info@energjia.al

Shteti shqiptar do të përfitojë një tarifë fikse nga konsorciumi TAP për mirëmbajtjen e tubacionit të gazit në territorin shqiptar.

Mirëmbajtja e gazsjellësit do të kryhet nga kompania më e re publike e transmetimit dhe shpërndarjes së gazit, që sapo është krijuar duke u ndarë nga Albpetrol.

“Ne kemi filluar hapat e para të negociatave me TAP-in dhe kjo do të jetë një e ardhur shtesë që garanton të ardhura për shtetin shqiptar përsa i përket transmetimit të gazit përmes tubacionit të TAP-it në Shqipëri”, deklaron Klodian Gradeci, administrator i ALBGAZ.

Administratori i ALBGAZ thotë se ka disa kompani ndërkombëtare që kanë shprehur interes për të investuar në ngritjen e rrjetit të shpërndarjes së gazit në Shqipëri.

Projektet prioritare janë lidhja me gazsjellësin Jonian-Adriatik, ndërtimi i tubacionit që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën, si dhe rrjeti i shpërndarjes së gazit fillimisht për industrinë.

“Shqipëria ka të trashëguar një rrjet shpërndarjeje kryesisht të gazit që shtrihet përafërsisht në 500 km. Ky është një rrjet tërësisht i amortizuar, është mbi 40-vjeçar, dhe aktualisht ne jemi duke bërë një vlerësim për të parë dhe për të vlerësuar kapacitetet transmetuese faktike të këtij tubacioni”, thotë Gradeci.

Synimi tjetër, ndonëse më afatgjatë, është rrjeti i shpërndarjes për konsum familjar, kryesisht për zonat e ftohta.

“Kemi sot një interes nga Bashkia e Korçës dhe disa kompani të huaja që kanë interes për të zhvilluar rrjetin e shpërndarjes, pasi Korça supozohet të jetë një nga vendet më të ftohta dhe që mund të ketë konsumin më të madh të gazit”, vijon drejtori i ALBGAZ.

Gazi i parë do të shpërndahet nga fushat e Shah Deniz drejt Europës në 2020-n. Ai nis në kufirin midis Turqisë dhe Greqisë, ku lidhet me Gazsjellësin TANAP. Përshkon Greqinë e veriut për 550 km dhe Shqipërinë për 215 km, ku nis edhe pjesa detare në Adriatik.

Kapaciteti fillestar i TAP është 10 mld meter kub gaz në vit dhe dyfishohet me futjen në punë të dy kompresorëve të rinj.

Top Channel,  30.03.2017

Enti Rregullator i Energjisë i ka hapur dritën jeshile procedurave për certifikimin e kompanisë me kapital 100% shtetëror të gazit natyror “Albgaz sh.a.” Vendimi i cili tashmë ka hyrë në fuqi lejon që  me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesi, shoqërisë “Albgaz sh.a.” i hapet rruga për të aplikuar pranë Entit Rregullator të Energjisë për certifikimin si operator transmetimi, bazuar kjo edhe në ligjin “Për sektorin e gazit natyror”, si dhe për pajisjen me licencë për transmetimin e shpërndarjen e gazit natyror, në përputhje me procedurat e përcaktuara në nenet 22, 23 dhe 24, të ligjit nr. 102/2015.

Vetëm pak ditë më parë TAP Shqipëri ndërmjetësoi takimin e parë zyrtar midis AlbGaz, shoqërisë së krijuar për operimin e sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror, dhe DESFA-s, operatori grek i sistemit të transmetimit të gazit, në Selanik të Greqisë.

Në dhjetor të 2016-ës qeveria shqiptare miratoi krijimin e kompanisë së re të quajtur “Albgaz”, e cila do të jetë me kapital 100% shtetëror. Kjo kompani sipas vendimit të qeverisë, do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes të gazit natyror.

Kapitali fillestar për krijimin e shoqërisë “Albagaz”, sh.a., do të jetë 359, 068, 000 lekë.

Deri në fund të vitit 2017, aktiviteti i shoqërisë do të financohet nëpërmjet fondeve që do të sigurohen nga  marrëveshja e huas, e lidhur me shoqërinë “Albpetrol”, sh.a. dhe/ose fondet që siguron mbi bazën e marrëveshjeve me institucione financiare dhe/ose donatorë vendas apo ndërkombëtarë.

Revista Monitor,  24.03.2017

“TAP-i mbështet krijimin e një Shoqërie të Përbashkët (JV) midis AlbGaz dhe DESFA-s, e cila nëse krijohet brenda afateve të kërkuara dhe arrin një marrëveshje me TAP, do të mundësojë veprimtarinë e sigurt dhe efikase të gazsjellësit dhe mirëmbajtjen e tij pas vitit 2020”. Në këtë çështje është përqendruar biseda gjatë takimit të parë zyrtar midis AlbGaz, shoqëri e krijuar për operimin e sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror dhe DESFA-s, operatori grek i sistemit të transmetimit të gazit, në Selanik të Greqisë, takim ky i ndërmjetësuar nga TAP

Presidenti dhe drejtori Ekzekutiv i DESFA-s, Sotirios Nikas, hapi takimin duke i uruar mirëseardhjen pjesëmarrësve në Greqi dhe duke shprehur gatishmërinë e shoqërisë që ai drejton për të bashkëpunuar plotësisht me AlbGaz.

Në fjalën e tij Klodian Gradeci, drejtor Ekzekutiv i AlbGaz, falenderoi homologun e tij grek dhe paraqiti një panoramë të shkurtër të krijimit të shoqërisë që ai drejton.

