info@energjia.al

Më poshtë lista e plotë e vendimeve të marra nga KKT (16 tetor 2017)

 1. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Vlorë.
 2. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë.
 3. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Sarandë.
 4. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Konispol.
 5. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër.
 6. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Lezhë.
 7. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Rrogozhinë.
 8. Leje Zhvillimi për rikualifikimin në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë, restaurimin e monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksion I objekteve të tjerë ekzistues, me subjekt zhvillues Bashkia Vlorë.
 9. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rehabilitimi i Rrugës së Lumit të Vlorës, Aksi Selenicë-Kuç-Qeparo”, me subjekt zhvillues Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
 10. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksioni i Rrugës Shkodër-Velipojë”, me subjekt zhvillues Bashkia Shkodër.
 11. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksion i Rrugës Fushë-Krujë- Thumanë, Bashkia Krujë”, me subjekt zhvillues Bashkia Krujë.
 12. Leje Zhvillimi për objektin: “Terminali i autobuzave Korçë”, Bashkia Korçë, me subjekt zhvillues Bashkia Korçë.
 13. Leje Zhvillimi për ndërtimin e objektit: “Terminali i Autobuzeve, Fier”, me vendndodhje në Bashkia Fier, me subjekt zhvillues Bashkia Fier.
 14. Leje Ndërtimi për objektin: “Zona Jet A1 për Magazinimin e Karburantit dhe Sistemin e Shpërndarjes, AEROPORTI NËNË TEREZA (TIA)”, shoqëria “A&V – Gas” sh.p.k.
 15. Leje ndërtimi për objektin: “Ndërtimi dhe administrimi i Impiantit të Trajtimit të Mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, me subject zhvillues shoqërinë Integrated Technology Ëaste Treatment Fier.
 16. Leje ndërtimi për objektin: “Fabrika e pasurimit të bakrit dhe venddepozitim I masës sterile, Spaç, Bashkia Mirditë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” sh.p.k.
 17. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Osojë, Bashkia Maliq”, me zhvillues shoqërinë “Favina” sh.p.k.
 18. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Goricë, Bashkia Maliq”,me zhvillues shoqërinë “The Blue Star” sh.p.k.
 1. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Murasi, Bashkia Malësi eMadhe”, me zhvillues shoqërinë “Mateo&Co” sh.p.k.
 1. Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit “Stavec”, me subjekt zhvillues shoqëria “Koka & Ergi Energy Stavec”sh.p.k.
 1. Leje për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit dhe shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit Kabash Porocan”, me subjekt zhvillues shoqëria “Heci-i Kabash Porocan” sh.p.k.
 2. Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Hidrocentralet “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4”, me vendndodhje në përroin Zalli i Germanit, qarku Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncësionare “SA’GA-MAT” sh.p.k.
 3. Leje zhvillimi për objektin “Kompleks Turistik në parcelën 5 dhe 6a, zona kadastrale 2297, në zonën turistike Ksamil, Sarandë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Boiken” sh.p.k.
 4. Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks banimi, shërbimi dhe prodhimi për komunitetin Iranian në Shqipëri”, me vendndodhje në Manëz, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqata “F.A.R.A”.
 1. Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “41˚N19˚E”, në fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, Qarku Durrës, me subjekt zhvillues shoqëria “MËPlan” sh.p.k.
 2. Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks Turistik, Hoteleri dhe Shërbime, me vendndodhje në Jalë, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Soleil & Sea” sh.p.k.
 3. Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 22.02.2017 deri më tani, sipas Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar.

Revista Monitor,  17.10.2017

Në kushtet kur ERE po pret aplikimet e tre operatorëve për çmimet që do të aplikohen pas 31 dhjetorit 2017 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka bërë të qartë se nuk do të kërkojë rritje të tarifës.

Në një dalje për mediat administratori i OSHEE Adrian Çela ju përgjigj interesit të medias lidhur me aplikimin e kompanisë së shpërndarjes për një rishikim të mundshëm.

