info@energjia.al

URDHER Ministri nr.132 datë 15.05.2015 për fillimin e procedurave për blloqet e lira

Numer: 132
Date: 15/05/2015
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdhër Ministri Nr.76, datë 18.03.2015 Procedurat dhe tarifat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj.

Numer: 76
Date: 18/03/2015
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdhëri Ministri Mostra dhe Tarifat nr 6, datë 09.01.2015

Numer: 6
Date: 09/01/2015
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdhër Ministri Informacionet e Subjekteve nr.389 datë 25.11.2014

Numer: 389
Date: 25/11/2014
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdhër Ministri nr. 392, datë 25.11.2014 publikimi i kontrolleve të naftës

Numer: 392
Date: 25/11/2014
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdhër Nr.449 datë 21.06.2011 Për mënyrën e funksionimit të komisionit të vlerësimit të kërkesave dhe të dokumentacionit shoqërues të Shoqërive që do të pajisen me leje ndërtimin e përdorimin e infrastrukturës së Sistemeve të Gazit.

Numer: 449
Date: 21/06/2011
Institucioni: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdhër Nr.666 datë 30.08.2009 Për miratimin e rregullave teknike dhe kritereve të sigurisë, të përkohshme, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.

Numer: 666
Date: 30/08/2009
Institucioni: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 666, date 03.08.2009 mbi kushtet teknike te LPG

Numer: 666
Date: 03/08/2009
Institucioni: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 196, date 09.03.2009 mbi tipet e pajisjeve matese

Numer: 196
Date: 09/03/2009
Institucioni: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

Urdher i Ministrit te Ekonomise nr 194, date 09.03.2009 mbi autorizimin e pajisjeve matese

Numer: 194
Date: 09/03/2009
Institucioni: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Kategoria: Urdher
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.
12