndërmarrë një hetim, në lidhje me një marrëveshje të ndaluar, ose e ka filluar një investigim të tillë. Ndërmarrja, e cila ka ndërmarrë nismën të detyrojë ndërmarrjet e tjera të bashkohen në marrëveshje, ose të qëndrojnë në të, nuk përfiton nga ky program. Kompania, që njofton pjesëmarrjen në një marrëveshje të ndaluar dhe që nuk plotëson kushtet për lehtësim të plotë, mund të aplikojë për të përfituar lehtësim të pjesshëm nga gjoba. Në këtë rast, ndërmarrja duhet: T’i sigurojë AK-së prova dhe të dhëna, të cilat i mundësojnë që të provohet shkelja e pretenduar. Komisioni merr në konsideratë kohën në të cilën janë depozituar të dhënat (përfshirë edhe faktin nëse aplikuesi është ndërmarrja e parë, e dyta apo e treta, e kështu me radhë, e cila aplikon). AK deklaron se është në interes të konsumatorit që të lehtësojë nga gjoba një anëtar të kartelit, i cili zbulon marrëveshjen e ndaluar.

Gazeta Shqip,  26.06.2015