“Ne jemi duke bërë llogaritjet tona, dhe jemi të predispozuar që të mos kemi një rritje të tarifës. Kemi nisur procedurën standarde që kërkohet në bazë të rregullave për të bërë aplikimin por aktualisht jemi në fillim të llogaritjeve. Rritje nuk do kemi, nëse do të kemi ulje do ta bëjmë me dije” tha administratori Çela.

ERE nga ana tjetër është në pritje të aplikimeve të operatorëve të tregut dhe paralelisht me këtë ka bërë të qartë edhe metodologjinë që do të ndiqet për të vlerësuar këto tarifa.

Me ndryshimin e modelit të tregut edhe aplikimet si dhe caktimi i tarifave pritet të jetë më kompleks për vitin në vijim.

Sakaq pritshmëria që kompanitë të kërkojnë një rishikim për të përmirësuar financat e tyre vjen në kushtet kur Korporata Elektroenergjetike Shqiptatare pati një rënie të dukshme të prodhimit këtë vit e për rrjedhojë edhe një rënie drastike të të ardhurave. OSHEE nga ana tjetër ka shpenzuar rreth 100 milionë euro për importe dhe ka nevojë për të vijuar investimet e saj në rrjet në funksion të uljes së humbjeve si dhe përmirësimit të cilësisë së furnizimit të konsumatorëve.

OST mbetet akoma e mbërthyer me një seri kredish dhe overdraftesh të viteve të kaluara që i kanë shërbyer për investime si dhe për linjat 400 kv që janë tashmë të përfunduara.

Gjithsesi operatorët kanë ende kohë për të paraqitur aplikimet e tyre që në linja të trasha marrin parasysh shpenzimet për operimin dhe planin e investimeve.

Revista Monitor,  17.10.2017

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.A. shpall konkursin e hapur për pozicionin “Drejtor Rajonal” të drejtorive rajonale, përkatësisht në:
Drejtoritë Rajonale

1. Drejtoria Rajonale Tiranë
2. Drejtoria Rajonale Durrës
3. Drejtoria Rajonale Elbasan
4. Drejtoria Rajonale Gjirokastër
5. Drejtoria Rajonale Korçë
6. Drejtoria Rajonale Shkodër
7. Drejtoria Rajonale Fier
8. Drejtoria Rajonale Berat
9. Drejtoria Rajonale Burrel
10. Njësia Kukës
11. Njësia Vlorë

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM DHE AFATI I DORËZIMIT TË APLIKIMIT

Kritere të përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë për pozicionin “Drejtor Rajonal”:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor, preferohet në shkenca: inxhinierike / ekonomike / juridike;
b. Të ketë përvojë pune minimumi 5 vjet;
c. Preferohet të ketë eksperiencë pune në drejtim ose menaxhim;
d. Njohje e mirë e gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar;
e. Aftësi shumë të mira kompjuterike;
f. Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
g. Aftësi shumë të mira pune në ekip;
h. Të mos jetë marrë ndaj tij masë disiplinore gjatë vitit të fundit ku ka punuar;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

a. Letër interesi për pozicionin në të cilin po konkurron;
b. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin e përcaktuar në shtojcën nr. 1 (bashkëlidhur);
c. Tabelën e plotësuar me të dhënat për aplikant sipas modelit të përcaktuar në shtojcën nr. 2 (bashkëlidhur);
d. Formular vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore;

Kujdes! Mos dorëzimi dokumenteve të mësipërm është kusht skualifikues.

Vlerësimi i mëtejshëm i kandidatëve që plotësojnë kriteret e përgjithshme do të bëhet nëpërmjet testimit me shkrim dhe intervistës me gojë.

