info@energjia.al

Urdhër Ministri Nr.76, datë 18.03.2015 Procedurat dhe tarifat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj.

Numer: 76
Date: 18/03/2015
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

VKM Nr.104 datë 04.02.2015 Për miratimin e Rregullave Teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e dytë, Për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së Gazit Natyror, të Instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.

Numer: 104
Date: 04/02/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.105 datë 04.02.2015 Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall për ndërtim, për parcelat që do të ndikohen nga ndërtimi prej Shoqërisë TAP AG të rrugëve të kalimit (ndihmëse) të Projektit TAP.

Numer: 105
Date: 04/02/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.50 datë 21.01.2015 Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor kombëtar të sipërfaqes pyjore që do të përdoret nga Shoqëria “TAP-AG” për ndërtimin e rrugës “Pronovik – Zgërbonjë – Antena”.

Numer: 50
Date: 21/01/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

Urdhëri Ministri Mostra dhe Tarifat nr 6, datë 09.01.2015

Numer: 6
Date: 09/01/2015
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdhër Ministri Informacionet e Subjekteve nr.389 datë 25.11.2014

Numer: 389
Date: 25/11/2014
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdhër Ministri nr. 392, datë 25.11.2014 publikimi i kontrolleve të naftës

Numer: 392
Date: 25/11/2014
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

VKM nr 755, datë 12.11.2014 për licensimin e impianteve të përpunimi

Numer: 755
Date: 12/11/2014
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.366 datë 11.06.2014 Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të sipërfaqeve pyjore e kullosore që do të përdoren nga shoqëria TAP-AG për ndërtimin e rrjetit rrugor.

Numer: 366
Date: 11/06/2014
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM nr. 19, datë 04.01.2014 për licensimin e rafinerive

Numer: 19
Date: 04/01/2014
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.