info@energjia.al

VKM Nr.1081 datë 18.12.2013 Për krijimin e Komisionit Nderinstitucional për bashkërendimin e punës në zbatimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik Pipeline (TAP).

Numer: 1081
Date: 18/12/2013
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.1030 datë 27.11.2013 Për miratimin e rregullave teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e pare, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes te Gazit Natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.

Numer: 1030
Date: 27.11.2013
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

Ligj 116/2013 datë 15.04.2013 Për Ratifikimin e Marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe TAP.

Numer: 116/2013
Date: 15/04/2013
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Ligj 104/2013 datë 25.03.2013 Për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës se Greqisë dhe Republikës së Italisë për Projektin për gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP).

Numer: 104/2013
Date: 25/03/2013
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Urdhër Nr.449 datë 21.06.2011 Për mënyrën e funksionimit të komisionit të vlerësimit të kërkesave dhe të dokumentacionit shoqërues të Shoqërive që do të pajisen me leje ndërtimin e përdorimin e infrastrukturës së Sistemeve të Gazit.

Numer: 449
Date: 21/06/2011
Institucioni: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

VKM Nr. 713 datë 25.08.2010 Për përcaktimin e rregullave për kushtet e procedurat për dhënien e lejeve për ndërtimin dhe perdorimin e tubacioneve e të infrastrukturës së sistemeve të Gazit Natyror.

Numer: 713
Date: 25/08/2010
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

Urdhër Nr.666 datë 30.08.2009 Për miratimin e rregullave teknike dhe kritereve të sigurisë, të përkohshme, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.

Numer: 666
Date: 30/08/2009
Institucioni: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 666, date 03.08.2009 mbi kushtet teknike te LPG

Numer: 666
Date: 03/08/2009
Institucioni: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 196, date 09.03.2009 mbi tipet e pajisjeve matese

Numer: 196
Date: 09/03/2009
Institucioni: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 194, date 09.03.2009 mbi autorizimin e pajisjeve matese

Numer: 194
Date: 09/03/2009
Institucioni: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.