Fushat e njohurive mbi të cilat do të zhvillohet testimi me shkrim:

a. Ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”;
b. Bazat e menaxhimit dhe administrimit financiar;
c. Konceptet bazë të kontratës së shpërndarjes dhe furnizimit;

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a. Platformën për zhvillimin e rajonit ku aplikon;
b. Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me pozicionin për të cilin aplikon;
c. Motivimin, aspiratat dhe pritshmërinë e tyre për pozicionin ku aplikon;

Dokumentacioni i kandidatëve do të dorëzohet pranë Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.A. Afati i dorëzimit të aplikimeve: 06 Nëntor 2017

Kandidatët do të njoftohen nëpërmjet postës elektronike për informacione në lidhje me plotësimin e kritereve, fazat e testimit, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi nga sekretaria e Komisionit të vlerësimit ad hoc.

Komisioni i vlerësimit ad hoc do të përbëhet nga:

i. Përfaqësues i OSHEE Sh.A.;
ii. Një përfaqësues nga Universiteti i Tiranës;
iii. Menaxheri i një sipërmarrjeje të suksesshme;
iv. Një përfaqësues nga Enti Rregullator i Energjisë;
v. Një përfaqësues nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë;

Më shumë informacion mund të gjeni në Shërbimin Kombëtar të Punësimit, faqen web www.puna.gov.al, të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike www.oshee.al, si dhe në ueb të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë www.energjia.gov.al

energjia.al  17.10.2017

Një park eolik, i përbërë nga 57 turbina ere do të ndërtohet në Serbi, duke e shndërruar vendin në liderin rajonal të kësaj energjie të rinovueshme. Kapaciteti i instaluar do të jetë 158 MW dhe do të prodhojë 457 GWh energji elektrike në vit, të mjaftueshme për të furnizuar 113 mijë shtëpi.

Për ta përfytyruar energjinë e prodhuar, mund të themi se ajo është e barabartë me 1/10 e energjisë së prodhuar nga hidrocentralet publike në vend gjatë vitit 2016.

Ferma eolike e Cibuk 1 do të ngrihet 50 kilometra në verilindje të Beogradit dhe do të shtrihet në një sipërfaqe prej 37 kilometrash katrorë. Impianti pritet të lidhet në rrjet në gjysmën e parë të vitit 2019 dhe krahas energjisë së prodhuar, do të reduktojë ndotjen e dioksidit të karbonit me mbi 370 mijë tonë.

Projekti po zhvillohet nga Vetroelektrane Balkana, një kompani e zotëruar nga Tesla Wind, sipërmarrje e përbashkët mes Masdar, një kompanie nga Abu Dhabi dhe Cibuk Ëind Holding, pjesë e një zhvilluesi nga SHBA.

“Ky projekt nënvizon tërheqshmërinë e tregut serb për investime në energjinë e rinovueshme dhe ka potencialin për t’u bërë një portë për projekte të tjera në rajon”, tha Mohamed Al Ramahi, CEO i Masdar.

Kompanitë nënshkruan në prezencën e presidentit Aleksandar Vucic një marrëveshje kredie prej 300 milionë eurosh, nga të cilat 215 milionë euro do të financohen në mënyrë të barabartë nga BERZH dhe nga ICF e Bankës Botërore.

Cibuk 1 do të jetë ferma diellore e katërt më e madhe në Europë dhe do të krijojë 400 vende pune gjatë ndërtimit, si edhe do të përmirësojë infrastrukturën lokale me ndërtimin e 50 kilometrave rrugë.

Scan Tv,  17.10.2017

Çmimet e naftës u shfaqën sërish me rritje të martën pasi forcat irakiane pushtuan qytetin e pasur të naftës nga Kirkuk nga luftëtarë kryesisht autonome kurde, ndërkohë që aksionet aziatike shfaqën tendenca të forta optimizmi, mbi të ardhurat e ardhshme.

Nafta e papërpunuar CLc1 tregtonte 51.78 dollarë për fuçi, pak më shumë gjatë ditës, pasi kishte arritur në një nivel të lartë prej 52.37 dollarë të hënën, një rritje prej 6.7 përqind krahasuar me çmimin e saj prej tre javësh prej 49.10 dollarë.

