info@energjia.al

Mijëra punonjës dhe ish punonjës në sektorin e naftës duhet të aplikojnë sipas procedurave të përcaktuara me ligj për të përfituar statusin e naftëtarit. Kompania shtetërore e prodhimit dhe tregtimit në naftë në vend Albeptrol që ka edhe numrin më të lartë të punonjësve në këtë sektor i ka njoftuar se në bazë të ligjit ata duhet të paraqiten në qendrën e punës ku kanë punuar dhe të fillojnë procedurën.

“Njoftohen të gjithë punonjësit dhe ish-punonjësit e shoqërisë Albpetrol sh.a se, bazuar në Ligjin Nr.8/2017 ‘Për Statusin e Punonjësve të Industrisë së Naftës dhe Gazit’ dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.425 datë 10.05.2017, se ka filluar shpërndarja e dokumenteve për Statusin e Naftëtarit. Personat e interesuar që të pajisen me dokumentet përkatëse duhet të paraqiten pranë njërës prej qendrave të punës ku kanë punuar dhe të fillojnë procedurën” thuhet në njoftimin e kompanisë.

Albpetrol sh.a sqaron të gjithë personat e interesuar se disponon dokumentacion për periudhën që kanë punuar në shoqërinë Albpetrol sh.a nga viti 1994 e në vazhdim. Për periudhën përpara vitit 1994, dokumentet mund të merren pranë Sigurimeve Shoqërore ose arkivave të tjera.

“Personat që duan të pajisen me vërtetim të posaçëm zyrtar për periudhën përkatëse duhet të plotësojnë formularin përkatës, i cili mund të shkarkohet këtu ose mund të tërhiqet fizikisht pranë qendrave ku kanë punuar. Formulari i plotësuar duhet të dorëzohet në qendrat ku keni punuar së bashku me një kopje të librezës të punës ose mund të dërgohet me postë në qendrën përkatëse” njofton Albpetrol.

Kompania aktualisht ka të paktën 2300 të punësuar të cilët duhet të plotësojnë dokumentacionin për të marrë statusin. Nga ligji në total parashikohet që të përfitojnë mbi 5 mijë persona aktivë në sektor ose që kanë kontribuar për një periudhë të caktuar.

Revista Monitor,  24.11.2017

“Virusi” që ka pushtuar këtë vit biznesin për ndërtimin e parqeve fotovoltaikë këtë herë ka në objekt zonën e Kaninës. Në një njofitm të bërë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë jepen edhe detajet e projektit të propozuar.

Ajo që ministria ka shpjeguar herë pas herë është fakti që të gjitha këto janë kërkesa që bëhen nga biznesi por që procesi i tyre deri në një miratim final, vetëm nëse plotësohen të gjitha kushtet është shumë i gjatë. Vetëm propozimi nuk është automatikisht miratim. Gjithsesi në kushtet e dhënies prioritet të energjive nga burime të rinovueshme projektet fotovoltaikë duket se kanë disi avantazh në raport me pjesën tradicionale.

Pë rata që duan të shfaqin rezervat apo kundërshtimet e tyre është lënë një afat 15 ditor për t’i shfaqur pranë ministrisë.

Projekti në Kaninë

“Ministria bëri me dije se projekti parashikon të shtrihet  në një hapësirë mbi 22 mijë metra/katror.  Shoqëria “GEGA & MASKA”Sh.P.K. ka aplikuar për pajisjen me autorizim paraprak në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 822, datë 7.10.2015 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni” i ndryshuar, për ndërtimin e një parku fotovoltaik në Zonën “Kaninë”, Vlorë me një sipërfaqe totale të projektit rreth 22,055.20 m2 ku kapaciteti i instaluar do të jetë 2 MË me një vlerë investimi rreth 1,680,588.80 Euro”

Vetëm në tetor pranë MIE kanë mbërritur mbi 11 kërkesa për parqe fotovoltaikë dhe sëbashku me këtë të Kaninës shkojnë në 12.

Revista Monitor,  26.10.2017

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njofton se ka marrë një aplikim për ndërtimin e një hidrocentrali në lumin e Bistricës, në një seksion të kanalit të Çukës.

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Alb BB Auditing” sh.p.k. dhe “Qendra e Vlerësimit dhe Zhvillimit të Pasurive Ujore” sh.p.k. ka riaplikuar pranë këtij institucioni pas dështimit një vit më parë për të siguruar dritën jeshile për ndërtimin e HEC-it “Saranta”.

Shkak për mosmiratimin e aplikimit herën e parë duket se ka qenë kapaciteti shumë i ulët prodhues prej 1 MW, pasi tashmë projekti ka dyfishuar fuqinë e instaluar në 2 MW.

Sa i takon shoqërive, “ALB BB Auditing” ka si veprimtari kryesore kryerjen e misioneve të kontrollit ligjor, të llogarive dhe të ekspertizave kontabël, ndërsa nuk paraqet asnjë eksperiencë në fushën e energjisë apo ndërtimit.

