Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Skandal, kryebashkiaku i Mallakastrës fali borxhin prej 7 mln $ të ARMO-s

Një raport hetimor i mbajtur nga Ministria e Drejtësisë në dhjetor të vitit 2016, lidhur me kompaninë ARMO, ka nxjerrë shkelje skandaloze nga institucione të ndryshme shtetërore, të implikuara drejtpërdrejtë në historine e borxheve.

Raporti i është dorëzuar asokohe edhe Prokurorisë, por Gjykata e Fierit e ka mbyllur cështjen.

Ndër të tjera në raportin e publikuar nga Opinion, vihet në dukje skandali i Bashkisë Ballsh, e cila ndonëse kishte të drejtën si kreditor preferencial, ka hequr dorë nga debia e ARMO-s, duke pranuar që kjo pagesë t’i bëhet me këste në bazë të një marrëveshje.

Megjithatë, raporti vë në dukje një tjetër sjellje skandaloze të këtij institucioni, dhe është fakti që kjo marrëveshje nuk përcakton se me cilin subjekt është lidhur.

Në skandalin e shkeljeve të vënë në dukje nga Ministria e Drejtësisë, vërehet edhe mosveprimi i ZVRPP Mallkakastër për vendosjen e barrës hipotekore mbi pasuritë e paluajtshme të kompanisë ARMO.

Me poshte , nje pjese e raportit te Ministrise se Drejtesise

Konkluzione

Konkluzionet lidhur me hetimin administrativ të procedurës së  tjetërsimit të pasurive të paluajtshme të subjektit “ARMO” sh.a., janë mbështetur në rrethanat e faktit, legjislacionin në fuqi; si  dhe analizën ligjore të veprimtarisë së përmbaruesit gjyqësor privat   dhe ZVRPP Mallakastër gjatë gjithë procesit të tjetërsimit, nga vendosja e sekuestros konservative mbi 54 pasuri të paluajtshme dhe deri tek shitja në ankand e tyre dhe kalimi i pronësisë tek kreditori.

Konkretisht  konkluzionet e nxjerra  janë si më poshtë:

Janë konstatuar shkelje nga ZVRPP Mallakastër, të analizuara më sipër.

Rezulton se përmbaruesi gjyqësor ka kryer veprimet ekzekutuese në referim të përmbushjes së detyrimit ndaj kreditorit. Megjithatë, gjatë zhvillimit të procedurës përmbarimorejanë konstatuar parregullsi, të cilat janë analizuar më sipër në raport.

Mungon  njoftimi nga Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të Mëdhenj  Tiranë drejtuar QKB lidhur me vendosjen e barrës hipotekore për pasuritëe paluajtshme të subjektit “ARMO”sh.a.

Rezulton se ndaj subjektit debitor janë duke u zhvilluar një sërë procedurash përmbarimore,  të cilat do të konkludojnë me tjetërsimin e pasurive, duke sjellë pasoja të tjera financiare lidhur me detyrimet që “ ARMO” sh.a. i ka shtetit si subjekt preferencial në kuptim të K.Pr.Civile.

Lidhur me institucionet e tjera

Në kuadër të analizës së procedurës përmbarimore në tërësi është konstatuar:

(i) Bashkia Ballsh, edhe pse kreditor preferencial, ka hequr dorë nga mundësia për të likuiduar debinë nga “ ARMO” sh.a.  nga shumat e nxjerra nga ankandi, duke lidhur një marrëveshje për likuidim me këste të shumës(marrëveshje e përmendur vetëm si numër dhe datë, pa përcaktuar se me cilin subjekt është lidhur kjo marrëveshje);

(ii) mungesa e reagimit gjatë gjithë fazave të ekzekutimit nga institucionet pjesëmarrëse në këtë procedurë(pavarësisht njoftimeve të kryera dhe faktit që 15 % e aksioneve të  “ARMO” sh.a.  i përkasin shtetit shqiptar).

Rekomandime

Rekomandime te pergjithshme

Rregullimi i mëtejshëm  i detajuar i procedurës së ankandit, duke krijuar një sistem elektronik online për paraqitjen e të dhënave lidhur me ankandin(regjistrimi i sendeve, njoftimet, paraqitja e dokumentacionit të pjesëmarrësve,etj.) Nëpërmjet këtij sistemi, tëmundësohet gjithashtu kontrolli i procedurës sëzhvillimit të ankandit  dhe kalimi i pronësisë mbi sendet.

Rregullimii procedurës së administrimit dhe trajtimit të njoftimeve të organeve tatimore ose organeve të tjera shtetërore, nga zyrat e regjistrimit, në rastet kur pronari i një pasurie të paluajtshme ka detyrime ndaj shtetit, si dhe regjistrimin  e akteve të sekuestrimeve në regjistrat e pasurive të paluajtshme.

Rekomandime te posacme

Informimi i Prokurorit të Përgjithshëm, duke i përcjellënjë kopje të raportit për njohje me konkluzionet e  nxjerra nga ky hetim administrativ, për vlerësim nëse mund të ketë vend për fillimin e procedimit penal .

Vlerësimin për fillimin e procedimit disiplinor ndaj regjistruesit të ZVRPP, Mallakastër, për mos ushtrim të funksioneve dhe mos përmbushje të detyrave, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.

Informimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, në cilësinë e  organit mbikqyrës të veprimtarisë bankare në përputhje me ligjin me ligjin nr.8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me sugjerimin për ndërhyrje në veprimtarinë financiare të bankave të nivelit të dytë gjatë procedurave të ekzekutimit  të kredive bankare të siguruara me hipotekë.

Gazeta Tema,  06.02.2018