Revista monitor,  17.01.2017

Prodhuesi i çelikut Kurum, një prej kompanive më të mëdha në vend, e cila shpalli falimentin më shumë se një vit më parë, do të nisë me dyert të hapura në Gjykatë, hapjen e procedurës së falimentit.

Sipas njoftimit të bërë publik nga faqja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Kurum ka kërkuar caktimin e një administratori të përkohshëm të falimentimit, si dhe marrjen e vendimit për vetadministrim.  Në njoftim listohen edhe kreditorët, të cilët, zyrtarisht, u bënë me dije që në prill të këtij viti.

Janë rreth 230 milionë euro borxhe që kompania Kurum, u ka të tretëve, kryesisht banka vendase dhe të huaja. Rreth 18% e kësaj shume, apo 42 milionë euro, është kredi e marrë në bankat shqiptare dhe rreth 600 mijë euro ndaj furnitorëve në Shqipëri. Pjesa tjetër është hua e marrë në bankat ndërkombëtare (IFC dhe Banka e Detit të Zi dhe bankat turke). Janë rreth 27 subjekte që u është njohur pretendimi, ndërsa është përjashtuar nga kjo e drejtë për shumën e rreth 149 milionë lekëve, IFC-ja. Kreditori më i madh është Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC) me 55 milionë euro, por kjo kredi është e siguruar.
Më pas vjen Banka e Detit të Zi, me 30.5 milionë euro, edhe këto të siguruara. Nga bankat vendase, kreditori më i madh është Raiffeisen, me 21 milionë euro, nga të cilat vetëm 5.2 mln euro janë të siguruara.
I dyti është Banka Kombëtare Tregtare, ndaj të cilit Kurum ka një hua të pashlyer prej rreth 10.2 milionë eurosh, gjysma e së cilës është e siguruar.
Më pas janë Societe Generale me 5 milionë euro, NBG me 3.6 milionë euro dhe Pro Credit me 500 mijë euro.

Kurum shpalli falimentin për qëllim ristrukturimi në shkurt të vitit 2016. Vlerësohet që kompania ka mbi 300 milionë dollarë detyrime, gjysma e të cilit është ndaj bankave dhe institucioneve financiare ndërkombëtare.
Arsyet që e çuan Kurum drejt falimentit janë të shumta. Më herët Monitor ka zbardhur të gjithë skemën e detyrimeve që ka kjo kompania.
Kompania rezulton me një levë të lartë financiare, me raportin detyrime/kapital i vet që ishte 3.8 në fund të vitit 2014 (çka nënkupton se detyrimet janë gati 4 herë më të larta se mjetet e veta), ndërkohë që një raport maksimal i levës ku një sipërmarrje vlerësohet se ka aktivitet të qëndrueshëm, është 1.5.
Blerja e hidrocentraleve tërësisht me kredinë prej 106 milionë eurosh ka shtuar dukshëm barrën e borxheve të Kurum.
Ajo u zhyt në një krizë likuiditeti, teksa nga njëra anë pret të arkëtojë 19 miliardë lekë nga furnitorët dhe në kahun tjetër ka rreth 17 miliardë lekë detyrime ndaj të tretëve.
Rënia e çmimeve të hekurit në tregjet ndërkombëtare dhe tkurrja e kërkesës së brendshme si rrjedhojë e krizës së ndërtimit duket se i ka dhënë goditjen përfundimtare kompanisë. Në bilancin e 2014-s, Kurum konstaton se sektori i ndërtimeve, me të cilin Kurum e ka të lidhur ngushtësisht aktivitetin, ka rënë për dy arsye, se pari shteti ka pezulluar lejet e ndërtimit dhe së dyti ka rënë shitja e apartamenteve.
Efektet e krizës globale financiare kanë vijuar të kenë ndikim të rëndësishëm në likuiditetet e kompanisë. “Kohëzgjatja e krizës dhe rritja e vonuar e industrive dhe sektori bankar mund të shkaktojë një reduktim në para të gatshme nga operacionet, disponueshmërinë e kredisë, një rritje të kostove dhe një vonesë në kohën apo zvogëlimin e shpenzimeve kapitale të planifikuara”, thuhet në bilanc.
Kompania ka qenë ndërkohë në fokusin e autoriteteve për mosrespektim të standardeve mjedisore, që e detyruan Ministrinë e Mjedisit të bllokonte aktivitetin e Kurum në maj të vitit 2015.