Ndërsa shoqëria “Qendra e Vlerësimit dhe Zhvillimit të Pasurive Ujore” sh.p.k., e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit në vitin 2012, rezulton të ketë kapital prej vetëm 100 lekësh të reja. Përshkrimi i kompanisë thotë se ajo merret me vlerësimin e pasurisë ujore, por edhe zhvillimin e hartimin e projekteve për realizimin e ndërtimeve civile, industriale e hidroenergjitike.

Kjo është kërkesa e dytë pranë Ministrisë së Energjisë për ndërtimin e një hidrocentrali prej 2 MW, pas kërkesës për ngritjen e HEC-it “Gunja” pranë fshatit Guri i Bardhë.

Sakaq, interesi më i madh i investitorëve të brendshëm e të huaj është në lidhje me ndërtimin e parqeve fotovoltaike për shfrytëzimin e energjisë diellore.

Scan Tv,  23.10.2017

Të gjithë të interesuarit për të qenë pjesë e stafit të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike mund të bëjnë një aplikim pranë portalit të punësimit online pranë këtij institucionit.

Duke klikuar këtu, ju mund të verifikoni në kohë reale pozicionet e lira të punës dhe afatet e aplikimit. Vendet e lira të punës i takojnë zakonisht profesionit të elektricistit/teknikut të mesëm, inxhinierit elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisë, si edhe profesione të tjera si specialist prokurimi ose jurist.

OSHEE shprehet se informacioni, i dhënë nga qytetarët duke u regjistruar dhe aplikuar online për t‘u punësuar, do të përdoret nga OSHEE Sh.A. për të vlerësuar aplikimin për punësim dhe për të mbështetur çdo marrëdhënie të mëtejshme mes individit dhe OSHEE.

Pavarësisht se aktualisht nuk listohen pozicione të lira, ju mund të plotësoniduke klikuar këtu gjeneralitetet e kërkuara së bashku me CV, në mënyrë që të shprehni interesin tuaj për punësim. OSHEE do të ruajë informacionin tuaj deri në një vit pas përditësimit të fundit dhe mund ta përdorë atë edhe për vlerësimin e kandidaturës tuaj për pozicione të tjera punësimi brenda kompanisë.

Scan Tv,  10.10.2017

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bër së fundmi publik aplikimin e një tjetër subjekti për të ndërtuar një hidrocentral me kapacitet prodhues deri në 2MW. Aplikimi është bërë për ndërtimin në pellgun ujëmbledhës të Kalivacit.

“Aplikuesi “AMME” sh.p.k., ka aplikuar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “AMME”, me kapacitet prodhues deri në 2 MË, në pellgun ujëmbledhës të lumit të Kalivacit dhe përroit të Dolistit, degë e lumit të Dunshes, Bashkia Pogradec, Qarku Korçë” thuhet në afishimin e MIE.

Shoqëria e cila ka aplikuar për të përfituar të drejtën e ndërtimit sipas ekstraktit të regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit operon si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me objekt të aktivitetit: Import-eksport, ndërtim Hidrocentralesh, prodhim dhe shitje energjie elektrike. Studime projektime, leje mjedisore. Import-eksport i pajisjeve dhe materialeve apo artikujve të çdo lloji, tregtimi i të cilave nuk është i ndaluar me ligj.

Afishimi i Ministrisë do të jetë i vlefshëm për 15 ditë për të marrë reagime nga palë të tjera të interesuara që kanë objeksione apo pretendime. Pas kësaj periudhe faza e radhës është ajo e shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur dhe projektit në detaj që më pas ministri të marrë një vendim.

Edhe ky projekt për HEC është në grupin e atyre që nuk konsiderohet si koncesion tipik.

Revista Monitor,  22.09.2017

Katër aplikime të reja janë dorëzuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për ndërtimin e hidrocentraleve të reja. Bëhet fjalë për HEC-e nën 2 MW dhe që nuk konsiderohen si koncesione tipike çka shkurton burokracinë që ndiqet në dhënien ose jo të miratimit.

Sipas dokumenteve zyrtare nga ana e ministrisë bëhet me dije se kompania e parë që ka shfaqur interes është  “Doma Group” sh.p.k.. Kjo e fundit ka kërkuar miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “Vinjolli 1” , në pellgun ujëmbledhës të përroit të Varoshit, Manasdrese dhe Lajthit, pranë fshatit Vinjolli, Bashkia Mat, Qarku Dibër.

“Doma Group” sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar që ka në objekt të aktivitetit: shit-blerje, import-eksport, përpunim, transportim dhe magazinim të mineraleve të ndryshme metalore dhe jometalore si dhe një seri alternativash të tjera.

