Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

ERE, metodologji të re për përcaktimin e çmimeve

Çmimet e Energjisë Elektrike ndaj konsumatorëve të pakicës do të përcaktohen sipas një metodologjie të re që është në proces miratimi nga Enti Rregullator i Energjisë Elektrike.

Metodologjia e re do të marrë në konsideratë një konfigurim me të mirë te të ardhurave që OSHEE deklaron për vitin bazë të axhustimit. Kjo nënkupton që ERE do të kryejë rregullimet e tarifave duke marrë në konsideratë edhe të ardhurat e tjera, si të ardhurat nga lidhjet e reja; energjia reaktive si dhe çdo e ardhur tjetër kur kjo nuk është e pasqyruar në aplikim.

Gjithashtu ERE kur të miratojë ndryshime në tarifat e OSHEE do të shikojë me hollësi planet e investimeve se sa reale  dhe të realizueshme janë.  Nëpërmjet mekanizmit të axhustimit të ardhurave të kërkuara parashikohet që ERE të rishikojë dhe të korrigjojë tarifat, në rast se OSSH dështon në zbatimin e planit të investimeve.

Në një vendim të posaçëm të ditëve të fundit Enti sqaroi se në përmbushje të këtij detyrimi drejtoritë teknike në bashkëpunim me konsulencën e USAID kanë përgatitur draft metodologjinë e llogaritjes së tarifave të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike.

ERE sqaron se, ndryshimet e propozuara mbështeten në praktikën dhe eksperiencat e deritanishme të miratimit dhe rishikimit të tarifave pa ndryshuar thelbin e metodologjisë ekzistuese, por përmban ndryshime teknike në lidhje me kërkesat për komponentët përbërës të tarifës nisur nga praktika dhe eksperienca e deritanishme.

Kjo metodologji, vendos domosdoshmërinë e alokimit të kostove të energjisë dhe kapacitetit sipas niveleve të tensionit, për të mundësuar përcaktimin e një tarife sa më të drejtë për të mundësuar aksesin e klientëve fundore në rrjetin e shpërndarjes

Kompanitë e publike të Energjisë janë në fazën e aplikimit për tarifat e reja për periudhën rregullatorë 2018. Me shumë gjasë kompania e shpërndarjes do të kërkojë rritje të çmimit për konsumatorët për shkak të vështirësisë financiare në të cilin ndodhet për shkak thatësirës së tejzgjatur.

Revista Monitor,  03.10.2017