Ndërsa në gusht të vitit të shkuar, vetë kompania bëri me dije arsyet e falimentit. Sipas njoftimit, nga ana e shoqërisë konstatohet se në muajt në vijim te 2016 të mos ketë aftësi paguese për shlyerjen në kohë të detyrimeve. Mungesa e aftësisë paguese është evidentuar në muajt e fundit të vitit 2015, kur shoqëria ka reduktuar ndjeshëm aktivitetin e saj.

Revista Monitor,  17.10.2017

Dërgesa e fundit e tuba linje prej çeliku për ndërtimin e tubacionit Trans Adriatik (TAP) mbërriti në Selanik të Greqisë më 10 tetor, duke shënuar kështu përfundimin dhe shpërndarjen përfundimtare të të gjitha tubacioneve në vendet pritëse të TAP, thuhet në njoftimin e TAP AG.

Transporti i 55,000 tubave dhe bendeve TAP u përfundua në afro një vit e gjysmë. Tubacionet e para mbërritën në Durrës në prill 2016 dhe dërgesat në Greqi filluan një muaj më vonë, maj 2016.

Përafërsisht u përdoren 55,000 tuba për të ndërtuar TAP (nga ku: 32,000 në Greqi, 13,000 në Shqipëri, 9,150 në det të hapur dhe 670 në Itali). Pesha e të gjitha tubacioneve arrin në 520,000 ton: ose rreth 71 kulla të Eiffel, thuhet në njoftimin e konsorciumit. Tuba u transportuan në oborret kryesore të TAP-it në 79 anije detare të madhësive të ndryshme dhe 158 trena bllok brenda Greqisë. Shkarkimi i anijeve më të mëdha zgjati pesë ditë mesatarisht.

John Haynes, drejtor i projektit TAP, vuri në dukje: “Kjo është një etapë tjetër kyçe drejt realizimit me sukses të projektit. I gjithë procesi i logjistikës për dorëzimin e tubave u krye në përputhje me afatet e projektit dhe sipas standardeve më të larta të sigurisë. Nëse marrim në konsideratë që secili tub është lëvizur rreth shtatë herë nga faza e prodhimit në fabrikë deri në fazën e mbërritjes në sheshet tona kryesore të magazinimit, ne jemi krenarë që ky operacion masiv u përfunduar pa asnjë incident sigurie në vendet tona pritëse. Dëshiroj të falënderoj kontraktorët dhe nënkontraktorët tanë që ishin përgjegjës për dërgesën, shkarkimin dhe transportimin e tubave të TAP-it për profesionalizmin e tyre, punën e madhe dhe angazhimin ndaj sigurisë.”

TAP është pjesë e Korridorit të Gazit Jugor, i cili është një nga projektet prioritare të energjisë për BE.
Projekti TAP parashikon transportin e gazit nga Faza e 2 e zhvillimit të gazit Shah Deniz të Azerbajxhanit , përmes Greqisë, Shqipërisë dhe daljes në Itali.
Aksionarët e TAP-it janë: BP (20 përqind), Shtetit Kompania e Azerbajxhanit (20 përqind), Snam (20 përqind), Fluxys (19 përqind), Enagas (16 përqind) dhe Axpo (5 përqind).
TAP do të jetë 878 kilometra në gjatësi (Greqia 550 km, Shqipëria 215 km, Deti Adriatik 105 km dhe Italia 8 km). Pika e saj më e lartë do të jetë 1,800 metra në malet e Shqipërisë, ndërsa pika e saj më e ulët do të jetë 820 metra nën det.

Revista Monitor,  17.10.2017