info@energjia.al

VKM Nr. 692 datë 29.07.2015

Numer: 692
Date: 29/07/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.618 datë 07.07.2015

Numer: 618
Date: 07/07/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.551 datë 18.06.2015

Numer: 551
Date: 18/06/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.410 datë 13.05.2015

Numer: 410
Date: 13/05/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.411 datë 13.05.2015

Numer: 411
Date: 13/05/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.413 datë 13.05.2015

Numer: 413
Date: 13/05/2015
Institucioni: Këshilli i MInistrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr. 335 datë 22.04.2015

Numer: 335
Date: 22/04/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.281 datë 01.04.2015

Numer: 281
Date: 01/04/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.104 datë 04.02.2015 Për miratimin e Rregullave Teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e dytë, Për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së Gazit Natyror, të Instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.

Numer: 104
Date: 04/02/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

VKM Nr.105 datë 04.02.2015 Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall për ndërtim, për parcelat që do të ndikohen nga ndërtimi prej Shoqërisë TAP AG të rrugëve të kalimit (ndihmëse) të Projektit TAP.

Numer: 105
Date: 04/02/2015
Institucioni: Këshilli i Ministrave
Kategoria: Vendim
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.
12