Aplikuesi i dytë është Eltex” sh.p.k. që synon të ndërtojë hidrocentralin “Olben”, me kapacitet prodhues deri në 2 MW, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Holtës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan. Shoqëria operon në sektorin e fasonëve,  por ka në objekt edhe industri tekstile, rrobaqepësi, import-eksport.

Një aplikim tjetër për dy hidrocentrale është bërë nga “Rajfi” sh.p.k., që ka kërkuar miratimin e ndërtimit të hidrocentraleve “Gjorica” dhe “Çereneci” , me kapacitet prodhues deri në 2 MW, në lumin e Zallit të Bulqizës, pranë fshatrave Gjoricë e Poshtme dhe Gjoricë e Epërme, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.

“Rajfi” sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me objekt të aktivitetit: Në fushën e investimit, projektimit dhe ndërtimit të objekteve të ndryshme publike dhe private, transportim, magazinim, përpunim dhe tregtim me shumicë e pakice dhe import eksport të mallrave të ndryshëm ushqimore blegtorale por jo vetëm.

Gjatë vitit 2017 ka një vërshim të aplikimeve dhe miratimeve për hidrocentrale me kapacitet të instaluar nën 2MË. E ndërsa vite më parë fokusi ka qenë tek hidrocentralet me kapacitet të lartë duket se “shterimi” i opsioneve të kësaj natyre ka zhvendosur vëmendjen tek përrenjtë. Ajo që ngre pikëpyetje është ndikimi që mund të ketë kjo politikë tek flora dhe fauna në këto zona.

Revista Monitor,  11.07.2017

Gjatë këtij viti ka pasur një tendencë në rritje nga kompanitë që aplikojnë pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë për hidrocentrale me kapacitet deri në 2 megavat.

Këto hidrocentrale nuk konsiderohen si koncensione dhe kompanitë në bazë të dokumentacionit të kërkuar mund të fitojnë të drejtën e ndërtimit. Vetëm në datat 19 dhe 20 dhjetor pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë janë paraqitur tre aplikime për ndërtime hidrocentralesh.

E para është bashkimi i shoqërive “Fatjon” sh.p.k. dhe “Rruga Ura Asfaltim nr. 2 Elbasan” sh.a. në lidhje me hidrocentralin Kulota në përroin e Buzëmadhes në Kukës. Aplikimi i dytë është bërë nga “Diezela” sh.p.k. për ndërtimin e hidrocentralit Ljusa në pellgun ujëmbledhës të përroit Zalli i Madh në qarkun e Dibrës.

Aplikimi i tretë është bërë nga “INVICTUS” SH.P.K.,për miratimin e  e ndërtimit të hidrocentralit “KALAJA”, me kapacitet prodhues nën 2 MW, në rrjedhën e poshtme të lumit të Erzenit  në Tiranë. Për të gjithë aplikimet lihet në dispozicion një periudhë prej 8 ditësh për objeksionet dhe më pas  ministria bën shpalljen e saj.

Scan TV,  24.12.2016

Qeveria e Kosovës edhe zyrtarisht ka aplikuar për përfshirje në rrjetin e Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP), shkruan sot Koha Ditore.

Ky projekt ka paraparë ndërtimin e tubacionit të gjatë 878 kilometra, që do të transportojë gaz natyror nga fusha gjigante e Shah Denizit II, në Azerbajxhan (rajoni Kaspik). Lajmin për aplikimin e ka dhënë ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci.

Ndërsa, më shumë hollësi ka dhënë zyra për informim e kësaj ministrie.

“Republika e Kosovës ka aplikuar bashkërisht me Republikën e Shqipërisë për përfshirje e projektit të Gazsjellësit Shqipëri-Kosovë, në Listën e Projekteve me Interes për Komunitetin e Energjisë (PECI – listës 2016)”, thuhet në përgjigjet e ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.

Në MZHE kanë thënë se hyrja e këtij projekti në kuadër të listës PECI-2016 ka përparësi të mëdha për Kosovën dhe nëse do të kualifikohet për të hyrë në Listën PECI-2016, automatikisht do të trajtohet si projekt me prioritet.

Nëse gjithçka shkon sipas planifikimit fillestar, afati i realizimit të projektit është parashikuar të jetë deri në fund të vitit 2022.

Telegrafi,  28.04.2016

Gjithashtu, pritet dorëzimi i kërkesave edhe nga KESH dhe OSHEE. ERE do të vendosë për çmimin, pas dorëzimit të të gjithë kërkesave…

Paraditen e sotme është bërë e ditur se OST (Operatori I Sistemit të Transmetimit) aplikoi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Mësohet gjithashtu se ka dorëzuar kërkesën e saj pranë Entit Rregullator të Energjisë. Kërkesa konsiston në një rritje prej 10 % të tarifës së transmetimit. Gjithashtu, pritet dorëzimi i kërkesave edhe nga KESH dhe OSHEE. ERE do të vendosë për çmimin, pas dorëzimit të të gjithë kërkesave.

Revista Monitor, 25.09.2014