Gradeci, gjithashtu sugjeroi ngritjen e një grupi të përkushtuar pune për të diskutuar çështje të lidhura me krijimin e Shoqërisë së Përbashkët.

Takimi i Selanikut u shoqërua nga një vizitë në Qendrën e Operacioneve dhe të Mirëmbajtjes së DESFA-s në Nea Mesimvria, ku përfaqësuesit e DESFA-s paraqitën veprimtaritë e transmetimit të gazit natyror në Greqi dhe karakteristikat teknike të Qendrës.

Pjesëmarrësit vizituan gjithashtu stacionin e kompresorëve të DESFA-s në po atë vendndodhje.

Pjesa e fundit e vizitës iu kushtua programit të trajnimit të DESFA-s mbi kompetencat dhe diskutimit se si ky program mund të ndihmojë në trajnimin e ekspertëve të AlbGazit në faza të mëvonshme.

AlbGaz dhe DESFA shprehën gatishmërinë e tyre për të nisur një program për trajnimin e stafit, paralelisht me diskutimet rreth Shoqërisë së Përbashkët.

TAP-i, i përfaqësuar nga Shkëlqim Bozgo, Manaxheri i TAP për Shqipërinë, Ioannis Skoufogiannis, Menaxher i Aseteve dhe Ambienteve të TAP-it për Greqinë dhe Vugar Veysalov, Menaxher i Zhvillimit të Tregut Shqiptar të Gazit, mirëpritën angazhimin e palëve për të vijuar bashkëpunimin dhe ritheksuan gatishmërinë e Shoqërisë TAP për të ofruar asistencë kurdoherë është e nevojshme.

Scan Tv,  17.03.2017

The public-owned company Albgaza pplied to the Energy Regulatory Authority for certification as a combined operator in the market of natural gas.

The move comes a few months following the creation of this public company after a special government decision was made in early December 2016.

The completion of the file with the respective documents defined by the legal framework in force, has prompted ERE to include the Albgas procedure in the agenda of the board meetings, and the issue is expected to be considered on March 2.

After evaluating all necessary documents, ERE is expected to make a final decision on the certification of Albgas.

The company was established as a division of the state oil company Albpetrol, taking over all the segment covering gas. 

The initial capital of the company, according to the decision, is 359 million ALL, while the same amount was reduced by Albpetrol’s initial capital.

Completing the market with relevant operators of gas transmission or supply has been an active part of the agenda of the Energy Regulatory Authority in 2016.

This has coincided with the completion of the legal framework at a time when the TAP pipeline has entered the last stages of its construction.

Scan Tv,  13.03.2017

Kompania publike Albgaz sh.a ka aplikuar pranë Entit Rregullator të Energjisë për t’u certifikuar  në aktivitetin e operatorit të kombinuar të gazit natyror.

Kjo vjen pak muaj pas krijimit të kësaj kompanie publike me një vendim të veçantë qeverie të marrë në fillim të dhjetorit 2016.

Plotësimi i dosjes me dokumentet respektive që përcakton kuadri ligjor në fuqi ka bërë që ERE të përfshijë në axhendën e mbledhjeve të Bordit edhe këtë procedurë ku në datën 2 mars është vendosur edhe hapja e rrugës për shqyrtim.

Pas vlerësimit të gjithë dokumenteve të nevojshme Enti Rregulaltor pritet të japë edhe vendimin e tij për certifikimin e Albgaz sha.

Kjo e fundit u krijua si ndarje e kompanisë shtetërore të naftës Albpetrol, duke hequr përfundimisht pjesën që merrej me mbulimin e gazit. Kapitali fillestar i Albgaz sipas përcaktimit në vendim është 359 milionë lekë dhe pikërisht e njëjta vlerë u zvogëlua edhe nga Albpetrol.

Plotësimi i tregut me operatorët përkatës të transmetimit të gazit, apo furnizimit ka qenë pjesë aktive e axhendës së Entit Rregullator gjatë vitit 2016.

Kjo ka përkuar edhe me plotësimin e kornizës ligjore në kushtet kur tashmë edhe gazsjellësi TAP po shkon çdo ditë drejt finalizimit.

Scan Tv,  11.03.2017

Këshilli i Ministrave ka miratuar krijimin e shoqërisë “Albgaz” SH.A, pas propozimit të bërë nga ministri i Energjisë dhe Industrisë dhe nga ministri i Ekonomisë. Kështu, do të bëhet shkëputja e njësisë së gazit nga shoqëria “Albpetrol” dhe do të krijohet shoqëria “Albgaz”, me kapital 100% shtetëror. Kapitali fillestar i shoqërisë do të jetë 395 milionë lekë.

Kjo shoqëri duhet të funksionojë si një operator i kombinuar, duke kryer veprimtarinë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së gazit natyror.

Me regjistrimin në QKB, shoqëria “Albgaz”, sh.a. do të aplikojë pranë Entit Rregullator të Energjisë për çertifikim, si operator transmetimi, sipas procedurave të përcaktuara “për sektorin e gazit natyror”, si dhe për pajisjen me licencë për transmetimin e shpërndarjen e gazit natyror.

Një tjetër vendim i marrë nga Këshilli i Ministrave ka qënë edhe kalimi në pronësi, nga Ministria e Kulturës të Qendrës Ndërkombëtare e Kulturës “Arbnori”, ose siç njihet ndryshe piramida, në administimin e Bashkisë së Tiranës. Kjo qendër do të  përdoret si qendër shumëfunksionale për organizimin e eventeve sociale, promovimin e artit, të kulturës dhe të teknologjisë.

Scan Tv,  09.12.2016